ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) 3) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. Nr 97, poz. 453, z późn. zm. 4) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 uchyla się pkt 2;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.”;

3) uchyla się § 10 ;

4) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i do dodatku za pracę w porze nocnej, przysługuje jeden z tych dodatków – korzystniejszy dla pracownika.”;

5) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca – jeżeli faktyczny czas pracy tego kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.”;

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli I:

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

6

„2

Zastępca dyrektora

XVIII–XX

9

wyższe

6

Główny księgowy

według odrębnych przepisów”


b) lp. 5 i 6 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4

5

6

„5

Zastępca kierownika: zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego

XVI–XVII

7

wyższe

6

Główny księgowy: zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego

według odrębnych przepisów

Kierownik domu wczasowego

6

wyższe

6

Zastępca kierownika zakładu

5

Kierownik: laboratorium, działu, wydziału

5

Rzecznik patentowy, radca prawny

6

według odrębnych przepisów

Kierownik: zespołu, pracowni

XIII–XVII

5

wyższe

5

6

Zastępca kierownika domu wczasowego

XIII–XVI

5

wyższe

5

Główny księgowy domu wczasowego

według odrębnych przepisów

Zastępca głównego księgowego: zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego

wyższe

3

średnie

6

Analityk systemu*), kierownik punktu żywienia

wyższe

5”


c) uchyla się tabelę III.

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. (poz. 350)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

3)  Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) niniejsze rozporządzenie wydane jest na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

4)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 244, z 1998 r. Nr 42, poz. 247, z 1999 r. Nr 36, poz. 349, z 2000 r. Nr 27, poz. 335, z 2001 r. Nr 32, poz. 375, z 2003 r. Nr 25, poz. 210 oraz z 2004 r. Nr 45, poz. 419.