ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „lnvest-Park” (Dz. U. Nr 153, poz. 1004, z 2000 r. Nr 62, poz. 727 oraz z 2005 r. Nr 81, poz. 713) w załączniku do rozporządzenia „PLAN ROZWOJU WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK” w części III „Infrastruktura techniczna” wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Wałbrzych o łącznej powierzchni 199,6851 ha”;

2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Podstrefa Świdnica o łącznej powierzchni 47,5497 ha

10.1. Obszar Metalowców

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. W pobliżu strefy przebiega wodociąg przesyłowy o średnicy 300 mm.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są do biologicznej grupowej oczyszczalni ścieków w Sulisławicach siecią kanalizacji sanitarnej włączonej do kolektora o średnicy 600 mm.

Kanalizacja deszczowa: Wody opadowe odprowadzane są siecią kanalizacji deszczowej do kolektora o średnicy 1 200 mm.

Energia elektryczna:Zasilanie w energię elektryczną umożliwia znajdująca się w pobliżu stacja transformatorowo-rozdzielcza Jagodnik oraz biegnące w pobliżu strefy linie średniego i niskiego napięcia.

Energia cieplna: W pobliżu strefy zlokalizowane jest wysokotemperaturowe źródło ciepła (Ciepłownia Zarzecze) dysponujące rezerwą wynoszącą ok. 22 MW. Ciśnienia panujące w sieci wynoszą 0,65 MPa na zasilaniu i 0,4 MPa na powrocie, a temperatury odpowiednio 150 °C i 70 °C.

Gaz: W bezpośrednim sąsiedztwie strefy przebiegają gazociągi średniego ciśnienia o średnicy 65 mm i 125 mm.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia DIALOG S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Obszar Metalowców położony jest:

— w odległości ok. 0,4 km od drogi krajowej nr 5 relacji Wrocław — Golińsk (przejście graniczne),

— w odległości ok. 1,9 km od drogi wojewódzkiej nr 384, która łączy się z drogą krajową nr 5 i autostradą A4,

— w odległości ok. 0,9 km od drogi wojewódzkiej nr 382, która w Ząbkowicach Śląskich łączy się z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa — Wrocław — Praga (przejście graniczne — Kudowa Słone).

Świdnica położona jest przy linii kolejowej relacji Legnica — Katowice, która w Jaworzynie Śląskiej łączy się z linią Wrocław — Jelenia Góra. Teren strefy jest obsługiwany przez stację Świdnica Miasto.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

— budowa sieci gazowej,

— budowa sieci energetycznej,

— budowa wodociągu,

— budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

— budowa sieci kanalizacji deszczowej,

— budowa nowych dróg wewnętrznych i przebudowa istniejących.

10.2. Obszar Zawiszów

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. W pobliżu strefy przebiega wodociąg przesyłowy o średnicy 200 mm. Od strony północnej i południowej strefy projektowane są dwa wodociągi o średnicy 200 mm każdy.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane będą do biologicznej grupowej oczyszczalni ścieków w Sulisławicach siecią kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm włączonej do kolektora o średnicy 1 600 mm.

Kanalizacja deszczowa: Wody opadowe odprowadzane będą siecią kanalizacji deszczowej o średnicy 800 mm do cieków wód powierzchniowych.

Energia elektryczna:Zasilanie w energię elektryczną umożliwiają przebiegające w bezpośrednim sąsiedztwie strefy linie średniego napięcia. Od 2008 r. możliwe będzie zasilanie z projektowanej stacji transformatorowo-rozdzielczej o napięciu 110/20 kV.

Energia cieplna: W pobliżu strefy zlokalizowane jest wysokotemperaturowe źródło ciepła (Ciepłownia Zawiszów) dysponujące rezerwą wynoszącą ok. 10 MW — woda o temperaturze obliczeniowej 150/80 °C.

Gaz: Dostawa gazu do obszaru możliwa będzie po wybudowaniu gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjno-pomiarowej l° przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz przedłużeniu gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 150 mm zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Odnowiciela.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia DIALOG S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Obszar Zawiszów położony jest:

— w odległości ok. 0,9 km od drogi krajowej nr 35 relacji Wrocław — Golińsk (przejście graniczne),

— w odległości ok. 1,5 km od drogi wojewódzkiej nr 384, która łączy się z drogą krajową nr 5 i autostradą A4,

— w odległości ok. 0,9 km od drogi wojewódzkiej nr 382, która w Ząbkowicach Śląskich łączy się z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa — Wrocław — Praga (przejście graniczne — Kudowa Słone).

Świdnica położona jest przy linii kolejowej relacji Legnica — Katowice, która w Jaworzynie Śląskiej łączy się z linią Wrocław — Jelenia Góra. Teren strefy jest obsługiwany przez stację Świdnica Miasto.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

— budowa sieci gazowej,

— budowa sieci energetycznej i stacji transformatorowo-rozdzielczej,

— budowa wodociągu,

— budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

— budowa sieci kanalizacji deszczowej,

— budowa dróg o łącznej długości ok. 1 200 m.”;

3) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12. Podstrefa Strzelin o łącznej powierzchni 14,5404 ha

Woda: Pobór wody dla celów socjalno-bytowych i przemysłowych będzie się odbywał z sieci miejskiej (wodociąg o średnicy 150 mm). Zapewnione są dostawy wody w ilości 70 m3/h. Istnieje możliwość zwiększenia dostaw wody po rozbudowie wodociągu miejskiego.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane będą kolektorem o średnicy 600 mm do biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chociwel. Zapewniony jest odbiór ścieków w ilości 70 m3/h.

Kanalizacja deszczowa: Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie kolektorami o średnicy 400 mm położonymi wzdłuż ul. Wrocławskiej i ul. Bolesława Krzywoustego, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy.

Energia elektryczna:Zasilanie w energię elektryczną będzie realizowane z przebiegających bezpośrednio przez teren strefy napowietrznych linii średniego napięcia. Po rozbudowie istnieje możliwość zapewnienia dostaw energii elektrycznej do 16 MW.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Wzdłuż południowej granicy strefy przebiega gazociąg o średnicy 200 mm. Zapewniona jest dostawa gazu w ilości 200 m3/h. Istnieje możliwość zwiększenia dostaw gazu.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia DIALOG S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Strzelin ma dostęp do:

— drogi wojewódzkiej nr 395 Wrocław — Strzelin — Ziębice — Chałupki przebiegającej bezpośrednio obok terenu strefy,

— drogi wojewódzkiej nr 396 Bierutów — Oława — Strzelin,

— drogi krajowej nr 39 Łagiewniki — Strzelin — Brzeg — Namysłów — Kępno, która łączy się z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa — Wrocław — Kudowa Słone (granica państwa).

W odległości ok. 12 km i 18 km od granic miasta znajdują się dwa zjazdy z autostrady A4 Legnica — Wrocław — Katowice — Kraków.

Przez Strzelin przebiega linia kolejowa relacji Wrocław — Strzelin — Kłodzko — Międzylesie — Praga.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

— rozbudowa sieci gazowej,

— rozbudowa sieci energetycznej,

— rozbudowa sieci wodociągowej,

— rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

— rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.