ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 17, poz. 92 oraz z 2005 r. Nr 81, poz. 712) w załączniku do rozporządzenia „PLAN ROZWOJU SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ” w części III „Infrastruktura techniczna” dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4. Podstrefa Grajewo o powierzchni 10,9 ha

Woda: W bezpośrednim sąsiedztwie strefy znajdują się 4 studnie głębinowe o łącznej wydajności 185 m3/h należące do firmy Pfleiderer Grajewo S.A.

Kanalizacja sanitarna: Przez teren strefy przebiega kolektor sanitarny 200 mm, który odprowadza ścieki socjalne do zakładowej oczyszczalni ścieków Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie.

Energia elektryczna: W pobliżu granic strefy funkcjonuje Główny Punkt Zasilania o mocy 20 MW. Planuje się jego rozbudowę.

Energia cieplna: Inwestor we własnym zakresie zrealizuje lokalną kotłownię.

Gaz: Miasto Grajewo nie posiada sieci przesyłowej gazu. Na potrzeby inwestora niezbędne będzie doprowadzenie gazu ziemnego z sieci zlokalizowanej w okolicach Łomży.

Telekomunikacja: Potrzeby inwestora w zakresie łączy telekomunikacyjnych przekazywane są na bieżąco Telekomunikacji Polskiej S.A., która uwzględnia je w planach rozwoju sieci telekomunikacyjnej.

Komunikacja: Przez Grajewo przebiega droga krajowa nr 65 Gołdap — Grajewo — Białystok — Bobrowniki i nr 61 Warszawa — Ostrołęka — Grajewo — Augustów. Dojazd do terenu strefy zapewnia ulica Wiórowa. Na terenie strefy znajduje się bocznica kolejowa.

Rozwój infrastruktury: Na terenie strefy należy:

— wykonać oczyszczalnię ścieków technologicznych,

— wykonać przyłącza do infrastruktury technicznej,

— zmodernizować drogi dojazdowe.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.