ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 154, poz. 749 oraz z 2005 r. Nr 81, poz. 710) w załączniku do rozporządzenia „PLAN ROZWOJU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC” w części III „Infrastruktura techniczna” wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Obszar Przemysłowy Mielec o powierzchni 607,48 ha”;

2) tytuł pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Obszar Przemysłowy Dębica o powierzchni 21,24 ha”;

3) tytuł pkt 3.1 otrzymuje brzmienie:

„Tereny zlokalizowane w mieście Dębica — 12,95 ha”;

4) tytuł pkt 3.2 otrzymuje brzmienie:

„Tereny zlokalizowane w gminie Dębica — Obręb Pustków — 8,29 ha”;

5) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Obszar Przemysłowy Sanok o powierzchni 29,18 ha

4.1.Tereny zlokalizowane w mieście Sanok — 26,44 ha

Woda: Dostawa realizowana jest z ujęcia komunalnego rurociągiem żeliwnym o średnicy 250 mm. Możliwy jest pobór wody przemysłowej z rzeki San przepływającej obok granicy strefy bądź ze studni kopanej o wydajności 4,5 m3/h. Dostępna jest również woda przemysłowo-gospodarcza z ujęcia o wydajności 20 m3/h oraz woda chłodnicza obiegowa wytwarzana w dwóch pompowniach o wydajności 100 m3/h i 200 m3/h. Dostawę wody przemysłowo-gospodarczej i wody chłodniczej zapewnia Stomil Sanok S.A.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki sanitarne odprowadzane są do komunalnej oczyszczalni ścieków poprzez przyłącze zakładu Stomil Sanok S.A. i zewnętrzną sieć miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa: Wody opadowe z rejonu strefy odprowadzane są do rzeki San poprzez osadniki wód deszczowych i łapacze oleju lub bezpośrednio do zewnętrznej sieci miejskiej kanalizacji deszczowej.

Energia elektryczna: Dla działek sąsiadujących z zakładem Autosan S.A. rezerwa mocy wynosi 2 MW, natomiast dla działek położonych obok zakładu Stomil Sanok S.A. rezerwa mocy wynosi ok. 10 MW. Napięcie sieci rozdzielczej wynosi 6 kV, a dla małych zapotrzebowań 0,4 kV.

Energia cieplna: Strefa znajduje się w pobliżu sieci cieplnych zasilanych z ciepłowni Stomil Sanok S.A. o mocach w wodzie grzewczej 12 MW, w parze technologicznej 10 MW.

Gaz: Z istniejącego gazociągu średnioprężne-go możliwe są dostawy gazu w ilości do 25 Nm/h. Dla wyższych zapotrzebowań należy wybudować nowy gazociąg średniopręż-ny.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Przez miasto Sanok przebiegają:

— droga krajowa nr 28 Wadowice — Przemyśl — Medyka,

— droga krajowa nr 84 Sanok — Ustrzyki Dolne — Krościenko (przejście graniczne).

Sanok leży przy linii kolejowej prowadzącej do kolejowych przejść granicznych Radoszy-ce — Palota (50 km) oraz Krościenko — Smil-nyca (50 km). Na terenie strefy znajdują się bocznice kolejowe.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

— budowa nowej sieci kanalizacyjnej w ul. Okrzei,

— modernizacja sieci gazowej.

4.2.Tereny zlokalizowane w mieście Za-górz — 2,74 ha

Woda: Dostawy wody realizowane są z sieci miejskiej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i z ujęcia wody usytuowanego na rzece Osławie.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki sanitarne odprowadzane są do Komunalnego Zakładu w Zagórzu, gdzie są utylizowane i zrzucane do rzeki Ostawy.

Kanalizacja deszczowa: Teren posiada kanalizację deszczową.

Energia elektryczna: W budynkach produkcyjnych usytuowane są dwie stacje transformatorowe o mocy 1 MW każda.

Energia cieplna: Budynki ogrzewane będą ciepłem wytwarzanym w indywidualnych kotłowniach opalanych gazem ziemnym lub innym paliwem konwencjonalnym.

Gaz: Na terenie zlokalizowana jest redukcyjna stacja gazowa średniego ciśnienia, której wydajność wynosi ok. 700 m3/h, co w pełni pokrywa zapotrzebowanie na gaz.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Przez miasto Zagórz przebiega droga krajowa nr 84 Sanok — Ustrzyki Dolne

— Krościenko (przejście graniczne).

Przez Zagórz przebiega linia kolejowa ze stacją rozrządową.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Niezbędna jest budowa oczyszczalni ścieków w Zagórzu.”;

6) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Obszar Przemysłowy Jarosław o powierzchni 8,94 ha

5.1.Tereny zlokalizowane w mieście Jarosław — 4,56 ha

Woda: Dostawy realizowane są z ujęcia komunalnego, magistralami o średnicy: 150 mm i 110 mm.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-byto-we odprowadzane są poprzez sieć kolektorów do komunalnej oczyszczalni ścieków.

Kanalizacja deszczowa: Teren strefy posiada kanalizację deszczową.

Energia elektryczna: W pobliżu terenów strefy znajdują się linie 15 kV i 30 kV dysponujące rezerwami mocy odpowiednio 4,5 MW i 12 MW. Konieczna jest budowa stacji transformatorowych.

Energia cieplna: Dostawa energii cieplnej możliwa jest z kotłowni położonych na tym terenie.

Gaz: W pobliżu terenów strefy znajdują się gazociągi średniego i niskiego ciśnienia.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych na terenie miasta Jarosław zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Przez miasto Jarosław przebiegają:

— droga międzynarodowa E 40 Korczowa — Kraków — Zgorzelec,

— droga krajowa nr 77 Lipnik — Przemyśl,

— droga wojewódzka nr 865 Jarosław — Bełżec,

— droga wojewódzka nr 880 Jarosław — Pruchnik,

— droga wojewódzka nr 870 Sieniawa — Jarosław.

Przewiduje się budowę obwodnicy miasta Jarosławia w latach 2008—2015.

W sąsiedztwie Jarosławia wybudowana zostanie do 2014 r. autostrada z dwoma zjazdami do granic administracyjnych miasta.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Niezbędna jest budowa stacji transformatorowych i rozbudowa sieci elektrycznych.

5.2.Tereny zlokalizowane w gminie Łaszki — 4,38 ha

Woda: Dostawy realizowane są z ujęcia komunalnego. Na terenie strefy istnieje stacja uzdatniania wody o wydajności 35 m3 na dobę czerpiąca wodę z dwóch studni głębinowych.

Kanalizacja sanitarna: Istnieje możliwość podłączenia do komunalnej kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa: Na terenie strefy nie ma kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzane będą do studzienek chłonnych i otwartych rowów melioracyjnych.

Energia elektryczna: W pobliżu terenów strefy znajdują się dwie linie 15 kV. Rezerwa mocy wynosi 250 kW.

Energia cieplna: Dostawa energii cieplnej możliwa jest wyłącznie z własnych źródeł ciepła.

Gaz: Na terenie strefy znajduje się gazociąg niskiego ciśnienia.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Przez teren strefy przebiega droga powiatowa nr 1674 Lubaczów — Łaszki — Duńkowice, która w miejscowości Duń-kowice łączy się z drogą międzynarodową E 40 Korczowa — Kraków — Zgorzelec.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Niezbędna jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.