ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Instytut Obróbki Skrawaniem z siedzibą w Krakowie (numer identyfikacyjny REGON 000032603, numer identyfikacji podatkowej NIP 6750001774), utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem (M. P. z 1952 r. Nr A-16, poz. 199) zmienionym zarządzeniem nr 47 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 22 marca 1960 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem oraz nadania statutu Instytutowi Obróbki Skrawaniem oraz działający na podstawie zarządzenia nr 44/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 25 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji Instytutu Obróbki Skrawaniem do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojo-wych zmienionego zarządzeniem nr 57/Org/90 Ministra Przemysłu z dnia 5 marca 1990 r. otrzymuje nazwę: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

§ 2. 1. Przedmiotem działania Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, zwanego dalej „Instytutem”, jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w sferze wytwarzania produktów przemysłowych o wysokim stopniu przetworzenia oraz transfer do przemysłu zaawansowanych technologii, produktów i wiedzy.

2. Do zakresu działania Instytutu należą:

1) metody ubytkowego oraz przyrostowego kształtowania i technologie wytwarzania wyrobów;

2) technologie nowych materiałów, inżynieria powierzchni;

3) mikro- i nanotechnologie w wytwarzaniu wyrobów;

4) metrologia wielkości geometrycznych, metody pomiarowe dla mikro- i nanotechnologii;

5) technologie montażu i demontażu;

6) modernizacja maszyn i urządzeń technologicznych oraz procesów wytwarzania;

7) automatyzacja i robotyzacja w wytwarzaniu;

8) bezpieczeństwo systemów wytwarzania;

9) technologie wspierające ochronę zdrowia i środowiska, w tym technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

10) metody i systemy zapewnienia jakości w technologiach wytwarzania;

11) zarządzanie technologiami i systemami wytwarzania;

12) monitorowanie rozwoju technologii, foresight technologiczny;

13) transformacja wiedzy, transfer wiedzy i technologii;

14) badania, ocena zgodności, certyfikacja wyrobów i usług.

3. Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu określi statut uchwalony przez radę naukową Instytutu, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 3. Siedzibą Instytutu jest Kraków.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.