ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w produktach substancji negatywnie oddziaływających na środowisko po ich użyciu.

§ 2. Ustala się nie mniejszy niż 80% stopień degradacji częściowej anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, zawartych w produktach przeznaczonych do prania, mycia i czyszczenia w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach usługowych oraz preparatach stosowanych w przemyśle, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, badanej zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód (Dz. U. Nr 196, poz. 1658).

§ 3. (uchylony).

§ 4. Ustala się wielkość dopuszczalnych doz rtęci w lampach wyładowczych, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Przepis § 2 traci moc z dniem 8 października 2005 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. (poz. 1846)

Załącznik 2 (uchylony)

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.

3)  Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko (Dz. U. Nr 114, poz. 1078), które zostało zachowane w mocy do tego dnia na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1865).