ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych lub globalnych oraz osób fizycznych lub prawnych korzystających z zezwoleń generalnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rejestr udzielonych zezwoleń indywidualnych lub globalnych oraz osób fizycznych lub prawnych korzystających z zezwoleń generalnych prowadzi się w formie księgi rejestrowej, zwanej dalej „księgą”.

§ 2. Księga składa się z dwóch części, w których oddzielnie rejestruje się udzielone zezwolenia indywidualne lub globalne oraz osoby fizyczne lub prawne korzystające z zezwoleń generalnych.

§ 3. 1. W części księgi dotyczącej zezwoleń indywidualnych lub globalnych zamieszcza się dane zawarte we wniosku o wydanie zezwolenia, informacje zawarte w zezwoleniu oraz informacje o zmianie lub cofnięciu zezwolenia.

2. W części księgi dotyczącej osób fizycznych lub prawnych korzystających z zezwoleń generalnych zamieszcza się dane zawarte w oświadczeniu osoby fizycznej lub prawnej o rozpoczęciu obrotu towarami o znaczeniu strategicznym oraz informacje o realizacji tego obrotu.

§ 4. 1. Księga może być prowadzona w systemie informatycznym, pod warunkiem że dane w nim zawarte znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez organ kontroli obrotu.

2. Wpis do księgi musi być trwały i wyraźny, nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.

3. Adnotacji o sprostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek, w zakresie objętym rejestrem, dokonuje się w odpowiednich częściach księgi, o których mowa w § 3.

4. Księgę i wydruki danych zapisanych w systemie informatycznym przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji do celów archiwalnych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r. 3)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1695.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych oraz przedsiębiorców korzystających z zezwoleń globalnych i generalnych (Dz. U. Nr 17, poz. 201), które zostało zachowane w mocy do dnia 30 września 2004 r. na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1695).