ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2024) w załączniku „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 2004–2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w „Słowniku terminologicznym dla Uzupełnienia Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich”:

a) po części tabeli w brzmieniu:


„Audyt

Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności; audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odrębną komórkę, podporządkowaną bezpośrednio kierownikowi instytucji (wewnętrzny) lub przez firmę zewnętrzną (zewnętrzny).”

dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)

Podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), zwanej dalej „ustawą o NPR”. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) pełni rolę Beneficjenta Końcowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161, z 26.06.1999), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1260/1999/WE”.”

b) skreśla się część tabeli w brzmieniu:


„Beneficjent

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), zwanej dalej „ustawą o NPR”. Beneficjent pełni rolę ostatecznego odbiorcy/projektodawcy w rozumieniu rozporządzenia nr 438 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 063, z 03.03.2001), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 438/2001/WE”.”

c) skreśla się część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja wdrażająca

Podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o NPR. Instytucja wdrażająca pełni rolę Beneficjenta Końcowego zgodnie z rozporządzeniem nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161, z 26.06.1999), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1260/1999/WE”.”

d) po części tabeli w brzmieniu:


„Ostateczny beneficjent

Przez ostatecznego beneficjenta rozumie się osobę, instytucję lub środowisko (grupę społeczną) bezpośrednio korzystającą z wdrażanej pomocy. Ostatecznym beneficjentem są grupy docelowe w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1743), zwanego dalej „SPO RZL”.”

dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Ostateczny beneficjent (odbiorca)

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o NPR pełni rolę ostatecznego beneficjenta (projektodawcy) w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 438 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzenia i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 063 z 03.03.2001), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 438/2001/WE”.”

e) po części tabeli w brzmieniu:


„Regionalny program operacyjny

Dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o NPR.”

dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Regionalne instytucje finansujące

zwane dalej „RIF”

Regionalne instytucje finansujące w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.”

2) w Rozdziale IV. „Opis Działań w podziale na obszary wsparcia”:

a) w pkt 4.1.3 „Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy” tabel „Wskaźniki monitorowania Działania 1.1” otrzymuje brzmienie:


„Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy
Rodzaj wskaźnika Wskaźnik Definicja Wartość w roku bazowym (2002) Zakładana wartość w roku docelowym (2006) Źródło danych/ częstotliwość pomiaru
Produkt Liczba pracowników urzędów pracy, którzy zostali objęci szkoleniami (M/K)* Liczba pracowników urzędów pracy, którzy uczestniczyli w szkoleniach, realizowanych w ramach Działania (M/K) 2 778
(2001)
5 770
(szacunkowe dane na lata 2004–2006)

SIMIK – sprawozdania / kwartalnie

Rezultat Odsetek pracowników publicznych służb zatrudnienia oceniających szkolenia jako adekwatne do potrzeb zawodowych (M/K) Udział pracowników publicznych służb zatrudnienia, uczestniczących w szkoleniach, realizowanych w ramach Działania, którzy ocenili te szkolenia jako adekwatne do ich potrzeb zawodowych w ogólnej liczbie pracowników publicznych służbach zatrudnienia (M/K) uczestniczących w szkoleniach, wyrażony w % Brak danych 65%

PEFS – dane o ostatecznych beneficjentach / kwartalnie

Wpływ Wskaźnik satysfakcji klientów urzędów pracy Odsetek klientów urzędów pracy, pozytywnie oceniających usługi urzędów pracy (M/K), wyrażony w %. Wskaźnik badany na podstawie ankietowania losowo wybranej grupy osób spośród klientów urzędów pracy Brak danych 60%

Badania Departamentu Wdrażania EFS w MGiP


* (M/K) – z uwzględnieniem podziału na mężczyzn i kobiety”,

b) w pkt 4.1.4Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży”:

– część „Plan finansowy Działania 1.2” otrzymuje brzmienie:

„Działanie finansowane jest z EFS, Funduszu Pracy, krajowego środka specjalnego na wspieranie rządowych programów służących aktywizacji zawodowej, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i środków prywatnych.”,

– po wyrazach „krajowego środka specjalnego na wspieranie rządowych programów służących aktywizacji zawodowej” dodaje się odnośnik nr 5a w brzmieniu:

5a) Środek specjalny pochodzi z rezerwy uwłaszczeniowej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722). Wydatki z tego źródła będą realizowane do końca czerwca 2005 r. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o Finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703).”

– tabela „Wdrażanie Działania 1.2” otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego

SPO RZL
Nazwa Priorytetu Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Nazwa Działania Perspektywy dla młodzieży
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 21 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Numer Działania 1.2
Czas trwania Działania 2004–2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy – Departament Zarządzania EFS w MGiP
Instytucja Pośrednicząca MGiP – Departament Zarządzania EFS

Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)

16 wojewódzkich urzędów pracy

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

Schemat a) – Wspieranie młodzieży na rynku pracy:
– powiatowe urzędy pracy (PUP)
Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej młodzieży:
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
– instytucje rynku pracy (z wyjątkiem publicznych służb zatrudnienia):

= OHP,
= agencje zatrudnienia,
= instytucje szkoleniowe,
= instytucje dialogu społecznego,
= instytucje partnerstwa lokalnego,

– inne organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży,
– szkoły – ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe,
– pracodawcy
Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Schemat a) – Wspieranie młodzieży na rynku pracy
i Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej młodzieży:
– młodzież poniżej 25 roku życia, bezrobotna przez okres do 6 miesięcy,
– młodzież poniżej 25 roku życia, bezrobotna przez okres od 6 do 24 miesięcy,
– bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół,
– osoby poniżej 25 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć działalność gospodarczą
Instytucja Płatnicza Minister Finansów – Departament Instytucji Płatniczej w MF
Rodzaj pomocy – doradztwo,
– szkolenia,
– poradnictwo zawodowe,
– pośrednictwo pracy,
– programy specjalne6),
– programy innowacyjne,
– staże / przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
– subsydiowanie zatrudnienia,
– przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
– indywidualne plany działań,
– informowanie,
– działania promocyjne

Maksymalna wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów

100%
Wsparcie finansowe ogółem dla Działania 274 406 044 euro
Wsparcie finansowe UE 199 131 423 euro
Wsparcie finansowe krajowe 75 274 621 euro
Wsparcie finansowe prywatne 3 947 519 euro

Wkład UE w środkach publicznych (%)

72,6%

Wkład krajowy w środkach publicznych (%)

27,4%
System wyboru projektów Schemat a) projekty PUP wybierane w drodze konkursu
Schemat b) konkurs projektów

Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

Komitet Sterujący:
– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,
– przedstawiciele Jednostki Monitorująco-Kontrolnej EFS,
– przedstawiciele właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej SPO RZL,
– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji,
– przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych
Komisja Oceny Projektów:
– przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej).”

– tabela „Budżet Działania 1.2 w euro w cenach z 2004 r.” otrzymuje brzmienie:


„Działanie

Łącznie

Wspólnota Europejska

Budżet Państwa

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Inne (w tym Fundusz Pracy)

Prywatne

1.2.
Perspektywy dla młodzieży

274 406 044

199 131 423

0

2 980 875

72 293 746

3 947 519”


c) w pkt 4.1.5 „Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”:

– część „Cel Działania 1.3” otrzymuje brzmienie:

„Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej, tak aby nie wypadły z rynku pracy, oraz wsparcie dla otoczenia społecznego tych osób. W ramach Działania wszystkim bezrobotnym osobom powyżej 25 roku życia (z wyjątkiem absolwentów wszystkich typów szkół) zaoferowane będą aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przed upływem 12. miesiąca od zarejestrowania się w urzędzie pracy.”,

– część „Plan finansowy Działania 1.3” otrzymuje brzmienie:

„Działanie finansowane jest z EFS, Funduszu Pracy, krajowego środka specjalnego na wspieranie rządowych programów służących aktywizacji zawodowej, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i środków prywatnych.”,

– tabela „Wdrażanie Działania 1.3” otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO RZL
Nazwa Priorytetu Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Nazwa Działania Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 21 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Numer Działania 1.3
Czas trwania Działania 2004–2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy – Departament Zarządzania EFS w MGiP
Instytucja Pośrednicząca MGiP – Departament Zarządzania EFS
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) 16 wojewódzkich urzędów pracy
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Schemat a) – Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych:

– powiatowe urzędy pracy (PUP).

Schemat b) – Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych:
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
– instytucje rynku pracy (z wyjątkiem publicznych służb zatrudnienia):

= OHP,
= agencje zatrudnienia,
= instytucje szkoleniowe,
= instytucje dialogu społecznego,
= instytucje partnerstwa lokalnego,

– inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezrobotnych,
– szkoły – ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe
Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Schemat a) – Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych:

– osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów,
– osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres od 12 do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.

Schemat b) – Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych:

– osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów,
– osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres od 12 do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów
Instytucja Płatnicza Minister Finansów – Departament Instytucji Płatniczej w MF
Rodzaj pomocy – doradztwo,
– szkolenia,
– staże / przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
– przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
– programy specjalne6),
– programy innowacyjne,
– poradnictwo zawodowe,
– pośrednictwo pracy,
– subsydiowanie zatrudnienia,
– indywidualne plany działań,
– działania promocyjne,
– działania towarzyszące, np.: opieka nad dziećmi i osobami zależnymi
Maksymalna wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów 100%
Wsparcie finansowe ogółem dla Działania 263 802 891 euro
Wsparcie finansowe UE 194 519 274 euro
Wsparcie finansowe krajowe 69 283 617 euro
Wsparcie finansowe prywatne 3 947 519 euro
Wkład UE w środkach publicznych (%) 73,7%
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) 26,3%
System wyboru projektów Schemat a) projekty PUP wybierane w drodze konkursu
Schemat b) konkurs projektów
Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących Komitet Sterujący:

– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,
– przedstawiciele Jednostki Monitorująco-Kontrolnej EFS,
– przedstawiciele właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej SPO RZL,
– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji,
– przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych.

Komisja Oceny Projektów:

– przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej).”

– tabela „Budżet Działania 1.3 w euro w cenach z 2004 r.” otrzymuje brzmienie:


„Działanie

Łącznie

Wspólnota Europejska

Budżet Państwa

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Inne (w tym Fundusz Pracy)

Prywatne

1.3.
Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

263 802 891

194 519 274

0

2 979 196

66 304 421

3 947 519”


d) w pkt 4.2.3 „Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w części „Opis Działania 1.4 – schemat b) Poprawa skuteczności systemu wspierania osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności” tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– wszystkie rodzaje projektów przewidziane w schemacie a), które realizowane będą w skali ogólnokrajowej w trybie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,”,

e) w pkt 4.2.4 „Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” tabela „Wskaźniki monitorowania Działania 1.5” otrzymuje brzmienie:


„Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
Rodzaj wskaźnika Wskaźnik Definicja Wartość w roku bazowym (2002) Zakładana wartość w roku docelowym (2006) Źródło danych/ częstotliwość pomiaru
Produkt Liczba osób zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, objętych Działaniem (M/K)* Liczba osób (M/K) zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, objętych Działaniem. Przez grupy szczególnego ryzyka rozumie się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, to jest osoby bezrobotne pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy, alkoholicy i narkomani poddający się procesowi leczenia, bezdomni, osoby opuszczające zakłady karne, uchodźcy z problemami z integracją ze społeczeństwem, młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, osoby w wieku 15–24 lat sprawiające trudności wychowawcze („trudna młodzież”) Brak danych 200 000

SIMIK – sprawozdania / kwartalnie

Produkt Liczba osób objętych szkoleniami, pracujących na rzecz grup szczególnego ryzyka Liczba osób pracujących na rzecz grup szczególnego ryzyka, które uczestniczyły w szkoleniach realizowanych w ramach Działania Brak danych 7 500

SIMIK – sprawozdania / kwartalnie

Rezultat % osób, które ukończyły Działanie (M/K) Udział osób, które zakończyły udział w projekcie, w ogóle osób szczególnego ryzyka objętych Działaniem, wyrażony w % Brak danych 69%

SIMIK – sprawozdania / kwartalnie

Wpływ Wskaźnik efektywności Udział osób, które podjęły dalszą naukę lub pracę w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w programie aktywizacji. Wskaźnik badany na podstawie ankietowania losowo wybranej grupy osób Brak danych 30%

PEFS – ankietowanie odbiorców pomocy / kwartalnie


20 (M/K) – z uwzględnieniem podziału na mężczyzn i kobiety”,

f) w pkt 4.3.3Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”:

– tabela „Wdrażanie Działania 1.6” otrzymuje brzmienie:


Nazwa Programu Operacyjnego SPO RZL
Nazwa Priorytetu Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Nazwa Działania Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 25 Działania na rzecz kobiet na rynku pracy
Numer Działania 1.6
Czas trwania Działania 2004–2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy – Departament Zarządzania EFS w MgiP
Instytucja Pośrednicząca MGiP – Departament Zarządzania EFS
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) MGiP – Departament Wdrażania EFS
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

Schemat a) Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy:
– instytucje rynku pracy:

= publiczne służby zatrudnienia,
= OHP,
= agencje zatrudnienia,
= instytucje szkoleniowe,
= instytucje dialogu społecznego,
= instytucje partnerstwa lokalnego,

– pracodawcy,
– jednostki naukowe,
– ośrodki doradztwa rolniczego,
– ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego,
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Schemat b) Promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy:

– Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

Schemat a) Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i Schemat b) Promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy:
– kobiety bezrobotne i poszukujące pracy,
– kobiety bierne zawodowo,
– kobiety o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach,
– kobiety powracające na rynek pracy po długiej nieobecności,
– kobiety z obszarów wiejskich,
– kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą lub chcące ją rozpocząć,
– instytucje rynku pracy:

= publiczne służby zatrudnienia,
= OHP,
= agencje zatrudnienia,
= instytucje szkoleniowe,
= instytucje dialogu społecznego,
= instytucje partnerstwa lokalnego,

– pracodawcy
Instytucja Płatnicza Minister Finansów – Departament Instytucji Płatniczej w MF
Rodzaj pomocy – szkolenia,
– warsztaty,
– konferencje,
– seminaria,
– badania opinii publicznej,
– tworzenie punktów informacyjno-doradczych,
– opracowanie materiałów metodycznych i informacyjnych,
– tworzenie i aktualizacja baz danych,
– doradztwo: zawodowe, prawne, psychologiczne,
– przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
– subsydiowane staże pracy / przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
– działania towarzyszące: opieka nad dziećmi i osobami zależnymi
Maksymalna wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów 100%
Wsparcie finansowe ogółem dla Działania 81 909 860 euro
Wsparcie finansowe UE 65 526 113 euro
Wsparcie finansowe krajowe 16 383 747 euro
Wsparcie finansowe prywatne 563 888 euro
Wkład UE w środkach publicznych (%) 80%
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) 20%
System wyboru projektów W schemacie a) projekty wybierane są w drodze konkursu.
W schemacie b) projekty zatwierdzane są na podstawie opinii i rekomendacji Komitetu Sterującego.
Skład grup roboczych wybierających projekty
i Komitetów Sterujących
Komitet Sterujący:
– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,
– przedstawiciele Jednostki Monitorująco-Kontrolnej EFS,
– przedstawiciele właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej SPO RZL,
– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji,
– przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych.

Komisja Oceny Projektów:
– przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),
– przedstawiciele Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn,
– przedstawiciele Departamentu Rynku Pracy oraz innych departamentów merytorycznych MGiP oraz MPS.”

– tabela „Wskaźniki monitorowania Działania 1.6” otrzymuje brzmienie:


„Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
Rodzaj wskaźnika Wskaźnik Definicja Wartość w roku bazowym (2002) Zakładana wartość w roku docelowym (2006) Źródło danych/ częstotliwość pomiaru
Produkt Liczba pracodawców uczestniczących w szkoleniach (M/K)* Liczba pracodawców (M/K), którzy uczestniczyli w szkoleniach realizowanych w ramach Działania Brak danych 1 800

SIMIK – sprawozdania / kwartalnie

Produkt Liczba kobiet, które uczestniczyły w projektach realizowanych w ramach Działania Liczba kobiet, które uczestniczyły w projektach realizowanych w ramach Działania Brak danych Będzie monitorowana

SIMIK – sprawozdania / kwartalnie

Rezultat % kobiet, w których opinii uczestnictwo w Działaniu przyniosło im korzyści Udział kobiet, które po ukończeniu projektu realizowanego w ramach Działania oceniło je jako adekwatne do ich potrzeb, w ogólnej liczbie kobiet korzystających ze wsparcia w ramach Działania, wyrażony w % Brak danych 70%

PEFS – dane o ostatecznych beneficjentach / kwartalnie

Wpływ Wskaźnik efektywności Udział kobiet, które podjęły dalszą naukę lub pracę w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Wskaźnik badany na podstawie ankietowania losowo wybranej grupy osób Brak danych 40%

PEFS – ankietowanie odbiorców pomocy / kwartalnie

Wpływ Wskaźnik zatrudnienia kobiet Udział kobiet, które pracują w ogóle kobiet w wieku 15–64 lata 46,4% 49%

GUS BAEL / rocznie


* (M/K) – z uwzględnieniem podziału na mężczyzn i kobiety”,

g) w pkt 4.4.3 „Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacjipromocja kształcenia przez całe życie” część „Uzasadnienie wyboru Działania 2.1” otrzymuje brzmienie:

„W Polsce poziom wykształcenia osób dorosłych jest niski w porównaniu ze średnią krajów należących do OECD. Jedynie 46% osób między 25 a 64 rokiem życia w Polsce i 60% osób w krajach należących do OECD ma przynajmniej wykształcenie średnie Ponadto, polski współczynnik udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym jest raczej niski (13%).

Przez ostatnie dwa lata w Polsce zanotowano znaczący wzrost liczby osób kończących gimnazjum, które podejmują naukę w szkołach kończących się maturą, jak również zmniejszoną rekrutację do zasadniczych szkół zawodowych. Można oczekiwać, że niektórym uczniom szkół średnich trudno będzie sprostać wymaganiom programu nauczania, co może prowadzić do porzucania szkoły. Aby temu zapobiec, powinno się wprowadzić zajęcia wspomagające uczniów w kontynuowaniu nauki. Również uczniowie z obszarów wiejskich potrzebują wsparcia, by móc kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Na terenach wiejskich poziom wykształcenia jest relatywnie niższy niż w mieście. Wyraźnie widoczne są dysproporcje pomiędzy miastem a wsią pod względem dostępu do edukacji już na poziomie edukacji przedszkolnej – wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 1999/2000 wynosił w mieście 32,33%, a na wsi jedynie 14,33%. Ponadto istnieje wyraźna różnica w poziomie rozumienia tekstu wśród 15-latków (według badania PISA) pomiędzy uczniami pochodzącymi z obszarów miejskich i z obszarów wiejskich – na niekorzyść tych ostatnich. Różnica ta zwiększa się wraz z kolejnymi szczeblami edukacji.

Większość dzieci i młodych osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma trudności w dostępie do edukacji. Według danych MENiS tylko 15% uczniów niepełnosprawnych pomiędzy 15 a 19 rokiem życia kończy szkołę średnią, podczas gdy 46% z nich uczęszcza do szkół specjalnych. W celu ułatwienia tym uczniom dostępu do edukacji oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie powinno się rozszerzyć ich udział w głównym nurcie szkolnictwa, zaś środki na wyposażenie szkół specjalnych i integracyjnych powinny ulec zwiększeniu.

Niski poziom wykształcenia społeczeństwa jest jedną z głównych przeszkód w osiąganiu wzrostu gospodarczego i promowaniu zatrudnienia. W celu rozwiązania tego problemu powinny zostać podjęte działania ułatwiające dostęp do edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od szkół podstawowych, poprzez gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, aż po szkolnictwo wyższe i studia podyplomowe. Równocześnie powinno się podjąć działania mające na celu promowanie kształcenia ustawicznego wśród osób dorosłych. W obu przypadkach należy zwrócić szczególną uwagę na defaworyzowane grupy społeczne (dotknięte ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością i zamieszkałe na obszarach wiejskich).

Typy projektów zostały pogrupowane w schematy w ramach Działania w zależności od ich zakresu i przewidzianej procedury wyboru Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta). Zakres danego schematu odzwierciedla tytuł schematu. Schemat a) i schemat c) zawierają typy projektów, w których Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) wybierani są w trybie procedury konkursowej. Schemat b) zawiera projekty, w przypadku których rolę Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) pełnią właściwe departamenty MENiS, a wykonawcy projektu wyłaniani będą w trybie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.”,

h) w pkt 4.4.4 „Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” część „Uzasadnienie wyboru Działania 2.2” otrzymuje brzmienie:

„Reforma systemu edukacyjnego wprowadzona w 1999 roku, mająca na celu zwiększenie poziomu wykształcenia, zapewnienie równych szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji, jest w chwili obecnej wdrażana na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. W 2005 roku egzaminy maturalne będą organizowane przez Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a nie, jak dotąd, przez szkoły. Egzaminy zewnętrzne w szkołach zawodowych wprowadzane są stopniowo od 2004 roku. Wprowadzenie egzaminów zewnętrznych w szkołach ponadgimnazjalnych szczególnie w kształceniu zawodowym wymaga przygotowania egzaminatorów oraz znacznych inwestycji w wyposażenie placówek przeprowadzających egzaminy, co umożliwi również jednolite przygotowanie uczniów.

W celu zwiększenia zdolności absolwentów do zatrudnienia, system doradztwa i poradnictwa zawodowego powinien być stale rozwijany i udoskonalany. Innym sposobem zwiększania zdolności do zatrudnienia jest dostosowanie kształcenia zawodowego podstaw programowych, programów i metod nauczania do potrzeb rynku pracy.

Wolny rynek usług edukacyjnych, wzrost ilości ofert i zainteresowanie kształceniem ustawicznym stwarzają konieczność dokonywania oceny działalności instytucji prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych. Akredytacja, będąc formalnym potwierdzeniem jakości kształcenia, dokształcania i doskonalenia prowadzonego przez placówkę, stanowi niezwykle ważne działanie w kontekście założeń reformy kształcenia zawodowego. Uzyskanie akredytacji przez placówkę ma stanowić gwarancję osiągania i utrzymania wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych oraz umiejętności specjalistycznych społeczeństwa jest głównym zadaniem edukacji i najlepszym sposobem przygotowania ludzi do życia społecznego, a także do zatrudnienia. Dążenie do realizacji powyższego celu wymaga stałego podnoszenia jakości edukacji, zarówno poprzez zapewnienie nowoczesnego wyposażenia szkół i placówek edukacyjnych, jak i wspieranie systemu egzaminów zewnętrznych, rozwój doradztwa i poradnictwa zawodowego, doskonalenie kadry oraz wprowadzenie systemu akredytacji.

Typy projektów zostały pogrupowane w schematy w ramach Działania w zależności od ich zakresu i przewidzianej procedury wyboru Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta). Zakres danego schematu odzwierciedla tytuł schematu. Schemat a) i schemat c) zawierają typy projektów, w których rolę Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) pełnią właściwe departamenty MENiS, a wykonawcy projektu wyłaniani będą w trybie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Schemat b) zawiera typy projektów, w przypadku których Ostatecznymi Odbiorcami (beneficjentami) są instytucje wyznaczone przez MENiS. Zgodnie z prawem te instytucje są przewidziane jako potencjalni Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) dla tego schematu. Schemat d) zawiera typy projektów, w przypadku których Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) wyłaniani będą na podstawie procedury konkursowej.”,

i) w pkt 4.5.3 „Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” tabela „Wdrażanie Działania 2.3” otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO RZL
Nazwa Priorytetu Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Nazwa Działania Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 24 Promocja potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników
Numer Działania 2.3
Czas trwania Działania 2004 – 2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy – Departament Zarządzania EFS w MGiP
Instytucja Pośrednicząca MGiP – Departament Zarządzania EFS
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr:

– instytucje szkoleniowe,
– szkoły – ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe,
– jednostki naukowe,
– organizacje pracodawców i przedsiębiorców, związki zawodowe,
– RIF.

Schemat b) Promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy:

– PARP.

Schemat c) Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników służby zdrowia

– Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Schemat a) – Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr:

– przedsiębiorstwa i ich pracownicy.


Schemat b) – Promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy:

– przedsiębiorstwa i ich pracownicy,
– media,
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
– organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe,
– jednostki naukowe,
– instytucje szkoleniowe,
– szkoły wyższe,
– ośrodki wspierania przedsiębiorczości.

Schemat c) Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników służby zdrowia

– lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ),
– lekarze specjaliści związani z populacyjnymi badaniami skryningowymi raka piersi i raka szyjki macicy (ginekolodzy, onkolodzy, chirurdzy, patolodzy, radiolodzy),
– średni personel medyczny związany z populacyjnymi badaniami skryningowymi raka piersi i raka szyjki macicy (cytotechnicy, technicy radiolodzy, pielęgniarki i położne),
– personel techniczny związany z populacyjnymi badaniami skryningowymi raka piersi i raka szyjki macicy (fizycy medyczni)
Instytucja Płatnicza Minister Finansów – Departament Instytucji Płatniczej w MF
Rodzaj pomocy – szkolenia,
– studia podyplomowe,
– staże,
– doradztwo związane ze szkoleniami,
– informowanie i promocja,
– badania i analizy
Maksymalna wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów 100%
Wsparcie finansowe ogółem dla Działania 253 325 092 euro
Wsparcie finansowe UE 189 981 183 euro
Wsparcie finansowe krajowe 63 343 909 euro
Wkład prywatny 7 800 997 euro
Wkład środków publicznych (%) 100%
Wkład UE w środkach publicznych (%) 75%
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) 25%
System wyboru projektów W ramach schematu a) projekty wybierane są w drodze konkursu.
W przypadku schematu b) oraz schematu c) projekty zatwierdzane są na podstawie opinii i rekomendacji Komitetu Sterującego
Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących Komitet Sterujący:

– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,
– przedstawiciele Jednostki Monitorująco-Kontrolnej EFS,
– przedstawiciele właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej SPO RZL,
– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji,
– przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych.

Komisia Ocenv Projektów:

– przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej).”

3) w Rozdziale V. „Priorytet 3- Pomoc techniczna”:

a) w pkt 5.2 „Wsparcie zarządzania SPO RZL”:

– tabela „Działanie 3.1 – opis Działania” otrzymuje brzmienie:


„Zakres wsparcia w ramach Działania

Rodzaje finansowanej pomocy

Podstawa prawna

Schemat

Typ projektu

Projekty związane z zarządzaniem SPO
• wsparcie doradcze Instytucji Zarządzającej SPO RZL, a także Komitetów Sterujących wyborem projektów w zakresie metod wyboru i weryfikacji projektów • pomoc doradcza,
• szkolenia
• SPO RZL Schemat a) • doradztwo dla Instytucji Zarządzającej SPO RZL, Komitetów Sterujących w zakresie metod weryfikacji i wyboru projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach SPO RZL,

• pomoc doradcza i szkolenia w zakresie oceny projektów pod kątem ich kwalifikowalności oraz zgodności z prawem UE i politykami wspólnotowymi,

Schemat b) • szkolenia dla członków Komitetów Monitorujących SPO RZL oraz Komitetów Sterujących,
Schemat d) • doradztwo dla Komisji Oceny Projektów w zakresie metod wyboru projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach SPO RZL
• doradztwo w zakresie usprawnienia systemu zarządzania SPO RZL i systemu kontroli finansowej • pomoc doradcza,
• szkolenia
• SPO RZL Schemat a) • doradztwo w zakresie usprawniania systemu zarządzania SPO RZL, łącznie z opracowywaniem analiz dotyczących przyjętego systemu zarządzania,

• doradztwo w zakresie zapewniania prawidłowości realizowanych w ramach SPO RZL Działań i operacji, uwzględniające wymagania prawne – wspólnotowe oraz krajowe,

Schemat b) • bieżąca pomoc doradcza w zakresie wdrażania SPO RZL dla Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających)
• szkolenia dla kadr Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w SPO RZL, związane z procesem zarządzania programem • szkolenia • SPO RZL Schemat a) • szkolenia i inne formy kształcenia dla pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających), uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu SPO RZL,


Schemat b) • szkolenia ogólne i specjalistyczne dla przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz instytucji pełniących rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) w zakresie zarządzania i wdrażania SPO RZL,

• organizowanie seminariów i konferencji
• zatrudnienie personelu w Instytucji Zarządzającej, Instytucjach Pośredniczących oraz u Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) odpowiedzialnych za zarządzanie SPO RZL • wsparcie kadrowe dla instytucji zaangażowanych w zarządzanie SPO RZL • SPO RZL Schemat c) • wsparcie kadrowe dla Instytucji Zarządzającej SPO RZL, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w procesie zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli finansowej Działań SPO RZL
Projekty związane z monitorowaniem
• obsługa działalności Komitetu Monitorującego SPO RZL i Komitetów Sterujących (w tym koszty administracyjne, organizacja spotkań i inne koszty związane z pracą Komitetów) • obsługa prac Komitetu Monitorującego i Komitetów Sterujących • SPO RZL Schemat a) • obsługa prac Komitetu Monitorującego SPO RZL z uwzględnieniem kosztów administracyjnych, kosztów organizacji spotkań oraz kosztów związanych z pracą Komitetu Monitorującego SPO RZL (w szczególności koszty dojazdu członków Komitetu, koszty związane z przygotowaniem graficznym oraz dystrybucją materiałów przekazywanych Komitetowi Monitorującemu SPO RZL oraz przygotowywanych przez Komitet Monitorujący SPO RZL),

• obsługa prac Komitetów Sterujących SPO RZL z uwzględnieniem kosztów administracyjnych, kosztów organizacji spotkań oraz kosztów związanych z pracą Komitetów (w szczególności kosztów dojazdu członków Komitetów, kosztów związanych z przygotowaniem graficznym oraz dystrybucją materiałów przekazywanych Komitetom Sterującym oraz przygotowywanych przez Komitet Sterujący)
• pomoc dla Instytucji Zarządzającej SPO RZL w przekazaniu do Komisji Europejskiej, po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący SPO RZL, rocznych sprawozdań z wdrażania SPO RZL • pomoc doradcza • SPO RZL Schemat a) • doradztwo w zakresie opracowywania dla Komisji Europejskiej rocznych sprawozdań z wdrażania SPO RZL, w szczególności w zakresie opracowywania zestawień dotyczących wskaźników monitorowania SPO RZL i opisu rezultatów programu
• wsparcie w zakresie zapewnienia prawidłowego monitorowania działań określonych w SPO RZL, włącznie z uaktualnianiem rozwiązań systemu informatycznego • pomoc doradcza • SPO RZL Schemat a) • doradztwo w zakresie zapewniania prawidłowego monitorowania Działań określonych w SPO RZL, łącznie z uaktualnianiem rozwiązań systemowych,

Schemat b) • pomoc doradcza dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w zakresie monitorowania i ewaluacji Działań w ramach SPO RZL
• zatrudnienie kadry w Instytucji Zarządzającej, Instytucjach Pośredniczących oraz u Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) odpowiedzialnych za zarządzanie SPO RZL • wsparcie kadrowe dla instytucji zaangażowanych w zarządzanie SPO RZL • SPO RZL Schemat c) • wsparcie kadrowe dla Instytucji Zarządzającej SPO RZL, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w procesie zarządzana, wdrażania, monitorowania i kontroli finansowej Działań SPO RZL
Projekty związane z kontrolą finansową
• wsparcie doradcze i szkoleniowe dla komórek audytu wewnętrznego oraz Jednostki Monitorująco-Kontrolnej EFS w zakresie prawidłowego stosowania zasad i procedur kontrolnych • pomoc doradcza,
• szkolenia
• SPO RZL Schemat a) • pomoc doradcza oraz szkolenia dla komórek audytu wewnętrznego i Jednostki Monitorująco-Kontrolnej EFS w zakresie prawidłowego stosowania obowiązujących zasad i procedur kontrolnych
• wsparcie w przygotowaniu przeprowadzenia audytu zewnętrznego SPO RZL przez niezależną firmę • pomoc doradcza,

• SPO RZL Schemat a) • przeprowadzenie audytu zewnętrznego SPO RZL,
• audyt (w tym audyt zewnętrzny) Schemat d) • przeprowadzanie audytu zewnętrznego dla Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających)
• zatrudnienie personelu w Instytucji Zarządzającej, Instytucjach Pośredniczących oraz u Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) odpowiedzialnych za kontrolę finansową SPO RZL • wsparcie kadrowe dla instytucji zaangażowanych w zarządzanie SPO RZL • SPO RZL Schemat c) • wsparcie kadrowe dla Instytucji Zarządzającej SPO RZL, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w procesie zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli finansowej Działań SPO RZL”

– tabela „Wdrażanie Działania 3.1” otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO RZL
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa Działania Wsparcie zarządzania SPO RZL
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 41 Pomoc techniczna i działania innowacyjne
Numer Działania 3.1
Czas trwania Działania 2004–2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy – Departament Zarządzania EFS w MGiP
Instytucja Pośrednicząca MGiP – Departament Zarządzania EFS
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) MGiP – Departament Wdrażania EFS
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Schemat a)

– Departament Zarządzania EFS w MGiP (Wydział Wspierania Zarządzania).


Schemat b)
– PARP – Krajowy Ośrodek Szkoleniowy EFS, zwany dalej „KOSzEFS”.

Schemat c)
– Departament Zarządzania EFS w MGiP,
– Departament Wdrażania EFS w MGiP,
– Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych w MENiS,
– Biuro Wdrażania EFS w MENiS,
– wojewódzkie urzędy pracy,
– PFRON,
– PARP,
– USC.

Schemat d)
– Departament Wdrażania EFS w MGiP,
– Biuro Wdrażania EFS w MENiS,
– wojewódzkie urzędy pracy,
– PFRON,
– PARP,
– USC
Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Schemat a)
– Departament Zarządzania EFS w MGiP,
– Departament Wdrażania EFS w MGiP,
– Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych w MENiS,
– Biuro Wdrażania EFS w MENiS,
– Komitet Monitorujący SPO RZL,
– Komitety Sterujące dla SPO RZL,
– Wojewódzkie Urzędy Pracy,
– PFRON,
– PARP,
– USC,
– Jednostka Monitorująco-Kontrolna EFS,
– komórki audytu wewnętrznego MGiP, MENiS, Wojewódzkich Urzędów Pracy, USC, PFRON i PARP.

Schemat b)
– Departament Zarządzania EFS w MGiP,
– Departament Wdrażania EFS w MGiP,
– Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych w MENiS,
– Biuro Wdrażania EFS w MENiS,
– Wojewódzkie Urzędy Pracy,
– PARP,
– PFRON,
– USC,
– Członkowie Komitetu Monitorującego i Komitetów Sterujących.

Schemat c)
– Departament Zarządzania EFS w MGiP,
– Departament Wdrażania EFS w MGiP,
– Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy
– Strukturalnych w MENiS,
– Biuro Wdrażania EFS w MENiS,
– Wojewódzkie Urzędy Pracy,
– PFRON,
– PARP,
– USC.

Schemat d)
– Departament Wdrażania EFS w MGiP,
– Biuro Wdrażania EFS w MENiS,
– Wojewódzkie Urzędy Pracy,
– PFRON,
– PARP,
– USC.
Instytucja Płatnicza Minister Finansów – Departament Instytucji Płatniczej w MF
Rodzaj pomocy – szkolenia,
– doradztwo,
– obsługa prac Komitetu Monitorującego SPO RZL oraz
– Komitetów Sterujących,
– wsparcie kadrowe instytucji zaangażowanych w zarządzanie SPO RZL,
– audyt (w tym audyt zewnętrzny)
Wsparcie finansowe ogółem dla Działania 21 055 718 euro
Wsparcie finansowe UE 15 791 252 euro
Wsparcie finansowe krajowe 5 264 466 euro
Wkład UE w środkach publicznych (%) 75%
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) 25%
System wyboru projektów Projekty są zatwierdzane na podstawie opinii i rekomendacji Komitetu Sterującego.
Skład Komitetu Sterującego dla Priorytetu 3 Komitet Sterujący:
– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,
– przedstawiciele Jednostki Monitorująco-Kontrolnej EFS,
– przedstawiciele właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej SPO RZL,
– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji,
– przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych.”

– część „Opis Działania 3.1 – schemat a)” otrzymuje brzmienie:

„Typy projektów:

Projekty związane z zarządzaniem SPO RZL:

– doradztwo dla Instytucji Zarządzającej SPO RZL, Komitetów Sterujących w zakresie metod weryfikacji i wyboru projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach SPO RZL,

– doradztwo w zakresie usprawniania systemu zarządzania SPO RZL, łącznie z opracowywaniem analiz dotyczących przyjętego systemu zarządzania,

– doradztwo w zakresie zapewniania prawidłowości realizowanych w ramach SPO RZL Działań i operacji, uwzględniające wymagania prawne – wspólnotowe oraz krajowe,

– szkolenia i inne formy kształcenia dla pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających), uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu SPO RZL.

Projekty związane z monitorowaniem SPO RZL:

– doradztwo w zakresie zapewniania prawidłowego monitorowania Działań określonych w SPO RZL łącznie z uaktualnianiem rozwiązań systemowych,

– doradztwo w zakresie opracowywania dla Komisji Europejskiej rocznych sprawozdań z wdrażania SPO RZL, w szczególności w zakresie opracowywania zestawień dotyczących wskaźników monitorowania SPO RZL i opisu rezultatów programu,

– szkolenia i inne formy kształcenia dla pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających), uczestniczących w monitorowaniu SPO RZL,

– obsługa prac Komitetu Monitorującego SPO RZL z uwzględnieniem kosztów administracyjnych, kosztów organizacji spotkań oraz kosztów związanych z pracą Komitetu Monitorującego SPO RZL (w szczególności kosztów dojazdu członków Komitetu, kosztów związanych z przygotowaniem graficznym oraz dystrybucją materiałów przekazywanych Komitetowi Monitorującemu SPO RZL oraz przygotowywanych przez Komitet Monitorujący SPO RZL),

– obsługa prac Komitetów Sterujących SPO RZL z uwzględnieniem kosztów administracyjnych, kosztów organizacji spotkań oraz kosztów związanych z pracą Komitetów (w szczególności kosztów dojazdu członków Komitetów, kosztów związanych z przygotowaniem graficznym oraz dystrybucją materiałów przekazywanych Komitetom Sterującym oraz przygotowywanych przez Komitet Sterujący).

Projekty związane z kontrolą finansową SPO RZL:

– pomoc doradcza oraz szkolenia dla komórek audytu wewnętrznego i Jednostki Monitorująco-Kontrolnej EFS w zakresie prawidłowego stosowania obowiązujących zasad i procedur kontrolnych,

– pomoc doradcza i szkolenia w zakresie oceny projektów pod kątem ich kwalifikowalności oraz zgodności z prawem UE i politykami wspólnotowymi,

– przeprowadzenie audytu zewnętrznego SPO RZL,

– szkolenia i inne formy kształcenia dla pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających), uczestniczących w kontroli finansowej SPO RZL.”,

– w części „Wydatki kwalifikowalne” ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szkolenia dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie SPO RZL w zakresie zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli finansowej:

Wydatki związane bezpośrednio z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń, w tym podróży, zakwaterowania, wyżywienia.

Wydatki związane z personelem szkolącym.

Wydatki związane z wynajmem pomieszczeń.

Wydatki na przygotowanie i powielanie materiałów.

Wydatki związane z oddelegowaniem pracowników.

Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu niezbędnego do realizacji działań szkoleniowych.

Koszty leasingu sprzętu.

Wydatki związane z udziałem pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu SPO RZL w szkoleniach, seminariach, konferencjach, studiach podyplomowych.”,

b) w pkt 5.3 „Informacja i promocja działań SPO RZL”:

– tabela „Wdrażanie Działania 3.2” otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO RZL
Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa Działania Informacja i promocja działań SPO RZL
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 41 Pomoc techniczna i działania innowacyjne
Numer Działania 3.2
Czas trwania Działania 2004–2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy – Departament Zarządzania EFS w MGiP
Instytucja Pośrednicząca MGiP – Departament Zarządzania EFS
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) MGiP – Departament Wdrażania EFS
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) Schemat a)
– Departament Zarządzania EFS w MGiP (Wydział Wspierania Zarządzania).

Schemat b)
– PARP – KOSzEFS,
– PARP – ROSzEFS.

Schemat c)
– Departament Wdrażania EFS w MGiP,
– Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy
– Strukturalnych w MENiS,
– Biuro Wdrażania EFS w MENiS,
– wojewódzkie urzędy pracy,
– PFRON,
– PARP,
– USC

Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy) Schemat a)
– Departament Zarządzania EFS w MGiP,
– Departament Wdrażania EFS w MGiP,
– Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych w MENiS,
– Biuro Wdrażania EFS w MENiS,
– wojewódzkie urzędy pracy,
– PFRON,
– PARP,
– USC,
– punkty informacyjne u Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających),
– potencjalni Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci).

Schemat b)
– Departament Zarządzania EFS w MGiP,
– Departament Wdrażania EFS w MGiP,
– Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy
– Strukturalnych w MENiS,
– Biuro Wdrażania EFS w MENiS,
– wojewódzkie urzędy pracy,
– PFRON,
– PARP,
– USC,
– KOSzEFS,
– ROSzEFS.

Schemat c)
– Departament Wdrażania EFS w MGiP,
– wojewódzkie urzędy pracy,
– Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych w MENiS,
– Biuro Wdrażania EFS w MENiS,
– PFRON,
– PARP,
– USC,
– punkty informacyjne u Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających),
– potencjalni Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

Instytucja Płatnicza Minister Finansów – Departament Instytucji Płatniczej w MF
Rodzaj pomocy – badania i analizy,
– informowanie o SPO RZL, EFS,
– szkolenia,
– organizacja spotkań,
– aktualizacja i rozbudowa stron internetowych,
– opracowywanie i dystrybucja dokumentów programowych, materiałów promocyjnych i szkoleniowych
Wsparcie finansowe ogółem dla Działania 4 197 732 euro
Wsparcie finansowe UE 3 148 192 euro
Wsparcie finansowe krajowe 1 049 540 euro
Wkład środków publicznych (%) 100%
Wkład UE w środkach publicznych (%) 75%
Wkład krajowy w środkach publicznych (%) 25%
System wyboru projektów Projekty zatwierdzane są na podstawie opinii i rekomendacji Komitetu Sterującego.
Skład Komitetu Sterującego dla Priorytetu 3 Komitet Sterujący:
– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,

– przedstawiciele Jednostki Monitorująco-Kontrolnej EFS,
– przedstawiciele właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej SPO RZL,
– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji,
– przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych.”


– część „Opis Działania 3.2 – schemat a)” otrzymuje brzmienie:

„Typy projektów:

– informowanie oraz szkolenia w zakresie opracowywania przez Instytucję Zarządzającą aktualnych oficjalnych tekstów SPO RZL i innych dokumentów programowych wraz z podręcznikami zawierającymi wytyczne do korzystania ze środków określonych w SPO RZL,

– wydawanie i dystrybucja opracowywanych przez Instytucję Zarządzającą aktualnych oficjalnych tekstów SPO RZL wraz z podręcznikami zawierającymi wytyczne do korzystania ze środków określonych w SPO RZL,

– informowanie i szkolenia w zakresie opracowywania materiałów informacyjnych o obszarach interwencji SPO RZL oraz rezultatach wsparcia udzielanego w ramach SPO RZL,

– wydawanie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych o obszarach interwencji SPO RZL oraz rezultatach wsparcia udzielanego w ramach SPO RZL,

– opracowanie i wdrożenie systemu bieżącego informowania o realizacji SPO RZL, jego zmianach oraz realokacjach określonych w SPO RZL środków,

– pomoc doradcza w zakresie tworzenia szczegółowych planów promocji SPO RZL,

– pomoc doradcza i szkolenia w zakresie dostarczania informacji o możliwościach uzyskania wsparcia

w ramach SPO RZL, przygotowywania wniosków, udzielania porad na temat wniosku,

– wsparcie realizacji strategii promocji poprzez pomoc doradczą i wsparcie organizacyjne w zakresie:

komunikacji zewnętrznej, w tym: obsługa, aktualizacja i rozwój strony internatowe poświęconej EFS oraz wsparcie przy organizacji spotkań informacyjnych Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) SPO RZL,

komunikacji wewnętrznej, w tym: wsparcie dla Informacyjnej Grupy Roboczej, wsparcie organizacji seminariów informacyjnych dla pracowników i warsztatów medialnych dla urzędników wyższego szczebla, opracowywanie i wydawanie bieżących materiałów informacyjnych,

– organizacja spotkań tematycznych służących informowaniu i promocji SPO RZL i EFS,

– pomoc doradcza oraz szkolenia oraz inne formy kształcenia w zakresie prowadzenia przez Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące i Beneficjentów Końcowych (instytucje wdrażające) bieżącej (on-going) oceny SPO RZL,

– opracowywanie studiów i analiz dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w zakresie:

efektywnego monitorowania oraz właściwej oceny procesu wdrażania SPO RZL,

wykorzystania środków określonych w SPO RZL oraz zgodności realizowanych w jego ramach projektów z prawem europejskim i politykami wspólnotowymi.”,

– w części „Wydatki kwalifikowalne” ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Ewaluacja / ocena bieżącej realizacji projektów oraz ocena rezultatów projektów w ramach Działań:

Wydatki związane z przeprowadzeniem oceny bieżącej i oceny rezultatów projektów.

Wydatki związane z pracą ekspertów w zakresie ewaluacji.

Wydatki związane z pomocą doradczą oraz udziałem pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) zaangażowanych w prowadzenie bieżącej (on-going) oceny SPO RZL, w szkoleniach, seminariach, konferencjach, studiach podyplomowych.”,

c) w pkt 5.4 „Zakup sprzętu komputerowego”:

– część „Wydatki kwalifikowalne” otrzymuje brzmienie:

„W szczególności finansowane mogą być:

1. Zakup i instalacja sprzętu komputerowego:

Wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania w trybie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wydatki na zakup i instalację sprzętu komputerowego.

Wydatki na zakup i instalację pozostałych urządzeń elektronicznych wyposażenia biurowego.

Wydatki na zakup oprogramowania.

Wydatki na zakup innych urządzeń elektronicznych niezbędnych do zarządzania i promowania SPO RZL;

2. Koszty leasingu sprzętu komputerowego.”;

4) w Rozdziale VI. „Opis podsumowujący sposób wdrażania działań”:

a) pkt 6.1 „Zadania instytucji wdrażających i Instytucji Pośredniczących w zakresie zarządzania finansowego” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) i Instytucje Pośredniczące pełnią kluczową rolę w kwestiach związanych z zarządzaniem finansowym i obsługą finansową projektów. Do zadań Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) należy:

– prowadzenie dokumentacji księgowej i finansowej dotyczącej realizowanych projektów,

– kontrola wniosków o dofinansowanie realizacji projektu składanych przez potencjalnych Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) pod kątem prawidłowości i kwalifikowalności finansowej projektowanych zadań,

– weryfikacja wniosków Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków przez Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) pod kątem ich prawidłowości formalno-rachunkowej i merytorycznej (w tym kwalifikowalności wydatków),

– zatwierdzanie otrzymywanych wniosków o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków przez Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) po ich weryfikacji,

– sporządzanie w ramach Działania wniosku o refundację od Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) do Instytucji Zarządzającej,

– przekazywanie środków finansowych dla Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) w formie dotacji lub zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL, 2004–2006, na realizację projektów wybranych w trybie konkursowym,

– zapłata za wykonanie usługi w przypadku projektów własnych zatwierdzanych na podstawie opinii i rekomendacji Komitetu Sterującego,

– wykrywanie nieprawidłowości i zgłaszanie ich na bieżąco do Instytucji Pośredniczącej oraz odzyskiwanie dokonanych płatności od Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów),

– przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektów, co najmniej przez 3 lata od daty ostatniej płatności przekazanej przez Komisję Europejską w ramach SPO RZL (do końca grudnia 2013 roku),

– przekazywanie informacji dotyczących postępu finansowego działania według źródeł pochodzenia środków, zawierających w szczególności zestawienie poniesionych wydatków oraz zrealizowanych płatności w ramach sprawozdań okresowych składanych do Instytucji Pośredniczącej,

– sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Działań,

– zagwarantowanie prawidłowości operacji finansowych poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli.

Z kolei Instytucje Pośredniczące są odpowiedzialne za:

– zagwarantowanie prawidłowości operacji finansowych poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli (w zakresie finansowym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz wnioskami Komitetu Monitorującego o podjęcie działań naprawczych),

– weryfikację i potwierdzanie wydatków poniesionych w ramach Działań (np. poprzez weryfikację wniosków o refundację składanych przez Beneficjentów Końcowych (instytucje wdrażające) pod kątem prawidłowości i kwalifikowalności finansowej) zgłoszonych przez Beneficjentów Końcowych (instytucje wdrażające) w ramach wniosku o refundację i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej SPO RZL,

– przygotowywanie sprawozdań okresowych, rocznych i sprawozdania końcowego na temat wdrażania Priorytetów SPO RZL w oparciu o sprawozdania otrzymywane od Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających),

– zbieranie informacji o zaistniałych nieprawidłowościach i zgłaszanie ich do Instytucji Zarządzającej SPO RZL oraz informowanie o procesie odzyskiwania przez Beneficjentów Końcowych (instytucje wdrażające) nieprawidłowo wydatkowanych środków przez Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów),

– przygotowywanie rocznego raportu o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas realizacji poszczególnych Działań Programu,

– przygotowywanie rocznych i wieloletnich prognoz wydatków (płatności) z EFS dla poszczególnych Działań w ramach SPO RZL i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej SPO RZL do końca lutego roku budżetowego,

– przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Działań, co najmniej przez 3 lata od daty ostatniej płatności przekazanej przez Komisję Europejską w ramach SPO RZL (do końca grudnia 2013 roku).”,

b) pkt 6.3 „Podpisywanie umów o dofinansowanie projektu” otrzymuje brzmienie:

„Instytucja Zarządzająca SPO RZL zawiera z Beneficjentami Końcowymi (instytucjami wdrażającymi) Działań: 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 umowy finansowania działania, o których mowa w art. 21 ust. 5 ustawy o NPR, określające wartość oraz harmonogram realizacji Działania. Dzięki tej umowie możliwe jest refundowanie z rachunku SPO RZL utworzonego na poziomie Instytucji Zarządzającej SPO RZL, na którym gromadzone są środki EFS, wydatków poniesionych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) przez Beneficjentów Końcowych (instytucje wdrażające).

Każde Działanie wdrażane jest na podstawie opracowywanego corocznie Ramowego Planu Realizacji Działania, który stanowi załącznik do umowy finansowania działania i który jest zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą na podstawie opinii i rekomendacji właściwego Komitetu Sterującego. Komitety Sterujące zbierają się przynajmniej raz na kwartał. Ramowy Plan Realizacji Działania przygotowywany jest przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) i określa:

1) tryb wyboru projektów: konkursowy lub (i) projekty zatwierdzane na podstawie opinii i rekomendacji Komitetu Sterującego;

2) harmonogram i zakres ogłaszanych konkursów;

3) alokację finansową na poszczególne schematy oraz

4) preferowane typy projektów na dany rok budżetowy.

W przypadku gdy Beneficjentami Końcowymi (instytucjami wdrażającymi) są wojewódzkie urzędy pracy, PFRON i PARP, opracowany przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) Ramowy Plan Realizacji Działania przekazywany jest do opinii zarządu Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) (PFRON, PARP) lub do zarządu województwa właściwego dla wojewódzkiego urzędu pracy. Po uzyskaniu opinii zarządu Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje – za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej – Ramowy Plan Realizacji Działania do Komitetu Sterującego, który może rekomendować Instytucji Zarządzającej:

– przyjęcie dokumentu,

– zaakceptowanie dokumentu warunkowo, przy założeniu dokonania poprawek lub uzupełnień w podanym terminie lub

– zwrócenie dokumentu w celu dokonania poprawek lub uzupełnień, wyznaczając termin przedłożenia nowej wersji.

W przypadku konieczności przedłożenia nowej wersji Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przedkłada zmodyfikowany Ramowy Plan Realizacji Działania do ponownego rozpatrzenia przez Komitet Sterujący. Rekomendowany przez Komitet Sterujący Ramowy Plan Realizacji Działania przekazywany jest do zaakceptowania zarządowi Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) (PFRON, PARP) lub zarządowi województwa właściwego dla wojewódzkiego urzędu pracy.

Na podstawie Ramowych Planów Realizacji Działania ogłaszane są konkursy, w ramach których wyłanianie są projekty do dofinansowywania w ramach SPO RZL. W momencie przekazania Ostatecznemu Odbiorcy (beneficjentowi) informacji o zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu rozpoczyna się procedura podpisaniaumowy o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 28 pkt 2 ustawy o NPR, pomiędzy Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) i Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem). Wraz z informacją o przyjęciu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Ostateczny Odbiorca (beneficjent) otrzymuje od Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) dwa niepodpisane formularze umowy.

Formularz umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) a Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem) dostępny jest na stronach internetowych oraz w punkcie informacyjnym Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej).

Ostateczny Odbiorca (beneficjent), po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu projektu do realizacji, w terminie uzgodnionym z Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą), zobowiązany jest do odesłania Beneficjentowi Końcowemu (instytucji wdrażającej) podpisanych egzemplarzy umowy.

Ze strony Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) umowa powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta), która wskazana została we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) odsyła Ostatecznemu Odbiorcy (beneficjentowi) jeden egzemplarz podpisanej przez obie strony umowy.”,

c) w pkt 6.4 „Monitorowanie i ocena projektów przyjętych do realizacji” część „Monitoring” otrzymuje brzmienie:

„Dla zapewnienia skuteczności i sprawności działania Programu wdrażanie SPO RZL wspierane będzie poprzez monitoring projektów przyjętych do realizacji. Monitorowanie projektów jest procesem ciągłym, pozwalającym badać aktualnie zachodzące zmiany. Jego celem jest szybka korekta odchyleń od realizacji celów operacyjnych. Projekty w ramach poszczególnych Działań SPO RZL muszą być ukierunkowane na osiągnięcie zdefiniowanych celów Działań, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia generalnego celu Programu, jakim jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze szkolenia, kształcenia i pracy.

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) są zobowiązani do informowania Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) o etapach realizacji projektów w sprawozdaniach okresowych, rocznych oraz w sprawozdaniu końcowym (podsumowującym). Sprawozdania powinny być dostarczane w wersji papierowej i elektronicznej.

Dane zawarte w sprawozdaniach muszą korespondować z informacjami przedstawionymi przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, umożliwiając weryfikację realizacji założonych rezultatów. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) odpowiadają za wprowadzanie danych otrzymywanych od Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) do SIMIK.

Na tej podstawie Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) przygotowują dla Instytucji Pośredniczącej okresowe i roczne sprawozdania oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Działania, a także informują o nieprawidłowościach w realizacji projektów.

Ponadto Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) uruchamiają środki finansowe, prowadzą dokumentację i kontrolę prawidłowości wykorzystywanych środków oraz kontrolę realizacji projektów na miejscu. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) w ramach sprawozdań zamieszczają wyniki przeprowadzonych kontroli, które przekazują Instytucji Pośredniczącej. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) przekazują Instytucji Zarządzającej informacje dotyczące oceny realizacji poszczególnych Działań SPO RZL oraz oddziaływania Programu przygotowane w ramach rocznego sprawozdania z realizacji Działania.

Zgodnie z wymogiem rozporządzenia nr 1260/1999/WE (art. 35) SPO RZL jest nadzorowany przez Komitet Monitorujący. Instytucja Zarządzająca odpowiedzialna jest za skuteczne i prawidłowe zarządzanie i wdrażanie Programu. Jednym z obowiązków Instytucji Zarządzającej jest przygotowywanie rocznych sprawozdań na temat wdrażania SPO RZL dla Komisji Europejskiej, zatwierdzanych uprzednio przez Komitet Monitorujący SPO RZL. Sprawozdania są przygotowywane w oparciu o informacje znajdujące się w SIMIK.

Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) dokonują także okresowej oceny realizacji poszczególnych Działań. Zadaniem Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) jest ankietowanie losowo wybranej grupy ostatecznych beneficjentów, czyli np.: osób przeszkolonych dzięki wsparciu EFS, 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Badanie powinno dotyczyć reprezentatywnej grupy ostatecznych beneficjentów Działania. Otrzymane dane pozwolą na sprawdzenie, co dzieje się z tymi osobami po zakończeniu wsparcia, np.: czy utrzymały lub uzyskały zatrudnienie w następstwie udzielonego wsparcia. Dane są gromadzone i przechowywane przez Beneficjentów Końcowych (instytucje wdrażające) w prowadzonych przez nich lokalnych bazach danych PEFS.

Dzięki bieżącemu monitorowaniu projektów oraz ich obiektywnej ocenie możliwe jest wyselekcjonowanie projektów najbardziej efektywnych, tzn. takich, które najlepiej odpowiadają na potrzeby i których rozwiązania są trwałe i nadające się do powielenia. Projekty takie będą promowane w celu przyszłego lepszego wykorzystania środków z EFS.

Zgodnie z wymogiem rozporządzenia nr 1260/1999/WE fizyczne i finansowe wskaźniki monitorowania zawarte w Uzupełnieniu Programu na poziomie każdego Działania mają zobrazować skalę oraz naturę działań podejmowanych w ramach interwencji, a tym samym ukazać stopień realizacji celów Programu. Gromadzenie danych w systemie monitoringu i kontroli na poziomie podejmowanych Działań umożliwi ich bieżącą, jednolitą oraz obiektywną ocenę. Większość przedstawionych w dokumencie wskaźników będzie mierzona kwartalnie lub rocznie, pozostałe, zwłaszcza wskaźniki oddziaływania, będą mierzone po zakończeniu realizacji SPO RZL”;

5) w Rozdziale VII. „Plan finansowy”:

a) pkt 7.2.1 „Ogólny system płatności” otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.9)) środki pochodzące z EFS są środkami publicznymi, a ich rozliczanie następuje według zasad obowiązujących dla dotacji z budżetu państwa. Nadzór finansowy nad nimi sprawuje Minister Finansów. Środki EFS gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych, które na podstawie umowy są otwierane w Narodowym Banku Polskim; prowadzona jest dla nich odrębna księgowość i sprawozdawczość.

Podstawowe elementy systemu:

1. Komisja Europejska wydaje decyzję o zatwierdzeniu pomocy i przyznaniu środków z EFS (art. 31 ust. 1 rozporządzenia nr 1260/1999/WE).

2. Po wydaniu decyzji następuje wypłata zaliczki w wysokości 10% i 6% środków z EFS – na rzecz Instytucji Płatniczej. Zaliczka może zostać podzielona zasadniczo na nie więcej niż 2 lata budżetowe – w zależności od dostępności środków budżetowych (art. 32 ust. 2 rozporządzenia nr 1260/1999/WE).

Zaliczka jest przekazywana na rachunek bankowy MF (Minister Finansów – Instytucja Płatnicza), otwarty dla EFS. Ministerstwo Finansów dysponuje także drugim rachunkiem, na którym gromadzone są środki na realizację programu operacyjnego.

Po dokonaniu przez Instytucję Płatniczą podziału środków na poszczególne programy, środki z odpowiedniego rachunku „funduszowego” są przekazywane na odpowiedni rachunek „programowy”. Drugi poziom rachunków jest niezbędny ze względu na obowiązek przedstawiania przez Instytucję Płatniczą rozliczeń Komisji Europejskiej także w podziale na poszczególne programy operacyjne. Czas dokonywania operacji na tych rachunkach jest ograniczony do niezbędnego minimum. Rachunki są utworzone na podstawie umów rachunku bankowego zawartych pomiędzy MF a Narodowym Bankiem Polskim, zgodnie z art. 30d ustawy o finansach publicznych.

3. Minister Finansów, na podstawie porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą SPO RZL, przewidzianego w art. 30b ust. 3 ustawy o finansach publicznych, przekazuje środki z rachunku „programowego” MF odpowiednio na rachunek Instytucji Zarządzającej SPO RZL. Rachunek ten jest utworzony na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą SPO RZL a Narodowym Bankiem Polskim. Rachunek ten jest odrębny od rachunków służących obsłudze środków budżetu państwa. Podstawy prawne do posiadania odrębnych rachunków, na których gromadzone są środki pochodzące z funduszy strukturalnych zawarte są w art. 30d ustawy o finansach publicznych.

Środki są gromadzone na rachunkach bankowych, prowadzonych w euro, co pozwala na ograniczenie wysokości ewentualnych strat wynikających z różnic kursowych, które powstawałyby przy przechodzeniu środków w złotówkach przez system rachunków. Rozliczenia z Komisją Europejską dokonywane będą w euro, zgodnie z wymaganiami art. 33 rozporządzenia nr 1260/1999/WE.

4. Środki pochodzące z zaliczki, przekazane na rachunek Instytucji Zarządzającej SPO RZL, służą do jak najszybszej refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów).

5. Instytucja Zarządzająca SPO RZL zawiera umowy finansowania działania z Beneficjentami Końcowymi (instytucjami wdrażającymi) (MENiS, PARP, PFRON, wojewódzkimi urzędami pracy, USC), w których wysokość wkładu z EFS jest określona w stosunku do całości środków publicznych. W umowie określona jest między innymi wartość kontraktu w podziale na poszczególne okresy realizacji (przewidywany harmonogram realizacji Działania), a także źródło finansowania krajowego.

Wypłaty na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) są dokonywane przez Beneficjentów Końcowych (instytucje wdrażające) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa lub innych środków publicznych, np. środka specjalnego na wspieranie rządowych programów służących aktywizacji zawodowej, Funduszu Pracy lub PFRON. Wypłata refundacji faktycznie poniesionych i kwalifikowalnych wydatków poniesionych w ramach poszczególnych Działań jest dokonywana przez Instytucję Płatniczą na rachunek Instytucji Zarządzającej SPO RZL w Narodowym Banku Polskim po zatwierdzeniu wniosku o refundację najpierw przez Instytucję Pośredniczącą (MGiP lub MENiS), a następnie przez Instytucję Zarządzającą SPO RZL. Następnie Instytucja Zarządzająca SPO RZL ze swojego rachunku SPO RZL w Narodowym Banku Polskim dokonuje refundacji faktycznie poniesionych wydatków w ramach poszczególnych Działań, jako spłaty pożyczki na prefinansowanie lub zwrot do budżetu państwa, budżetu jednostek samorządowych oraz na rzecz Funduszu Pracy i PFRON. Instytucja Zarządzająca SPO RZL jest odpowiedzialna za refundację faktycznie poniesionych i kwalifikowalnych wydatków, o których refundację występuje MENiS jako Instytucja Pośrednicząca, oraz za zachowanie określonych na poziomie Działań procentowych poziomów finansowania z EFS i krajowych środków publicznych. Środki z Komisji Europejskiej zwracane są do budżetu państwa, budżetu jednostek samorządowych lub innych środków publicznych, np. środka specjalnego na wspieranie rządowych programów służących aktywizacji zawodowej albo bezpośrednio na rzecz funduszy celowych (Funduszu Pracy, PFRON).

6. Kwestie związane z dokonywaniem płatności pomiędzy Komisją Europejską a Instytucją Płatniczą reguluje art. 32 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, natomiast sposób poświadczania wydatków – art. 9 rozporządzenia nr438/2001/WE.”,

b) pkt 7.2.2 „Podstawowe zasady finansowania projektów” otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdawczość, przedkładanie wniosków i zatwierdzanie płatności

Ogólną zasadą systemu płatności dla Działań w ramach SPO RZL w przypadku projektu wybranego w drodze konkursu jest przekazywanie dla Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) środków finansowych w formie dotacji lub zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. W pozostałych przypadkach system płatności przewiduje zapłatę za usługę.

Wyjątek stanowią Działania 1.2 i 1.3, w których system płatności przewiduje zwiększanie limitu środków Funduszu Pracy na realizację projektu na rzecz powiatowych urzędów pracy, jak również Działanie 2.2 Schemat b), w ramach którego ma miejsce zwiększenie środków finansowych dla wskazanej instytucji na realizację projektów.

Wszystkie odpowiednie instytucje odpowiedzialne za wykrywanie nieprawidłowości przygotowują raporty o nieprawidłowościach, zestawienia nieprawidłowości oraz noty o nieprawidłowościach, które są przesyłane do odpowiedniej instytucji zgodnie z systemem zarządzania obowiązującym dla SPO RZL lub w szczególnych przypadkach bezpośrednio do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych, zwanego dalej „Biurem MS”. Instytucja Zarządzająca SPO RZL przygotowuje raporty o nieprawidłowościach, zestawienia nieprawidłowości oraz noty o nieprawidłowościach na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów odpowiedzialnych za wykrywanie nieprawidłowości (z wyjątkiem nieprawidłowości wykrytych przez Urzędy Kontroli Skarbowej), a następnie przesyła je do Biura MS oraz do wiadomości Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przy pomocy Biura MS informuje Komisję Europejską o nieprawidłowościach w oparciu o uzyskane informacje. Instytucja Płatnicza ponosi ogólną odpowiedzialność za korekty finansowe i odzyskiwanie nieprawidłowo wypłaconych kwot. Instytucje te działają zgodnie z rozporządzeniem nr 1681/1994/WE z dnia 11 lipca 1994 r. dotyczącym nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (Dz. Urz. L 178, 12.07.1994) i art. 8 rozporządzenia nr 438/2001/WE.

W realizacji projektu wybranego w drodze konkursu wymagany jest od Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) udział finansowy, określany mianem wkładu własnego. Minimalna wartość wkładu własnego wynosi 1% kwalifikowalnych wydatków projektu. Wkład własny nie wymaga bezpośredniego zaangażowania środków finansowych Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta).

Wymagana minimalna jednoprocentowa wartość tego wkładu może być wniesiona w postaci wkładu rzeczowego.

Wkład własny rozumiany jest jako wkład Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów), bez względu na ich status prawny i źródło pochodzenia środków finansowych wykorzystywanych na realizację projektu.

Niezależnie od powyższego – w ogłaszanych konkursach Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) będzie określał ewentualny oczekiwany wkład własny od jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z tabelami finansowymi z SPO RZL.

Wkład własny Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów), niezbędny dla realizacji projektów podlegających przepisom o pomocy publicznej, powinien być traktowany jak środki prywatne i jako taki nie jest częścią publicznego współfinansowania krajowego. Tak rozumianych środków prywatnych nie należy wykazywać w sprawozdawczości jako wkładu własnego (stanowiącego część krajowego publicznego współfinansowania). Niemniej jednak środki prywatne muszą stanowić wydatki kwalifikowalne.

Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zobowiązany jest do przekazywania informacji na temat poszczególnych etapów realizacji projektu w sprawozdaniach okresowych, rocznych i w sprawozdaniu końcowym, jak również do przedkładania wniosku o płatność w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Dokumenty te przekazywane są do Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających), w celu przeprowadzenia weryfikacji formalnej i merytorycznej. W szczególności, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) weryfikuje prawidłowość przedstawionych przez Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) wniosków o płatność, w tym sprawdza kwalifikowalność poniesionych wydatków oraz zgodność z procedurami SPO RZL i Uzupełnienia Programu. Po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu wniosku Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) dokonują płatności na rzecz Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta).

Na podstawie wniosków Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) przygotowują w ramach właściwego dla nich Działania wniosek o refundację od Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) do Instytucji Zarządzającej i przekazują go do Instytucji Pośredniczącej, która dokonuje weryfikacji wniosków, a następnie przekazuje je do Instytucji Zarządzającej. Po zatwierdzeniu wniosków Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających), Instytucja Zarządzająca SPO RZL dokonuje refundacji ze środków EFS, a następnie przygotowuje wniosek na poziomie programu operacyjnego do Instytucji Płatniczej, która występuje o refundację faktycznie poniesionych wydatków z EFS do Komisji Europejskiej. Po otrzymaniu środków z Komisji Europejskiej Instytucja Płatnicza przekazuje je na rachunek programowy Instytucji Zarządzającej SPO RZL.

Podstawy zawieszania płatności

Środki europejskie przekazywane w ramach funduszy strukturalnych posiadają status środków publicznych. Oznacza to, że przy ich wydatkowaniu mają zastosowanie wszystkie zasady, które obowiązują w polskim systemie finansów publicznych. Muszą być one zatem wydatkowane wyłącznie na określony cel, według obowiązujących procedur oraz rozliczone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dotacji z budżetu państwa. W związku z tym wszelkie naruszenia wyżej wymienionych zasad są podstawą do zawieszenia płatności oraz zastosowania sankcji odpowiednich dla tych naruszeń.

W przypadku Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) realizujących poszczególne projekty w ramach SPO RZL podstawą zawieszenia płatności są wszelkie nieprawidłowości w realizacji projektu, w szczególności niewywiązywanie się z postanowień umowy o dofinansowanie projektu, takie jak: nieterminowe, nieprawidłowe realizowanie projektu, niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych. Ponowne uruchomienie płatności następuje po ich usunięciu.”;

6) Rozdział VIII. „Opis rozwiązań dotyczących zapewnienia współfinansowania” otrzymuje brzmienie:

„Działania zaplanowane w SPO RZL, wspierane finansowo ze środków EFS, współfinansowane są również ze środków krajowych, pochodzących z kilku źródeł. Głównymi dysponentami środków, które wykorzystywane są do współfinansowania Działań SPO RZL są: Minister Gospodarki i Pracy (Priorytet 1 i 3 w całości i w Priorytecie 2 Działanie 2.3) oraz Minister Edukacji Narodowej i Sportu (w Priorytecie 2 Działania 2.1 i 2.2). Ponadto, na współfinansowanie Działania 2.4 wykorzystywane są środki będące w dyspozycji USC. Źródłami współfinansowania jest: budżet państwa (w tym rezerwy celowe), Fundusz Pracy, PFRON i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawą uruchamiania środków budżetu państwa i Funduszu Pracy jest ustawa budżetowa, PFRON – plan finansowy, budżetów jednostek samorządu terytorialnego – uchwała budżetowa.

W ramach Funduszu Pracy finansowane są zadania zdefiniowane w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 11) . Dysponent Funduszu Pracy – minister właściwy do spraw pracy – przekazuje środki funduszu samorządom województw i powiatów. Podział środków Funduszu Pracy dokonywany jest według algorytmu określonego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Katalog zadań finansowanych z Funduszu Pracy, na podstawie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 11) , uwzględnia Działania SPO RZL z obszaru Aktywnej polityki rynku pracy, tj. Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży i Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia oraz częściowo Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka i Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. Ponadto projekty wdrażane w ramach Schematu b) w Działaniach 1.2 i 1.3 mogą być również współfinansowane ze środków budżetu państwa lub innych środków publicznych, np.: środka specjalnego na wspieranie rządowych programów służących aktywizacji zawodowej.

Zadania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych realizowane są na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i finansowane ze środków PFRON. W ramach SPO RZL środki PFRON współfinansują Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Wsparcie grup szczególnego ryzyka w ramach Działania 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka jest współfinansowane ze środków krajowych, w tym z budżetu państwa i Funduszu Pracy przeznaczonych na zadania zdefiniowane w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o zatrudnieniu socjalnym, ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 11) , oraz w ramach budżetu OHP. Dysponentem tych środków jest minister właściwy do spraw pracy oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Ponadto Działanie 1.5 jest współfinansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekty realizowane w ramach Działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet, w zakresie objętym ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 11) , w szczególności szkolenia, tworzenie nowych miejsc pracy, subsydiowane staże pracy oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, mogą być wspierane w ramach środków krajowych z Funduszu Pracy. W przypadku pozostałych projektów są one współfinansowane ze środków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Środki krajowe na współfinansowanie Działania 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie oraz Działania 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy pochodzą z budżetu państwa. Dysponentem tych środków jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki współfinansowane jest ze środków budżetowych PARP, pochodzących z budżetu państwa i wydatkowanych zgodnie z ustawą o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i aktami wykonawczymi regulującymi tryb udzielania pomocy finansowej przez PARP.

Działanie 2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych finansowane jest z budżetu państwa.”;

7) w Rozdziale IX. „Strategia promocji i działań informacyjnych SPO RZL” pkt 9.2 „Grupy docelowe” otrzymuje brzmienie:

„Grupy docelowe zostały wyróżnione ze względu na rodzaj i zakres ich zaangażowania we wdrażanie EFS:

a) Instytucje uczestniczące we wdrażaniu i zarządzaniu EFS

Skład grupy:

– Instytucja Zarządzająca SPO RZL,

– Instytucje Pośredniczące SPO RZL (MGiP – Departament Zarządzania EFS i MENiS – Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych),

– Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) Działań SPO RZL (MGiP – Departament Wdrażania EFS, MENiS – Biuro Wdrażania EFS, PFRON, 16 wojewódzkich urzędów pracy, PARP, USC),

b) Instytucje uprawnione do występowania w roli Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów), nieujęte we wcześniejszej grupie

Skład grupy:

– instytucje rynku pracy:

= publiczne służby zatrudnienia,

= OHP,

= agencje zatrudnienia,

= instytucje szkoleniowe,

= instytucje dialogu społecznego,

= instytucje partnerstwa lokalnego,

– pracodawcy,

– organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe,

– organizacje pozarządowe,

– szkoły – ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe,

– Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,

– Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,

– Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,

– jednostki naukowe,

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

– Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn,

– ośrodki doradztwa rolniczego,

– ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego,

– RIF,

c) osoby, organizacje i instytucje mogące korzystać z EFS jako ostateczni beneficjenci (nieujęte jako instytucje uczestniczące w zarządzaniu i wdrażaniu EFS)

Skład grupy:

– instytucje rynku pracy:

= publiczne służby zatrudnienia,

= OHP,

= agencje zatrudnienia,

= instytucje szkoleniowe,

= instytucje dialogu społecznego,

= instytucje partnerstwa lokalnego,

– pracownicy instytucji rynku pracy,

– jednostki naukowe,

– bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia, w tym absolwenci wszystkich typów szkół,

– osoby powyżej 25 roku życia bezrobotne i długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy),

– osoby poniżej 25 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć działalność gospodarczą,

– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bezrobotne oraz poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu),

– pracownicy współpracujący z osobami niepełnosprawnymi zatrudnionymi u tego samego pracodawcy,

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

– służby medycyny pracy,

– pracodawcy,

– osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,

– instytucje pomocy społecznej, ich pracownicy i wolontariusze pracujący na rzecz tych instytucji,

– kobiety,

– szkoły – ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe,

– społeczności lokalne,

– biblioteki szkolne i pedagogiczne i ich użytkownicy,

– administracja oświatowa,

– CKU i CKP,

– poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

– Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,

– nauczyciele, w tym osoby prowadzące szkolenia,

– kadra administracyjna oświaty,

– uczniowie, studenci i słuchacze,

– przedsiębiorstwa i ich pracownicy,

– organizacje przedsiębiorców,

– instytucje szkoleniowe,

– ośrodki wspierania przedsiębiorczości,

– członkowie korpusu służby cywilnej zajmujący stanowiska wyższego i średniego szczebla zarządzania, zatrudnieni w ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, urzędach administracji zespolonej i niezespolonej,

– dyrektorzy generalni urzędów administracji rządowej,

d) władze lokalne i regionalne,

e) media,

f) społeczeństwo.”;

8) w Załączniku nr 3 do załącznika „Lista zasad wyboru projektów” pkt I „Zasady Formalne” otrzymuje brzmienie:

I ZASADY FORMALNE

– Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku,

– Zgodność projektu z dokumentami programowymi (SPO RZL i Uzupełnienie Programu),

– Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym, szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych oraz w zakresie instrumentów finansowanych z Funduszu Pracy (w przypadku Działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6),

– Spełnienie wymogu informowania o współfinansowaniu z EFS,

– Wartość projektu jest wyższa niż 15 tys. euro (w przypadku Działania 1.4–25 tys. euro), wymóg ten nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Priorytetu III,

– Zgodność z celami horyzontalnymi.”;

9) Załącznik nr 4 do załącznika „Zasady kwalifikowania wydatków i przykłady wydatków niekwalifikowalnych” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki kwalifikowalne to wydatki poniesione zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji nr 448/2004/WE z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie nr 1685/2000/WE ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady nr 1260/1999/WE w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylającego rozporządzenie nr 1145/2003/WE. (Dz. Urz. WE L 072 z 11.03.2004).

Finansowane mogą być w szczególności:

1. Wydatki związane z personelem projektu

Wynagrodzenia personelu wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne.

Każda wypłata należna pracownikom (zaangażowanym bezpośrednio w realizację projektu) z mocy przepisów ogólnych lub regulaminów wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu – może być wliczona do wydatków projektu (w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika w projekt). Każda wypłata uznaniowa, nieznajdująca podstawy w przepisach lub regulaminach i nieopodatkowana – nie może zostać uznana jako wydatek projektu.

Wydatki związane z delegacją personelu, w tym podróże, zakwaterowanie, diety.

Wydatki na podróż muszą odnosić się wyłącznie do projektu, być udokumentowane, zostać poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku do powszechnie występujących cen i standardów). W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne będą także wydatki zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.

Wydatki związane ze świadczeniem usług księgowych.

Wydatki te muszą być bezpośrednio związane z projektem oraz konieczne do jego realizacji.

2. Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych uczestników projektu

Wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku udziału w projekcie osób pracujących wkładem własnym jest równowartość wynagrodzeń wypłacanych tym osobom wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, naliczana w proporcji odpowiadającej okresowi szkolenia. Wymagane jest dokumentowanie czasu, stawek, wypłat.

Wydatki na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Wydatki te są wydatkami kwalifikowalnymi – w wysokości faktycznie poniesionej przez ostatecznych beneficjentów, uczestników projektu ponoszonej i dającej się udokumentować.

Działania towarzyszące.

Działania towarzyszące mogą stanowić jedynie element projektu, proporcjonalny do jego celu. Wydatek taki musi być kosztowo efektywny i skrupulatnie skalkulowany oraz nie może przekraczać 10% wartości całego projektu.

Wydatki związane z zapewnieniem dodatkowych usług i wsparcia dla osób niepełnosprawnych – projekty skierowane do osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą obejmować także działania towarzyszące ułatwiające uczestnictwo w projekcie, takie jak na przykład zapewnienie obecności tłumacza migowego.

W ramach Działania 1.3 osoby długotrwale bezrobotne mogą otrzymywać wsparcie przez okres 6 miesięcy w celu zapewnienia opieki nad osobami zależnymi ułatwiające uczestnictwo w projekcie.

Projekty mające na celu aktywizację zawodową kobiet oraz osób wykluczonych społecznie mogą obejmować także działania towarzyszące, takie jak zapewnienie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od uczestników projektu.

Subsydiowane zatrudnienie.

W przypadku zatrudnienia uczestników projektu pracodawca może uzyskać zwrot części wydatków związanych z ich wynagrodzeniami. Wymagane jest dokumentowanie czasu, stawek, wypłat.

Dodatki szkoleniowe.

Stypendia (dotyczące staży/przygotowania zawodowego w miejscu pracy i szkoleń) wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dotacje na tworzenie miejsc pracy i na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Określone przepisami świadczenia oraz wydatki związane z organizacją stanowisk pracy wolontariusza wyłącznie w ramach Działania 1.2 i 1.5.

3. Inne wydatki

Koszty amortyzacji sprzętu.

Koszt amortyzacji musi odnosić się wyłącznie do okresu współfinansowania ze środków EFS. Koszt amortyzacji wyliczony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, tak aby te same przepisy obowiązywały w stosunku do projektów współfinansowanych ze środków EFS i projektów krajowych. Nie jest jednak dopuszczalne wliczanie do wydatków projektu odpisów amortyzacyjnych dotyczących sprzętu zakupionego z uzyskanego wcześniej wsparcia ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych.

Koszty wynajmu sprzętu.

Wynajem (dzierżawa) sprzętu w liczbie i w okresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia. Ostateczny Odbiorca (beneficjent) lub podwykonawca musi być bezpośrednim najemcą sprzętu.

Koszty leasingu sprzętu.

Raty leasingowe za leasing sprzętu niezbędnego dla realizacji projektu są kwalifikowalne pod następującymi warunkami:

1) leasingobiorca jest bezpośrednim odbiorcą środków przyznawanych na realizację projektu;

2) raty leasingu są udokumentowane fakturą z potwierdzonym odbiorem lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej;

3) w przypadku umów leasingu, które przewidują minimalny okres leasingu odpowiadający okresowi użytkowania aktywu będącego przedmiotem umowy, maksymalna kwota kwalifikowana do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej sprzętu będącego przedmiotem leasingu;

4) w przypadku umów, które obowiązują w okresie krótszym niż okres użytkowania aktywu, którego umowa dotyczy, raty leasingu kwalifikują się proporcjonalnie do okresu wdrażanego projektu, leasingobiorca musi być jednak w stanie wykazać, że leasing był najbardziej efektywną pod względem kosztów metodą pozyskania wyposażenia, np. tańszą od wynajmu, a maksymalna kwota współfinansowania kwalifikowalnego nie powinna przekraczać wartości rynkowej leasingowanego aktywu.

Inne koszty związane z umową leasingu, to jest podatek, marża leasingodawcy, koszty spłaty odsetek, koszty ogólne, opłaty związane z ubezpieczeniem, nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Koszty gwarancji bankowych.

Są kwalifikowalne ze względu na obowiązek uzyskania gwarancji bankowej jako jednej z form zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu wynikający z odrębnych przepisów bądź decyzji Komisji zatwierdzającej przyznanie pomocy.

Wydatki związane z wynajmem i udostępnieniem pomieszczeń.

Wydatki związane z wynajmem pomieszczenia są kwalifikowalne, jeśli jednak pomieszczenie to używane jest równocześnie do innych celów – należy wyliczyć odpowiednią dla projektu część tego wydatku i przedstawić sposób jego obliczenia.

Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, biurowego, technodydaktycznego.

Suma wydatków na sprzęt nie może być wyższa niż 10% całkowitych wydatków projektu. Wydatki te są wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Ograniczenie to nie dotyczy projektów, których głównym celem jest zakup sprzętu.

Wydatki związane z tworzeniem specjalistycznego oprogramowania i baz danych, w tym administrowania portalu internetowego.

Zakup sprzętu specjalistycznego ułatwiającego kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Powyższe wydatki są wyliczone zgodnie z odrębnymi przepisami.

Podkontraktowanie – między innymi wydatki związane z realizacją szkoleń zawodowych, w tym prowadzenia badań potrzeb szkoleniowych i tworzenia programów.

Ostateczny Odbiorca (beneficjent) może przewidywać zlecenie realizacji części zadań wykonawcy – wyłącznie w ramach przepisów dotyczących zamówień publicznych. Płatność dla wykonawcy wynika ze stanu realizacji kontraktu oraz innych warunków określonych w umowie z wykonawcą. Płatność w żadnym wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych wydatkach projektu. Dopuszczalny jest jeden poziom zlecania (Ostateczny Odbiorca (beneficjent) może zlecić część projektu innej instytucji, która nie ma już prawa dalszego zlecania, jest zobowiązana wykonać zadanie samodzielnie). Wyjątek stanowią projekty zatwierdzone na podstawie opinii i rekomendacji właściwego komitetu sterującego, gdzie dopuszczalny jest drugi poziom zlecania.

Wydatki związane z audytem.

W przypadku realizowania przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro i więcej oraz w przypadku realizowania przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) kilku projektów o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej, jest on zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Wydatek poniesiony na przeprowadzenie takiego audytu, który wymagany jest przez Instytucję Zarządzającą i odnosi się bezpośrednio do projektu, jest kwalifikowalny.

Wydatki poniesione na badania, analizy i ekspertyzy.

Wydatki związane z realizacją projektów pilotażowych.

Wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczestników projektu.

Dla ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do udziału w projekcie wydatkiem kwalifikowalnym jest dostosowanie pomieszczeń – w kwocie stanowiącej nie więcej niż 10% ogólnej wartości projektu.

Wydatki związane z organizacją spotkań informacyjno–doradczych.

Wydatki na działania promocyjne i informacyjne.

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczane poprzez umieszenie na nich symbolu UE i symbolu EFS bądź słownego opisu przedstawiającego wkład Unii i EFS.

Wydatki poniesione na przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb, wynikające z niepełnosprawności pracownika, wyłącznie w ramach Działania 1.4.

Wydatki związane z tłumaczeniem.

Wydatki związane z tłumaczeniem muszą być bezpośrednio związane z projektem realizowanym w ramach SPO RZL.

VAT.

Podatek VAT jest uznawany za kwalifikowalny tylko w przypadku, gdy jest on faktycznie i ostatecznie poniesiony przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta). Jest to wydatek kwalifikowalny wyłącznie w przypadku beneficjenta, który nie ma możliwości odzyskiwania/ odliczania VAT na zasadach obowiązującego w Polsce prawa w zakresie podatku od towarów i usług.

Wydatki na doradztwo prawne związane bezpośrednio z projektem.

Za kwalifikowalne uznawane są również wydatki administracyjne, np.:

– wydatki na marketing i rekrutację uczestników,

– opłaty notarialne,

– wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji projektów,

– wydatki związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ

1. Doradztwo dla instytucji zaangażowanych w zarządzanie, wybór projektów, monitorowanie pomocy, opracowywanie procedur kontrolnych oraz kontrolę finansową

Wydatki związane z pracą ekspertów krajowych i zagranicznych, wydatki na podróże i pobyt konsultantów i doradców.

Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu niezbędnego do realizacji działań doradczych.

Wydatki związane z tłumaczeniami.

2. Doradztwo dla Komisji Oceny Projektów

Wynagrodzenia ekspertów.

Wydatki związane z przygotowaniem ekspertyz i analiz.

3. Szkolenia dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie SPO RZL w zakresie zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli finansowej

Wydatki związane bezpośrednio z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń, w tym podróży, zakwaterowania, wyżywienia.

Wydatki związane z personelem szkolącym.

Wydatki związane z wynajmem pomieszczeń.

Wydatki na przygotowanie i powielanie materiałów.

Wydatki związane z oddelegowaniem pracowników.

Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu niezbędnego do realizacji działań szkoleniowych.

Wydatki związane z udziałem pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających), uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu SPO RZL w szkoleniach, seminariach, konferencjach, studiach podyplomowych.

4. Organizacja prac Komitetu Monitorującego SPO RZL oraz komitetów sterujących

Wydatki związane z organizacją posiedzeń Komitetu Monitorującego i komitetów sterujących.

Wydatki na przygotowanie i powielanie materiałów.

Wydatki na wynajem sali i sprzętu multimedialnego.

Wydatki związane z przejazdami i wyżywieniem członków Komitetu Monitorującego SPO RZL.

Wydatki poniesione na przygotowanie ekspertyz i analiz.

Wydatki związane z usługami świadczonymi przez ekspertów na rzecz Komitetu Monitorującego SPO RZL i komitetów sterujących.

Wydatki na przygotowanie, powielanie i rozpowszechnianie protokołów z posiedzeń Komitetów oraz sprawozdań rocznych i końcowych z realizacji SPO RZL.

5. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem audytu są kwalifikowalne dla następujących projektów:

– przedkładanych i wdrażanych przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) w przypadku projektu o wartości 150 tys. euro lub więcej oraz w przypadku kilku projektów o wartości 200 tys. euro lub więcej,

– przedkładanych i wdrażanych przez Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów), którzy nie są zobligowani do przeprowadzenia audytu zgodnie z przepisami Uzupełnienia Programu (projekt o wartości nieprzekraczającej 150 tys. euro lub kilka projektów o wartości nieprzekraczającej łącznie 200 tys. euro), po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej.

6. Wsparcie kadrowe dla Instytucji Zarządzającej SPO RZL, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w zakresie zarządzania, monitoringu i kontroli finansowej

Koszty osobowe – wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Wydatki związane z zakupem sprzętu biurowego i komputerowego niezbędnego do zatrudnienia pracownika z pomocy technicznej.

7. Organizacja seminariów i konferencji

Wydatki na wynajęcie sali, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia.

Wydatki związane z tłumaczeniami.

Wydatki na przygotowanie plakatów i materiałów promocyjnych.

Wydatki na przygotowanie i powielanie materiałów.

Wydatki związane z zakupem materiałów oraz niezbędnego wyposażenia.

Wydatki związane z oddelegowaniem pracowników biorących udział w wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach – przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie.

8. Organizacja szkoleń i pomoc doradcza w zakresie informowania o SPO RZL

Wydatki związane bezpośrednio z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń, w tym podróży, zakwaterowania, wyżywienia.

Wydatki związane z personelem.

Wydatki na wynajem pomieszczeń i sprzętu do prowadzenia szkoleń.

Wydatki związane z promocją szkolenia, np. ogłoszenia.

Wydatki na przygotowanie i powielanie materiałów.

Wydatki związane z oddelegowaniem pracowników.

Wydatki związane z zakupem i ubezpieczeniem sprzętu niezbędnego do realizacji działań szkoleniowych i doradczych.

Wydatki związane z pracą ekspertów krajowych i zagranicznych, koszty podróży i pobytu konsultantów i doradców.

Wydatki związane z tłumaczeniami.

9. Wydawanie i dystrybucja aktualnych oficjalnych tekstów SPO RZL oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych

Wydatki na przygotowanie, publikację i dystrybucję dokumentów programowych SPO RZLProgram Operacyjny, Uzupełnienie Programu, podręczniki EFS.

Wydatki na przygotowanie, publikację i dystrybucję materiałów informacyjnych o EFS i SPO RZL (ulotek, broszur, folderów i biuletynów informacyjnych oraz innych publikacji).

Wydatki na przygotowanie standów, bannerów, flag UE i innych materiałów służących do oznaczania projektów i imprez promocyjnych.

Wydatki na przygotowanie, publikację i dystrybucję biuletynu informacyjnego SPO RZL.

Wydatki na przygotowanie materiałów promocyjnych.

Wydatki związane z tłumaczeniem materiałów informacyjnych, promocyjnych i oficjalnych tekstów SPO RZL.

10. Tworzenie i realizacja szczegółowych planów promocji SPO RZL

Wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji Planu Promocji SPO RZL.

Wydatki związane z pracą ekspertów krajowych i zagranicznych.

Wydatki związane z tłumaczeniami.

11. Obsługa, aktualizacja i rozwój strony internetowej poświęconej EFS

Wydatki związane ze stworzeniem i modyfikacją portalu internetowego.

Wydatki związane z bieżącym uaktualnianiem informacji, utrzymaniem i obsługą portalu.

Wydatki związane z promocją portalu.

Wydatki związane z opracowaniem materiałów zamieszczanych na stronach internetowych.

Wydatki związane z tłumaczeniami.

12. Organizacja spotkań informacyjnych Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) SPO RZL

Wydatki na wynajęcie sali, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia.

Wydatki związane z tłumaczeniami.

Wydatki na przygotowanie plakatów i materiałów promocyjnych.

Wydatki na przygotowanie i powielanie materiałów.

Wydatki związane z udziałem w imprezach promocyjnych.

Wydatki związane z zakupem materiałów oraz niezbędnego wyposażenia.

Wydatki związane z oddelegowaniem pracowników biorących udział w wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach – przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie.

13. Przygotowanie analiz, badań i sprawozdań z wdrażania SPO RZL

Wydatki związane z przygotowaniem analiz, studiów i ekspertyz.

Wydatki związane z pracą ekspertów krajowych i zagranicznych.

Wydatki związane z tłumaczeniami.

Wydatki związane z drukiem.

14. Ocena bieżącej realizacji projektów oraz ocena rezultatów projektów w ramach Działań

Wydatki związane z przeprowadzeniem oceny bieżącej i oceny rezultatów projektów.

Wydatki związane z pracą ekspertów w zakresie ewaluacji.

Wydatki związane z pomocą doradczą oraz udziałem pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających), zaangażowanych w prowadzenie bieżącej (on–going) oceny SPO RZL, w szkoleniach, seminariach, konferencjach, studiach podyplomowych.

15. Tworzenie i utrzymywanie telefonicznych stanowisk informacyjnych (help–desks)

Wydatki związane z wyposażeniem telefonicznych stanowisk informacyjnych w sprzęt komputerowy, inne urządzenia biurowe, meble.

Wydatki na wynajęcie pomieszczenia na potrzeby stanowiska informacyjnego.

Wydatki na opłaty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem stanowiska informacyjnego.

Wydatki związane z prowadzeniem infolinii, w tym wydatki na przeprowadzenie postępowania w trybie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych na wyłonienie firmy, koszty przygotowania scenariuszy rozmów i bieżąca obsługa infolinii.

16. Szkolenia trenerów ROSzEFS

Wydatki związane bezpośrednio z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń, w tym podróży, zakwaterowania, wyżywienia.

Wydatki związane z personelem szkolącym.

Wydatki na wynajem pomieszczeń i sprzętu do prowadzenia szkoleń.

Wydatki na przygotowanie i powielanie materiałów.

17. Tworzenie i utrzymywanie sieci regionalnych punktów informacyjnych EFS (ROSzEFS)

Wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem sieci regionalnych punktów informacyjnych EFS.

Wydatki związane z personelem szkolącym.

Wydatki na przygotowanie szkoleń, w tym materiały, wynajęcie sali, poczęstunek.

Wydatki związane z prowadzeniem usług doradczych.

18. Zakup i instalacja sprzętu komputerowego

Wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania w trybie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wydatki na zakup i instalację sprzętu komputerowego.

Zakup i instalacja pozostałych urządzeń elektronicznych wyposażenia biurowego.

Wydatki zawiązane z zakupem pozostałych urządzeń elektronicznych wyposażenia biurowego.

Wydatki na zakup oprogramowania.

Wydatki na zakup innych urządzeń elektronicznych niezbędnych do zarządzania i promowania SPO RZL.

WYDATKI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKOWALNE, W SZCZEGÓLNOŚCI:

– pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

– wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,

– wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do projektu,

– wydatki nieudokumentowane,

– wydatki związane z pracami zleconymi obliczone jako procent od kosztów całkowitych,

– wydatki związane z zakupem ziemi i nieruchomości,

– inwestycje w maszyny i urządzenia, których wartość przekracza 10% całkowitych wydatków projektu,

– wydatki związane z pracami budowlanymi, z wyjątkiem adaptacji pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, przy czym wydatek taki nie może być wyższy niż 10% całkowitych wydatków projektu,

– wydatki na zakup używanych maszyn i urządzeń, jeżeli wartość ich może być amortyzowana zgodnie z odrębnymi przepisami,

– odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków WE lub krajowych środków publicznych,

– mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych.”;

10) w Załączniku nr 5 do załącznika tabela „Wskaźniki monitorowania Priorytetów i Działań” część „Wskaźniki dla Uzupełnienia Programu” otrzymuje brzmienie:


WSKAŹNIKI OLA UZUPEŁNIENIA PROGRAMU

Działanie Rodzaj wskaźnika Wskaźnik EFS Definicja Wartość w roku bazowym (2002) Wartość docelowa (2006)

Źródło / częstotliwość pomiaru

Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy
Działanie 1.1 Produkt Liczba pracowników urzędów pracy, którzy zostali objęci szkoleniami (M/K) Liczba pracowników urzędów pracy, którzy uczestniczyli w szkoleniach realizowanych w ramach Działania (M/K)

2 778**

5 770 (szacunkowe dane na lata 2004–2006)

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Rezultat Odsetek pracowników PSZ oceniających szkolenia jako adekwatne do potrzeb zawodowych (M/K) Udział pracowników publicznych służb zatrudnienia, uczestniczących w szkoleniach realizowanych w ramach Działania, którzy ocenili te szkolenia jako adekwatne do ich potrzeb zawodowych, w ogólnej liczbie pracowników publicznych służb zatrudnienia (M/K) uczestniczących w szkoleniach, wyrażonych w %

Brak danych

65%

PEFS – dane o ostatecznych beneficjentach / kwartalnie

Wpływ Wskaźnik satysfakcji klientów urzędów pracy Odsetek klientów urzędów pracy, pozytywnie oceniających usługi urzędów pracy (M/K), wyrażony w %. Wskaźnik badany na podstawie ankietowania losowo wybranej grupy osób spośród klientów urzędów pracy

Brak danych

60%

Badania Departamentu Wdrażania EFS w MGiP

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży
Działanie 1.2 Produkt Liczba osób objętych działaniami aktywizującymi (M/K) Liczba osób (M/K) objętych działaniami aktywizującymi

69 700**

500 000

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Rezultat % osób, które ukończyły Działanie (M/K) Udział osób (M/K), które ukończyły Działanie, w ogóle osób objętych działaniami aktywizującymi, wyrażony w %

90%**

90%

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Wpływ Relacja stopy bezrobocia młodzieży (osób w wieku 15–24) do stopy bezrobocia ogółem (M/K) Stosunek stopy bezrobocia wśród młodzieży (osób w wieku 15–24 lat) do stopy bezrobocia ogółem dla osób w wieku 15 lat i więcej (M/K)

2,19**

2,1

GUS BAEL / rocznie

Wpływ Wskaźnik efektywności Udział osób, które podjęły dalszą naukę lub pracę 6 miesięcy po zakończeniu udziału w programie aktywizacji. Wskaźnik badany na podstawie ankietowania losowo wybranej grupy osób

Brak danych

30%

PEFS – ankietowanie odbiorców pomocy / po zakończeniu okresu programowania

Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Działanie 1.3 Produkt Liczba osób objętych działaniami aktywizującymi (M/K) Liczba osób (M/K) objętych działaniami aktywizującymi realizowanymi w ramach Działania

Brak danych

560 000
(310 000/
250 000)

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Rezultat % osób, które ukończyły Działanie (M/K) Udział osób, które ukończyły Działanie aktywizujące, w ogóle osób objętych działaniami aktywizującymi realizowanymi w ramach Działania, wyrażony w %

Brak danych

90%

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Wpływ Udział długotrwale bezrobotnych (12–24 miesiące) w ogóle bezrobotnych (M/K) Udział osób zarejestrowanych jako długotrwale bezrobotne, pozostających bez pracy 12–24 miesiące, w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych (M/K), wyrażony w %

21% (22% / 20,1%)

19%

GUS, Bezrobocie rejestrowane / rocznie

Wpływ Wskaźnik efektywności Udział osób, które podjęły dalszą naukę lub pracę 6 miesięcy po zakończeniu udziału w programie aktywizacji. Wskaźnik badany na podstawie ankietowania losowo wybranej grupy osób

Brak danych

25%

PEFS – ankietowanie odbiorców pomocy / po zakończeniu okresu programowania

Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Działanie 1.4 Produkt Liczba osób objętych Działaniem (M/K), w tym osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Liczba osób (M/K) objętych Działaniem, w tym liczba osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

7 720** 5 607**

26 000
21 000

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Rezultat Liczba osób, które ukończyły Działanie, w tym osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z założeniami w ramach realizowanego Działania, w tym liczba osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Brak danych

18 000
14 700

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Rezultat % osób, w których opinii uczestnictwo w Działaniu przyniosło im korzyści (M/K) Udział osób (M/K), które po ukończeniu projektu realizowanego w ramach Działania oceniły je jako adekwatne do ich potrzeb zawodowych, w ogólnej liczbie osób korzystających ze wsparcia w ramach Działania, wyrażony w %

Brak danych

70%

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Wpływ Wskaźnik efektywności Udział osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które podjęły dalszą naukę lub pracę w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (M/K). Wskaźnik badany na podstawie ankietowania losowo wybranej grupy osób

Brak danych

15–20%

PEFS – ankietowanie odbiorców pomocy / po zakończeniu okresu programowania

Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
Działanie 1.5 Produkt Liczba osób zaliczanych do grup szczególnego ryzyka (M/K) Liczba osób (M/K) zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, objętych Działaniem; przez grupy szczególnego ryzyka rozumie się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – osoby bezrobotne pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy, alkoholicy i narkomani poddający się procesowi leczenia, bezdomni, osoby opuszczające zakłady karne, uchodźcy z problemami z integracją ze społeczeństwem, młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, osoby w wieku 15–24 lat sprawiające trudności wychowawcze („młodzież trudna”)

Brak danych

200 000

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Produkt Liczba osób objętych szkoleniami, pracujących na rzecz grup szczególnego ryzyka Liczba osób pracujących na rzecz grup szczególnego ryzyka, które uczestniczyły w szkoleniach realizowanych w ramach Działania

Brak danych

7 500

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Rezultat % osób, które ukończyły Działanie (M/K) Udział osób, które zakończyły udział w Działaniu, w ogóle osób szczególnego ryzyka objętych Działaniem, wyrażony w %

Brak danych

69%

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Wpływ Wskaźnik efektywności Udział osób, które podjęły dalszą naukę lub pracę w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w programie aktywizacji. Wskaźnik badany na podstawie ankietowania losowo wybranej grupy osób

Brak danych

30%

PEFS – ankietowanie odbiorców pomocy / kwartalnie

Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
Działanie 1.6 Produkt Liczba pracodawców uczestniczących w szkoleniach (M/K) Liczba pracodawców (M/K), którzy uczestniczyli w szkoleniach realizowanych w ramach Działania

Brak danych

1 800

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Produkt Liczba kobiet, które uczestniczyły w projektach realizowanych w ramach Działania Liczba kobiet, które uczestniczyły w projektach realizowanych w ramach Działania

Brak danych

Będzie monitorowana

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Rezultat % kobiet, w których opinii uczestnictwo w Działaniu przyniosło im korzyści Udział kobiet, które po ukończeniu projektu realizowanego w ramach Działania, oceniły je jako adekwatne do ich potrzeb, w ogólnej liczbie kobiet korzystających ze wsparcia w ramach Działania, wyrażony w %

Brak danych

70%

PEFS – dane o ostatecznych beneficjentach / kwartalnie

Wpływ Wskaźnik efektywności Udział kobiet, które podjęły dalszą naukę lub pracę w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Wskaźnik badany na podstawie ankietowania losowo wybranej grupy osób

Brak danych

40%

PEFS – ankietowanie odbiorców pomocy / kwartalnie

Wpływ Wskaźnik zatrudnienia kobiet Udział kobiet, które pracują, w ogóle kobiet w wieku 15–64 lat

46,4%

49%

GUS BAEL / rocznie

Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie
Działanie 2.1 Produkt Liczba placówek edukacyjnych działających na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji Liczba placówek edukacyjnych (ośrodków alternatywnej edukacji przedszkolnej, centrów kształcenia na odległość na wsiach, internetowych centrów informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych) działających na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji dzięki wsparciu w ramach Działania

Brak danych

13 000

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Rezultat Udział szkół, które zrealizowały lub realizują programy rozwoju Udział szkół, które zrealizowały lub realizują programy rozwoju, w ogólnej liczbie szkół

Brak danych

9,0%

MENiS / rocznie

Rezultat Liczba programów do kształcenia na odległość opracowanych dzięki wsparciu w ramach Działania Liczba programów do kształcenia na odległość opracowanych dzięki wsparciu w ramach Działania

Brak danych

Będzie monitorowany

MENiS / rocznie

Rezultat Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałych na terenach wiejskich objętych edukacją przedszkolną Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałych na terenach wiejskich objętych edukacją przedszkolną w ogólnej liczbie dzieci w wieku od 3 do 5 lat

14,3%

Będzie monitorowany

Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wpływ Procent osób (M/K) w wieku 18–24 lat z wykształceniem najwyżej gimnazjalnym, które nie kontynuują nauki Procent osób (M/K) w wieku 18–24 lat z wykształceniem najwyżej gimnazjalnym, które nie kontynuują nauki, w ogólnej liczbie osób w wieku 18–24 lat

7,6%
(9,5% /
5,6%)

7,0%
(7,2% /
4,3%)

Wskaźniki strukturalne / Eurostat

Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy
Działanie 2.2 Produkt Liczba nowych stanowisk komputerowych Liczba nowych stanowisk komputerowych zakupionych dzięki wsparciu w ramach Działania

Brak danych

200 000

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Produkt Liczba instytucji oświatowych, które poddały się procedurze akredytacji Liczba instytucji oświatowych, które poddały się procedurze akredytacji

Brak danych

Będzie monitorowany

MENiS/ rocznie

Rezultat Wskaźnik efektywności % nauczycieli, którzy otrzymali zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia, w ogólnej liczbie nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniu w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Brak danych

90%

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Rezultat Przeszkolenie nauczycieli w zakresie języków obcych (M/K) Udział nauczycieli (M/K) przeszkolonych dzięki wsparciu w ramach Działania w zakresie języków obcych w ogólnej liczbie nauczycieli

Brak danych

6,8%
(M/K)

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Wpływ Udział nauczycieli przeszkolonych dzięki wsparciu w ramach Działania w ogólnej liczbie nauczycieli Udział nauczycieli przeszkolonych dzięki wsparciu w ramach Działania w zakresie: wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauczania drugiego przedmiotu, pedagogiki specjalnej, metodyki przedmiotów zawodowych i ogólnozawodowych oraz pełnienia roli doradcy zawodowego, w ogólnej liczbie nauczycieli

Brak danych

34,3%

MENiS/ rocznie

Wpływ Wskaźnik mierzący dostęp uczniów do Internetu Liczba uczniów przypadających na jeden komputer z dostępem do Internetu

41,8
(rok szkolny 2001/2002)

15,0

MENiS/ rocznie

Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Działanie 2.3 Produkt Liczba pracowników, którzy rozpoczęli szkolenie (M/K) Liczba ostatecznych beneficjentów, którzy rozpoczęli udział w projektach realizowanych w ramach Działania

6 700
(M/K)**

180 000
(M/K)

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Rezultat Liczba pracowników (M/K), którzy ukończyli szkolenie (w tym pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw) Liczba pracowników firm (M/K), którzy po ukończeniu szkolenia realizowanego w ramach Działania uzyskali świadectwa nabytych nowych kwalifikacji (zdobycie uznawanego świadectwa, dyplomu kwalifikacyjnego, np. biegłego rewidenta) i umiejętności (zdobycie dodatkowych wiadomości w danej dziedzinie, które przyczynią się do lepszego wykonywania zadań)

6 700
(M/K)**

144 000
(86 400)
(M/K)

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Wpływ Liczba przedsiębiorstw odczuwających poprawę w swoim funkcjonowaniu w okresie 6 miesięcy od zakończenia wsparcia Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia i odczuwają poprawę w swoim funkcjonowaniu w okresie 6 miesięcy od zakończenia wsparcia

Brak danych

9 000

Badania PARP

Działanie 2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych
Działanie 2.4 Produkt Liczba członków korpusu służby cywilnej (M/K), przeszkolonych w ramach szkoleń ogólnych i specjalistycznych pracowników Liczba członków korpusu służby cywilnej (M/K) zajmujących stanowiska wyższego i średniego stopnia zarządzania, uczestniczących w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych

Brak danych

800
(360/440)

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Rezultat Wskaźnik efektywności Liczba członków korpusu służby cywilnej (M/K), którzy uzyskają certyfikat znajomości języka obcego

Brak danych

75%
(ok. 600)
(M/K)

SIMIK – raporty monitorujące / kwartalnie

Wpływ Udział członków korpusu służby cywilnej (M/K), w których ocenie kwalifikacje zdobyte w wyniku uczestnictwa w projekcie są wykorzystywane w ich pracy zawodowej, w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem w ramach Działania Udział członków korpusu służby cywilnej (M/K), w których ocenie kwalifikacje zdobyte w wyniku uczestnictwa w projekcie są wykorzystywane w ich pracy zawodowej, w ogólnej liczbie osób objętych wsparciem w ramach Działania

Brak danych

80%
(M/K)

PEFS – ankietowanie odbiorców pomocy / po zakończeniu okresu programowania


* (M/K) – z uwzględnieniem podziału na mężczyzn i kobiety.

** Wartość za 2001 rok.”;

11) w Załączniku nr 6 do załącznika „Przepływ dokumentów – tabele przepływu dokumentów dotyczących realizacji projektów (odpowiedzialność poszczególnych instytucji)”:

a) tabela „Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży” otrzymuje brzmienie:


„Instytucje składające wnioski aplikacyjne/wnioski o płatność/ raporty

Instytucje przyjmujące Ocena, wybór projektów:

Kontrola transakcji (100%)
Kontrola realizacji projektów, w tym monitoring, weryfikacja i potwierdzanie płatności

Kontrola pogłębiona
(5%)

Kontrola systemu

Instytucja Płatnicza Komisja Europejska
Instytucja Zarządzająca SPO RZL Instytucja Płatnicza Instytucja Płatnicza urząd kontroli skarbowej Biuro Audytu Wewnętrznego Instytucji Płatniczej
Instytucja Pośrednicząca (MGiP – Departament Zarządzania EFS) Instytucja Zarządzająca SPO RZL Instytucja Zarządzająca SPO RZL urząd kontroli skarbowej Jednostka Audytu Wewnętrznego (w ramach MGiP)
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) (wojewódzki urząd pracy, zwany dalej „WUP”) Instytucja Pośrednicząca (MGiP – Departament Zarządzania EFS) Instytucja Pośrednicząca (MGiP – Departament Zarządzania EFS) urzędy kontroli skarbowej Jednostka Audytu Wewnętrznego (w ramach WUP)
Ostateczny Odbiorca (beneficjent)/ Wnioskodawca:
Schemat a)
– powiatowy urząd pracy, zwany dalej „PUP”,
Schemat b)
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z wyjątkiem WUP i PUP,
– instytucje rynku pracy (z wyjątkiem publicznych służb zatrudnienia):

= OHP,
= agencje zatrudnienia,
= instytucje szkoleniowe,
= instytucje dialogu społecznego,
= instytucje partnerstwa lokalnego,

– inne organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży,
– szkoły, ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe,
– pracodawcy
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) (WUP) Komisja Oceny Projektów Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) (WUP) urzędy kontroli skarbowej (16 urzędów) Schemat a) Jednostka Audytu Wewnętrznego (w ramach WUP) lub audyt systemu przez audytora zewnętrznego


Schemat b) Audyt systemu przez audytora zewnętrznego”

b) tabela „Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” otrzymuje brzmienie:


„Instytucje składające wnioski aplikacyjne/wnioski o płatność/raporty

Instytucje przyjmujące Ocena, wybór projektów:

Kontrola transakcji (100%)
Kontrola realizacji projektów, w tym
monitoring, weryfikacja i potwierdzanie płatności

Kontrola pogłębiona (5%)

Kontrola systemu

Instytucja Płatnicza Komisja Europejska
Instytucja Zarządzająca SPO RZL Instytucja Płatnicza Instytucja Płatnicza urząd kontroli skarbowej Biuro Audytu Wewnętrznego Instytucji Płatniczej
Instytucja Pośrednicząca (MGiP – Departament Zarządzania EFS) Instytucja Zarządzająca SPO RZL Instytucja Zarządzająca SPO RZL urząd kontroli skarbowej Jednostka Audytu Wewnętrznego (w ramach MGiP)
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) (WUP) Instytucja Pośrednicząca (MGiP – Departament Zarządzania EFS) Instytucja Pośrednicząca (MGiP – Departament Zarządzania EFS) urzędy kontroli skarbowej Jednostka Audytu Wewnętrznego (w ramach WUP)
Ostateczny Odbiorca (beneficjent)/ Wnioskodawca:
Schemat a)
– PUP
Schemat b)
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z wyjątkiem WUP i PUP,
– instytucje rynku pracy (z wyjątkiem publicznych służb zatrudnienia):

= OHP,
= agencje zatrudnienia,
= instytucje szkoleniowe,
= instytucje dialogu społecznego,
= instytucje partnerstwa lokalnego,

– inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezrobotnych,
– szkoły, ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) (WUP) Komisja Oceny Projektów Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) (WUP) urzędy kontroli skarbowej (16 urzędów) Schemat a)
Jednostka Audytu Wewnętrznego (w ramach WUP) lub audyt systemu przez audytora zewnętrznego

Schemat b)
Audyt systemu przez audytora zewnętrznego”

c) tabela „Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” otrzymuje brzmienie:


Instytucje składające wnioski aplikacyjne/wnioski o płatność/raporty

Instytucje przyjmujące Ocena, wybór projektów

Kontrola transakcji (100%)
Kontrola realizacji projektów,
w tym monitoring, weryfikacja i potwierdzanie płatności

Kontrola pogłębiona
(5%)

Kontrola systemu

Instytucja Płatnicza Komisja Europejska
Instytucja Zarządzająca Instytucja Płatnicza Instytucja Płatnicza urząd kontroli skarbowej Biuro Audytu Wewnętrznego Instytucji Płatniczej
Instytucja Pośrednicząca (MGiP – Departament Zarządzania EFS) Instytucja Zarządzająca SPO RZL Schemat b) Komitet Sterujący Instytucja Zarządzająca SPO RZL urząd kontroli skarbowej Jednostka Audytu Wewnętrznego (w ramach MGiP)
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) (PARP) Instytucja Pośrednicząca (MGiP – Departament Zarządzania EFS) Instytucja Pośrednicząca (MGiP – Departament Zarządzania EFS) urząd kontroli skarbowej Jednostka Audytu Wewnętrznego (w ramach MGiP)
Ostateczny Odbiorca (beneficjent)/ Wnioskodawca
Schemat a)
– instytucje szkoleniowe,
– szkoły, ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe,
– jednostki naukowe,
– RIF
– organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe

Schemat b)
– PARP
Schemat a)
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) (PARP)

– wnioski składane do Pełnomocnika PARP w regionie (do Regionalnej Instytucji Finansującej) – w przypadku wniosków RIF wnioski składane bezpośrednio do PARP

Schemat b)
Instytucja Pośrednicząca (MGiP – Departament Zarządzania EFS)
Schemat a)
Komisje Oceny Projektów
Schemat a)
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) (PARP)Schemat b)
Instytucja Pośrednicząca (MGiP – Departament Zarządzania EFS)
urzędy kontroli skarbowej Schemat a)
Audyt systemu przez audytora zewnętrznegoSchemat b)
Jednostka Audytu Wewnętrznego w ramach PARP”

12) Załącznik nr 7 do załącznika „Zgodność z zasadami pomocy publicznej działań pomocowych współfinansowanych ze środków EFS (SPO RZL)” otrzymuje brzmienie:


„Priorytet

Działanie

Podstawa prawna udzielanej pomocy

Formy pomocy

Obszar działania programu

Uwagi

Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

W ramach tego Działania nie będzie przyznawana pomoc publiczna

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży

Rozporządzenie Komisji nr 2204/2002/WE z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337, z 13.12.2002), zwane dalej „rozporządzeniem nr 2204/2002/WE” Subsydiowanie wynagrodzeń młodzieży Cały kraj 1. Tworzenie nowych miejsc pracy
Wielkość pomocy nie powinna przekroczyć:
a) 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – dla podregionów* 22 i 42;
b) 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – dla podregionów 4, 17 i 30;
c) 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – dla pozostałych podregionów.
W przypadku MSP pułap ten zwiększa się o 15 punktów procentowych brutto, pod warunkiem że całkowita intensywność pomocy netto nie przekracza 75%. Warunkiem udzielenia takiej pomocy jest konieczność wniesienia przez beneficjenta pomocy wkładu w wysokości przynajmniej 25%, przy jednoczesnym spełnieniu wymogu utrzymania zatrudnienia na tym samym poziomie. Utworzone stanowisko musi być utrzymane przez okres 2 lat.

2. Intensywność pomocy brutto odnoszącej się do rekrutacji (nie powoduje wzrostu netto miejsc pracy) pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, obliczana jako procent kosztów płac przez okres jednego roku od momentu rekrutacji, nie przekroczy 50%
Rozporządzenie Komisji nr 69/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 010, z 13.01.2001), zwane dalej „rozporządzeniem nr 69/2001/WE” Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Cały kraj Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 100 000 euro w okresie ostatnich trzech lat.

Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

Rozporządzenie nr 2204/2002/WE Subsydiowanie wynagrodzeń osób bezrobotnych Cały kraj 1. Tworzenie nowych miejsc pracy
Wielkość pomocy nie powinna przekroczyć:
a) 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – dla podregionów* 22 i 42;
b) 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – dla podregionów 4, 17 i 30;
c) 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – dla pozostałych podregionów.
W przypadku MSP pułap ten zwiększa się o 15 punktów procentowych brutto, pod warunkiem że całkowita intensywność pomocy netto nie przekracza 75%. Warunkiem udzielenia takiej pomocy jest konieczność wniesienia przez beneficjenta pomocy wkładu w wysokości przynajmniej 25%, przy jednoczesnym spełnieniu wymogu utrzymania zatrudnienia na tym samym poziomie. Utworzone stanowisko musi być utrzymane przez okres 2 lat.

2. Intensywność pomocy brutto odnoszącej się do rekrutacji (nie powoduje wzrostu netto miejsc pracy) pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, obliczana jako procent kosztów płac przez okres jednego roku od momentu rekrutacji, nie przekroczy 50%
Rozporządzenie nr 69/2001/WE Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Cały kraj Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 100 000 euro w okresie ostatnich trzech lat

Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełno-
sprawnych

Rozporządzenie nr 69/2001/WE Szkolenia pracodawców oraz organizatorów pracy w przedsiębior-
stwach zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełno-
sprawne w celu ułatwienia zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych
Cały kraj Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana jakiemukolwiek przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 100 000 euro w okresie ostatnich trzech lat
Rozporządzenie nr 2204/2002/WE Subsydiowanie wynagrodzeń osób niepełno-
sprawnych
Cały kraj Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

– 130% najniższego wynagrodzenia (w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełno-
sprawności),

– 110% najniższego wynagrodzenia (w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełno-
sprawności).

Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 100% kosztów płac w każdym okresie zatrudnienia
Rozporządzenie nr 2204/2002/WE Przystoso-
wanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników niepełno-
sprawnych
Cały kraj Wysokość pomocy nie może przekroczyć dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko osoby niepełno-
sprawnej

Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

Rozporządzenie nr 2204/2002/WE Subsydiowanie wynagrodzeń osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (w ramach CIS); subsydiowanie miejsc pracy (na otwartym rynku) Cały kraj 1. Tworzenie nowych miejsc pracy
Wielkość pomocy nie powinna przekroczyć:
a) 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – dla podregionów* 22 i 42;
b) 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – dla podregionów 4, 17 i 30;
c) 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – dla pozostałych podregionów.
W przypadku MSP pułap ten zwiększa się o 15 punktów procentowych brutto, pod warunkiem że całkowita intensywność pomocy netto nie przekracza 75%. Warunkiem udzielenia takiej pomocy jest konieczność wniesienia przez beneficjenta pomocy wkładu w wysokości przynajmniej 25%, przy jednoczesnym spełnieniu wymogu utrzymania zatrudnienia na tym samym poziomie. Utworzone stanowisko musi być utrzymane przez okres 3 lat, a w przypadku MSP 2 lat.

2. Intensywność pomocy brutto odnoszącej się do rekrutacji (nie powoduje wzrostu netto miejsc pracy) pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, obliczana jako procent kosztów płac przez okres jednego roku od momentu rekrutacji, nie przekroczy 50%. Zatrudnienie musi być utrzymane przez okres co najmniej 12 miesięcy

Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

Rozporządzenie nr 2204/2002/WE Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy Cały kraj Wielkość pomocy nie powinna przekroczyć:
a) 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – dla podregionów* 22 i 42;
b) 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – dla podregionów 4, 17 i 30;
c) 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – dla pozostałych podregionów.
W przypadku MSP pułap ten zwiększa się o 15 punktów procentowych brutto, pod warunkiem że całkowita intensywność pomocy netto nie przekracza 75%. Warunkiem udzielenia takiej pomocy jest konieczność wniesienia przez beneficjenta pomocy wkładu w wysokości przynajmniej 25%, przy jednoczesnym spełnieniu wymogu utrzymania zatrudnienia na tym samym poziomie. Utworzone stanowisko musi być utrzymane przez okres 3 lat, a w przypadku MSP 2 lat
Rozporządzenie nr 69/2001/WE Dotacje dla samozatrudnia-
jących się
Cały kraj Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana jakiemukolwiek przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 100 000 euro w okresie ostatnich trzech lat
Rozporządzenie Komisji nr 68/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz.WE L 010, z 13.01.2001), zwane dalej rozporządzeniem nr 68/2001/WE”

Szkolenia dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą, szkolenia dla przed-
siębiorców w zakresie elastycznych form zatrudnienia

Cały kraj Na mocy rozporządzenia nr 68/2001/WE intensywność udzielonej pomocy na szkolenie ogólne nie przekroczy 80% dla MSP i 60% w przypadku dużych przedsiębiorstw

Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promowanie kształcenia ustawicznego

W ramach tego Działania nie będzie przyznawana pomoc publiczna

Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy

W ramach tego Działania nie będzie przyznawana pomoc publiczna


* Podregiony określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534).”;

13) Użyte w załączniku do rozporządzenia w różnej liczbie i przypadku wyrazy:

a) „instytucja wdrażająca” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)”,

b) „beneficjent” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Ostateczny Odbiorca (beneficjent)”.

§ 2. Do wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 2004–2006, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

11)  Ustawa obowiązywała do dnia 31 maja 2004 r. i została zastąpiona ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie dnia 1 czerwca 2004 r.

11)  Ustawa obowiązywała do dnia 31 maja 2004 r. i została zastąpiona ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie dnia 1 czerwca 2004 r.

11)  Ustawa obowiązywała do dnia 31 maja 2004 r. i została zastąpiona ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie dnia 1 czerwca 2004 r.

11)  Ustawa obowiązywała do dnia 31 maja 2004 r. i została zastąpiona ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie dnia 1 czerwca 2004 r.