ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 21 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kobietom pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania w ramach Działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1743), pomocy dla kobiet podejmujących własną działalność gospodarczą, zgodnie z rozporządzeniem 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zwanej dalej „pomocą”.

2. Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1) udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 235 z 24.12.2002);

2) udzielanej na działalność związaną z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.

§ 2. Pomoc jest udzielana kobietom, które w dniu ubiegania się o pomoc spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

1) są poszukującymi pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001);

2) w dniu ubiegania się o pomoc nie były zatrudnione i nie poszukiwały pracy lub nie były gotowe do jej podjęcia, nawet jeżeli czyniły starania w celu znalezienia pracy;

3) posiadają niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe, w szczególności zasób wiadomości teoretycznych lub umiejętności praktycznych, które posiadają, jest niewystarczający do wykonywania określonej pracy zarobkowej lub uniemożliwia im znalezienie określonego zatrudnienia;

4) powracają na rynek pracy po nieobecności na nim, spowodowanej koniecznością opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

5) są mieszkankami miast do 5 tys. mieszkańców lub terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast.

§ 3. Pomoc może być udzielana, jeżeli kwota pomocy de minimis przyznana kobietom, o których mowa w § 2, wraz z inną pomocą de minimis nie przekracza, bez względu na formę i źródło pomocy, równowartości w złotych kwoty brutto 100 000 euro w okresie kolejnych trzech lat, licząc od dnia udzielenia pomocy.

§ 4. Pomoc jest udzielana za pośrednictwem:

1) ośrodków doradztwa rolniczego,

2) pracodawców,

3) jednostek naukowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335),

4) instytucji rynku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

5) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

6) ośrodków poradnictwa zawodowego i psychologicznego

– zwanych dalej „beneficjentem”.

§ 5. Pomoc jest udzielana w ramach uzyskanego przez beneficjenta bezzwrotnego dofinansowania na realizację projektu, zwanego dalej „dofinansowaniem”.

§ 6. 1. Instytucja wdrażająca udziela dofinansowania na realizację projektu na wniosek beneficjenta.

2. Beneficjent składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu do instytucji wdrażającej, która dokonuje oceny poprawności wniosku pod względem formalnym oraz oceny merytorycznej w oparciu o zasady wyboru projektów zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2024). W przypadku stwierdzenia we wniosku braków formalnych wniosek jest zwracany do beneficjenta w celu uzupełnienia lub poprawienia, w terminie wyznaczonym przez instytucję wdrażającą.

3. Instytucja wdrażająca informuje beneficjenta o wynikach oceny formalnej w terminie 14 dni od wyznaczonej daty składania wniosków, a w przypadku gdy termin nadsyłania wniosków nie został wyznaczony – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Wniosek, który nie zawiera błędów formalnych, podlega ocenie merytorycznej, która dokonywana jest przez przedstawicieli instytucji wdrażającej w oparciu o zasady wyboru projektów zawarte w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

5. Instytucja wdrażająca informuje beneficjenta o zatwierdzeniu jego wniosku do realizacji albo o odrzuceniu jego wniosku w terminie 60 dni od wyznaczonej daty składania wniosków, a w przypadku gdy termin składania wniosków nie został wyznaczony przez instytucję wdrażającą – w terminie 7 dni od dnia dokonania oceny merytorycznej wniosku.

6. Instytucja wdrażająca podpisuje z beneficjentem, którego wniosek został zatwierdzony do realizacji, umowę, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, zwanej dalej „ustawą”, oraz udziela mu dofinansowania na realizację projektu, w ramach którego organizowane będzie szkolenie.

7. Beneficjent realizujący projekt zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na warunkach określonych w umowie, o której mowa w art. 27 ustawy, a instytucja wdrażająca do przekazywania beneficjentowi dofinansowania, zgodnie z trybem określonym w § 7.

§ 7. 1. Pomoc jest udzielana w ramach dofinansowania realizacji projektu, które przekazywane jest beneficjentowi zgodnie z umową sporządzoną według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 234, poz. 2348).

2. Warunkiem ubiegania się przez beneficjenta o ponowne dofinansowanie ze środków publicznych jest wykorzystanie poprzednio przyznanego dofinansowania ze środków publicznych zgodnie z zawartą umową.

§ 8. Beneficjent podpisuje z kobietą, o której mowa w § 2, umowę określającą wysokość oraz warunki udzielenia pomocy uzyskanej ze środków publicznych.

§ 9. Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się kobiety, o której mowa w § 2, do:

1) przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą de minimis przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej przyznania;

2) udzielania informacji oraz udostępniania dokumentacji związanej z uzyskaną pomocą, przez okres jej przechowywania, na każde żądanie instytucji wdrażającej lub uprawnionych organów kontrolnych;

3) przedłożenia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy; jeżeli do daty otrzymania pomocy otrzyma ona inną pomoc de minimis, przedłoży ona dodatkowo zaświadczenie określające wysokość tej pomocy.

§ 10. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.