ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Uzupełnienie programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. (poz. 2172)

Uzupełnienie programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006

1. WSTĘP

1.1. OPIS PROCESU PROGRAMOWANIA

1.2. STRESZCZENIE

2. OPIS TEMATÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PRIORYTETU 1 – ZWALCZANIE DYSKRYMINACJI I NIERÓWNOŚCI NA RYNKU PRACY – PROGRAMU EQUAL

2.1. WPROWADZENIE

2.2.1. Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich

2.2.2. Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy

2.2.3. Temat F: Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii

2.2.4. Temat G: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących

2.2.5. Temat I: Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy

2.2.6. Pomoc techniczna (Zasada 11.2)

2.2.7. Pomoc techniczna (Zasada 11.3)

3. OPIS SYSTEMU WDRAŻANIA

3.1. WPROWADZENIE

3.2. BUDOWANIE PARTNERSTWA

3.3. SIECI TEMATYCZNE I UPOWSZECHNIANIE DOBRYCH PRAKTYK (DZIAŁANIE 2 i 3)

3.4. WŁĄCZANIE REZULTATÓW DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI (ANG. MAINSTREAMING)

3.5. ZMIANY W RAMACH PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU

3.6. ZARZĄDZANIE PARTNERSTWEM NA RZECZ ROZWOJU

4. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

5. AUDYT I KONTROLA FINANSOWA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI

5.1. AUDYT

5.2. KONTROLA

5.3. KONTROLA SKARBOWA POMOCY

5.4. INNE INSTYTUCJE UPOWAŻNIONE DO KONTROLI

6. DZIAŁANIA PROMUJĄCE PROGRAM EQUAL

6.1. CELE STRATEGII PROMOCJI I INFORMACJI

6.2. GRUPY ODBIORCÓW DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH

6.3. WDRAŻANIE DZIAŁAŃ PPOMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH

6.4. WSTĘPNY PLAN DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH

6.5. ZASADY WYKORZYSTANIA LOGO EFS ORAZ LOGO EQUAL

6.6. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH PROGRAM EQUAL

7. MONITORING I OCENA

7.1. MONITORING

7.7.1. Sposób organizacji systemu monitorowania

7.1.2. Raportowanie

7.7.3. Dane monitoringowe

7.2. OCENA

7.2.1. Zakres oceny

7.2.2. Organizacja działań oceniających

7.2.3. Poziomy oceny

7.3. OCENA EX ANTE

ZAŁĄCZNIK NR 1

KRYTERIA OCENY DLA WYBORU PARTNERSTW NA RZECZ ROZWOJU

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAKRES OCENY I SYSTEM PUNKTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZASADY WYBORU PROJEKTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZASADY KWALIFIKACJI WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 5

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA

ZAŁĄCZNIK NR 6

KATEGORIE INTERWENCJI UE

ZAŁĄCZNIK NR 7

WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).