ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc może być udzielana na:

1) budowę i modernizację:

a) elektrowni wodnych, z wyjątkiem budowli piętrzących dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 10 Mwe,

b) elektrowni wiatrowych,

c) instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem biomasy lub związanej ze wspótspalaniem,

d) instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cie-pta z wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych oraz odpadów komunalnych na składowiskach,

e) infrastruktury przyłączeniowej, niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej oraz ciepła ze źródeł odnawialnych oraz urządzeń związanych z automatyką tych systemów,

f) instalacji pozyskiwania wód termalnych,

g) kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicz-nych;

2) budowę lub przystosowanie istniejących instalacji energetycznych do wykorzystywania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń węgla kamiennego i szybów wydobywczych ropy naftowej;

3) zastosowanie pomp ciepła wykorzystujących ciepło ziemi lub ciepło z otoczenia.

3. Pomocy nie udziela się na:

1) inwestycje realizowane w sektorze hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych oraz w sektorze transportu;

2) inwestycje, w przypadku których całkowita wartość projektu przekracza równowartość w złotych kwoty 10 000 000 euro;

3) inwestycje realizowane w związku z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 325 z 24.12.2002).

§ 2. 1. Pomoc może być udzielana na działania określone w załączniku „Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006” do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051, z późn. zm. 1) ):

1) w ramach działania 1.2:

a) podmiotom wykonującym usługi publiczne jednostek samorządu na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów posiada ta jednostka,

b) podmiotom wybranym w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o  zamówieniach publicznych, świadczącym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego,

c) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych,

d) spółkom prawa handlowego niedziałającym w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającym zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

2) w ramach działania 3.1:

a) podmiotom wykonującym usługi publiczne jednostek samorządu na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów posiada ta jednostka,

b) podmiotom wybranym w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, świadczącym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego,

c) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych,

d) spółkom prawa handlowego oraz innym jednostkom organizacyjnym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającym zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

e) organizacjom pozarządowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom, fundacjom, kościołom i związkom wyznaniowym,

3) w ramach działania 3.2:

a) podmiotom wykonującym usługi publiczne jednostek samorządu na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów posiada ta jednostka,

b) podmiotom wybranym w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, świadczącym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego,

c) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych,

d) spółkom prawa handlowego oraz innym jednostkom organizacyjnym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającym zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

e) organizacjom pozarządowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom, fundacjom, kościołom i związkom wyznaniowym,

zwanym dalej „beneficjentami”.

2. Pomoc jest udzielana w formie dotacji przeznaczonej na refinansowanie części poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych.

§ 3. 1. Pomoc w zakresie wspierania inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii może być udzielana na realizację nowych inwestycji, z zastrzeżeniem § 5.

2. Przez nową inwestycję rozumie się inwestycję związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produktu lub procesu produkcyjnego i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

3. Za nową inwestycję nie uznaje się inwestycji prowadzącej do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

§ 4. 1. Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

1) 30 % — w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42;

2) 40 % — w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30;

3) 50 % — w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

2. Podregiony, o których mowa w ust. 1, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm. 2) ).

3. Pomoc na nową inwestycję może zostać udzielona, jeżeli beneficjent:

1) zapewni pokrycie z wkładu własnego co najmniej 25 % kosztów projektu, przy czym wkład własny beneficjenta nie może zawierać żadnych środków uzyskanych w ramach pomocy publicznej, oraz

2) utrzyma inwestycję przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania inwestycji do użytkowania.

4. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent spełnia:

1) kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 08, t. 2, str. 141, z późn. zm. 3) ) oraz

2) kryteria określone w załączniku nr I do zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. WE L 124 z 20.05.2003, str. 36).

5. Podwyższenia intensywności pomocy, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się w odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria opisane w art. 3 ust. 4 załącznika I do zalecenia Komisji, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.

6. Pomoc podlega sumowaniu z:

1) pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych w ramach danej inwestycji, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz

2) każdą pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją.

7.  Całkowita pomoc udzielana przedsiębiorcy w związku z tą samą inwestycją nie może przekroczyć intensywności pomocy określonej odpowiednio w ust. 1 i 4.

§ 5.1. Pomoc na realizację inwestycji, która nie jest nową inwestycją, może być udzielona na modernizację infrastruktury, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a—d, f i g.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli stanowi uzupełnienie wkładu własnego, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1.

§ 6. 1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki dotyczące inwestowania w niezabudowane nieruchomości, budynki, maszyny lub urządzenia, w tym koszty:

1) prac przygotowawczych, polegających na:

a) przygotowaniu projektu, w szczególności prac studialnych, ekspertyz, badań geologicznych,

b) przygotowaniu dokumentacji technicznej,

c) przygotowaniu studium wykonalności, oceny wpływu nowej inwestycji na środowisko,

d) pracach projektowych

— jeżeli są rozliczane zgodnie z przepisami o rachunkowości;

2) nabycia niezabudowanych nieruchomości, bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji, nie więcej jednak niż 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

3) prac związanych z procesem inwestycyjnym, obejmujące:

a) przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,

b) prace ziemne,

c) prace budowlano-montażowe,

d) prace instalacyjne,

e) prace wykończeniowe,

f) zakup sprzętu bezpośrednio związanego z użytkowaniem inwestycji,

g) nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,

h) prace związane z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do realizacji i użytkowania inwestycji.

2. Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy, o której mowa w § 5:

1) są równe nadwyżce kosztów na inwestycje związane z wykorzystaniem energii odnawialnej w porównaniu do kosztów wybudowania źródła konwencjonalnego o porównywalnej mocy;

2) pomniejsza się o planowane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji dochody wynikające ze zwiększenia mocy produkcyjnych, oszczędności w ponoszonych wydatkach oraz dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej.

§ 7. 1. Intensywność pomocy na realizację inwestycji niebędącej nową inwestycją, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla benefi-cjenta, nie może przekraczać:

1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie:

a) 30 % netto — w przypadku inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42,

b) 40 % netto — w przypadku inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30,

c) 50 % netto — w przypadku inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach

— która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, lub

2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej:

a) 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto,

b) 50 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent będzie, w wyniku przeprowadzenia wspieranej inwestycji, jedynym zaopatrującym całą społeczność na wyodrębnionym obszarze w energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych.

2. Intensywność pomocy może zostać odpowiednio zwiększona o:

1) 15 punktów procentowych brutto, w przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

2) 10 punktów procentowych brutto w przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2

— jeżeli beneficjent spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji Eurpejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kryteria określone w załączniku I do zalecenia Komisji 361/2003 z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.

3. Podwyższenia intensywności pomocy, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się w odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria określone w art. 3 ust. 4 załącznika I do zalecenia Komisji, o którym mowa w ust. 2.

4.  Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych w ramach danej inwestycji, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 8. 1. Beneficjent składa do marszałka województwa, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, wniosek o dofinansowanie projektu, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 257, poz. 2575 oraz z 2005 r. Nr 37, poz. 335 i Nr 102, poz. 853).

2. Wniosek składa się przed rozpoczęciem prac nad danym projektem.

3. Wniosek podlega ocenie:

1) formalnej;

2) merytorycznej, przeprowadzanej przez niezależnych ekspertów specjalizujących się w dziedzinie będącej przedmiotem oceny;

3) regionalnego komitetu sterującego.

§ 9. Pomoc jest udzielana na podstawie zawartej przez wojewodę z beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu, sporządzonej zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 lub 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 137, poz. 1153).

§ 10. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się również do jednostek organizacyjnych wykonujących zadania jednostek samorządu terytorialnego, które złożyły wniosek do dnia 18 maja 2005 r.

§ 11. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2402 oraz z 2005 r. Nr 87, poz. 745, Nr 113, poz. 958 i Nr 198, poz. 1644.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021, z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534 oraz z 2005 r. Nr 206, poz. 1705.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004 r., str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 08, t. 3, str. 64.