ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc może być udzielana na realizację nowych inwestycji.

3. Przez nową inwestycję rozumie się inwestycję związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług.

4. Za nową inwestycję nie uznaje się inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

§ 2. 1. Pomoc może być udzielana na następujące nowe inwestycje:

1) adaptację zabytków techniki i architektury w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu;

2) rozwój i modernizację infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej;

3) rozwój i modernizację infrastruktury gastronomicznej;

4) opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej;

5) rozwój i modernizację infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowę i modernizację obiektów sportowych i rekreacyjnych;

6) projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych.

2. Pomocy nie udziela się na:

1) nowe inwestycje, których wydatki kwalifikowalne, rozumiane jako wydatki na środki trwałe, poniesione w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących te inwestycje oraz środki trwałe powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie, służące do realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów wytwarzanych przy wykorzystaniu takich samych produktów, są wyższe niż równowartość w złotych kwoty 50 000 000 euro;

2) nowe inwestycje realizowane w sektorze rybołówstwa, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych oraz w sektorze transportu;

3) nowe inwestycje realizowane w związku z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 325 z 24.12.2002).

§ 3. 1. Pomoc może być udzielana na działania określone w załączniku „Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006” do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051, z późn. zm. 1) ):

1) w ramach działania 1.4:

a) regionalnym organizacjom turystycznym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,

b) organizacjom pozarządowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom, fundacjom, kościołom i związkom wyznaniowym,

c) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym turystycznym, sportowym i kulturalnym instytucjom, dla których organem założycielskim są organy administracji rządowej lub samorządowej,

d) spółkom prawa handlowego niedziatającym w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającym zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

2) w ramach działania 3.1:

a) organizacjom pozarządowym niedziatającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom, fundacjom, kościołom i związkom wyznaniowym,

b) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych,

c) spółkom prawa handlowego oraz innym jednostkom organizacyjnym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającym zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

d) podmiotom wykonującym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat,

e) podmiotom wybranym w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, świadczącym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego;

3) w ramach działania 3.2:

a) organizacjom pozarządowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom, fundacjom, kościołom i związkom wyznaniowym,

b) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych,

c) spółkom prawa handlowego oraz innym jednostkom organizacyjnym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającym zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

d) podmiotom wykonującym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat,

e) podmiotom wybranym w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, świadczącym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego,

4) w ramach działania 3.3:

a) organizacjom pozarządowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom, fundacjom, kościołom i związkom wyznaniowym,

b) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych,

c) spółkom prawa handlowego oraz innym jednostkom organizacyjnym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającym zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, miasto na prawach powiatu, samorząd województwa lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

d) podmiotom wykonującym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu,

e) podmiotom wybranym w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, świadczącym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego,

f) szkołom wyższym, zwanym dalej „beneficjentami”.

2. Pomoc jest udzielana w formie dotacji przeznaczonej na refinansowanie części poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych.

3. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji nowej inwestycji zalicza się wydatki dotyczące inwestowania w niezabudowane nieruchomości, budynki, maszyny lub urządzenia, w tym koszty:

1) prac przygotowawczych, polegających na:

a) przygotowaniu projektu, w szczególności prac studialnych, ekspertyz, badań geologicznych,

b) przygotowaniu dokumentacji technicznej,

c) przygotowaniu studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, ekspertyz i opinii konserwatorskich,

d) pracach projektowych

— jeżeli są rozliczane zgodnie z przepisami o rachunkowości;

2) nabycia niezabudowanych nieruchomości, bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji, nie więcej jednak niż 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

3) prac związanych z procesem inwestycyjnym, obejmujące:

a) przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne i kartograficzne,

b) prace ziemne,

c) prace budowlano-montażowe,

d) prace instalacyjne,

e) prace wykończeniowe,

f) nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,

g) zakup sprzętu bezpośrednio związanego z użytkowaniem inwestycji.

§ 4. 1. Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

1) 30 % — w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42;

2) 40 % — w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i SCSI 50 % — w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

2. Podregiony, o których mowa w ust. 1, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm. 2) ).

3. Pomoc na nową inwestycję może zostać udzielona, jeżeli beneficjent:

1) zapewni pokrycie z wkładu własnego co najmniej 25 % kosztów projektu, przy czym wkład własny beneficjenta nie może zawierać żadnych środków uzyskanych w ramach pomocy publicznej, oraz

2) utrzyma inwestycję przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania inwestycji do użytkowania.

4. Jeśli beneficjent korzysta jednocześnie z pomocy na nową inwestycję oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, dopuszczalną intensywność pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej dopuszczalnej intensywności i wyższej kwoty wydatków kwalifikowalnych rozumianych jako koszty nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

5. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent spełnia:

1) kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 08, t. 2, str. 141, z późn. zm. 3) ) oraz

2) kryteria określone w załączniku I do zalecenia Komisji 361/2003 z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. WE L 124 z 20.05.2003, str. 36).

6. Podwyższenia intensywności pomocy, o którym mowa w ust. 5, nie stosuje się w odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria określone w art. 3 ust. 4 załącznika I do zalecenia Komisji, o którym mowa w ust. 5 pkt 2.

7. Pomoc podlega sumowaniu z:

1) pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych w ramach danej inwestycji, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz

2) każdą pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją.

§ 5. 1. Beneficjent składa do marszałka województwa, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji,

wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 257, poz. 2575 oraz z 2005 r. Nr 37, poz. 335 i Nr 102, poz. 853).

2. Wniosek składa się przed rozpoczęciem prac nad danym projektem.

3. Wniosek podlega ocenie:

1) formalnej;

2) merytorycznej, przeprowadzanej przez niezależnych ekspertów specjalizujących się w dziedzinie będącej przedmiotem oceny;

3) regionalnego komitetu sterującego.

§ 6. Pomoc jest udzielana na podstawie zawartej przez wojewodę z beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu sporządzonej zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 lub 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 137, poz. 1153).

§ 7. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się również do jednostek organizacyjnych wykonujących zadania jednostek samorządu terytorialnego, które złożyły wniosek do dnia 18 maja 2005 r.

§ 8. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 Nr 238, poz. 2402 oraz z 2005 r. Nr 87, poz. 745, Nr 113, poz. 958 i Nr 198, poz. 1644.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021, z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534 oraz z 2005 r. Nr 206, poz. 1705.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 08, t. 3, str. 64.