ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc może być udzielana na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska źródeł spalania paliw poprzez:

1) modernizację i rozbudowę miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza;

2) przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska.

3. Pomocy nie udziela się na:

1) inwestycje realizowane w sektorze hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych oraz w sektorze transportu;

2) inwestycje, w przypadku których wielkość całkowita projektu przekracza równowartość w złotych kwoty 10 000 000 euro;

3) inwestycje realizowane w związku z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 325 z 24.12.2002).

§ 2. 1. Pomoc może być udzielana na działania określone w załączniku „Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006” do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051,zpóźn. zm. 1) ):

1) w ramach działania 1.2:

a) podmiotom wykonującym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada ta jednostka,

b) podmiotom wybranym w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o  zamówieniach publicznych świadczącym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego,

c) spółkom prawa handlowego niedziałającym w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającym zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

d) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych,

2) w ramach działania 3.1:

a) podmiotom wykonującym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada ta jednostka,

b) podmiotom wybranym w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych świadczącym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego,

c) spółkom prawa handlowego oraz innym jednostkom organizacyjnym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającym zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

d) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych,

e) organizacjom pozarządowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom, fundacjom, kościołom i związkom wyznaniowym,

3) w ramach działania 3.2:

a) podmiotom wykonującym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada ta jednostka,

b) podmiotom wybranym w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych świadczącym usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego,

c) spółkom prawa handlowego oraz innym jednostkom organizacyjnym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczającym zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

d) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych,

e) organizacjom pozarządowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom, fundacjom, kościołom i związkom wyznaniowym,

zwanym dalej „beneficjentami”.

2. Pomoc jest udzielana w formie dotacji przeznaczonej na refinansowanie części poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych.

§ 3. 1. Pomoc w zakresie redukcji emisji ze źródeł spalania paliw może być udzielona na realizację nowych inwestycji, z zastrzeżeniem § 5.

2. Przez nową inwestycję rozumie się inwestycję związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produktu, procesu produkcyjnego i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

3. Za nową inwestycję nie uznaje się inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

§ 4. 1. Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowej inwestycji liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

1) 30 % — w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42;

2) 40 % — w przypadku nowej inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30;

3) 50 % — w przypadku nowej inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach.

2. Podregiony, o których mowa w ust. 1, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm. 2) ).

3. Pomoc na nową inwestycję może zostać udzielona, jeżeli beneficjent:

1) zapewni pokrycie z wkładu własnego co najmniej 25 % kosztów projektu, przy czym wkład własny beneficjenta nie może zawierać żadnych środków uzyskanych w ramach pomocy publicznej, oraz

2) utrzyma inwestycję przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania inwestycji do użytkowania.

4. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, może zostać odpowiednio podwyższona o 15 punktów procentowych brutto, jeżeli beneficjent spełnia:

1) kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 08, t. 2, str. 141, z późn. zm. 3) ) oraz

2) kryteria określone w załączniku I do zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. WE L 124, z 20.05.2003, str. 36).

5. Podwyższenia intensywności pomocy, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się w odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria określone w art. 3 ust. 4 załącznika I do zalecenia Komisji, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.

6. Pomoc podlega sumowaniu z:

1) pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych w ramach danej inwestycji, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz

2) każdą pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją.

7.  Całkowita pomoc udzielana przedsiębiorcy w związku z tą samą inwestycją, nie może przekroczyć intensywności pomocy określonej w ust. 1 i 4.

§ 5.1. Pomoc na realizację inwestycji niebędącej nową inwestycją może być udzielona w szczególności na:

1) dostosowanie istniejących źródeł spalania paliw określonych w pkt IV. 1, IV. 2 i IV.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584) do określonych w tym rozporządzeniu standardów emisyjnych;

2) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w stopniu wykraczającym ponad obowiązujące standardy emisyjne określone w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1;

3) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w przypadku gdy nie zostały ustanowione standardy emisyjne;

4) wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, jeżeli:

a) wytwarzanie charakteryzuje się sprawnością przemiany energii pierwotnej paliwa brutto w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło łącznie nie mniejszą niż 80 % lub

b) wytwarzanie pozwoli na zmniejszenie zużycia energii, lub

c) proces produkcyjny będzie mniej szkodliwy dla środowiska od stosowanego obecnie.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli stanowi uzupełnienie wkładu własnego, na warunkach określonych w § 4 ust. 3 pkt 1.

§ 6. 1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki dotyczące inwestowania w niezabudowane nieruchomości, budynki, maszyny lub urządzenia, w tym koszty:

1) prac przygotowawczych, polegających na:

a) przygotowaniu projektu, w szczególności prac studialnych, ekspertyz, badań geologicznych,

b) przygotowaniu dokumentacji technicznej,

c) przygotowaniu studium wykonalności oraz oceny wpływu nowej inwestycji na środowisko,

d) pracach projektowych

— jeżeli są rozliczane zgodnie z przepisami o rachunkowości;

2) nabycia niezabudowanych nieruchomości, bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji, nie więcej jednak niż 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych;

3) prac związanych z procesem inwestycyjnym, obejmujące:

a) przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,

b) prace ziemne,

c) prace budowlano-montażowe,

d) prace instalacyjne,

e) prace wykończeniowe,

f) zakup sprzętu bezpośrednio związanego z użytkowaniem inwestycji,

g) nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji,

h) prace związane z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do realizacji i użytkowania inwestycji.

2. Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, gdy efektem inwestycji nie jest wyłącznie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, obejmują wydatki na inwestycję, która prowadzi do takiego samego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, nie wyższe jednak niż wydatki określone w ust. 1, pomniejszone o wydatki na porównywalną pod względem technicznym inwestycję, która nie zapewnia zakładanego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

3.  Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, ogranicza się do części przekraczającej wydatki niezbędne do osiągnięcia stopnia ochrony środowiska wymaganego przez obowiązujące standardy ochrony środowiska.

4.  Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4, obejmują wydatki określone w ust. 1, niezbędne do osiągnięcia stopnia ochrony środowiska wyższego od stopnia ochrony środowiska, który byłby możliwy do osiągnięcia bez uzyskania pomocy.

5.  Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy, o której mowa w § 5 ust. 1, pomniejsza się o planowane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji dochody wynikające ze zwiększenia zdolności produkcyjnych, oszczędności w ponoszonych wydatkach oraz dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej.

§ 7. 1. Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją inwestycji niebędącą nową inwestycją, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50 %.

2.  Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją inwestycji niebędącą nową inwestycją, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, liczonej jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do wydatków kwalifikowalnych, nie może przekraczać:

1)30% — w przypadku inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42,

2) 40 % — w przypadku inwestycji realizowanej w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30,

3) 50 % — w przypadku inwestycji realizowanej w pozostałych podregionach

— zwiększonych o 10 punktów procentowych brutto.

3.  Intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją inwestycji niebędącą nową inwestycją, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, w zależności od tego, która intensywność jest korzystniejsza dla beneficjenta, nie może przekraczać:

1) wielkości pomocy regionalnej wynoszącej maksymalnie:

a) 30 % netto — w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42,

b) 40 % netto — w przypadku inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30,

c) 50 % netto — w przypadku inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

— która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto lub

2) wielkości pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska wynoszącej 40 % brutto dla każdego regionu, która ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych brutto.

4. Intensywność pomocy może zostać odpowiednio zwiększona o:

1) 15 punktów procentowych brutto, w przypadku pomocy, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt 1,

2) 10 punktów procentowych brutto, w przypadku pomocy, o której mowa w ust. 3 pkt 2

— jeżeli beneficjent spełnia warunki małego lub średniego przedsiębiorstwa, określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu TWE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kryteria określone w załączniku I do zalecenia Komisji 361/2003 z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.

5. Podwyższenia intensywności pomocy, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się w odniesieniu do podmiotów spełniających kryteria określone w art. 3 ust. 4 załącznika I do zalecenia Komisji, o którym mowa w ust. 4.

6.  Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych w ramach danej inwestycji, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 8. 1. Beneficjent składa do marszałka województwa, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji,

wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 257, poz. 2575 oraz z 2005 r. Nr 37, poz. 335 i Nr 102, poz. 853).

2. Wniosek składa się przed rozpoczęciem prac nad danym projektem.

3. Wniosek podlega ocenie:

1) formalnej;

2) merytorycznej, przeprowadzanej przez niezależnych ekspertów specjalizujących się w dziedzinie będącej przedmiotem oceny;

3) regionalnego komitetu sterującego.

§ 9. Pomoc jest udzielana na podstawie zawartej przez wojewodę z beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu, sporządzonej zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 lub 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 137, poz. 1153).

§ 10. Do jednostek organizacyjnych wykonujących zadania jednostek samorządu terytorialnego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, które złożyły wniosek do dnia 18 maja 2005 r., stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 11. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2402 oraz z 2005 r. Nr 87, poz. 745, Nr 113, poz. 958 i Nr 198, poz. 1644.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534 oraz z 2005 r. Nr 206, poz. 1705.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 08, t. 3, str. 64.