ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, którzy wejdą w skład komitetu sterującego dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), dla priorytetu operacyjnego albo działania w ramach tego Programu, zwanych dalej „partnerami”.

§ 2. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, zwany dalej „ministrem”, zamieszcza w dzienniku o zasięgu krajowym oraz na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania partnerów.

2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:

1) zaproszenie do zgłoszenia uczestnictwa w pracach komitetu sterującego, wraz z informacją o maksymalnej liczbie miejsc przeznaczonych dla partnerów;

2) informację o treści zgłoszenia;

3) informację o terminie i miejscu składania zgłoszeń.

3. W zgłoszeniu należy zamieścić nazwę organizacji, adres siedziby, przedmiot działalności, oznaczenie formy prawnej, informację o liczbie członków oraz o zasięgu oddziaływania społecznego.

4. Do zgłoszenia dołącza się:

1) uzasadnienie udziału partnera w pracach komitetu sterującego;

2) kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego zakres działania partnera obejmujący sprawy związane z Programem, o którym mowa w § 1;

3) w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do właściwego rejestru, aktualny odpis z tego rejestru.

§ 3. 1. Minister w terminie 7 dni po upływie wyznaczonego terminu składania zgłoszeń dokonuje ich oceny formalnej oraz przedstawia do rekomendacji:

1) listę przedstawicieli organizacji pozarządowych – Radzie Działalności Pożytku Publicznego;

2) listę przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i pracodawców, związków zawodowych oraz samorządów zawodowych – Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

3) listę przedstawicieli jednostek naukowych w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) – Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.

2. Rekomendacja dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania listy przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, związków zawodowych i samorządów zawodowych oraz jednostek naukowych.

3. Po otrzymaniu rekomendacji minister dążąc do zachowania równych proporcji w składzie partnerów, dokonuje ich ostatecznego wyboru.

4. Minister niezwłocznie przesyła partnerom pisemną informację o dokonanym wyborze.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).