ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi 2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zasadnicze wymagania dotyczące efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi, których użyteczna moc nominalna jest nie mniejsza niż 4 kW i nie większa niż 400 kW;

2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodności nowych wodnych kotłów grzewczych, opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi pod względem efektywności energetycznej;

3) procedury oceny zgodności;

4) minimalne kryteria, jakie muszą być uwzględnione przy notyfikowaniu jednostek;

5) sposób oznakowania nowych wodnych kotłów grzewczych, o których mowa w pkt 1;

6) wzór znaku CE.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) kocioł — wodny kocioł grzewczy składający się z zespołu korpusu kotła z palnikiem, przeznaczony do przekazywania wodzie ciepła otrzymanego ze spalania;

2) użyteczna moc nominalna — ustaloną i zagwarantowaną przez producenta maksymalną moc cieplną osiąganą podczas pracy ciągłej, przy utrzymaniu podanej przez producenta efektywności energetycznej, wyrażoną w kW;

3) efektywność energetyczna — efektywność energetyczną w rozumieniu art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 3) ) określaną jako stosunek mocy cieplnej oddanej wodzie kotłowej do iloczynu dolnej wartości opałowej paliwa, przy stałym ciśnieniu paliwa, i zużycia paliwa wyrażonego jako ilość paliwa na jednostkę czasu, wyrażoną w %;

4) obciążenie częściowe — stosunek mocy użytecznej kotła pracującego z przerwami lub poniżej użytecznej mocy nominalnej do jego użytecznej mocy nominalnej, wyrażone w %.

§ 3. Przepisy rozporządzenia stosuje się do nowych kotłów:

1) standardowych, w których średnia temperatura wody kotłowej jest ograniczona konstrukcyjnie;

2) kondensacyjnych o konstrukcji dostosowanej do stałego skraplania znacznej części pary wodnej zawartej w spalinach;

3) niskotemperaturowych, w tym kotłów kondensacyjnych na paliwa ciekłe, które mogą pracować w ruchu ciągłym przy temperaturze wody zasilającej od +35 °C do +40 °C, w którym w określonych warunkach może następować skraplanie;

4) dwufunkcyjnych przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania cieplej wody użytkowej;

5) kominkowych przeznaczonych do zasilania instalacji centralnego ogrzewania instalowanych we wnęce kominkowej jako część zestawu składającego się z kotła i paleniska gazowego;

6) o użytecznej mocy nominalnej mniejszej niż 37 kW, przeznaczonych do instalowania w pomieszczeniach mieszkalnych, służących do ogrzewania tych pomieszczeń poprzez wypromieniowanie ciepła z obudowy kotłów, posiadających otwarte naczynie wzbiorcze i grawitacyjny obieg wody.

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) wielopaliwowych wodnych kotłów grzewczych, które mogą być opalane paliwami stałymi;

2) instalacji do ciągłego przygotowywania gorącej wody;

3) kotłów grzewczych przystosowanych do opalania paliwami, których właściwości znacznie odbiegają od właściwości wprowadzonych do obrotu paliw ciekłych i gazowych, w szczególności przemysłowym gazem odpadowym oraz biogazem;

4) kuchenek oraz urządzeń przeznaczonych przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń, w których są zainstalowane, a także do dostarczania gorącej wody do celów centralnego ogrzewania i użytkowych;

5) urządzeń o użytecznej mocy nominalnej mniejszej niż 6 kW, wykorzystujących obieg grawitacyjny i przeznaczonych wyłącznie do wytwarzania zapasu gorącej wody użytkowej;

6) kotłów grzewczych wytwarzanych jednostkowo;

7) jednostek kogeneracji w rozumieniu art. 3 lit. I dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG (Dz. Urz. UE L 052 z 21.02.2004).

§ 5. 1. Kotły spełniające zasadnicze wymagania dotyczące efektywności energetycznej, a także urządzenia wprowadzane do obrotu oddzielnie — korpus kotła przeznaczony do wyposażenia w palnik oraz palnik przeznaczony do zamontowania w kotle — oznakowuje się znakiem CE i dołącza do nich deklarację zgodności WE.

2. Deklaracja zgodności WE określa parametry umożliwiające kotłom i urządzeniom, o których mowa w ust. 1, osiągnięcie, po ich montażu, poziomów efektywności energetycznej, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Jeżeli do kotłów mają zastosowanie także odrębne przepisy, które przewidują umieszczenie znaku CE, znak ten może być umieszczony pod warunkiem, że kotły spełniają również wymagania określone w tych przepisach.

2. Jeżeli co najmniej jeden z przepisów, o których mowa w ust. 1, pozwala producentowi, w okresie przejściowym określonym w tych przepisach, na wybór innych przepisów, znak CE musi wskazywać zgodność tylko z tymi przepisami, które zastosował producent. Producent musi podać szczegółowe dane o zastosowanych przepisach w dołączanych do kotłów dokumentach, ostrzeżeniach lub instrukcjach, wymaganych przez te przepisy.

§ 7. 1. Kotły muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące efektywności energetycznej, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. W przypadku kotłów dwufunkcyjnych zasadnicze wymagania dotyczące efektywności energetycznej, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, odnoszą się wyłącznie do funkcji ogrzewania.

§ 8. Metody weryfikacji stosowane w produkcji i pomiarach dotyczące efektywności energetycznej kotłów oraz odpowiednie tolerancje dotyczące poziomów tej efektywności należy przyjmować na podstawie norm zharmonizowanych, jeżeli są takie normy.

§ 9. (uchylony).

§ 10. (uchylony).

§ 11. 1. Potwierdzeniem zgodności kotłów produkowanych seryjnie z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jest poddanie ich odpowiednim procedurom oceny zgodności, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2.  Ocena zgodności kotłów, o których mowa w ust. 1, obejmuje:

1) badanie efektywności energetycznej kotłów przeprowadzone zgodnie z badaniem typu WE — moduł B;

2) deklarowanie zgodności z zatwierdzonym typem przeprowadzone zgodnie z procedurami dotyczącymi zapewnienia:

a) zgodności z typem — moduł C lub

b) jakości produkcji — moduł D, lub

c) jakości wyrobu — moduł E.

3. W przypadku urządzeń spalających paliwa gazowe jako procedury oceny zgodności dotyczące ich efektywności energetycznej stosuje się procedury określone w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe.

§ 12. 1. Jednostka notyfikowana, jej kierownik i personel odpowiedzialni za przeprowadzanie oceny zgodności nie mogą być:

1) projektantami, producentami, dostawcami ani instalatorami kotłów, które oceniają;

2) bezpośrednio zaangażowani w projektowanie, wytwarzanie, sprzedaż i konserwację kotłów;

3) upoważnionymi przedstawicielami stron przeprowadzających czynności wymienione w pkt 1 i 2.

2. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości wymiany informacji technicznych między producentem a jednostką notyfikowaną.

3. Jednostka notyfikowana i jej personel przeprowadzają ocenę zgodności, wykazując najwyższy stopień rzetelności zawodowej i kompetencji technicznej. Nie mogą podlegać jakimkolwiek naciskom i wpływom szczególnie materialnym, które mogłyby mieć wpływ na ich opinię lub wyniki ich prac, szczególnie ze strony osób lub grup osób zainteresowanych w wynikach weryfikacji.

4.  Personel jednostki notyfikowanej podejmuje działania w sposób niezależny, bezstronny, przestrzegając zasady równoprawnego traktowania podmiotów uczestniczących w procesie oceny zgodności.

5. Jednostka notyfikowana musi mieć dostęp do sprzętu wymaganego do badań specjalistycznych.

6. Personel jednostki notyfikowanej odpowiedzialny za dokonywanie oceny zgodności musi odbyć przeszkolenie w tym zakresie, a także posiadać:

1) wiedzę oraz odpowiednie doświadczenie niezbędne do przeprowadzania badań;

2) umiejętność sporządzania certyfikatów, protokołów i sprawozdań wymaganych w celu uwierzytelnienia przeprowadzonych badań;

3) możliwość skutecznego działania w zakresie spraw wymagających znajomości języków obcych.

7. Jednostka notyfikowana:

1) zapewnia bezstronność personelu przeprowadzającego ocenę zgodności;

2) zapewnia ochronę informacji zawodowych uzyskanych przez personel podczas wykonywania zadań określonych w rozporządzeniu; nie wytacza to możliwości współpracy z organami władzy publicznej;

3) uczestniczy w pracach normalizacyjnych i współpracuje z jednostkami notyfikowanymi;

4) gwarantuje zachowanie jakości świadczonych usług w warunkach konkurencji rynkowej.

8.  Wynagrodzenie personelu, o którym mowa w ust. 6, dokonującego oceny zgodności nie może być uzależnione od wyników i od liczby przeprowadzonych ocen zgodności.

§ 13. 1. Znak CE umieszcza się na kotłach w sposób widoczny, czytelny i trwały. Po prawej stronie znaku CE umieszcza się dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak CE umieszczono.

2. Na kotłach mogą być umieszczane inne oznakowania niż znak CE, pod warunkiem że nie spowodują one ograniczenia widoczności znaku CE.

3.  Na kotłach przeznaczonych do instalowania w pomieszczeniach mieszkalnych umieszcza się niezależnie od postanowień ust. 1, także informację, że przeznaczone są wyłącznie do zainstalowania w pomieszczeniu mieszkalnym.

4. Wzór znaku CE określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 14. Kotły kominkowe lub kotły przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach mieszkalnych, instalowane do dnia wejścia w życie rozporządzenia, mogą być nadal oddawane do użytku, jeżeli ich efektywność energetyczna dla użytecznej mocy nominalnej oraz przy obciążeniu częściowym wynoszącym 30 % nie jest niższa od określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla kotłów standardowych, o więcej niż 4 %.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. Nr 97, poz. 881).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. (poz. 1846)

Załącznik 2

(uchylony).

Załącznik 4

WZÓR ZNAKU CE


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady nr 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwem ciekłym lub gazowym (Dz. Urz. WE L 167 z 22.06.1992), ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą Rady nr 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. (Dz. Urz. WE L 220 z 30.08.1993) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz. Urz. UE L 052 z 21.02.2004). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462.