ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów 2)

Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia obowiązku ograniczania emisji lotnych związków organicznych (LZO) przez określenie dopuszczalnych wartości maksymalnych ich zawartości w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów, dla zapobiegania lub redukcji zanieczyszczeń powietrza biorących udział w tworzeniu ozonu troposferycznego.

2. Lotne związki organiczne, zwane dalej „LZO”, w rozumieniu przepisów rozporządzenia, oznaczają związki organiczne o początkowej temperaturze wrzenia mniejszej lub równej 250 °C, mierzonej w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą następujących produktów z limitowaną zawartością LZO:

1) farb, lakierów, przeznaczonych do malowania budynków, ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych dla dekoracji, funkcjonalności i ochrony, z wyłączeniem farb, lakierów w aerozolu:

a) farby matowe, z połyskiem mniejszym lub równym 25 jednostkom połysku przy kącie a = 60°, przeznaczone do malowania ścian, sufitów wewnątrz budynków,

b) farby z połyskiem większym od 25 jednostek połysku przy kącie a= 60°, przeznaczone do malowania ścian, sufitów wewnątrz budynków,

c) farby przeznaczone do malowania zewnętrznych murów, podłoży mineralnych z kamienia, betonu, cegły, tynku,

d) farby kryjące, tworzące powłokę nieprzezroczystą, przeznaczone do malowania wewnętrznych albo zewnętrznych elementów wykończeniowych, okładzin z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych; farby te obejmują podkłady i między warstwy,

e) lakiery przezroczyste, półprzeźroczyste:

— przeznaczone do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych,

— przeznaczone do dekoracji i ochrony drewna, metalu i tworzyw sztucznych,

f) lakiery, o których mowa w lit. e, obejmują nieprzezroczyste bejce, stosowane do dekoracji i ochrony drewna przed czynnikami atmosferycznymi, zgodnie z Polską Normą PN-EN 927-1 dla kategorii półtrwałych,

g) bejce cienkopowłokowe, zgodnie z Polską Normą PN-EN 927-1, tworzące powłokę o średniej grubości mniejszej niż 5 urn,

h) farby o właściwościach uszczelniających lub blokujących, przeznaczone do malowania oraz gruntowania drewna, ścian i sufitów,

i) farby do gruntowania o właściwościach wiążących, przeznaczone do związania luźnych cząstek podłoża lub nadania właściwości hydrofobowych oraz farby do ochrony drewna,

j) farby jednoskładnikowe wysokojakościowe, przeznaczone do uzyskania powłok o specjalnych wymaganiach, takie jak:

— farby do gruntowania i nawierzchniowe na tworzywa sztuczne,

— farby do gruntowania na stal lub na metale reaktywne, na przykład cynk, aluminium,

— farby antykorozyjne,

— farby na podłogi włącznie z podłogami drewnianymi, cementowymi,

— farby opóźniające palenie,

— farby stosowane w przemyśle spożywczym lub stosowane w obiektach służby zdrowia,

k) farby dwuskładnikowe wysokojakościowe, przeznaczone do takich samych celów jak farby jednoskładnikowe, o których mowa w lit. j, z dodawanym przed stosowaniem drugim składnikiem,

l) farby tworzące powłoki wielobarwne, przeznaczone do bezpośredniego uzyskania na podłożu powłok dwu- lub wielobarwnych,

m) farby przeznaczone do uzyskania powłok ze specjalnym efektem estetycznym na specjalnie przygotowanych i wstępnie pomalowanych podłożach lub powłok bazowych, dla których efekt estetyczny uzyskuje się za pomocą obróbki mechanicznej;

2) preparatów do odnawiania pojazdów, przeznaczonych do malowania pojazdów lub ich elementów, preparatów stosowanych do częściowych napraw, konserwacji i dekoracji pojazdów poza instalacjami produkcyjnymi:

a) preparaty do przygotowania, czyszczenia wstępnego, przeznaczone do usuwania starych powłok, rdzy, mechanicznie lub chemicznie, albo do przygotowania niepomalowanych powierzchni:

— preparaty do przygotowania wstępnego, przeznaczone do mycia pistoletów do natrysku i innych urządzeń, zmywacze powłok farb, środki do odtłuszczania, włącznie z rodzajami antystatycznymi dla tworzyw sztucznych, oraz środki do usuwania silikonu,

— preparaty do czyszczenia wstępnego, przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni, przed nałożeniem powłok,

b) kity szpachlowe, szpachlówki na karoserie, obejmujące mieszanki o dużej zawartości rozdrobnionych substancji stałych, przeznaczone do wypełniania ubytków powierzchni przed nałożeniem podkładu wypełniającego,

c) farby do gruntowania, obejmujące farby przeznaczone do nakładania bezpośrednio na metal lub na istniejącą powłokę do ochrony podłoża przed korozją, stosowane przed podkładem wypełniającym:

— podkłady wypełniające, przeznaczone do stosowania bezpośrednio przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej dla ochrony przed korozją i zapewnienia przyczepności powłoki nawierzchniowej, wyrównujące nierówności powierzchni,

— farby do gruntowania metalu, takie jak farby zwiększające przyczepność, uszczelniające, wyrównujące, podkłady wypełniające do nakładania natryskiem, podkłady niewymaga-jące szlifowania oraz farby do gruntowania tworzyw sztucznych,

— farby do gruntowania reaktywne, zawierające co najmniej 0,5 % wagowych kwasu fosforowego, przeznaczone do nakładania bezpośrednio na powierzchnię metalu dla zapewnienia przyczepności i ochrony przed korozją; farby do gruntowania dopuszczone do spawania oraz farby do przygotowania powierzchni ocynkowanych i cynkowych,

d) farby nawierzchniowe pigmentowane, przeznaczone do nakładania w jednej lub wielu warstwach, tworzące powłokę bazową z połyskiem, o dużej trwałości, łącznie z powłokami bazowymi i przezroczystymi:

— farby bazowe, pigmentowane, przeznaczone do uzyskania barwy i żądanych efektów optycznych, z wyłączeniem połysku i odporności powierzchniowej,

— lakiery tworzące powłoki przezroczyste, nadające powłokom połysk i właściwości odpornościowe,

e) farby wykończeniowe z efektami specjalnymi, przeznaczone do stosowania jako jednowarstwowe powłoki nawierzchniowe o specjalnych właściwościach, takich jak efekt metaliczny lub perłowy, wysokojakościowe powłoki barwne i przezroczyste (na przykład odporne na zarysowanie lub fluorowane), farby bazowe odbijające światło, wykończeniowe teksturowane, przeciwpoślizgowe, nieodpryskujące, wykończeniowe wewnętrzne, masy do uszczelniania podwozia, jak również farby, masy do uszczelniania podwozia w aerozolu.

4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do produktów stosowanych wyłącznie w instalacjach, o których mowa w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

§ 2. Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO w farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów oraz terminy obowiązywania tych wartości są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Dopuszcza się wprowadzenie do obrotu produktów, o których mowa w § 1 ust. 3, jeżeli zawartość LZO w tych produktach nie przekracza dopuszczalnych wartości podanych w załączniku.

§ 4. Producent zamieszcza na etykiecie produktów, o których mowa w § 1 ust. 3, przed wprowadzeniem ich do obrotu informację o:

1) produkcie i dopuszczalnej zawartości LZO, w g/l, określonej w załączniku do rozporządzenia;

2) maksymalnej zawartości LZO, w g/l, w produkcie gotowym do użycia.

§ 5. Produkty, o których mowa w § 1 ust. 3, wyprodukowane do dnia:

1) 1 stycznia 2007 r. i niespetniające wymagań zawartych w załączniku, mogą być wprowadzane do obrotu i wykorzystywane do dnia 1 stycznia 2008 r.;

2) 1 stycznia 2010 r. i niespełniające wymagań zawartych w załączniku, mogą być wprowadzane do obrotu i wykorzystywane do dnia 1 stycznia 2011 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2005 r.

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniającej dyrektywę 1999/13/WE (Dz. Urz. WE L 143 z 30.04.2004, str. 87 i n.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495.