ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń 2)

Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do nowych urządzeń przeznaczonych do użytku domowego i zasilanych energią elektryczną z sieci elektroenergetycznej:

1) chłodziarek domowych,

2) chłodziarko-zamrażarek domowych,

3) zamrażarek domowych,

4) pralek domowych o jednym bębnie, posiadających funkcję odwirowywania, nieposiadających funkcji suszenia tkanin,

5) pralko-suszarek domowych,

6) suszarek domowych bębnowych,

7) zmywarek domowych przeznaczonych do mycia naczyń,

8) piekarników elektrycznych domowych, o których mowa w normie PN-EN 50304, o masie większej lub równej 18 kg, niebędących urządzeniami przenośnymi, przeznaczonych do zamocowania na stałe, a także do piekarników elektrycznych domowych przeznaczonych do zabudowy,

9) lamp do użytku domowego — żarówek i lamp fluorescencyjnych, o strumieniu świetlnym nie większym niż 6 500 lumenów i poborze mocy nie mniejszym niż 4 waty, emitujących światło widzialne w paśmie 400—800 nm,

10) klimatyzatorów domowych, o których mowa w normach PN-EN 255-1 i PN-EN 814-1, o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 12 kW, z wyjątkiem urządzeń typu „powietrze-woda” i „woda-woda”

— zwanych dalej „urządzeniami gospodarstwa domowego”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o normach zharmonizowanych — należy przez to rozumieć normy zharmonizowane, o których mowa w art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565).

§ 3. Producent lub importer wyposaża urządzenie gospodarstwa domowego wprowadzane do obrotu w etykietę oraz charakterystykę techniczną.

§ 4. Producent lub importer:

1) sporządza dokumentację techniczną urządzenia gospodarstwa domowego, umożliwiającą dokonanie oceny rzetelności informacji zawartych na etykiecie i w charakterystyce technicznej;

2) przechowuje dokumentację techniczną urządzenia gospodarstwa domowego, w celach kontrolnych, co najmniej przez okres 5 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza tego urządzenia.

§ 5. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzory etykiet dla urządzeń gospodarstwa domowego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 79, poz. 714 i Nr 108, poz. 1028).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

— dyrektywy 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania, poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego (Dz. Urz. WE L 297 z 13.10.1992, z późn. zm.),

— dyrektywy 94/2/WE z dnia 21 stycznia 1994 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek typu domowego (Dz. Urz. WE L 045 z 17.02.1994, z późn. zm.),

— dyrektywy 95/12/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralek bębnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 136 z 21.06.1995, z późn. zm.),

— dyrektywy 95/13/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej suszarek bębnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 136 z 21.06.1995, z późn. zm.),

— dyrektywy 96/60/WE z dnia 19 września 1996 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej pralkosuszarek bębnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 266 z 18.10.1996, z późn. zm.),

— dyrektywy 97/17/WE z dnia 16 kwietnia 1997 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 118 z 07.05.1997, z późn. zm.),

— dyrektywy 98/11/WE z dnia 27 stycznia 1998 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykietowania energii lamp gospodarstwa domowego (Dz. Urz. WE L 071 z 10.03.1998),

— dyrektywy 2002/31/WE z dnia 22 marca 2002 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych typu domowego (Dz. Urz. WE L 086 z 03.04.2002, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 286, z późn. zm.),

— dyrektywy 2002/40/WE z dnia 8 maja 2002 r. wykonującej dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej piekarników elektrycznych typu domowego (Dz. Urz. WE L 128 z 15.05.2002, str. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 447, z późn. zm.).

Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552.