ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 września 2005 r. w sprawie połączenia Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag” i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Motoreduktorów i Reduktorów „Redor”

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 października 2005 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag” z siedzibą w Gliwicach, numer identyfikacyjny REGON 000022473, numer identyfikacji podatkowej NIP 631-020-07-94, utworzony zarządzeniem nr 82/Org/90 Ministra Przemysłu z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag” w Gliwicach;

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów „Redor” z siedzibą w Bielsku-Białej, numer identyfikacyjny REGON 000767010, numer identyfikacji podatkowej NIP 547-017-25-34, utworzony zarządzeniem nr 401/Org/90 Ministra Przemysłu z dnia 29 września 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów „Redor” w Bielsku-Białej, zmienionym zarządzeniem nr 1/Org/96 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 stycznia 1996 r.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Motoreduktorów i Reduktorów „Redor” do Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag”.

§ 2. Centrum Mechanizacji Górnictwa „Komag”, zwane dalej „Centrum”, po połączeniu zachowuje dotychczasową nazwę.

§ 3. Siedzibą Centrum jest miasto Gliwice.

§ 4. Nadzór nad Centrum sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 5. Przedmiotem działania Centrum jest:

1) prowadzenie prac studialnych, badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce w zakresie:

a) mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz związanej z nimi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy,

b) ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przed hałasem i wibracjami,

c) motoreduktorów, reduktorów ogólnego przeznaczenia, napędów specjalnych i pochodnych oraz wyrobów z nimi związanych, w tym między innymi urządzeń przeznaczonych do ochrony środowiska, jak też urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych;

2) prowadzenie oceny zgodności wyrobów w zakresie posiadanej akredytacji, autoryzacji i notyfikacji oraz przeprowadzanie badań i oceny wyrobów na podstawie upoważnienia wynikającego z przepisów w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych;

3) prowadzenie działalności szkoleniowej, normalizacyjnej, ochrony własności patentowej oraz informacji naukowo-technicznej;

4) prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z jednostkami naukowo-technicznymi, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie przedmiotowych działań oraz upowszechnianie wyników badań.

§ 6. 1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 sierpnia 2005 r.

2. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Centrum.

3. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązuje system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany przez Centrum przed dniem połączenia.

4. Podział nagród, premii i innych świadczeń przysługujących pracownikom za okres przypadający po dniu połączenia jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według zasad obowiązujących w Centrum.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484.