ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją, sposób rejestrowania tych towarów, a także organy, którym te informacje są przekazywane.

§ 2. 1. Organy celne rejestrują fakt dokonania obrotu z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz przekazują informacje o tym obrocie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie obowiązku rejestrowania obrotu towarami z zagranicą, informację o tym obrocie..

3. W zakresie towarów rolno-spożywczych, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, informacja, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana również do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

4. Informacja, o której mowa w ust. 2 i 3, powinna zawierać następujące dane:

1) numer i datę Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD);

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, na rzecz którego jest dokonywane dopuszczenie do obrotu albo wywóz, bądź numer, pod którym jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT;

3) numer identyfikatora statystycznego (REGON) podmiotu, na rzecz którego jest dokonywane dopuszczenie do obrotu albo wywóz, jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą, bądź inny numer identyfikacyjny używany wobec właściwych organów kraju siedziby;

4) nazwę i adres podmiotu (imię, nazwisko i adres w przypadku osoby fizycznej), na rzecz którego jest dokonywane dopuszczenie do obrotu albo wywóz;

5) kod CN i nazwę towaru;

6) ilość przywożonego/wywożonego towaru, w jednostkach określonych dla danego towaru we Wspólnej Taryfie Celnej;

7) wartość celną przywożonego towaru lub wartość wywożonego towaru;

8) kraj pochodzenia/przeznaczenia towaru;

9) kraj wysyłki/eksportu;

10) kod procedury celnej.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi rejestr towarów objętych automatyczną rejestracją, na podstawie danych, o których mowa w § 2 ust. 4, z tym że w zakresie towarów rolno-spożywczych rejestr taki prowadzi także minister właściwy do spraw rynków rolnych.

2. Rejestr jest prowadzony z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych lub w formie książkowej.

3. Rejestr może być prowadzony z zastosowaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych pod warunkiem, że:

1) program komputerowy zapewnia wgląd do treści dokonywanych zapisów i przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem oraz uniemożliwia usuwanie dokonywanych zapisów, a także pozwala na dokonywanie zapisów w sposób chronologiczny;

2) sposób prowadzenia rejestru z zastosowaniem takiego systemu umożliwia sporządzanie wydruków za każdy dzień;

3) osoba prowadząca rejestr przechowuje jego kopię zapisaną na nośnikach informacji lub w formie wydruku.

4. Rejestr prowadzony w formie książkowej powinien mieć zszyte i ponumerowane karty dzienne.

5. Rejestr należy prowadzić z zachowaniem kolejności pozycji. Karty rejestru należy numerować kolejno, rozpoczynając od numeru jeden.

6. Każda pozycja w rejestrze prowadzonym w formie książkowej, po dokonaniu wpisów, powinna zostać podkreślona poziomą linią. Dokonane poprawki powinny umożliwiać odczytanie poprawionego lub skreślonego zapisu. Dokonanie zmian potwierdza się podpisem osoby prowadzącej rejestr.

§ 4. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje, się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów (Dz. U. Nr 101, poz. 1041).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).

 Dane dotyczące ogłoszenia wymienionych rozporządzeń, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.