ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do dnia 31 grudnia 2004 r. ustanawia się kontyngenty na wywóz do Stanów Zjednoczonych Ameryki towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, w wielkościach określonych w tym załączniku.

2. Wielkości kontyngentów, określone w załączniku do rozporządzenia, ulegają pomniejszeniu o wielkości kontyngentów rozdysponowane na podstawie pozwoleń udzielonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. U. Nr 222, poz. 2211).

§ 2. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane według kolejności otrzymania wniosków.

§ 3. Maksymalna ilość towaru, na jaką może być udzielone pozwolenie, wynosi 120 000 sztuk lub 300 000 m2, w zależności od rodzaju wyrobów tekstylnych i odzieżowych objętych kontyngentami.

§ 4. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. U. Nr 101, poz. 1040).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. (poz. 1404)

WYKAZ WYROBÓW TEKSTYLNYCH I ODZIEŻOWYCH OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI NA WYWÓZ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).