ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dopuszczenia do dnia 31 grudnia 2004 r. wyrobów zawierających włókna azbestowe do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 i Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wyrobów zawierających włókna azbestowe – chryzotyl (CAS nr 12001-29-5) dopuszczonych do dnia 31 grudnia 2004 r. do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

2. Wykaz wyrobów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny (Dz. U. Nr 10, poz. 83).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).