ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2004

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2004, które w roku podatkowym 2004 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, z podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 stycznia 2005 r. (poz. 191)

WYKAZ GMIN, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA ROK 20041)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).