ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzory wykazów i wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1, 1a i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej „ustawą";

2) tryb:

a) składania wykazów i wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1, 1a i 3 ustawy,

b) przekazywania środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem",

c) dokonywania wypłat świadczeń.

§ 2. Ustala się wzory:

1) zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zwanego dalej „wykazem", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykazu uzupełniającego, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wniosku zgłaszanego przez osobę uprawnioną, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, zwanego dalej „wnioskiem indywidualnym", stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wykaz jest przygotowywany w formie pisemnej przez pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zwanych dalej odpowiednio „podmiotem składającym", i składany do kierownika Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych właściwego ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy, zwanego dalej „Biurem Terenowym", w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Wykaz obejmuje, podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu, świadczenia z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z okresów poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

3. Do wykazu dołącza się:

1) kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;

2) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON oraz kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;

3) informację o numerze rachunku bankowego podmiotu składającego oraz nazwę banku, który ten rachunek prowadzi;

4) postanowienie sądu stwierdzające jedną z przestanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, lub dokumenty stwierdzające zaistnienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;

5) dokument określający dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy;

6) oświadczenie podmiotu składającego o przysługiwaniu zwalnianym pracownikom odpraw pieniężnych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), oraz o ich wysokości;

7) oświadczenie podmiotu składającego, stwierdzające:

a) że pracownicy ujęci w wykazie, którym od wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu świadczeń naliczono składki na ubezpieczenia społeczne, w okresie, który obejmuje podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu świadczenia z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, nie osiągnęli kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.)),

b) w przypadku gdy pracownicy, o których mowa w lit. a, osiągnęli w tym okresie kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, że naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykazane w wykazie, zawierają składki w ograniczonym, wskazanym w oświadczeniu, wymiarze lub że nie zawierają składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

8) oświadczenie podmiotu składającego o obowiązującej go stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm. 4) ).

§ 4. 1. Do wykazów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepis § 3.

2. Wykazy uzupełniające obejmują świadczenia podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z okresów następujących po dniu wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

3. W przypadku gdy podmiot składający nie złożył wykazu, do składanego pierwszego wykazu uzupełniającego dołącza się dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-6.

4. W przypadku gdy podmiot składający złożył wykaz albo składa kolejny wykaz uzupełniający, nie dołącza do niego załączników, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 6.

§ 5. 1. Kierownik Biura Terenowego przekazuje środki finansowe, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3, i jednocześnie przesyła 2 egzemplarze zaakceptowanego wykazu podmiotowi składającemu.

2. Podmiot składający, niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych i zaakceptowanego wykazu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, wypłaca świadczenia osobom uprawnionym, na podstawie wykazu zaakceptowanego przez kierownika Biura Terenowego.

3. Podmiot składający w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków finansowych:

1) przekazuje na rachunek bankowy, z którego je otrzymał, różnicę między kwotą otrzymanych środków finansowych a kwotą wypłaconą osobom uprawnionym;

2) zwraca kierownikowi Biura Terenowego jeden egzemplarz wykazu zawierający potwierdzenia otrzymania świadczeń przez osoby uprawnione;

3) przekazuje do Biura Terenowego potwierdzenie odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne oraz potwierdzenie przekazania należności alimentacyjnych.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się w przypadku wykazów uzupełniających.

§ 6. 1. Wniosek indywidualny składa się w formie pisemnej kierownikowi Biura Terenowego właściwego ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Do wniosku indywidualnego dołącza się:

1) w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba będąca pracownikiem, byłym pracownikiem, osobą wykonującą pracę zarobkową na podstawie, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, oświadczenie wnioskodawcy, że w okresie, za który zostały niezaspokojone roszczenia pracownicze objęte wnioskiem indywidualnym, osoba ta nie była małżonkiem pracodawcy ani jego krewnym lub powinowatym, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy;

2) w przypadku gdy wnioskodawcą jest uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika, zmarłego byłego pracownika, zmarłej osoby, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, oświadczenie wnioskodawcy, że zmarła osoba nie była małżonkiem pracodawcy ani jego krewnym lub powinowatym, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy;

3) dowody potwierdzające uprawnienie do skorzystania przez wnioskodawcę ze świadczeń określonych w ustawie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, do wniosku indywidualnego dołącza się również dokumenty potwierdzające śmierć osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oraz uprawnienie wnioskodawcy do renty rodzinnej.

§ 7. Kierownik Biura Terenowego, do którego został złożony wniosek indywidualny, występuje do podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, wskazanego we wniosku indywidualnym, z żądaniem o przekazanie w terminie 7 dni informacji dotyczących:

1) daty i okoliczności wystąpienia niewypłacalności pracodawcy;

2) spełnienia warunków określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;

3) łącznej kwoty niezaspokojonych roszczeń pracowniczych pracownika, byłego pracownika, osoby wykonującej pracę zarobkową na podstawie, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, której dotyczy wniosek indywidualny, z wyszczególnieniem kwot, tytułów wypłat i okresów niewypłacania tych roszczeń osobie do nich uprawnionej;

4) potrąceń należności alimentacyjnych z wynagrodzenia osoby, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, dokonywanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 5) );

5) podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 7.

§ 8. 1. Kierownik Biura Terenowego zawiadamia osobę uprawnioną oraz podmiot, o którym mowa w § 7, o terminie i wysokości zatwierdzonych do wypłaty z Funduszu świadczeń, wypłaca osobie uprawnionej świadczenia z Funduszu w siedzibie Biura Terenowego lub dokonuje przelewu na rachunek bankowy wskazany przez osobę uprawnioną.

2. W przypadku gdy osobą uprawnioną, o której mowa w ust. 1, jest wnioskodawca, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, kierownik Biura Terenowego dokonuje wpłat składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dokonuje potrąceń i przekazuje należności alimentacyjne.

3. W przypadku gdy osobą uprawnioną, o której mowa w ust. 1, jest wnioskodawca, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, kierownik Biura Terenowego dokonuje wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

§ 9. 1. W przypadku gdy kierownik Biura Terenowego stwierdzi, że w okresie między dniem złożenia wykazu lub wykazu uzupełniającego a dniem przekazania środków finansowych na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3, i przestania zaakceptowanego wykazu lub wykazu uzupełniającego podmiotowi składającemu nastąpiła zmiana wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy, kierownik Biura Terenowego niezwłocznie powiadamia podmiot składający o konieczności ponownego złożenia wykazu lub wykazu uzupełniającego, o którym mowa w § 3 ust. 1, w którym uwzględnia się aktualną wysokość tego wynagrodzenia.

2. W przypadku wniosku indywidualnego kierownik Biura Terenowego zatwierdza do wypłaty świadczenia, uwzględniając wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującą w dniu wypłaty lub dokonania przelewu, o którym mowa w § 8.

§ 10. Podmiot składający oraz osoby uprawnione zawiadamiają kierownika Biura Terenowego o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na uprawnienie do świadczeń ze środków Funduszu.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 6)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 marca 2005 r. (poz. 539)

Załącznik nr 1

WZÓR

Załącznik nr 2

WZÓR

Załącznik nr 3

WZÓR


Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287 i Nr 199, poz. 1673, z 2003 r. Nr 210, poz. 2037 i Nr 229, poz. 2271 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 273, poz. 2703.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń (Dz. U. Nr 91, poz. 452, z 1996 r. Nr 107, poz. 508 i Nr 117, poz. 560, z 1997 r. Nr 17, poz. 94 i Nr 134, poz. 891, z 1999 r. Nr 40, poz. 407 i Nr 111, poz. 1308 oraz z 2000 r. Nr 16, poz. 210).