ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór 2)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. ustanawia się zakaz przywozu z krajów trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. 1. Zakaz przywozu, o którym mowa w § 1, nie dotyczy ilości towarów pochodzących z tradycyjnych polowań dokonywanych przez Eskimosów.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, sposobem udokumentowania przywożonych towarów jest przedstawienie organowi celnemu pisemnego oświadczenia, że towar zgłaszany do procedury dopuszczenia do obrotu pochodzi z tradycyjnych polowań dokonywanych przez Eskimosów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają dyrektywę 83/129/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dotyczącą przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów (Dz. Urz. WE L 091 z 09.04.1983 r.), zmienioną dyrektywą 89/370/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. zmieniającą dyrektywę 83/129/EWG dotyczącą przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów (Dz. Urz. WE L 163 z 14.06.1989 r.).