ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 2)

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 34, poz. 293 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór rocznego zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, przedstawianego Radzie Ministrów, zwanego dalej „raportem dla Rady Ministrów”;

2) sposób monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w celu sporządzenia rocznego zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych, przekazywanego Komisji Europejskiej, zwanego dalej „raportem dla Komisji Europejskiej”, a w szczególności:

a) sposób doboru stacji paliwowych i stacji zakładowych, w których dokonywana będzie kontrola, w tym minimalną liczbę tych stacji,

b) okresy monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,

c) sposób podziału terytorium kraju do celów monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,

d) wzór raportu dla Komisji Europejskiej.

§ 2. 1. W celu sporządzenia raportu dla Komisji Europejskiej stacje paliwowe i stacje zakładowe, zwane dalej „stacjami”, w których dokonywana będzie kontrola jakości danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego, wyznacza się losowo z wykazu stacji zlokalizowanych na obszarach, o których mowa w § 7 ust. 1.

2. Przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym paliwami ciekłymi lub biopaliwami ciekłymi wyznacza się do kontroli jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych losowo z wykazu tych przedsiębiorców, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. W przypadkach podejrzeń lub uzyskania informacji o niewłaściwej jakości paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyznacza do kontroli jakości paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych dodatkowe stacje lub przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym paliwami ciekłymi lub biopaliwami ciekłymi, bez zachowania trybu, o którym mowa w ust. 1 i 2.

4. Raport dla Komisji Europejskiej zawiera informacje o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1.

5. Raport dla Rady Ministrów zawiera informacje o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, 2 oraz 3.

§ 3. 1. Dla każdego gatunku paliwa ciekłego minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 2 ust. 1, w każdym z okresów monitorowania, wynosi 100 dla całego terytorium kraju.

2. W przypadku gdy liczba stacji zaopatrujących w dany gatunek paliwa ciekłego, o których mowa w ust. 1, jest mniejsza niż 100, kontrola, o której mowa w § 2 ust. 1, dokonywana jest w każdym z okresów monitorowania we wszystkich stacjach zaopatrujących pojazdy w to paliwo.

§ 4. 1. Dla każdego gatunku biopaliwa ciekłego minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 2 ust. 1, wynosi 100 dla całego terytorium kraju, w ciągu roku kalendarzowego.

2. W przypadku gdy liczba stacji zaopatrujących w dany gatunek biopaliwa ciekłego, o których mowa w ust. 1, jest mniejsza niż 100, w ciągu roku kalendarzowego przeprowadza się kontrolę we wszystkich stacjach zaopatrujących w to biopaliwo ciekłe.

§ 5. 1. Minimalna liczba przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym paliwami ciekłymi lub biopaliwami ciekłymi, u których dokonywana będzie kontrola, wynosi w roku kalendarzowym 50% całkowitej liczby tych przedsiębiorców znajdujących się w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. Kontroli jakości u przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1, podlegają wszystkie gatunki paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego będące przedmiotem handlu hurtowego prowadzonego przez danego przedsiębiorcę.

§ 6. 1. Ustala się okresy monitorowania jakości:

1) benzyn silnikowych w ciągu roku:

a) letni – od dnia 1 maja do dnia 30 września,

b) zimowy – od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;

2) oleju napędowego w ciągu roku:

a) letni – od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września,

b) zimowy – od dnia 1 października do dnia 15 kwietnia.

2. Okresem monitorowania jakości biopaliw ciekłych jest rok kalendarzowy.

§ 7. 1. Do celów monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych terytorium kraju dzieli się na obszary odpowiadające województwom, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, zwane dalej „województwami”.

2. Liczbę stacji w danym województwie, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 2 ust. 1, dla każdego okresu monitorowania określa się odrębnie dla każdego gatunku paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego.

3. Dla każdego gatunku paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego liczbę stacji na obszarze danego województwa, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 2 ust. 1, określa się, mnożąc liczbę stacji, w których dokonywana będzie kontrola danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego na terytorium całego kraju, przez ilościowy udział sprzedaży tego gatunku w danym województwie w jego sprzedaży na terytorium całego kraju.

4. W przypadku braku wystarczających informacji na temat wielkości sprzedaży danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego w województwach, liczbę stacji na obszarze poszczególnych województw, w których dokonywana będzie kontrola danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego, o której mowa w § 2 ust. 1, określa się, mnożąc liczbę stacji, w których dokonywana będzie kontrola danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego na terytorium całego kraju, przez udział liczby stacji zaopatrujących w dany gatunek paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego w danym województwie w liczbie stacji na terytorium całego kraju, zaopatrujących w dany gatunek paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego.

5. Jeżeli liczba stacji dla danego województwa, obliczona zgodnie z ust. 3 lub ust. 4, nie przekracza liczby 1, wówczas wyznacza się jedną stację.

6. Dla każdego okresu monitorowania z wykazu stacji w danym województwie losuje się, odrębnie dla każdego gatunku paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego, taką liczbę stacji, jaka wynika z ust. 3–5.

7. Dodatkowo do kontroli każdego gatunku paliwa ciekłego i biopaliwa ciekłego w danym województwie losuje się 10% liczby stacji, określonej zgodnie z ust. 3–5, na wypadek gdyby jedna lub więcej stacji, o których mowa w ust. 6, były czasowo nieczynne lub zlikwidowane.

§ 8. Wielkość sprzedaży danego gatunku paliwa ciekłego lub biopaliwa ciekłego albo liczbę stacji w poszczególnych województwach, do celów wyznaczania stacji, w których dokonywana będzie kontrola w okresie monitorowania rozpoczynającym się w danym roku kalendarzowym, przyjmuje się na podstawie danych na koniec roku poprzedzającego o jeden rok rok rozpoczęcia okresu monitorowania.

§ 9. 1. Wzór raportu dla Rady Ministrów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór raportu dla Komisji Europejskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu wyznaczania stacji paliwowych, w których dokonywana będzie kontrola, oraz wzorów raportów (Dz. U. Nr 230, poz. 2298).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 września 2004 r. (poz. 2146)

Załącznik nr 1

WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

(PDF)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 8 dyrektywy 98/70/WE z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. WE L 350 z 28.12.1998, z późn. zm.).