ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 (Dz. U. Nr 234, poz. 2348) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 2:

a) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) umowy o dofinansowanie projektu, zwanej dalej „umową dla projektów wyłonionych w trybie zatwierdzenia wniosku na podstawie opinii i rekomendacji właściwego komitetu sterującego”, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,”,

b) dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) umowy o dofinansowanie projektu, zwanej dalej „umową pomiędzy wojewódzkim urzędem pracy a powiatowym urzędem pracy dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym”, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia”;

2) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku wniosku składanego przez powiatowy urząd pracy w ramach Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” i w ramach Działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2024 oraz z 2005 r. Nr 40, poz. 382), instytucja wdrażająca określa w ogłoszeniu dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 3 lit. d, e i h—I.”;

3) w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wniosek zatwierdzony do realizacji składany przez powiatowy urząd pracy w ramach Działania 1.2 Schemat a) „Perspektywy dla młodzieży” i w ramach Działania 1.3 Schemat a) „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 2 ust. 2a, stanowi podstawę zawarcia umowy dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym pomiędzy wojewódzkim urzędem pracy a powiatowym urzędem pracy.”;

4) w § 6 uchyla się ust. 3;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Wniosek o pomoc techniczną jest składany w trybie określonym w rozdziale 3.”;

6) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

7) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

8) dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do projektów, na których realizację zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 czerwca 2005 r. (poz. 1036)