ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 2)

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 34, poz. 293 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych:

1) benzyn silnikowych stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, oznaczonych kodami CN 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 oraz 2710 11 59, określają załączniki nr 1 i 3 do rozporządzenia;

2) oleju napędowego stosowanego w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, oznaczonego kodem CN 2710 19 41, określają załączniki nr 2 i 4 do rozporządzenia.

§ 2. Zawartość siarki w oleju napędowym stosowanym w ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym:

1) oznaczonym kodem CN 2710 19 41, nie może być większa niż:

a) 350 mg/kg – do dnia 31 grudnia 2004 r.,

b) 50 mg/kg – od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.,

c) 10 mg/kg – od dnia 1 stycznia 2009 r.;

2) oznaczonym kodem CN 2710 19 45, nie może być większa niż:

a) 350 mg/kg – do dnia 31 grudnia 2004 r.,

b) 60 mg/kg – od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone:

1) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia stosuje się do dnia 31 grudnia 2004 r.;

2) w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 230, poz. 2297).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (poz. 1969)

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 3 i 4 dyrektywy 98/70/WE z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. WE L 350 z 28.12.1998, z późn. zm.).