ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Na pojemnikach zawierających substancje kontrolowane umieszcza się oznakowanie zawierające napis „niebezpieczne dla warstwy ozonowej” oraz nazwę chemiczną substancji kontrolowanej lub symbol oznaczający tę substancję zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, dotyczącymi substancji kontrolowanych 2) , informację o przeznaczeniu substancji, a także nazwę handlową w przypadku substancji niepochodzących z odzysku.

2. Na produktach, urządzeniach i instalacjach zawierających substancje kontrolowane umieszcza się oznakowanie zawierające napis „niebezpieczne dla warstwy ozonowej” oraz nazwę chemiczną substancji kontrolowanej lub symbol oznaczający tę substancję zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także skład w procentach wagowych w przypadku mieszaniny zawierającej substancję kontrolowaną.

3. Na tworzywach sztucznych spienionych i produktach je zawierających umieszcza się jedynie symbol wskazany w przepisach prawa Unii Europejskiej, oznaczający substancję kontrolowaną.

§ 2. Jeżeli substancja zawarta w pojemniku lub wchodząca w skład produktu, urządzenia lub instalacji jest mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną, należy podać na oznakowaniu dodatkowo informację o składzie mieszaniny w procentach wagowych.

§ 3. Jeżeli substancja kontrolowana zawarta w pojemniku pochodzi z odzysku i została poddana regeneracji, należy podać na oznakowaniu dodatkowo informację o zawartości substancji kontrolowanej w regeneracie oraz nazwie i adresie firmy, która dokonała regeneracji.

§ 4. Jeżeli substancja kontrolowana zawarta w pojemniku przeznaczona jest do celów laboratoryjnych i analitycznych, należy podać na oznakowaniu dodatkowo informację o stopniu czystości tej substancji oraz o przeznaczeniu substancji kontrolowanej wyłącznie do celów laboratoryjnych i analitycznych z zastrzeżeniem, że substancja kontrolowana zanieczyszczona wskutek użytkowania lub niezużyta podlega regeneracji, a w przypadku braku takiej możliwości – unieszkodliwieniu.

§ 5. Jeżeli substancja kontrolowana zawarta w pojemniku przeznaczona jest do unieszkodliwienia, na pojemniku umieszcza się oznakowanie zawierające co najmniej napisy: „niebezpieczne dla warstwy ozonowej” oraz „przeznaczone do unieszkodliwiania”.

§ 6. Oznakowanie umieszcza się na pojemniku, produkcie, urządzeniu lub instalacji w sposób czytelny i trwały.

§ 7. 1. Wzór oznakowania pojemników zawierających substancje kontrolowane określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (poz. 2007)

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000).