ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres programu kursu początkowego oraz kursu uzupełniającego w zakresie substancji kontrolowanych;

2) skład oraz regulamin działania komisji egzaminacyjnej;

3) sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego;

4) zakres tematów egzaminacyjnych;

5) wzór świadectwa kwalifikacji.

§ 2. 1. Kursy początkowe i uzupełniające organizowane są w formie wykładów i zajęć praktycznych.

2. W ciągu jednego dnia wykłady i zajęcia praktyczne nie mogą trwać dłużej niż 8 godzin lekcyjnych.

§ 3. 1. Zakres programu kursu początkowego dla osoby dokonującej:

1) obrotu substancjami kontrolowanymi,

2) naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami,

3) naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych,

4) demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu

– określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zakres programu kursu uzupełniającego obejmuje:

1) stan prawny dotyczący substancji kontrolowanych;

2) aktualną praktykę w zakresie postępowania z odzyskanymi substancjami kontrolowanymi, odpadami tych substancji oraz wyrobami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi takie substancje;

3) aktualne informacje o stosowanych zamiennikach dla substancji kontrolowanych.

§ 4. Osoba, która ukończyła kurs początkowy lub uzupełniający, otrzymuje zaświadczenie o jego odbyciu wydawane przez podmiot prowadzący kurs.

§ 5. 1. Egzaminy przeprowadza się co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Terminy oraz miejsca przeprowadzania egzaminów wyznacza podmiot organizujący egzamin z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 6. 1. Egzamin składa się z części teoretycznej obejmującej sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz części praktycznej obejmującej sprawdzenie umiejętności praktycznych w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z uwzględnieniem, w szczególności:

1) ogólnych środków zapobiegających wyciekom substancji kontrolowanych do środowiska;

2) wiedzy z zakresu substancji kontrolowanych i substancji dla nich alternatywnych;

3) wpływu substancji kontrolowanych na środowisko oraz ogólnych przepisów prawnych dotyczących substancji kontrolowanych, a także postępowania z odpadami substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających takie substancje;

4) oznakowania substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających te substancje;

5) zakładania kart urządzeń dla instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych;

6) prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych;

7) umiejętności praktycznych w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi, w tym w szczególności odzysku, recyklingu, napełniania urządzeń i instalacji, wykrywania i likwidacji wycieków, posługiwania się sprzętem ochrony osobistej.

2. Część teoretyczną przeprowadza się w formie pisemnego testu wyboru, z czterema odpowiedziami do wyboru i jedną prawidłową odpowiedzią, składającego się z zestawu pytań odpowiadających tematyce określonej w lp. 1–6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

3. Część praktyczna odpowiada tematyce określonej w lp. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

4. Część teoretyczna składa się z:

1) 20 pytań dotyczących obrotu substancjami kontrolowanymi, dla osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

2) 40 pytań dotyczących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, dla osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;

3) 30 pytań dotyczących naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych, dla osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3;

4) 30 pytań dotyczących demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu, dla osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.

5. Pytania egzaminacyjne układa się w liczbie proporcjonalnej do zakresu tematyki wykładów prowadzonych w ramach programu kursu.

6. Część teoretyczna trwa nie krócej niż 90 minut.

§ 7. 1. Komisję egzaminacyjną powołuje się w składzie co najmniej pięcioosobowym, spośród osób posiadających wykształcenie wyższe i co najmniej pięcioletni staż pracy związany z zakresem przedmiotowym egzaminu.

2. Komisja egzaminacyjna egzaminuje w składzie minimum trzech osób, spośród których ustala przewodniczącego i sekretarza.

3. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej powinna być osoba posiadająca wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej ośmioletnią praktykę zawodową w dziedzinie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W składzie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin powinna być osoba posiadająca co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w dziedzinie naprawy i obsługi technicznej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

5. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej do egzaminowania osób ubiegających się o świadectwo w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń przeciwpożarowych i obrotu tymi substancjami powinna być osoba posiadająca wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej ośmioletnią praktykę zawodową w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§ 8. 1. Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” lub „negatywny”.

2. Wynik pozytywny egzaminu uzyskuje się po udzieleniu co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w części teoretycznej oraz po zaliczeniu części praktycznej.

3. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej.

§ 9. 1. Z przebiegu egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół, podpisywany przez przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków komisji egzaminacyjnej, zawierający, w szczególności:

1) skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin;

2) imiona i nazwiska oraz numer PESEL osób, które przystąpiły do egzaminu;

3) zakres zdawanego egzaminu;

4) wyniki części teoretycznej i praktycznej egzaminu.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje podmiotowi organizującemu egzamin.

§ 10. 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się po upływie co najmniej:

1) 30 dni od daty egzaminu, o którym mowa w § 6 ust. 1, jeżeli zdający nie zaliczył części teoretycznej;

2) 14 dni od daty egzaminu, o którym mowa w § 6 ust. 1, jeżeli zdający zaliczył część teoretyczną, a nie zaliczył części praktycznej.

2. Zdający, który nie zaliczył części praktycznej, przystępuje do egzaminu jedynie z tej części.

§ 11. Pytania egzaminacyjne ustalane są każdorazowo przez komisję egzaminacyjną i odpowiadają ściśle zakresowi programu określonemu w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 12. Wzór świadectwa kwalifikacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (poz. 2009)

Załącznik nr 2

WZÓR

ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI

(PDF)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).