ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie muszą być spełnione przy dokonywaniu sprawdzania szczelności urządzeń i instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych, zwanych dalej „urządzeniami”.

§ 2. Podczas dokonywania sprawdzania szczelności urządzeń wykonuje się następujące czynności:

1) wstępne, związane z działaniem urządzenia;

2) kontrolę dokumentacji urządzenia;

3) ogólne oględziny zewnętrzne;

4) przegląd przyrządów zabezpieczających;

5) kontrolę korozji poszczególnych elementów urządzeń;

6) wykrywanie nieszczelności;

7) próbę szczelności – jeżeli zachodzi taka konieczność.

§ 3. Czynności wstępne związane z działaniem urządzeń obejmują uzyskanie od osoby odpowiedzialnej za eksploatację urządzeń informacji o ich stanie, ewentualnych usterkach i nieszczelnościach.

§ 4. 1. W ramach kontroli dokumentacji urządzenia sprawdza się zgodność elementów urządzenia zawierających substancje kontrolowane ze schematem oraz ich rozmieszczenie.

2. W przypadku stwierdzenia braku schematu stwierdza się konieczność jego wykonania lub uzupełnienia.

§ 5. Ogólne oględziny zewnętrzne urządzenia oceniające prawidłowość jego działania obejmują, w szczególności, sprawdzenie:

1) parametrów działania urządzenia odnoszących się do czynnika chłodniczego;

2) stanu montażu aparatury;

3) drgań i przemieszczeń powodowanych przez temperaturę i ciśnienie;

4) stanu technicznego podpór i zamocowań;

5) stanu technicznego spawów i innych połączeń;

6) stanu technicznego izolacji termicznej;

7) zabezpieczeń części ruchomych;

8) zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi;

9) zabezpieczeń przed oddziaływaniem ciepła;

10) stanu technicznego i rozmieszczenia zaworów;

11) stopnia zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła.

§ 6. W ramach przeglądu przyrządów zabezpieczających sprawdza się:

1) prawidłowość zamontowania i działania przekaźników zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem;

2) szczelność zamknięcia zewnętrznych ciśnieniowych zaworów nadmiarowych.

§ 7. W ramach kontroli korozji poszczególnych elementów sprawdza się, w szczególności, stan techniczny rurociągów i wymienników oraz elastycznych elementów rurowych, z uwzględnieniem zabezpieczeń przed ich uszkodzeniami mechanicznymi.

§ 8. W przypadku stwierdzenia widocznego wycieku substancji kontrolowanej lub jego wykrycia:

1) za pomocą substancji lub preparatów chemicznych,

2) za pomocą ręcznego wykrywacza nieszczelności, w ilości przekraczającej 15 g w roku,

3) zarejestrowanego za pomocą zainstalowanych w pomieszczeniach, kanałach technologicznych, kanałach wentylacyjnych i innych miejscach czujników (wykrywaczy), w ilościach przekraczających 10 ppm

– należy niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

§ 9. 1. Do sprawdzania szczelności urządzenia stosuje się jedną z następujących metod wykrywania:

1) lokalnych źródeł emisji substancji kontrolowanej – za pomocą przenośnego wykrywacza nieszczelności o dolnym progu czułości poniżej 15 g/rok;

2) globalnej emisji substancji kontrolowanej w pomieszczeniu – poprzez pomiar stężenia czynnika chłodniczego w powietrzu, za pomocą stacjonarnego urządzenia kontrolnego, o ciągłym działaniu i rejestracji pomiarów oraz dolnym progu czułości poniżej 10 ppm.

2. Metodę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się, jeżeli konstrukcja urządzenia umożliwia dostęp do każdego z badanych fragmentów urządzenia na całym obwodzie miejsca badania.

§ 10. Próbę szczelności za pomocą gazu obojętnego lub metodą próżniową przeprowadza się:

1) na części lub całości urządzenia, jeżeli nastąpił jednorazowy wyciek substancji kontrolowanej w ilości powyżej 10% napełnienia;

2) na całości urządzenia, jeżeli ich przestój był dłuższy niż 1 rok.

§ 11. Dokonujący przeglądu szczelności powinien być wyposażony w:

1) okulary ochronne;

2) rękawice ochronne;

3) aparat umożliwiający oddychanie w przypadku dokonywania przeglądu urządzeń zawierających czynnik chłodniczy typu: R123, R124, R141b, R142b oraz R22 występujący w mieszaninach z R152a lub R218 albo R600a.

§ 12. Elementy elastyczne urządzeń podlegają wymianie w całości w przypadku stwierdzenia na nich zużycia mogącego przyczynić się do uwolnienia substancji kontrolowanej.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).