ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Beskidzki Instytut Tekstylny” w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie „Beskidzki Instytut Tekstylny”, z siedzibą w Bielsku-Białej, zwana dalej „jednostką”, utworzona zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Wełnianego „Południe” w Bielsku-Białej, zmienionym zarządzeniami: Nr 17/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 13 lutego 1986 r., Nr 337/Org/89 Ministra Przemysłu z dnia 23 grudnia 1989 r., oraz Nr 41/Org/95 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 czerwca 1995 r., podlega likwidacji.

2. Termin otwarcia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 1 stycznia 2005 r.

3. Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki upływa z dniem 30 kwietnia 2005 r.

4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 30 czerwca 2006 r.

§ 2. 1. Mienie jednostki zostanie zbyte w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach dotyczących państwowych osób prawnych.

2. Zobowiązania jednostki zostaną uregulowane ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

3. Niezaspokojone zobowiązania likwidowanej jednostki obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 3. Likwidator przejmie od dyrektora jednostki protokołem zdawczo-odbiorczym mienie jednostki, według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji.

§ 4. Likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do zatwierdzenia, harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej jednostki, w terminie 45 dni od daty ostatniego ogłoszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.