ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744), przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą, udzielanej jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomocy nie udziela się przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie określonym w art. 1 rozporządzenia 69/2001, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Pomoc może być udzielona przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą.

2. Przez misję gospodarczą należy rozumieć wyjazd przedsiębiorców na rozmowy handlowe związane ze zwiedzaniem targów lub wystaw organizowanych za granicą.

3. Organizatorem misji gospodarczej może być:

1) przedsiębiorca;

2) organizacja zrzeszająca przedsiębiorców;

3) jednostka samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. Pomoc jest udzielana w formie dotacji będącej refundacją części wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu, zwanej dalej „dofinansowaniem”.

2. Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca na pokrycie kosztów uczestnictwa w misji gospodarczej jednego swojego przedstawiciela.

§ 4. 1. Najpóźniej na 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia misji gospodarczej jej organizator składa wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki o objęcie misji gospodarczej dofinansowaniem.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, organizator misji gospodarczej dołącza:

1) kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numerów w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON i kopię decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP;

3) zaświadczenie za okres ostatnich trzech miesięcy właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.

§ 5. 1. Organizator misji gospodarczej uzgadnia program misji z właściwym wydziałem ekonomiczno-handlowym ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „WEH”, oraz uzyskuje jego opinię w formie pisemnej. Opinia kierownika WEH jest dołączana do wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. Uzgodnieniu programu misji gospodarczej podlegają:

1) termin i czas trwania misji gospodarczej;

2) liczba uczestników;

3) program misji;

4) cel wyjazdu misji gospodarczej;

5) propozycje planowanych spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi.

§ 6. 1. Wniosek organizatora misji gospodarczej może zostać pozytywnie rozpatrzony, jeżeli:

1) do uczestnictwa w misji gospodarczej zgłosi się nie mniej niż 5 uczestników;

2) wydana została pozytywna opinia, o której mowa w § 5.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wnioski o objęcie misji gospodarczej dofinansowaniem w terminie 14 dni od dnia ich wpływu.

3. Wnioski niekompletne, niepoprawne lub złożone po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie podlegają rozpatrzeniu.

4. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia minister właściwy do spraw gospodarki informuje organizatora misji gospodarczej.

§ 7. 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy składa do ministra właściwego do spraw gospodarki wniosek o dofinansowanie sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341).

2. Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony przez przedsiębiorcę nie później niż na 12 tygodni przed rozpoczęciem misji gospodarczej.

3. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

1) kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numerów identyfikacji w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON i kopię decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej;

3) zaświadczenie za okres ostatnich trzech miesięcy właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa;

4) kopię zgłoszenia udziału w misji gospodarczej potwierdzoną przez jej organizatora;

5) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką wnioskodawca otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających datę wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie, wydanych na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a także dane o pomocy de minimis otrzymanej przed dniem 31 maja 2004 r.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wnioski o dofinansowanie w terminie umożliwiającym podpisanie umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 11.

5. W trakcie rozpatrywania wniosków minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje ich oceny formalnej, ekonomiczno-technicznej oraz merytorycznej zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023).

6. Wnioski niekompletne, niepoprawne lub złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

7. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia minister właściwy do spraw gospodarki informuje przedsiębiorcę, którego wniosek dotyczy.

§ 8. Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy, który w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 100 tys. euro.

§ 9. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% poniesionych i udokumentowanych fakturami oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności wydatków kwalifikowanych netto, o których mowa w § 10, i nie może wynieść jednorazowo więcej niż 7 500 złotych.

§ 10. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006.

§ 11. Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca na podstawie podpisanej i doręczonej do ministra właściwego do spraw gospodarki co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem misji gospodarczej, nie później jednak niż dnia 15 listopada danego roku, umowy o dofinansowanie zawartej między przedsiębiorcą a ministrem właściwym do spraw gospodarki.

§ 12. Przedsiębiorca może otrzymać w okresie jednego roku kalendarzowego dofinansowanie części kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach uczestnictwa w maksymalnie pięciu misjach gospodarczych.

§ 13. 1. Dofinansowanie otrzymane na warunkach i w trybie niniejszego rozporządzenia wyłącza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorcę o pomoc publiczną na ten sam cel z innego źródła lub w innej formie.

2. O pomoc nie może ubiegać się na podstawie niniejszego rozporządzenia przedsiębiorca, który wcześniej otrzymał na ten sam cel pomoc publiczną z innego źródła lub ubiega się jednocześnie o udzielenie mu pomocy publicznej na udział w danych targach lub wystawie za granicą w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą (Dz. U. Nr 233, poz. 2342).

§ 14. 1. Wnioski organizatorów misji gospodarczej o objęcie jej dofinansowaniem oraz wnioski przedsiębiorców o dofinansowanie kosztów ich uczestnictwa w misji gospodarczej, dotyczące misji gospodarczych organizowanych w 2004 r., złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w tym rozporządzeniu.

2. Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 1, nie spełniają wszystkich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, a wnioski przedsiębiorców o dofinansowanie nie są zgodne także z wzorem, o którym mowa w § 7 ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia lub poprawy, wskazując zakres, w jakim wniosek wymaga uzupełnienia lub poprawienia, wyznaczając termin do wykonania tych czynności, nie krótszy niż 7 dni.

3. Wnioski nieuzupełnione lub niepoprawione w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 października 2004 r. (poz. 2343)

WZÓR

WNIOSEK ORGANIZATORA O OBJĘCIE DOFINANSOWANIEM MISJI GOSPODARCZEJ

(PDF)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).