ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 15 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744), przedsiębiorcom uczestniczącym w targach i wystawach za granicą, udzielanej jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomocy nie udziela się przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie określonym w art. 1 rozporządzenia 69/2001, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy, który w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 6, nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość w złotych 100 tys. euro.

§ 3. 1. Pomoc może być udzielona na wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach za granicą zakwalifikowanych w danym roku kalendarzowym jako imprezy dotowane, zwanych dalej „targami i wystawami”.

2. Listy imprez dotowanych ustala na dany rok kalendarzowy minister właściwy do spraw gospodarki i ogłasza w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz w jednym dzienniku ogólnopolskim.

3. Przez listy imprez dotowanych rozumie się wykazy targów i wystaw, które mają istotne znaczenie dla polskiej gospodarki.

§ 4. 1. Pomoc jest udzielana w formie dotacji będącej refundacją części wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu, zwanej dalej „dofinansowaniem”.

2. Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca, który uczestniczył na własny rachunek jako wystawca w targach i wystawach zagranicznych w celu rozpoznania możliwości eksportowych na dany rynek, promocji swoich produktów lub nawiązania kontaktów handlowych i poniósł wydatki związane z wynajęciem powierzchni wystawienniczej.

§ 5. 1. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% poniesionych i udokumentowanych fakturami oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności wydatków kwalifikowanych netto uczestnictwa w targach i wystawach i wynieść jednorazowo więcej niż 20 000 złotych.

2. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023).

3. Przy obliczaniu wysokości dofinansowania uwzględnia się wydatki związane z udziałem maksymalnie dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy w targach lub wystawach.

4. Przedsiębiorca może otrzymać w ciągu jednego roku kalendarzowego dofinansowanie części wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą uczestnictwa nie więcej niż w pięciu targach lub wystawach.

§ 6. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy składa do ministra właściwego do spraw gospodarki, nie później niż na 14 tygodni przed rozpoczęciem targów lub wystawy, wniosek o dofinansowanie sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341).

2. Do wniosku dołącza się:

1) kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku;

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON i kopię decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej;

3) zaświadczenie za okres ostatnich trzech miesięcy właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa;

4) kopię potwierdzenia wynajęcia powierzchni wystawienniczej;

5) kopie umów z wykonawcami usług, jeżeli umowy takie zostały zawarte;

6) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką wnioskodawca otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających datę wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie, wydanych na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a także dane o pomocy de minimis otrzymanej przed dniem 31 maja 2004 r.;

7) oświadczenie przedsiębiorcy podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu o ilości imprez targowo-wystawienniczych, w których przedsiębiorca brał udział w danym roku.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wnioski o dofinansowanie w terminie umożliwiającym podpisanie umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 7.

4. W trakcie rozpatrywania wniosków minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje ich oceny formalnej, ekonomiczno-technicznej oraz merytorycznej zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006.

5. Wnioski niekompletne, niepoprawne lub złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają rozpatrzeniu.

6. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia minister właściwy do spraw gospodarki informuje przedsiębiorcę, którego wniosek dotyczy.

§ 7. Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca na podstawie podpisanej i doręczonej do ministra właściwego do spraw gospodarki co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem targów lub wystawy, nie później jednak niż dnia 15 listopada danego roku, umowy o dofinansowanie zawartej między przedsiębiorcą a ministrem właściwym do spraw gospodarki.

§ 8. 1. Dofinansowanie otrzymane na warunkach i w trybie określonym w niniejszym rozporządzeniu wyłącza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorcę o pomoc publiczną na ten sam cel z innego źródła lub w innej formie.

2. O pomoc nie może ubiegać się na podstawie niniejszego rozporządzenia przedsiębiorca, który wcześniej otrzymał na ten cel pomoc publiczną z innego źródła.

§ 9. 1. Wnioski przedsiębiorców o dofinansowanie kosztów ich uczestnictwa w targach i wystawach złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu na warunkach i w trybie określonych w tym rozporządzeniu.

2. Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 1, nie spełniają wszystkich warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu lub nie są zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia lub poprawy, wskazując zakres, w jakim wniosek tego wymaga, oraz wyznaczając termin do ich uzupełnienia lub poprawienia, nie krótszy niż 7 dni.

3. Wnioski nieuzupełnione lub niepoprawione w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).