ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb składania i wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzór umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1742), zwanego dalej „Programem”.

§ 2. 1. Ubiegający się o dofinansowanie składa do instytucji zarządzającej Programem wniosek o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu, na piśmie jako wydruk z programu komputerowego i na nośniku elektronicznym sporządzanym przy użyciu programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą.

2. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu sporządzony w innej formie nie podlega rozpatrzeniu.

§ 3. Osoba upoważniona przez instytucję zarządzającą Programem potwierdza złożenie przez ubiegającego się o dofinansowanie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu, jeżeli spełniają wymogi w nim określone.

2. Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 1, nie spełniają wszystkich wymogów określonych w rozporządzeniu, właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia lub poprawy, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni.

3. Wnioski nieuzupełnione lub niepoprawione w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (poz. 2682)

Załącznik nr 1

WZÓR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2004–2006

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2004–2006

(PDF)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).