ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb składania:

a) wniosku o dofinansowanie działania,

b) wniosku o dofinansowanie działań z pomocy technicznej;

2) wzory:

a) wniosku o dofinansowanie Działania 1, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) wniosku o dofinansowanie Działania 2, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) wniosku o dofinansowanie Działania 3, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d) wniosku o dofinansowanie działań z pomocy technicznej, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

e) umowy o dofinansowanie działania, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia

– w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948).

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) działaniu – oznacza to projekt w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju;

2) wnioskodawcy – oznacza to podmiot uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie działań w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006, określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz. U. Nr 214, poz. 2172);

3) wniosku – oznacza to wniosek o dofinansowanie działania.

§ 3. Termin składania wniosków określa instytucja zarządzająca na podstawie harmonogramu wdrażania określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006.

§ 4. 1. Instytucja wdrażająca zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym oraz na własnej stronie internetowej ogłoszenie zawierające informacje o:

1) terminie rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków;

2) miejscu pobrania wzoru wniosku w wersji elektronicznej;

3) sposobie złożenia wniosku;

4) liczbie egzemplarzy wniosku składanych w wersji pisemnej;

5) dokumentach właściwych dla wnioskodawcy, które powinny być przedkładane wraz z wnioskiem:

a) poświadczona przez radcę prawnego lub notariusza kopia statutu wnioskodawcy lub innego dokumentu potwierdzającego zgodność działalności prowadzonej przez wnioskodawcę z typem realizowanego projektu,

b) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy wraz z danymi osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy, wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku,

c) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami,

d) oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków,

e) pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, w przypadku gdy wniosek jest podpisywany przez osobę lub osoby nieposiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy,

f) przebieg pracy zawodowej osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem wraz z pisemną deklaracją uczestnictwa w działaniu,

g) poświadczona przez radcę prawnego lub notariusza kopia uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub dokumentu organu dysponującego budżetem wnioskodawcy, w trybie przepisów o finansach publicznych, udzielającego pełnomocnictwa do udziału w działaniu,

h) plan Działania 1,

i) listy intencyjne Partnerów, wymienionych w pkt 2.2 wniosku o dofinansowanie Działania 1,

j) sprawozdanie końcowe z realizacji Działania 1,

k) umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju,

l) umowa o Współpracy Ponadnarodowej,

m) umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju dla Działania 3.

2. Do wniosku o dofinansowanie Działania 1 nie dołącza się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. j–m.

3. Do wniosku o dofinansowanie Działania 2 nie dołącza się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. h, i i m.

4. Do wniosku o dofinansowanie Działania 3 nie dołącza się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. h–l.

§ 5. 1. Wnioskodawca składa do instytucji wdrażającej wniosek, w formie pisemnej i elektronicznej.

2. Wniosek w formie pisemnej jest sporządzany jako wydruk z obowiązującego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą.

3. Wniosek w formie elektronicznej jest sporządzany przy użyciu obowiązującego programu komputerowego, o którym mowa w ust. 2.

§ 6. Wniosek jest składany osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą.

§ 7. 1. Instytucja zarządzająca może zamieścić ogłoszenie o dodatkowym terminie rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o dofinansowanie Działania 1, z uwzględnieniem harmonogramu, o którym mowa w § 3.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, powinien być terminem późniejszym niż termin zamieszczony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

3. Do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 4–6.

§ 8. Instytucja zarządzająca przedkłada wniosek o dofinansowanie działań z pomocy technicznej do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu.

§ 9. Wnioski o dofinansowanie Działania 1 oraz wnioski o dofinansowanie działań z pomocy technicznej w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu zgodnie z kryteriami wyboru projektów określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (poz. 2524)

Załącznik nr 5

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO – PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL

(PDF)

Załączniki do umowy o dofinansowanie Działania w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Załącznik nr 5a

WZÓR

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁANIA

(PDF)

Załącznik nr 5b

WZÓR

SZCZEGÓŁOWY BUDŻET DZIAŁANIA

(PDF)

Załącznik nr 5c

WZÓR

HARMONOGRAM PŁATNOŚĆ

(PDF)

Załącznik nr 5e

WZÓR

DEKLARACJA WEKSLOWA

(PDF)

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).