ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745):

1) wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny. Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. (poz. 2285)

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).