ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzory wniosków stosowane w postępowaniu o udzielenie pozwoleń na przywóz towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywóz towarów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku;

3) sposób udzielenia i wykorzystania pozwoleń;

4) wzory pozwoleń;

5) sposób i tryb ewidencjonowania udzielonych pozwoleń.

§ 2. 1. Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. W zakresie towarów rolno-spożywczych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, zwanej dalej „ustawą”, wzór wniosku o udzielenie pozwolenia oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Do wniosku o udzielenie pozwolenia albo pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów, z zastrzeżeniem ust. 4, należy dołączyć:

1) aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą;

2) zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) albo potwierdzenie, że wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT;

3) zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikatora statystycznego (REGON), jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, albo innego numeru identyfikacyjnego używanego wobec właściwych organów kraju siedziby;

4) jeżeli wnioskodawca nie jest obywatelem polskim lub nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej – poświadczoną urzędowo, notarialnie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy kopię stron paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, na których są uwidocznione następujące dane:

a) imię lub imiona,

b) nazwisko,

c) data urodzenia,

d) numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

e) nazwa organu, który wydał ten dokument;

5) w przypadku ustanowienia kaucji, dokument potwierdzający dokonanie wpłaty gotówkowej lub poświadczający udzielenie gwarancji.

2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia albo pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towaru w ramach kontyngentu, dla którego określono sposób rozdysponowania proporcjonalnie do ilości lub wartości obrotów zrealizowanych przez osobę wnioskującą, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, należy dołączyć oświadczenie o wartości lub ilości towarów przywiezionych lub wywiezionych w okresie odniesienia.

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Jeżeli z wnioskiem o udzielenie pozwoleń cząstkowych występuje osoba, której udzielono pozwolenia, wymogu dołączenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się.

5. Wnioski o udzielenie pozwoleń oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów należy składać od dnia wejścia w życie przepisów ustanawiających środek administrowania obrotem towarami z zagranicą, chyba że przepisy te określają inne terminy.

§ 4. 1. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3 i 5, powinny być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej urzędowo, notarialnie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

2. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

§ 5. 1. Pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowe są udzielane w oparciu o prawidłowo wypełniony i złożony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami § 3 i 4, z uwzględnieniem dodatkowych warunków udzielenia i wykorzystania pozwolenia, a także dodatkowych dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku, o ile zostaną one określone w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 lub art. 16 ust. 1 ustawy.

2. Kolejnego pozwolenia oraz kolejnych pozwoleń cząstkowych na ten sam towar udziela się po spełnieniu wymogów określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli wnioskodawca ubiega się o kolejne pozwolenie albo o kolejne pozwolenia cząstkowe na ten sam towar w ramach tego samego kontyngentu lub automatycznej rejestracji, uprzednio udzielone pozwolenie albo wszystkie uprzednio udzielone pozwolenia cząstkowe, zawierające adnotację organu celnego o wykorzystaniu danego pozwolenia, powinny być złożone do organu udzielającego pozwoleń nie później niż w dniu:

1) złożenia wniosku o udzielenie kolejnego pozwolenia albo kolejnych pozwoleń cząstkowych – w przypadku kontyngentu;

2) udzielenia kolejnego pozwolenia lub kolejnych pozwoleń cząstkowych – w przypadku automatycznej rejestracji.

§ 6. 1. Pozwolenie oraz pozwolenia cząstkowe na przywóz lub wywóz towarów są sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wnioskodawca, a drugi jest przechowywany przez organ udzielający pozwoleń.

2. Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na przywóz towarów określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na przywóz towarów, o których mowa w § 2 ust. 2, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na wywóz towarów określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

5. Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na wywóz towarów, o których mowa w § 2 ust. 2, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Jeżeli suma wielkości określonych we wszystkich rozpatrywanych wnioskach przekracza kontyngent, organ właściwy do udzielenia pozwolenia, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu rozpatrywania wniosków, ogłosi informację o zastosowanym współczynniku, pozwalającym ustalić wielkości, na jakie udzielono poszczególnych pozwoleń.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) na stronach internetowych organu właściwego do udzielenia pozwolenia;

2) w siedzibie organu właściwego do udzielenia pozwolenia, a w przypadku Agencji Rynku Rolnego również w jej oddziałach terenowych;

3) w miarę możliwości – w środkach masowego przekazu.

§ 8. 1. Ewidencja udzielonych pozwoleń oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów jest prowadzona przez organ udzielający pozwoleń w formie księgi ewidencyjnej, oddzielnie dla każdego środka administrowania obrotem towarami z zagranicą.

2. Księgę ewidencyjną, o której mowa w ust. 1, można prowadzić w systemie elektronicznym, pod warunkiem że zawarte w niej dane znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez organ udzielający pozwoleń.

3. Wpis do księgi ewidencyjnej powinien być trwały i wyraźny, nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) numer decyzji;

2) datę udzielenia pozwolenia lub pozwoleń cząstkowych;

3) kod CN i nazwę towaru;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy albo numer, pod którym jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT;

5) numer identyfikatora statystycznego (REGON) wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, albo inny numer identyfikacyjny używany wobec właściwych organów kraju siedziby;

6) imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;

7) nazwę i adres wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą;

8) numer wniosku;

9) ilość lub wartość towarów, na jaką udzielono pozwolenia lub na jaką udzielono wszystkich pozwoleń cząstkowych.

§ 9. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą (Dz. U. Nr 101, poz. 1042).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2004 r. (poz. 1402)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 6

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 7

WZÓR

(PDF)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).