ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745):

1) wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 1 — Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 2 — Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, z wyłączeniem Działania 2.5 — Promocja Przedsiębiorczości, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 2 — Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 — Promocja Przedsiębiorczości, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 3 — Rozwój lokalny, z wyłączeniem Działania 3.4 — Mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 3 — Rozwój lokalny. Działania 3.4 — Mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 4 — Pomoc Techniczna, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 1a. Wzory umów, o których mowa w § 1, stanowią minimalny zakres i mogą być przez strony umowy o dofinansowanie Projektu uzupełniane o niezbędne postanowienia dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie wzorów umów, o których mowa w § 1, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami tych wzorów.

§ 1b. Przepis § 1a stosuje się także do umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Umowy o dofinansowanie projektów realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3, mogą podlegać dostosowaniu do wzorów umów stanowiących załączniki nr 1—6 do niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy strony umowy o dofinansowanie Projektu wyrażają na to zgodę, w zakresie:

1) § 3, 5, 7—9, 11, 17 i 19 umów zawartych według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3;

2) § 1, 3, 5, 7—8, 16 i 18 umów zawartych według wzoru określonego w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3;

3) § 3, 5, 6, 8—10, 12, 17 i 19 umów zawartych według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3;

4) § 3, 5, 6,8, 9,15 i 17 umów zawartych według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3;

5) § 1, 3, 5, 6, 8—10,16 i 18 umów zawartych według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 225, poz. 2285).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. (poz. 1153)

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).