ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie efektywności energetycznej dla stateczników do lamp fluorescencyjnych 2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zasadnicze wymagania w zakresie efektywności energetycznej dla stateczników zasilanych energią elektryczną z sieci elektroenergetycznej;

2) procedury oceny zgodności;

3) metodę badania stateczników;

4) sposób oznakowania stateczników i wzór znaku CE.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o statecznikach — należy przez to rozumieć stateczniki do lamp fluorescencyjnych, o których mowa w normie PN-EN 50294, stanowiące samodzielne elementy lub wbudowane w oprawy oświetleniowe.

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do stateczników:

1) wbudowanych w lampy fluorescencyjne;

2) zaprojektowanych specjalnie do opraw oświetleniowych przeznaczonych do montażu w meblach, stanowiących niewymienialną część tych opraw, które nie mogą być badane oddzielnie od tej oprawy;

3) przeznaczonych do wprowadzania do obrotu w państwach niebędących członkami Unii Europejskiej.

§ 4. 1. Efektywność energetyczna obwodu lampa fluorescencyjna — statecznik jest określana przez całkowitą moc wejściową tego obwodu, która jest funkcją mocy lampy i kategorii statecznika.

2. Statecznik może być wprowadzony do obrotu, gdy całkowita moc wejściowa obwodu lampa fluorescencyjna — statecznik jest mniejsza lub równa dopuszczalnej całkowitej mocy wejściowej obwodu lampa fluorescencyjna — statecznik.

3. W celu obliczenia całkowitej mocy wejściowej obwodu lampa fluorescencyjna — statecznik, dany statecznik należy zakwalifikować do jednej z następujących kategorii:


Kategoria Opis
1 Statecznik do lampy liniowej
2 Statecznik do lampy kompaktowej o 2 rurach
3 Statecznik do lampy kompaktowej o 4 rurach typu płaskiego
4 Statecznik do lampy kompaktowej o 4 rurach
5 Statecznik do lampy kompaktowej o 6 rurach
6 Statecznik do lampy kompaktowej typu 2D

4. Dopuszczalną całkowitą moc wejściową obwodu lampa fluorescencyjna — statecznik określają wymagania zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

5. Metodę pomiaru całkowitej mocy wejściowej obwodu lampa fluorescencyjna — statecznik określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Producent dokonuje oceny zgodności stateczników z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, na podstawie wewnętrznej kontroli ich produkcji.

2. Wewnętrzna kontrola produkcji stateczników jest procedurą, poprzez którą producent lub jego upoważniony przedstawiciel zapewnia i deklaruje, że stateczniki spełniają wymagania określone w rozporządzeniu.

3. Producent w wyniku dokonanej wewnętrznej kontroli produkcji, o której mowa w ust. 1, sporządza dokumentację techniczną umożliwiającą dokonanie oceny zgodności stateczników z wymaganiami określonymi w § 4.

4. Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

1) nazwę i adres producenta albo imię i nazwisko oraz adres jego upoważnionego przedstawiciela;

2) ogólny opis modelu statecznika umożliwiający jego identyfikację;

3) informacje dotyczące cech statecznika mających znaczący wpływ na wielkość zużycia energii elektrycznej;

4) wyniki pomiarów całkowitej mocy wejściowej obwodu lampa fluorescencyjna — statecznik;

5) porównanie wyników pomiarów, o których mowa w pkt 4, z wartością dopuszczalnej całkowitej mocy wejściowej obwodu lampa fluorescencyjna — statecznik.

5. Do dokumentacji technicznej producent dołącza instrukcję użytkowania statecznika.

§ 6. 1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel przechowuje dokumentację techniczną, w celach kontrolnych, co najmniej przez okres 3 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza statecznika.

kania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentację techniczną przechowuje osoba odpowiedzialna za wprowadzenie statecznika do obrotu.

§ 7. 1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien sporządzić dla danego modelu statecznika pisemną deklarację zgodności, w celu potwierdzenia spełnienia przez ten model statecznika wymagań określonych w rozporządzeniu.

2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel dołącza kopię deklaracji zgodności do dokumentacji technicznej.

§ 8. 1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwały:

1) na stateczniku i jego opakowaniu, gdy statecznik stanowi samodzielny element;

2) na oprawie oświetleniowej, w której jest wbudowany statecznik, oraz jej opakowaniu, gdy statecznik jest wprowadzany do obrotu w postaci wbudowanej w oprawę oświetleniową.

2. Wzór znaku CE określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. Wymagania dla dopuszczalnej całkowitej mocy wejściowej obwodu lampa fluorescencyjna — statecznik określone w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia stosuje się do dnia 20 listopada 2005 r.;

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia stosuje się od dnia 21 listopada 2005 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 czerwca 2005 r. (poz. 929)

Załącznik 4

WZÓR ZNAKU CE


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2000/55/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wymogów efektywności energetycznej stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego (Dz. Urz. WE L 279 z 1.11.2000, str. 33). Dane dotyczące ogłoszenia dyrektywy 2000/55/WE dotyczą jej ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.