ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez osoby fizyczne lub prawne dokonujące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Osoba fizyczna lub prawna dokonująca obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych przekazuje organowi kontroli obrotu następujące informacje o realizacji tego obrotu:

1) określenie zezwolenia generalnego, w ramach którego dokonuje obrotu;

2) nazwę towaru;

3) numer kontrolny towaru;

4) ilość i wartość towaru;

5) kraj, z którym prowadzony jest obrót;

6) nazwę importera, jego siedzibę i adres;

7) nazwę eksportera, jego siedzibę i adres;

8) nazwę pośrednich odbiorców i nabywców, ich siedziby i adresy.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1695.