ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia

Na podstawie art. 19 ust. 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wzór certyfikatu wstępnego i certyfikatu oraz zakres składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia, a także wzory formularzy składanych informacji.

§ 2. Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór certyfikatu wstępnego, o którym mowa w art. 19 ust. 7 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 19 ust. 8 ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Informacja o działalności agencji zatrudnienia, o której mowa w art. 19 ust. 17 ustawy, zawiera:

1) w przypadku agencji pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

a) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, które zostały wpisane do prowadzonej przez agencję pośrednictwa pracy ewidencji osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia,

b) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy, według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, zwaną dalej „klasyfikacją”, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia,

c) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy na podstawie stosunku pracy, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia,

d) liczbę miejsc pracy w pozyskanych ofertach pracy;

2) w przypadku agencji pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich — liczbę osób, z uwzględnieniem płci, które podjęty pracę za granicą, według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, na okres do 3 miesięcy, od 3 do 12 miesięcy, powyżej 12 miesięcy, z podaniem państwa zatrudnienia;

3) w przypadku agencji doradztwa personalnego — liczbę pracodawców korzystających z usług agencji doradztwa personalnego w zakresie:

a) prowadzenia analizy zatrudnienia, określania kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,

b) wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy,

c) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, z zastosowaniem narzędzi i metod psychologicznych;

4) w przypadku agencji poradnictwa zawodowego:

a) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, korzystających z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia,

b) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, korzystających z informacji zawodowych, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia,

c) liczbę pracodawców korzystających z pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych;

5) w przypadku agencji pracy tymczasowej:

a) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas określony, w tym do pracodawców zagranicznych,

b) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, w tym do pracodawców zagranicznych,

c) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, niebędą-cych pracownikami agencji pracy tymczasowej, skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, w tym do pracodawców zagranicznych,

d) liczbę pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji, w tym zagranicznych pracodawców użytkowników.

e) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej, według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, na okres do 3 miesięcy, od 3 do 12 miesięcy, powyżej 12 miesięcy, z podaniem państwa zatrudnienia.

2. Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2005 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. (poz. 1770)

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia (Dz. U. Nr 262, poz. 2608), zachowane w mocy na podstawie art. 20 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1366).