ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku 2)

Na podstawie art. 253 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. Nr 104, poz. 970) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) nazwy właściwych podmiotów zaangażowanych w jego przygotowanie;

8) opis substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie.”;

2) w § 4 uchyla się pkt 4;

3) w § 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opisu możliwych scenariuszy awarii oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia i warunków, w których mogą wystąpić, z uwzględnieniem oceny ich zasięgu i skutków, włączając w to mapy, fotografie lub inne podobne opisy przedstawiające obszary, które mogą być objęte skutkami tych awarii;”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Informacje, o których mowa w § 3 pkt 4, dotyczą:

1) sposobów wdrażania zasad wymienionych w systemie bezpieczeństwa, a w szczególności określenia:

a) obowiązków pracowników oraz podwykonawców, w zakresie obsługi instalacji zakładu w czasie rozruchu, normalnej eksploatacji oraz w stanach awaryjnych,

b) potrzeb szkoleniowych personelu, zorganizowania odpowiedniego rodzaju szkoleń oraz zapewnienia udziału w tych szkoleniach pracowników i podwykonawców pracujących w zakładzie;

2) nadzoru nad bezpieczeństwem instalacji, z uwzględnieniem normalnej eksploatacji, konserwacji i czasowych przerw w pracy oraz wprowadzania zmian w procesach technologicznych;

3) prowadzenia systematycznej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków potencjalnych awarii przemysłowych;

4) określenia częstotliwości oceny aktualności i skuteczności systemu bezpieczeństwa.”;

5) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„ § 9a. Opis, o którym mowa w § 3 pkt 8, obejmuje:

1) wykaz substancji niebezpiecznych zawierający:

a) identyfikację substancji zawierającą zgodnie z terminologią międzynarodową nazwę chemiczną, numer CAS (Chemical Abstract Service) oraz nazwę według nomenklatury IUPAC,

b) maksymalne ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się aktualnie (w dniu sporządzenia raportu) lub mogących się znaleźć w zakładzie;

2) charakterystykę fizykochemiczną i toksykologiczną tych substancji oraz wskazanie zagrożeń stwarzanych przez nie dla ludzi i środowiska, zarówno natychmiastowo, jak i z opóźnieniem, w warunkach normalnego użytkowania i awarii;

3) powołanie się na posiadane przez zakład karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2003/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpiecznych poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. WE L 345 z 31.12.2003 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 K Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495.