ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 2)

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa minimalne wymagania dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwanych dalej „pojazdami”.

§ 2. Teren punktu zbierania pojazdów powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony, chyba że punkt zbierania pojazdów znajduje się na terenie już ogrodzonym.

§ 3. Powierzchnia przeznaczona do magazynowania przyjmowanych pojazdów do punktu zbierania pojazdów powinna być utwardzona, szczelna, nie mniejsza niż 200 m2 oraz wyposażona w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.

§ 4. W punkcie zbierania pojazdów wyznacza się pomieszczenie do przyjmowania i obsługi osób przekazujących pojazdy.

§ 5. Punkt zbierania pojazdów wyposaża się w:

1) wagę lub urządzenie z wbudowaną wagą, o skali ważenia nie mniej niż 3,5 Mg;

2) szafę metalową służącą do przechowywania dokumentów przyjętych pojazdów;

3) odpowiednią do jego powierzchni ilość sorbentów, zapewniających ochronę środowiska w przypadku ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z magazynowanych pojazdów.

§ 6. Pojazdy magazynuje się, zabezpieczając przedmioty wyposażenia i części pojazdów przeznaczone do ponownego użycia przed uszkodzeniem.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 czerwca 2005 r., pod numerem 2005/0306/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz.Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).