ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, zwanego dalej „SPO-WKP”, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 43), są składane przez ubiegających się o dofinansowanie do instytucji zarządzającej lub odpowiednich Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających), a w przypadku działania 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo oraz działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje — do właściwej terytorialnie regionalnej instytucji finansującej, w ramach rund aplikacyjnych ogłaszanych kilkakrotnie w ciągu roku, na formularzach stanowiących załączniki nr 1—8 do rozporządzenia.

2. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach poddziałania 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw składane są w sposób ciągły przez cały okres realizacji SPO-WKP, w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą (Dz. U. Nr 265, poz. 2217) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą (Dz. U. Nr 265, poz. 2218).

§ 2. 1. Ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1, do instytucji zarządzającej, Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) lub regionalnej instytucji finansującej właściwej ze względu na rodzaj działania, w ramach którego jest składany wniosek:

1) w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, z wyjątkiem wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach poddziałania 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, które składane są w jednym egzemplarzu, sporządzonych przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dane podane we wniosku, określonymi w ogłoszeniu o rozpoczęciu rundy aplikacyjnej lub ogłoszonymi na stronie internetowej Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) — w przypadku poddziałania 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz

2) w formie dokumentu elektronicznego, sporządzonego przy użyciu aktualnego programu komputerowego, o którym mowa w pkt 1.

2. Każdy egzemplarz wersji papierowej wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ma być:

1) trwale spięty;

2) parafowany na każdej stronie;

3) podpisany na ostatniej stronie przez osobę upoważnioną do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie;

4) przekazany w zaklejonej kopercie.

3. Każdy egzemplarz kopii urzędowych odpisów dokumentów załączonych do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, ma być podpisany na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną i opatrzony pieczęcią „za zgodność z oryginałem” lub adnotacją tej treści.

§ 3. Instytucja zarządzająca, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) lub właściwa terytorialnie regionalna instytucja finansująca nadaje wnioskowi, o którym mowa w § 1 ust. 1, niepowtarzalny numer, rejestruje wniosek w Systemie Informatycznym Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) oraz informuje ubiegającego się o dofinansowanie o dokonanej rejestracji wniosku i nadanym numerze w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 4. 1. Ustala się następujące wzory wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP składanych do instytucji zarządzającej:

1) w ramach działania 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) w ramach Pomocy technicznej, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Ustala się następujące wzory wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP składanych do Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej):

1) w ramach działania 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

3) w ramach działania 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

4) w ramach działania 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line, który jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

5) w ramach działania 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje oraz działania 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, który jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

6) w ramach poddziałania 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, który jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

3. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach poddziałania 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji SPO-WKP składa się według wzoru wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz. U. Nr 123, poz. 1294).

§ 5. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu zgodnie z kryteriami wyboru projektów, zawartymi w Uzupełnieniu SPO-WKP, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023).

§ 6. 1. Do czasu wdrożenia aktualnego programu komputerowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, wnioski, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą być składane przez ubiegających się o dofinansowanie w formie papierowej zgodnej ze wzorami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w formie dokumentu elektronicznego, będącego zapisem wniosku złożonego w formie papierowej.

2. Informacja o wdrożeniu aktualnego programu komputerowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, zostanie podana do publicznej wiadomości przez instytucję zarządzającą, Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) oraz regionalne instytucje finansujące.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. (poz. 2341)