ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023) w załączniku „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w „Słowniku terminologicznym z wykazem skrótów”:

a) część tabeli w brzmieniu:


„BZT5

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen”

otrzymuje brzmienie:


„BZT5

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen.”,

b) skreśla się część tabeli w brzmieniu:


„Beneficjent

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o NPR. Pełni funkcję ostatecznego odbiorcy pomocy (projektodawcy) zgodnie z rozporządzeniem 438/2001, Beneficjenci wymienieni w Uzupełnieniu SPO-WKP konsumują katalog Beneficjentów wymienionych w SPO-WKP; (z ana. Beneficiary).”.


c) po części tabeli w brzmieniu:


„BAT

Najlepsza Dostępna Technika – Najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji, lub jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczenie emisji i wpływu na środowisko jako całość; (z ang. BAT – Best Available Techniaues).


dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o NPR oraz rozporządzeniem 1260/1999; (z ang. Implementing Institution).”,


d) skreśla się część tabeli w brzmieniu:


„Dotacja

Bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym, dokonywana przez → Instytucję Wdrażającą na rzecz określonego → Beneficienta; (z ang. subsidy).”.


e) po części tabeli w brzmieniu:


„Dokumenty programowe

Dokumenty w postaci → programów lub planów rozwoju, opracowywane dla potrzeb wydatkowania środków wstępnie przyznanych (alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisie Europejska w ramach → Funduszy Strukturalnych. Określają m. in. cele i główne kierunki wydatkowania środków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań oraz szacowaną wielkość i rozbicie środków z uwzględnieniem współfinansowania ze wszystkich osiągalnych źródeł budżetowych. Do dokumentów takich zaliczamy → sektorowe programy operacyjne oraz → NPR; (z ang. propramming (operational) documents).


dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Duży przedsiębiorca

Przedsiębiorca inny niż mały lub średni, o których mowa w rozporządzeniu 70/2001 oraz rozporządzeniu 364/2004.

Duże przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo inne niż małe lub średnie, o których mowa w rozporządzeniu 70/2001 oraz rozporządzeniu 364/2004.”,

f) skreśla się część tabeli w brzmieniu:


„Instytucja wdrażająca

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o NPR. Pełni funkcję beneficjenta końcowego zgodnie z rozporządzeniem 1260/1999; (z ang. Implementing Institution).”,


g) część tabeli w brzmieniu:


„MSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa:

Definicja obowiązująca do końca 2004 r.:
średnie przedsiębiorstwo, to przedsiębiorstwo, które zatrudnia poniżej 250 pracowników. Jego obrót roczny nie powinien przekraczać 40 mln € lub jego bilans roczny powinien być poniżej 27 mln € (w ciągu 2 następujących po sobie lat obrachunkowych).

Małe przedsiębiorstwo, to przedsiębiorstwo, które zatrudnia poniżej 50 pracowników. Jego obrót roczny nie powinien przekraczać 7 mln € lub jego bilans roczny nie powinien przekraczać 5 mln € (w ciągu 2 następujących po sobie lat obrachunkowych).
Każde przedsiębiorstwo musi być niezależne – tj. 25% kapitału lub praw głosu na walnym zgromadzeniu nie może być w posiadaniu jednego lub kilku przedsiębiorstw, które nie spełniają warunków przyjętych dla małego i średniego lub małego przedsiębiorstwa. W dwóch następujących przypadkach powyższe progi mogą być przekroczone:
– gdy przedsiębiorstwo należy do spółki publicznej, przedsiębiorstw „venture capital” lub inwestorów instytucjonalnych i pod warunkiem, że żadne z wcześniej wymienionych nie sprawuje kontroli nad tym przedsiębiorstwem;
– gdy kapitał jest rozproszony w taki sposób, że przedsiębiorstwo może zadeklarować w zgodzie z prawem, że nie należy w 25% do jednego lub grupy przedsiębiorstw nie-spełniających warunków przynależności do sektora MSP.
Definicja obowiązująca od 01.01.2005 r. oparta na Zaleceniu Komisji z 06.05.2003 r. nr 2003/361 dotyczącego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L 124, 20/05/2003 P. 0036 – 0041):
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
– zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekracząjący równowartości w PLN 10 mln €, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w PLN 10 mln €.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
– zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekracząjący równowartości w PLN 50 mln €, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w PLN 43 mln €.
Nie uważa się odpowiednio za małego lub średniego przedsiębiorcę, w którym przedsiębiorcy inni niż mali lub średni, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:
– 25% i więcej wkład udziałów lub akcji;
– prawa do 25% i udziału w zysku;
3) 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni.
(z ang. smali and medium-sized enterprise)”


otrzymuje brzmienie:


„MSP

Zgodnie z rozporządzeniem 70/2001 oraz rozporządzeniem 364/2004.”,

h) część tabeli w brzmieniu:


„Nowo powstałe przedsiębiorstwo oparte na wykorzystaniu zaawansowanych technologii

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 3 lata, które produkuje wyroby lub świadczy usługi w oparciu o zaawansowaną technologię (tj. stosowaną w Polsce nie dłużej niż 3 lata); (z ang. advanced technologies based start-ups).”

otrzymuje brzmienie:


„Nowo powstałe przedsiębiorstwo oparte na wykorzystaniu nowej technologii

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie dłuższy niż 3 lata, które produkuje wyroby lub świadczy usługi w oparciu o nową technologię.”,

i) po części tabeli w brzmieniu:


„Nieprawidłowości

Wszelkie rozbieżności w stosunku do uzgodnionego przez → Instytucję Zarządzającą, → Instytucje Wdrażającą oraz → Beneficjenta sposobu wydatkowania środków w ramach programów lub projektów; (z ang. irregularities).”


dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Nowa technologia

Technologia stosowana w Polsce nie dłużej niż 3 lata.”,


j) po części tabeli w brzmieniu:


„Operacje

Projekt lub czynność podejmowana przez → Beneficjentów (synonim projektu); (z ang. operations).”

dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Ostateczny Odbiorca (beneficjent)

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o NPR oraz zgodnie z rozporządzeniem 438/2001. Pełni funkcję projektodawcy. Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) wymienieni w Uzupełnieniu SPO – WKP wyczerpują katalog beneficjentów (Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)) wymienionych w SPO – WKP; (z ana Beneficiary).”,


k) po części tabeli w brzmieniu:


„Rozporządzenie 69/2001

Rozporządzenie nr 69/2001/WE z dnia 12 stycznia w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001); (z ang. Commission Regulation (EC) No 69/2001).”


dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Rozporządzenie 364/2004

Rozporządzenie nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004).”,

l) po części tabeli w brzmieniu:


„Wniosek o płatność

Wniosek o płatność oznacza wniosek składany przez Beneficjena do Instytucji Wdrażającej lub innej instytucji odpowiedzialnej za przyjmowanie takich wniosków w celu uzyskania refundacji części lub całości poniesionych w związku z realizacją projektu wydatków kwalifikowanych; (z ang. payment application).”

dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006.”

m) po części tabeli w brzmieniu:


„Wskaźniki wkładu

Wskaźniki odnoszące się do budżetu przydzielonego dla kolejnych poziomów wsparcia. Wskaźniki te są wykorzystywane przy → monitorowaniu postępu w odniesieniu do (rocznych) → zobowiązań i → płatności z funduszy dostępnych dla każdej → operacji, → działania → programu w odniesieniu do jego kosztów; (z ang. input indicators).”


dodaje się część tabeli w brzmieniu:


„Wsparcie finansowe

Środki finansowe przekazywane Ostatecznemu Odbiorcy (beneficjentowi) w ramach dofinansowania projektu realizowanego w ramach SPO – WKP, pochodzące z publicznych środków krajowych oraz publicznych środków wspólnotowych.”;

2) w części III.1.2 Działanie 1.2 „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw” tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO – WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania

1.2.1 Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych
1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych
1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital

Kategoria interwencji 165
Numer działania 1.2
Czas trwania działania Maj 2004 – grudzień 2006
Instytucja Zarządzająca

Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia DWK

Instytucja Pośrednicząca
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) PARP 1)
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1.2.1 regionalne i lokalne fundusze mikro-pożyczkowe
1.2.2 regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych
1.2.3 fundusze typu seed capital

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia IP
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe

Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków)

Wsparcie dla funduszy:

1.2.1 – 70% (nie jest pomocą publiczną)
1.2.2 – 80% (nie jest pomocą publiczną)
1.2.3 – 50% (nie jest pomocą publiczną)

Wsparcie dla wszystkich rodzajów funduszy nie może być niższe niż 3 mln PLN i wyższe niż 50 mln PLN.

Wsparcie dla przedsiębiorców:

Zgodnie z zatwierdzonym programem pomocowym

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 218,956309 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 173,956309 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 45,000000 mln €
Środki prywatne 35,300000 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 86,12%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 79,45%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 20,55%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 68,42%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 17,7%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 13,88%
Skład Komitetu Sterującego

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,
– przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
– przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO-WKP,
– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,
– przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.

Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.2,
– eksperci.”;


3) w części III. 1.3 Działanie 1.3 „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO – WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
Nazwa poddziałania
Kategoria interwencji

161, 163, 164, 311, 312, 319, 321, 322, 324, 333, 345, 351

Numer działania 1.3
Czas trwania działania Maj 2004 – grudzień 2006
Instytucja Zarządzająca

Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia DWK

Instytucja Pośrednicząca
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) ARP S.A.
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, w tym przedsiębiorczości akademickiej, np. agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne, z udziałem w szczególności samorządów regionalnych i lokalnych, przedsiębiorców, uczelni wyższych i innych podmiotów

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia IP
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe

Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków)

Wsparcie dla parków przemysłowych i naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych – 100%

Wsparcie dla przedsiębiorców działających w parkach przemysłowych i naukowo-technologicznych oraz inkubatorach technologicznych – zgodnie z zasadą de minimis

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 169,157774 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 126,857774 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe (budżet państwa, budżet j.s.t. i inne środki publiczne) 42,300000 mln €
Środki prywatne 0 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75%
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 75%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0%
Skład Komitetu Sterującego

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,
– przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
– przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO – WKP,
– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,
– przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.

Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.3,
– eksperci.”,


b) część „Instytucja Wdrażająca, Beneficjenci” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca), Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci).

Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) działania jest ARP S.A. Odbiorcami Ostatecznymi (beneficjentami) są podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, w tym przedsiębiorczości akademickiej, np. agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne, z udziałem w szczególności samorządów regionalnych i lokalnych, przedsiębiorców, uczelni wyższych i innych podmiotów.”;

4) w części III.1.4 Działanie 1.4 „Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką”:

a) w tabeli zamieszczonej pod tytułem działania, część tabeli w brzmieniu:


„Nazwa poddziałania

1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R,
1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe,
1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki,
1.4.4 Projekty celowe realizowane przez CZT,
1.4.5 Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight).”


otrzymuje brzmienie:


„Nazwa poddziałania

1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R,
1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe,
1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki,
1.4.4 Projekty celowe realizowane przez CZT,
1.4.5 Projekty badawcze i celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight).”,


b) część „Opis działania” otrzymuje brzmienie:

„Opis działania

Cel działania zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących poddziałań:

1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R,

1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe,

1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki,

1.4.4 Projekty celowe realizowane przez CZT,

1.4.5 Projekty badawcze i celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight).

Działanie 1.4 ma na celu wspomaganie przedsiębiorców w zdobywaniu nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju ich działalności i poprawy ich pozycji konkurencyjnej na rynku poprzez podniesienie atrakcyjności oferty instytucji sfery B+R, pełniących rolę partnerów dla przedsiębiorstw, oraz wspomaganie finansowe projektów celowych dotyczących badań stosowanych i prac rozwojowych wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie lub we współpracy z instytucjami B+R.

Cele działania 1.4 zostaną osiągnięte poprzez koncentrację środków na rozwój najbardziej zaawansowanych instytucji działających na rzecz rozwoju technologii, tworzących naukowo-przemysłowe centra technologiczne (CZT oraz Centra Doskonałości) w priorytetowych dla polskiej gospodarki dziedzinach, oraz wspieranie badań stosowanych i prac rozwojowych ukierunkowanych na rozwój nowych technologii dla sektora produkcyjnego i usługowego.

Kolejnym obszarem wsparcia działania są prace badawcze i studialne w zakresie wspierania budowy strategii rozwoju gospodarczego w oparciu o rozwój technologii zarówno na poziomie makro-, jak i mikrogospodarczym. Celem jest wskazywanie i monitorowanie kierunków rozwoju oraz nisz, w których podjęcie działalności gospodarczej ma duże szansę odniesienia sukcesu rynkowego, oraz porównywanie poziomu stosowanych technologii z aktualną ofertą ze strony nauki.

Działania te są zgodne ze Strategią Lizbońską UE i tworzeniem Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a także tworzą warunki sprzyjające rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach działania wspierane będą:

1. CZT, które będą funkcjonowały w ścisłej współpracy z gospodarką, tzn. z dużą liczbą przedsiębiorstw i innych odbiorców pomocy, np. branżowymi lub regionalnymi izbami gospodarczymi, służbą zdrowia.

CZT będą mogły ubiegać się o dofinansowanie:

– infrastruktury badawczej w postaci budowy lub modernizacji laboratoriów oraz wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych,

– projektów celowych obejmujących skoordynowane działania członków CZT w celu osiągnięcia konkretnych wyników badawczych o istotnym znaczeniu gospodarczym, zawierających szczegółowy plan wykorzystania tych wyników w praktyce gospodarczej i spodziewanych efektów finansowych.

2. Centra Doskonałości, które będą wykorzystywały bazę laboratoryjną do badań prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych.

Centra Doskonałości będą mogły ubiegać się o dofinansowanie:

– infrastruktury badawczej w postaci budowy, modernizacji i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych.

3. Jednostki naukowe posiadające laboratoria świadczące specjalistyczne usługi techniczne na rzecz gospodarki, a zwłaszcza MSP. Wsparcie będzie obejmowało:

– inwestycje w infrastrukturę laboratoriów świadczących dla przedsiębiorstw usługi specjalistyczne o udokumentowanym popycie rynkowym,

– inwestycje w infrastrukturę laboratoriów certyfikowanych i laboratoriów ubiegających się o certyfikację, posiadających charakter sieciowy lub branżowy.

4. Przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw realizujących badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i badań przedkonkurencyjnych. Wsparcie przedsiębiorstw będzie obejmowało:

– projekty celowe związane z wprowadzaniem nowych technologii oraz BAT prowadzone przez nich samodzielnie lub we współpracy z instytucjami sfery B+R.

5. Podmioty realizujące projekty badawcze i celowe wspomagające tworzenie strategii rozwoju gospodarczego w oparciu o rozwój nauki i nowych technologii zarówno na poziomie makro-, jak i mikrogospodarczym (z ang. foresight).

Narzędzia interwencji

Wsparcie ze środków publicznych w ramach działania ma charakter wsparcia finansowego dla projektów celowych wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych oraz wsparcia finansowego na inwestycje. Będzie ono refundacją całości lub części wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu.

Projekty w ramach działania 1.4 są realizowane na terenie całego kraju.

Relacje do innych programów operacyjnych

Działania o uzupełniającym wobec działania 1.4 charakterze znajdują się w ZPORR oraz SPO – RZL.

W ZPORR następujące działania odnoszą się do działania 1.4 SPO – WKP:

– Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – działanie 2.6

– zakładanie sieci transferu innowacji, rozwój systemów wymiany informacji i komunikacji, również działalność szkoleniowa wspierająca zachowania innowacyjne,

– Regionalna Infrastruktura Społeczna – działanie 1.3

– rozwój i modernizacja obiektów konferencyjnych i ich wyposażenia, bibliotek, laboratoriów i innych udogodnień przeznaczonych dla działalności naukowej i badawczej,

– Lokalna infrastruktura społeczna – działanie 3.5

– rozwój lokalnej infrastruktury społecznej.

W SPO – RZL Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, a w szczególności następujące działanie w ramach tego Priorytetu odnosi się do działania 1.4 SPO – WKP:

– Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki – działanie 2.3

– wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą B+R i sferą gospodarczą.

Spodziewane rezultaty i efekty

– poprawa warunków prowadzenia działalności B+R,

– zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą B+R a przedsiębiorstwami, wyrażające się efektywnością wspólnie zrealizowanych projektów, mających wpływ na wzrost konkurencyjności gospodarki,

– zwiększenie nakładów na prace B+R w przedsiębiorstwach globalnie i w porównaniu z nakładami na B+R z budżetu państwa,

– wzrost liczby patentów,

– wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych w całkowitej liczbie przedsiębiorstw.”;

5) część III. 1.5 Działanie 1.5 „Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line” otrzymuje brzmienie:

„III. 1.5 DZIAŁANIE 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług PUBLICZNYCH ON-LINE


Nazwa Programu Operacyjnego SPO – WKP
Nazwa Priorytetu Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Nazwa działania Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line
Nazwa poddziałania
Kategoria interwencji 321,322,324
Numer działania 1.5
Czas trwania działania Maj 2004 – grudzień 2006
Instytucja Zarządzająca

Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia DWK

Instytucja Pośrednicząca

Minister Nauki i Informatyzacji, którego obsługę zapewnia Departament Funduszy Strukturalnych

Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)

Minister Nauki i Informatyzacji, którego obsługę zapewnia Departament Badań na Rzecz Gospodarki

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

– instytucje administracji rządowej
– instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw

Instytucja Płatnicza

Minister Finansów, którego obsługę zapewnia IP

Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe

Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków)

100% (wsparcie nie jest pomocą publiczną)

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 153,286413 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 114,986413 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 38,300000 mln €
Środki prywatne 0 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 75%
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 25%
Wkład UE w środkach ogółem (w %) 75%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0%
Skład Komitetu Sterującego

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,
– przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
– przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO – WKP,
– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,
– przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.

Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej właściwej dla działania 1.5,
– przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla działania 1.5,
– eksperci.


Kategorie interwencji: 321, 322, 324

Cel działania

Celem działania jest polepszenie warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie ilości i poprawę jakości usług świadczonych on-line przez instytucje sektora publicznego na rzecz przedsiębiorstw z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Uzasadnienie wyboru działania

Analiza stanu polskich przedsiębiorstw oraz administracji wskazuje na znaczące opóźnienia w dziedzinie nowoczesnych technologii. Spadek realny inwestycji i niedostateczne nasycenie gospodarki nowoczesnymi technologiami będą tylko pogłębiały różnice między przedsiębiorcami polskimi a ich partnerami handlowymi z UE. Szansą na zmianę tych niekorzystnych trendów jest przede wszystkim rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego, a także nowych gałęzi przemysłu i usług, bazujących na najnowszych rozwiązaniach informatyki.

Do podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw znacząco przyczyni się przeniesienie na platformę elektroniczną takich kluczowych usług publicznych jak np.:

– rejestracja działalności gospodarczej,

– rozliczanie podatku VAT oraz CIT,

– zamówienia publiczne, przekazywanie danych statystycznych,

– pozwolenia i opłaty za korzystanie ze środowiska oraz

– wydawanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

W chwili obecnej żadna z powyższych usług nie jest świadczona w pełni elektronicznie. Zaletami planowanych rozwiązań będą m. in. skrócenie czasu, a co za tym idzie również obniżenie kosztów załatwiania spraw urzędowych, ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez uproszczenie procedur oraz zmniejszenie biurokracji.

Należy zaznaczyć, że działanie ma charakter kompleksowy. Z jednej strony, zakłada ustanowienie jednego miejsca w Internecie, gdzie przedsiębiorcy będą mogli załatwiać sprawy urzędowe, z drugiej, podniesie poziom bezpieczeństwa przesyłanych do administracji danych, co pozwoli zwiększyć zaufanie przedsiębiorców do komunikacji elektronicznej. Ponadto integracja rejestrów pozwoli przedsiębiorcom na dostęp także drogą elektroniczną do rejestrów i ewidencji prowadzonych przez administrację. Jest to o tyle istotne, że na bazie informacji publicznej przedsiębiorstwa mogą świadczyć usługi komercyjne, rozwijając nowy segment rynku.

Budowa platformy elektronicznej posiada nie tylko wymiar krajowy. Ułatwi ona dostęp do polskiego rynku przedsiębiorstwom z UE, m.in. skracając czas potrzebny na rejestrację działalności gospodarczej w Polsce oraz pokonanie innych biurokratycznych przeszkód.

W gospodarce opartej na wiedzy najcenniejsza jest informacja. Dzięki stworzeniu platformy elektronicznej integracji rejestrów państwowych oraz rozwinięciu rynku informacji publicznej ta ostatnia dotrze do podmiotów, które korzystają z niej, prowadząc działalność gospodarczą. Pozwoli to również zmniejszyć dystans pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a ich partnerami w UE oraz wzmocni ich pozycję konkurencyjną na JRE.

Opis działania

Cel działania zostanie osiągnięty poprzez:

– stworzenie platformy elektronicznej, dzięki której przedsiębiorstwa i obywatele uzyskają dostęp do tanich, szybkich i o wysokiej jakości usług i informacji publicznych,

– zwiększenie liczby usług publicznych świadczonych on-line,

– integrację rejestrów osób i firm oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa.

Platforma elektroniczna jest rozumiana jako system informatyczny, który umożliwi przedsiębiorstwom oraz obywatelom łatwiejszy dostęp do usług i informacji publicznych. Planuje się uruchomienie jednej centralnej platformy elektronicznej, która będzie komunikować się z innymi systemami wsparcia w urzędach administracji publicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie załatwianie wszystkich spraw na jednej centralnej platformie elektronicznej – portalu. Portal internetowy będzie jedynym widocznym elementem dla użytkowników. W ramach usług publicznych będą świadczone takie usługi dla obywateli jak: rozliczanie podatku dochodowego, zapisy do lekarza czy na uczelnię wyższą, składanie podań w sprawie wydania dowodu osobistego, prawa jazdy czy paszportu. Przedsiębiorcy będą mogli m.in. elektronicznie rozliczać podatki (CIT i VAT), przesyłać dane statystyczne, rozliczać cła oraz uczestniczyć w elektronicznym postępowaniu o zamówienia publiczne.

W przypadku projektów dotyczących usług i aplikacji dla przedsiębiorstw przewiduje się ogłaszanie powszechnych wezwań na dane grupy projektów. Kryteriami przy wyborze projektu będą przede wszystkim: ilość stwarzanych usług publicznych, zapewnienie łatwego dostępu dla wszystkich użytkowników, neutralność technologiczna. Projekty będą wyłaniane w trybie konkursu w oparciu o przyjęte zasady wyboru projektów.

W ramach działania 1.5 wspierane są następujące grupy projektów:

– budowa platformy elektronicznej, w tym w szczególności:

– inwestycje w podstawową infrastrukturę umożliwiającą budowę platformy elektronicznej, w szczególności nowe budynki potrzebne do instalacji sprzętu teleinformatycznego, infrastrukturę telekomunikacyjną oraz szerokopasmowe łącza internetowe,

– zakup nowych komputerów oraz serwerów, modernizacja istniejących jednostek centralnych, zakup i instalacja lokalnych urządzeń sieciowych,

– zakup oprogramowania, licencji i baz danych potrzebnych do świadczenia usług dla przedsiębiorstw w ramach platformy elektronicznej,

– projekty dotyczące integracji referencyjnych rejestrów osób i firm:

– zakup i instalacja systemu serwerów centralnych,

– zakup oprogramowania specjalistycznego dla potrzeb integracji rejestrów,

– projekty zwiększające bezpieczeństwo wymiany danych dostarczanych przez przedsiębiorstwa i obywateli do administracji publicznej, m.in.:

– zakup sprzętu informatycznego, np. czytników i kart,

– zakup specjalistycznego oprogramowania.

Dodatkowo interoperacyjność (środki, dzięki którym nastąpi połączenie systemów i sposobów ich działania między sobą), standaryzacja i użytkowanie otwartych źródeł oprogramowania, które są kluczowymi wymaganiami w kontekście tego typu projektów.

Ze względu na to, że celem działania jest wzrost udziału przedsiębiorstw w gospodarce elektronicznej, elektroniczne usługi publiczne muszą być kształtowane w taki sposób, żeby jak najlepiej odpowiadały oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorców poprzez rozwój usług publicznych w ramach platform elektronicznych.

Narzędzia interwencji

Wsparcie w ramach działania 1.5 będzie mieć charakter wsparcia finansowego będącego refundacją części wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu.

Zasięg terytorialny działania – cały kraj.

Relacje do innych programów operacyjnych

Działania o uzupełniającym wobec prezentowanego działania 1.5 charakterze znajdują się w ZPORR oraz SPO – RZL.

W ZPORR jest to Priorytet 1 działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Celem tego działania jest przede wszystkim budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w regionach, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu i innych technologii informacyjnych skomunikowanych pomiędzy regionami w Polsce i UE oraz w układzie wewnątrz-regionalnym pomiędzy dużymi ośrodkami a obszarami wiejskimi i małymi miastami,

W przypadku SPO – RZL są to: Priorytet 2 – działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie, działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy oraz działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Celem wyżej wymienionych działań jest przygotowanie społeczeństwa polskiego do funkcjonowania w systemie globalnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez podnoszenie poziomu jego wykształcenia, zwiększanie wykorzystania możliwości edukacji ustawicznej oraz technologii komunikacyjnych i informacyjnych przez osoby dorosłe, a także przygotowanie kadry dydaktycznej do kształcenia na odległość.

Spodziewane rezultaty i efekty

– zwiększenie liczby usług publicznych w pełni dostępnych on-line,

– wzrost liczby przedsiębiorców korzystających z usług publicznych świadczonych przez Internet,

– wzrost liczby zintegrowanych referencyjnych rejestrów osób i firm, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, obniżenie kosztów działania przedsiębiorstw,

– świadczenie nowych usług przez przedsiębiorców na bazie informacji publicznej,

– wzrost liczby osób i przedsiębiorstw korzystających z Internetu.

Realizacja polityk horyzontalnych UE

Wdrożenie projektów w ramach działania 1.5 będzie przyczyniać się do ochrony środowiska m.in. poprzez zmniejszenie zużycia papieru. Poza tym, wdrożenie usług dostępnych on-line zredukuje zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez środki transportu.

Działanie 1.5 przyczyni się do powstania nowego segmentu rynku, którym będą usługi świadczone na podstawie informacji publicznej. Realizacja projektów w ramach tego działania będzie miała bezpośredni wpływ na politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Realizacja projektów z zakresu systemu dostępu do informacji publicznej dla przedsiębiorców i obywateli będzie uwzględniać założenia polityki wspólnotowej dotyczącej równych szans kobiet i mężczyzn.

Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające), Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) jest Minister Nauki i Informatyzacji, którego obsługę zapewnia Departament Badań na Rzecz Gospodarki.

Ostatecznymi Odbiorcami (beneficjentami) są instytucje administracji rządowej oraz instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw.

Wskaźniki monitorowania realizacji działania

Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania są przedstawione w załączniku 3 – Wskaźniki monitorowania SPO – WKP, jego priorytetów i działań – zestawienie zbiorcze.

Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.5

W ramach działania nie będzie udzielana pomoc publiczna.

Na realizację działania 1.5 przewidziano 153,29 mln €, z czego 114,99 mln € będzie pochodziło z EFRR, 38,3 mln € z budżetu państwa. Nie przewiduje się wkładu finansowego ze źródeł prywatnych.

Maksymalne dofinansowanie projektów realizowanych w ramach działania wynosi 75%. Maksymalne dofinansowanie z EFRR wyniesie 75% kwalifikujących się wydatków. Pozostałe 25% jest wkładem własnym Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów).

Tabela finansowa działania 1.5 (w mln €)


Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny

Wkład z EFRR

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

1
(2+5)

2
(3+4)

3

4

5

Działanie 1.5
Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line

153,29

153,29

114,99

38,3

0


Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 1.5 znajduje się w załączniku 10b – Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO – WKP dla działań 1.4,1.5 oraz 2.4.”;

6) w części III.2.1 Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez doradztwo”:

a) część „Cel działania” otrzymuje brzmienie:

„Cel działania

Celem działania jest zwiększenie poziomu konkurencyjności MSP prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej.”,

b) część „Opis działania” otrzymuje brzmienie:

„Opis działania

Działanie będzie realizowane poprzez udzielanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw przeznaczonego na pokrycie części kosztów usług doradczych świadczonych przez akredytowanych wykonawców lub wykonawców wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (dotyczy mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność opartą na wykorzystaniu nowych technologii, które ubiegają się o wsparcie ze środków publicznych przekraczające 50% wydatków kwalifikowanych) i dotyczących następujących rodzajów projektów:

1) na usługi doradcze w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie UE;

2) na usługi doradcze w zakresie jakości, dotyczące w szczególności:

a) projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania BHP,

b) uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu,

c) wydawania deklaracji zgodności producenta w zakresie określonym w lit. b,

d) zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;

3) na usługi doradcze związane z innowacjami i nowymi technologiami, obejmujące w szczególności projekty na usługi doradcze z zakresu:

a) wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne,

b) tworzenia przedsiębiorstw opartych na wykorzystaniu nowych technologii lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu nowych usług na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na tym rynku,

c) wykorzystywania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

4) wprowadzanie przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne;

5) tworzenie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw;

6) łączenie się przedsiębiorstw;

7) pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

Rodzaje działalności gospodarczych, na które nie może być udzielone wsparcie w ramach działania 2.1, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO – WKP”.

Narzędzia interwencji

Wsparcie ze środków publicznych w ramach tego działania ma charakter wsparcia finansowego będącego refundacją części wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu.

Projekty w ramach działania 2.1 są realizowane na terenie całego kraju.

Realizacja ww. rodzajów projektów przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności MSP, co zostało zdefiniowane jako cel Priorytetu 2. Na poziomie celów cząstkowych Priorytetu 2, działanie 2.1 jest bezpośrednio powiązane z celem dotyczącym poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w wiedzę.

Świadczone w ramach działania usługi doradcze dla MSP umożliwią m.in. lepsze przygotowanie MSP do realizacji projektów inwestycyjnych, przewidzianych w ramach Priorytetu 2. Działanie jest także ściśle związane z projektami dotyczącymi wzmacniania instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw. Zakłada się, że usługi doradcze dla przedsiębiorców będą świadczone m.in. przez podmioty, które uzyskają wsparcie w ramach Priorytetu 1, o ile otrzymają one akredytację na wykonywanie usług doradczych.

Relacje do innych programów operacyjnych

Działanie 2.1 wymaga koordynacji z podobnymi działaniami doradczymi, które zostały zaproponowane w SPO – RZL i ZPORR.

W ZPORR następujące działania odnoszą się do działania 2.1 SPO – WKP:

– Mikroprzedsiębiorstwa – działanie 3.4

– działanie to ma doprowadzić do wzrostu przedsiębiorczości poprzez udzielenie wsparcia dla zwiększenia liczby nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw (wykluczając z tej grupy mikroprzedsiębiorstwa oparte na wykorzystaniu nowych technologii o znaczącym potencjale rynkowym, które są wspierane w ramach SPO – WKP). Pomoc w formie wsparcia finansowego na inwestycje oraz wsparcia finansowego na usługi doradcze udzielana jest na utworzenie i dalszy rozwój mikroprzedsiębiorstw działających, w szczególności, poza tradycyjnymi sektorami działalności gospodarczej,

– Promocja przedsiębiorczości – działanie 2.5

– działanie to koncentruje się na dostarczeniu wsparcia w postaci usług doradczych dla osób i grup osób, które zamierzają założyć swoją własną działalność gospodarczą oraz rozpowszechniać dobre metody i praktyki rozwijające tę działalność.

W SPO – RZL Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, a w szczególności poniższe działanie w ramach tego Priorytetu odnosi się do działania 2.1 SPO – WKP:

– Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki – działanie 2.3

– poprawa konkurencyjności MSP poprzez ułatwienie dostępu tych przedsiębiorstw do specjalistycznych usług doradczych, w tym z zakresu kwalifikacji pracowników,

– ułatwienie wprowadzania nowych form zatrudnienia i nowych form organizacyjnych (w tym pracy czasowej, rotacji pracy, telepracy, dostosowanie organizacji i form zatrudnienia w kontekście zmian technologicznych z uwzględnieniem poprawy warunków pracy).

Spodziewane rezultaty i efekty

W wyniku realizacji działania 2.1 można oczekiwać następujących efektów:

– zwiększenia liczby MSP korzystających ze specjalistycznych usług doradczych,

– wzrostu udziału przedsiębiorstw posiadających certyfikaty jakości w całkowitej liczbie przedsiębiorstw,

– wzrostu udziału sektora MSP w eksporcie ogółem,

– wzrostu wskaźnika przedsiębiorstw innowacyjnych,

– wzrostu liczby nowych miejsc pracy w firmach korzystających z doradztwa.”;

7) w części III.2.2 Działanie 2.2 „Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego SPO – WKP
Nazwa Priorytetu Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa działania Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Nazwa poddziałania

2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Kategoria interwencji

2.2.1 — 151, 161,321,322,324
2.2.2 — 153,163

Numer działania 2.2
Czas trwania działania Maj 2004 – grudzień 2006
Instytucja Zarządzająca

Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia DWK

Instytucja Pośrednicząca
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)

2.2.1 – Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia DIF
2.2.2 – Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia DZE

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski i dokonujące nowych inwestycji (2.2.1)
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski (2.2.2)

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia IP
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe

Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków)

2.2.1 – 50% dla dużych przedsiębiorców, 65% dla MSP, zgodnie z mapą pomocy regionalnej
2.2.2 – 50% (zasada de minimis)

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 370,072075 mln €
Wsparcie finansowe z EFRR 253,472075 mln €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 116,600000 mln €
Środki prywatne 354,200000 mln €
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 51,10%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 68,49%
Wkład krajowy publiczny w całości środków publicznych (w %) 31,51%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 35%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 16,10%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 48,90%
Skład Komitetu Sterującego

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,
– przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
– przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO – WKP,
– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,
– przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.

Skład Grup Roboczych ds. oceny projektów

– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) właściwego dla poddziałania
– eksperci.”,


b) zamieszczone pod tabelą wyrazy „Kategorie interwencji: 151,153,161,163,164, 321, 322, 324” zastępuje się wyrazami: „Kategorie interwencji: 151,153,161,163,321,322,324”,

c) w poddziałaniu 2.2.1 „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” części „Opis poddziałania 2.2.1” i „Realizacja polityk horyzontalnych UE” otrzymują brzmienie:

„Opis poddziałania 2.2.1

W ramach podziałania przedsiębiorcy podejmujący nowe inwestycje i tworzący nowe miejsca pracy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na inwestycje.

Ze wsparcia finansowego korzystać mogą MSP i duże przedsiębiorstwa. Niemniej szczególna uwaga będzie poświęcona rozwojowi sektora MSP. Z tego względu 3/4 środków z EFRR oraz krajowych środków budżetowych w ramach tego działania będzie przyznane MSP. Szczególna waga przywiązywana jest także do wspierania inwestycji innowacyjnych (włączając inwestycje z zakresu BHP), które są niezwykle istotne dla podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Poziom wsparcia jest uzależniony m.in. od regionu, w którym inwestycje są ulokowane.

Wsparcie będzie obejmowało wsparcie finansowe dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji, polegających na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa, zarówno ze sfery produkcyjnej, jak i usługowej, jak również na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produktu, produkcji lub procesu produkcyjnego oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami. Mogą to być inwestycje m.in. w:

– środki trwałe, takie jak budynki, budowle, maszyny i urządzenia,

– wartości niematerialne i prawne, polegające na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how.

Narzędzia interwencji

Wsparcie w ramach poddziałania 2.2.1 ma charakter wsparcia finansowego będącego refundacją części wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu.

Zasięg terytorialny podziałania – cały kraj.

Spodziewane rezultaty poddziałania

W wyniku realizacji tego poddziałania oczekuje się pozytywnych efektów, obejmujących m.in.:

– wzrost liczby nowych miejsc pracy,

– zwiększenie poziomu inwestycji w sektorze przedsiębiorstw,

– wzrost udziału produkcji wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych,

– poprawę oferty produktowej i technologicznej przedsiębiorstw,

– zwiększenie liczby przedsiębiorstw innowacyjnych,

– zwiększenie stopnia dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska,

– wzrost nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach,

– zwiększenie nakładów na prace B+R w przedsiębiorstwie.

Relacje do innych programów operacyjnych

Realizacja podziałania 2.2.1 pozostaje w ścisłym związku z działaniami znajdującymi się w ZPORR oraz SPO – RZL.

W ZPORR są to działania:

w Priorytecie 2:

– Promocja przedsiębiorczości – działanie 2.5

w Priorytecie 3:

– Mikroprzedsiębiorstwa – działanie 3.4

W SPO – RZL jest to działanie w Priorytecie 2:

– Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki – działanie 2.3.

Realizacja polityk horyzontalnych UE

Inwestycje zrealizowane w wyniku realizacji poddziałania będą mieć korzystny wpływ na rynek pracy. Wspieranie działalności inwestycyjnej przedsiębiorców będzie generować nowe miejsca pracy. W ramach oceny projektów specjalna uwaga przywiązywana będzie do tej kwestii – jednym z kryteriów oceny, wpływającym na otrzymaną przez projekt punktację, będzie liczba utworzonych nowych miejsc pracy.

Kwestie ochrony środowiska są bardzo istotnym elementem uwzględnianym w trakcie realizacji poddziałania. Jednym z rodzajów projektów, które traktowane będą priorytetowo, są projekty dotyczące inwestycji wpływających na poprawę stanu środowiska. Ponadto w ramach oceny projektów specjalna waga przykładana będzie do kwestii ochrony środowiska. Projekty zostaną zakwalifikowane do uzyskania wsparcia tylko pod warunkiem, że spełniają wymagania nakładane przez ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska.

Poddziałanie korzystnie wpłynie również na politykę zrównoważonego rozwoju dzięki promowaniu inwestycji innowacyjnych technologicznie, przyjaznych dla środowiska oraz tworzących nowe miejsca pracy.

Część projektów realizowanych w ramach tego poddziałania korzystnie wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego z uwagi na skierowanie wsparcia na przedsiębiorców wykorzystujących ICT.”,

d) w poddziałaniu 2.2.2 „Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw”:

– zamieszczone pod tytułem poddziałania 2.2.2 wyrazy „Kategorie interwencji: 153,163,164” zastępuje się wyrazami „Kategorie interwencji: 153,163”,

– część „Opis poddziałania 2.2.2” otrzymuje brzmienie:

„Opis poddziałania 2.2.2

Cel będzie realizowany poprzez następujące grupy projektów:

– wsparcie udziału przedsiębiorców w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych,

– wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach za granicą.

Narzędzia interwencji

Wsparcie ze środków publicznych w ramach tego poddziałania będzie mieć charakter wsparcia finansowego będącego refundacją części wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu.

Projekty w ramach tego poddziałania są realizowane na terenie całego kraju.

Realizacja ww. projektów przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców na JRE, co zostało ujęte w celu Priorytetu 2.

Relacje do innych programów operacyjnych

Poddziałanie 2.2.2 jest komplementarne w stosunku do działań, które znajdują się w SPO – RZL, Sektorowym Programie Operacyjnym – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz które zostały zamieszczone w Sektorowym Programie Operacyjnym – Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006, Sektorowym Programie Operacyjnym – Transport na lata 2004–2006 oraz ZPORR.

W SPO – RZL jest to: Priorytet 1 – działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Działanie to polega m.in. na zredukowaniu liczby osób bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz ograniczeniu przyczyn tego zjawiska. Podobny rezultat mieć będzie realizacja poddziałania 2.2.2 – poprzez wpływ na pobudzanie sprzedaży eksportowej oraz produkcji przeznaczonej na eksport przyczyniać się będzie ono do ożywienia gospodarczego kraju i pośrednio do wzrostu zatrudnienia.

W Sektorowym Programie Operacyjnym – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich będzie to: Priorytet 1 – działanie 5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. Celem działania jest pomoc inwestycyjna wspierająca rynkowe ukierunkowanie produkcji i wykorzystanie istniejących „nisz rynkowych”, a także tworzenie nowych kanałów zbytu i unowocześnienie produkcji. Efektem realizacji tego działania będzie poprawa konkurencyjności producentów rolnych i ich produkcji na JRE. Spełnienie przez przedsiębiorcę rolnego wymogów UE będzie warunkiem jego efektywnego uczestnictwa w wymianie międzynarodowej. Cel umiędzynarodowienia przedsiębiorstw jest realizowany bezpośrednio przez poddziałanie 2.2.2. Z drugiej strony, przedsiębiorca spełniający standardy UE będzie także w stanie efektywnie wykorzystać możliwości nawiązania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, jakie daje mu uczestnictwo w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych czy misjach gospodarczych związanych z udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych.

Podobne relacje zachodzą między poddziałaniem 2.2.2 a Priorytetem 3 Sektorowego Programu Operacyjnego – Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006 – działanie 3.2 Chów i hodowla ryb, działanie 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny, działanie 3.5 Rybołówstwo śródlądowe oraz Priorytetem 4 – działanie 4.1 Rybołówstwo przybrzeżne, działanie 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne, działanie 4.4 Działania organizacji obrotu rynkowego, działanie 4.6 Działania innowacyjne i inne. Celem powyższych działań jest poprawa rentowności gospodarki rybackiej i jakości jej produktów dla zwiększenia konkurencyjności zewnętrznej. Osiągnięcie celu ogólnego umożliwi umiędzynarodowienie działalności przez przedsiębiorców, co jest jednocześnie celem poddziałania 2.2.2.

Spodziewane rezultaty i efekty

W wyniku realizacji poddziałania można oczekiwać następujących efektów:

– wzrostu udziału sektora MSP w eksporcie ogółem,

– wzrostu udziału przedsiębiorstw eksportujących swe wyroby w całkowitej liczbie przedsiębiorców,

– wzmocnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami zarejestrowanymi w Polsce i zagranicznymi przedsiębiorcami,

– podniesienia poziomu zatrudnienia w gospodarce,

– podniesienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie kraju,

– wzrostu liczby nowych przedsiębiorstw.”,

e) w części „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 2.2” część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla poddziałania 2.2.1” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla poddziałania 2.2.1

Na realizację poddziałania 2.2.1 przewidziano 640,9 mln €, w tym 224,3 mln € z EFRR oraz 104,1 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację poddziałania kwotę 312,5 mln €. Około 3/4 z ww. kwoty planuje się przeznaczyć na wsparcie MSP.

Wkład ze środków EFRR sięgnie maksimum 35% całkowitych kwalifikujących się do objęcia wsparciem wydatków, a ze środków krajowych – 15% (30% w przypadku projektu składanego przez MSP).

Maksymalna intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć 50% kwalifikowanych wydatków inwestycji (EDN), w zależności od maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego regionu, określonej odrębnymi przepisami 2) .

W przypadku MSP poziom pomocy publicznej, wynikający z intensywności pomocy dla danego regionu, może być podwyższony o 15 punktów procentowych (EDB).

Na wsparcie w zakresie inwestycji składają się:

– wsparcie finansowe na inwestycje o wartości nieprzekraczającej połowy maksymalnej intensywności pomocy publicznej przewidzianej dla obszarów określonych na podstawie odrębnych przepisów,

– wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy (jeśli przedsiębiorca je tworzy), w wysokości nieprzekraczającej równowartości kwoty 4 000 € na jedno utworzone miejsce pracy, pomnożonej przez liczbę utworzonych miejsc pracy; przy czym wielkość pomocy nie może przekroczyć części dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, odpowiadającej maksymalnej intensywności pomocy publicznej określonej przepisami o pomocy publicznej. Na koszty te składają się koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem.

Łącznie ww. wsparcia finansowe wraz z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę w innych formach oraz z innych źródeł na dany projekt nie może przekroczyć pułapu maksymalnej intensywności pomocy publicznej, określonej dla danego regionu, dla danego rodzaju przedsiębiorcy.”;

8) w części III.2.3 Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”:

a) część „Opis działania” otrzymuje brzmienie:

„Opis działania

Projekty wspierane w ramach działania obejmują inwestycje określone w rozporządzeniu 70/2001 oraz rozporządzeniu 364/2004. Projekty realizujące działania nowe, modernizacyjne oraz dostosowawcze będą szczegółowo badane pod kątem zgodności z rozporządzeniem 70/2001 oraz rozporządzeniem 364/2004.

W szczególności wspierane są następujące typy projektów:

– działania modernizacyjne w MSP prowadzące do wprowadzenia znaczącej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego,

– wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa,

– zakup wyników prac B+R lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa,

– wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych,

– zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej,

– zastosowanie i wykorzystanie ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem,

– dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP.

Rodzaje działalności gospodarczych, na które nie może być udzielone wsparcie w ramach działania 2.3, zostały określone w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO – WKP.

Narzędzia interwencji

Wsparcie ze środków publicznych przekazywane w ramach tego działania będzie mieć charakter wsparcia finansowego będącego refundacją części wydatków kwalifikowanych poniesionych w wyniku realizacji projektu.

Projekty w ramach działania 2.3 realizowane są na terenie całego kraju.

Realizacja działania 2.3 przyczyni się do osiągnięcia celu Priorytetu 2, który został zdefiniowany jako zwiększenie konkurencyjności MSP prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. Działanie 2.3 realizuje bezpośrednio jeden z celów cząstkowych Priorytetu 2, określony jako zwiększenie nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach.

Realizacja działania 2.3 przyczyni się do efektywniejszego wdrażania innych działań SPO – WKP oraz pozwoli na zwiększenie pozytywnych efektów społeczno-gospodarczych SPO – WKP. Niniejsze działanie jest szczególnie powiązane z działaniami dotyczącymi wzmocnienia współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką (działanie 1.4), rozwoju systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line (działanie 1.5), wsparcia konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw (działanie 2.2), a także wsparcia dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska (działanie 2.4).

Relacje do innych programów operacyjnych

Działanie jest skoordynowane z projektami inwestycyjnymi, które są realizowane w ramach działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR. Kryterium delimitacyjnym jest zakres przedmiotowy projektów oraz rodzaj podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów), którzy w przypadku ZPORR są ograniczeni do mikroprzedsiębiorstw działających nie dłużej niż 3 lata, z wyłączeniem tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą opartą na wykorzystaniu nowych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

Spodziewane rezultaty i efekty

Realizacja działania 2.3 przyczyni się m.in. do:

– wzrostu nakładów inwestycyjnych w sektorze MSP,

– unowocześnienia środków trwałych w MSP,

– zwiększenia rentowności MSP,

– wzrostu poziomu innowacyjności MSP,

– stworzenia nowych miejsc pracy, w tym w innowacyjnych sektorach gospodarki,

– wzrostu współpracy pomiędzy sferą B+R a MSP,

– wzrostu współpracy pomiędzy MSP,

– zwiększenia dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line”,

b) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.3” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.3

W działaniu będzie udzielana pomoc publiczna.

Na realizację działania 2.3 przewidziano 718,03 mln €. 251,33 mln € pochodzić będzie z EFRR, a 107,70 mln € z budżetu państwa. Przewiduje się, iż sektor prywatny zaangażuje w realizację działania kwotę 359,00 mln €.

W działaniu wyznaczono minimalny i maksymalny próg wsparcia. Kwota wsparcia w zakresie inwestycji nie może być niższa niż 10 tys. PLN i nie wyższa niż 1 250 tys. PLN (w ramach danego projektu). Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające 125 tys. PLN jest udzielane pod warunkiem, że Ostateczny Odbiorca (beneficjent) sfinansuje inwestycję kredytem lub środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu inwestycyjnego, w kwocie stanowiącej co najmniej 25% kwoty wsparcia. Z obowiązku finansowania inwestycji kredytem lub środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu inwestycyjnego zwolnieni są Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci), którzy sfinansują inwestycję z wykorzystaniem leasingu nowych środków trwałych (prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, niezależnie od wielkości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem), przy czym jeżeli finansowanie na podstawie umowy leasingu będzie mniejsze niż 25% kwoty wsparcia, pozostałą część, tj. brakującą do 25%, Ostateczny Odbiorca (beneficjent) sfinansuje z wykorzystaniem środków pozyskanych na podstawie umowy kredytu lub z funduszu inwestycyjnego.

Maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 50% kwalifikowanych wydatków inwestycji, w zależności od maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego regionu, określonej odrębnymi przepisami 3) . Dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Warszawy lub Poznania wynosi ona maksymalnie 30% (EDN), dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta maksymalnie 40% (EDN), zaś dla przedsiębiorców prowadzących działalność na pozostałych terenach Polski maksymalnie 50% (EDN).

Maksymalne dofinansowanie na poziomie działania ze środków EFRR wyniesie 35% wydatków kwalifikowanych. Maksymalne dofinansowanie z krajowych środków budżetowych wyniesie 15% kwalifikujących się wydatków.

Tabela finansowa działania 2.3 (w mln €)


Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny

Wkład z EFRR

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

1
(2+5)

2
(3+4)

3

4

5

Działanie 2.3
Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

718,03

359,03

251,33

107,70

359,00


Schemat obiegu dokumentów oraz przebiegu kontroli dla działania 2.3 znajduje się w załączniku 10c – Schemat obiegu dokumentów i przebiegu kontroli w ramach SPO – WKP dla działań 2.1 oraz 2.3.”;

9) w części III.2.4 Działanie 2.4 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”:

a) w poddziałaniu 2.4.4 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi” części „Cel poddziałania 2.4.4” i „Opis podziałania 2.4.4” otrzymują brzmienie:

„Cel poddziałania 2.4.4

Celem poddziałania jest wsparcie działań inwestycyjnych służących zapewnieniu prowadzenia przez przedsiębiorstwa bezpiecznej gospodarki odpadami przemysłowymi wytwarzanymi w danych przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, których powstawaniu nie można zapobiec poprzez zmiany technologiczne.

Opis poddziałania 2.4.4

W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące inwestycje w przedsiębiorstwach wytwarzających odpady lub w spółkach powiązanych z tymi przedsiębiorstwami kapitałowo, powołanych w celu zapewnienia właściwej gospodarki odpadami w obrębie danej grupy kapitałowej:

– budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania odpadów,

– budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń do odzysku, a w szczególności recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w tym po substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw,

– budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania,

– budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub tymczasowego magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych,

– budowa i modernizacja instalacji i urządzeń mających na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz urządzeń zapewniających właściwe ewidencjonowanie odpadów.

Poddziałanie 2.4.4 będzie monitorowane w szczególności poprzez badanie:

– liczby przedsięwzięć przekazanych do użytkowania,

– wartości całkowitej wspieranych przedsięwzięć.”,

b) część „Instytucja Wdrażająca, Beneficjanci” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca), Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci).

Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) działania 2.4 jest NFOŚiGW, zaś Ostatecznymi Odbiorcami (beneficjentami) są MSP i duże przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem MSP, bez względu na formę własności, przy czym:

– wsparcie nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorach: rolnictwa, przetwórstwa spożywczego (podlegają one załącznikowi I TWE) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tzw. sektorach wrażliwych i w sektorze rybołówstwa w zakresie pomocy regionalnej (zgodnie ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi pomocy państwa),

– Ostatecznymi Odbiorcami (beneficjentami) poddziałania 2.4.3. są przedsiębiorstwa wskazane w załączniku nr XII, rozdział 13 „Środowisko naturalne” Traktatu Akcesyjnego (przedsiębiorstwa te zostały również wskazane w akcie prawa krajowego: załączniku nr 1 w punktach IV.1, IV.2 i IV.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584),

– w poddziałaniach 2.4.1, 2.4.2 i 2.4.4 wsparcie nie będzie udzielane podmiotom wykonującym usługi publiczne na zlecenie j.s.t.:

– w których większość udziałów lub akcji posiada j.s.t. lub inny podmiot od niej zależny – w szczególności spółka prawa handlowego, w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,

– wybranym przez j.s.t. na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.”,

c) część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.4” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 2.4

Realizacja działania związana jest z udzielaniem pomocy publicznej.

Finansowanie: wkład EFRR do 35% całkowitych kwalifikujących się wydatków. Współfinansowanie krajowe publiczne pochodzi ze środków NFOŚiGW i sięga maksymalnie różnicy pomiędzy dopuszczalnym poziomem pomocy publicznej w danym poddziałaniu oraz dopuszczalnym maksymalnym poziomem wsparcia z EFRR.

Przy identyfikacji projektów uprawnionych do uzyskania wsparcia finansowego oraz określaniu skali dopuszczalnej pomocy publicznej uwzględniane będą wytyczne w zakresie pomocy publicznej horyzontalnej na ochronę środowiska oraz pomocy regionalnej, a także ustalenia poczynione w trakcie określania okresów przejściowych w obszarze polityki konkurencji, wynegocjowane w Traktacie Akcesyjnym.

Pomoc publiczna będzie udzielana zgodnie ze szczegółowymi założeniami programów pomocowych notyfikowanych do Komisji Europejskiej. Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorców. W przypadku MSP maksymalna intensywność pomocy jest powiększana o 15 punktów procentowych brutto.

Projekty współfinansowane z innych Środków publicznych mogą być wspierane w ramach działania z zachowaniem poziomów pomocy publicznej przewidzianych we właściwych rozporządzeniach Rady Ministrów.”;

10) w części III.3 „Pomoc Techniczna” część „Zasady pracy Grupy Roboczej PT” otrzymuje brzmienie:

„Zasady pracy Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Grupy Roboczej PT zostaną wskazani przez właściwe instytucje w terminie 15 dni od przesłania przez Sekretariat Grupy Roboczej PT odpowiedniego zawiadomienia o powołaniu Grupy Roboczej PT. Sekretariat Grupy Roboczej PT prowadzony jest w ramach DWK.

Z Grupą Roboczą PT mogą współpracować eksperci zewnętrzni, których wiedza merytoryczna ułatwi dokonanie oceny wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej złożonych w ramach poszczególnych działań pomocy technicznej.

W przypadku zaistnienia konieczności powołania ekspertów zewnętrznych Instytucja Zarządzająca postępuje zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe kwestie związane m.in. z wynagrodzeniem ekspertów reguluje umowa zawierana każdorazowo pomiędzy Instytucją Zarządzającą a ekspertem zewnętrznym.

Rozliczanie płatności odbywa się w taki sam sposób, jak innych projektów przedkładanych w ramach Priorytetów 1 i 2.

Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) są zobowiązani przestrzegać postanowień dotyczących procedury zamówień publicznych, określonych również w innych niż akty normatywne dokumentach, w szczególności w porozumieniach, umowach i decyzjach, zawartych pomiędzy Instytucją Zarządzającą a poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi i Beneficjentami Końcowymi (instytucjami wdrażającymi), które określają zakres wzajemnych praw i obowiązków.

Realizacja projektu podlega standardowym procedurom realizacji projektów dofinansowanych z EFRR. Obowiązujące procedury dotyczące wypełniania właściwych sprawozdań, weryfikacji wydatków oraz monitorowania i kontroli wykorzystania środków, jak również promocji projektu zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000, dotyczące projektów składanych w ramach Priorytetów 1 i 2, będą miały zastosowanie również do projektów finansowanych z pomocy technicznej.

W przypadku gdy przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej jest dostawa sprzętu (elektronicznego, biurowego), każda rzecz zakupiona ze środków UE powinna być oznakowana. W przypadku zamawianych usług, np. ekspertyz lub analiz, symbol UE musi towarzyszyć obiegowi dokumentów. Pokój pracownika, którego zatrudnienie zostało dofinansowane ze środków UE, również powinien mieć naklejony symbol UE. W zakresie kontroli transakcji, kontroli realizacji projektów, weryfikacji i potwierdzania płatności – Instytucja Zarządzająca dokonuje monitoringu (Wydział Monitorowania, Raportowania i Oceny) oraz weryfikacji faktur, wniosków o płatność i potwierdzeń płatności (Wydział Obsługi Dokumentacji Finansowej)”;

11) w części III.3.1 Działanie 3.1 „Wsparcie zarządzania SPO – WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:


„Nazwa Programu Operacyjnego

SPO – WKP

Nazwa Priorytetu Pomoc techniczna
Nazwa działania Wsparcie zarządzania SPO – WKP
Nazwa poddziałania
Kategoria interwencji 411,413
Numer działania 3.1
Czas trwania działania Maj 2004 – grudzień 2006
Instytucja Zarządzająca Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia DWK
Instytucja Pośrednicząca
Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)
Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca
2. Instytucje Pośredniczące
3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)
4. Komitet Monitorujący
5. Komitet Sterujący
6. RIF
7. Grupy Robocze do spraw oceny projektów
8. Grupa Robocza PT

Instytucja Płatnicza Minister Finansów, którego obsługę zapewnia IP
Rodzaj pomocy Wsparcie finansowe
Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków)

100% (wsparcie nie jest pomocą publiczną)

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 18,700000 min €
Wsparcie finansowe z EFRR 14,000000 min €
Publiczne wsparcie finansowe krajowe 4,700000 min €
Środki prywatne 0
Wkład publiczny w środkach ogółem (w %) 100%
Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %) 74,87%
Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %) 25,13%
Wkład EFRR w środkach ogółem (w %) 74,87%
Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %) 25,13%
Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %) 0%
Skład Komitetu Sterującego

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,
– przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
– przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO – WKP,
– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,
– przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.

Skład Grupy Roboczej PT Przedstawiciele Instytucji zaangażowanych w realizację SPO – WKP.”,

b) część „Opis działania” otrzymuje brzmienie:

„Opis działania

Wsparcie skierowane jest na:

1. proces wyboru i selekcji projektów SPO – WKP, w szczególności:

– ekspertyzy, studia, oceny i doradztwo w zakresie zadań SPO – WKP na rzecz wsparcia procesu wyboru i selekcji projektów,

– doradztwo techniczne dla promotorów projektów dotyczących konstrukcji projektu, przeprowadzenia oceny projektów i grup projektów pod kątem ich kwalifikacji, zgodności z prawem UE i politykami wspólnotowymi,

– udzielanie pomocy w zakresie doradztwa i szkoleń specjalistycznych, wyłącznie dla projektów w ramach SPO – WKP, przy ewentualnym tworzeniu struktury konsorcyjnej (lub innej formy partnerstwa) odpowiedzialnej za realizację i finansowanie projektu na poziomie regionalnym i lokalnym,

– obsługę działalności Komitetu Sterującego jako organu wspierającego Instytucję Zarządzającą przy wyborze i weryfikacji projektów,

– obsługę Grup Roboczych do spraw oceny projektów,

– obsługę Grupy Roboczej PT, łącznie z wynagrodzeniami oraz zwrotem określonych wydatków poniesionych przez ekspertów zewnętrznych,

– szkolenia (także szkolenia uzupełniające) w zakresie procesu wyboru i selekcji projektów dla pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających), szkolenia innych instytucji (w tym europejskich instytucji finansowych) zaangażowanych we wdrażanie SPO – WKP, jak również dla członków Komitetu Sterującego, Grup Roboczych do spraw oceny projektów i Grupy Roboczej PT, także w zakresie opracowania przez Instytucję Zarządzającą, we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, programów zmierzających do pobudzenia komercyjnych instytucji finansowych, w tym banków i przedsiębiorstw leasingowych, do współfinansowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych,

2. zarządzanie:

– wsparcie eksperckie Instytucji Zarządzającej w zakresie metod weryfikacji projektów,

– doradztwo dla Instytucji Zarządzającej, Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie SPO – WKP w zakresie usprawnienia systemu zarządzania SPO – WKP i prawidłowości dokonywanych operacji,

– szkolenia uzupełniające dla kadry zaangażowanej w zarządzanie i wdrażanie SPO – WKP (członkowie korpusu służby cywilnej i inni pracownicy zaangażowani w zarządzanie i wdrażanie SPO – WKP),

– tłumaczenia na potrzeby zarządzania i wdrażania SPO – WKP,

– wydatki na wynagrodzenia, włącznie z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne oraz, jeśli dotyczy, składką na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla:

– członków korpusu służby cywilnej oddelegowanych do lub przez Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające w celu wdrażania zadań związanych z przygotowaniem, wyborem, wdrażaniem, monitorowaniem i oceną działań,

– innych pracowników zatrudnionych do wykonywania wyżej wymienionych działań,

– wydatki na pokrycie kosztów utrzymania tzw. etatu kalkulacyjnego, w skład którego wchodzą m.in. koszt dodatkowego wynagrodzenia w postaci „trzynastej” pensji, ewentualne premie, koszty sprzątania, wynajmu pomieszczeń, ogrzewania, rozmów telefonicznych, materiałów biurowych, powielania materiałów itp. 4) ,

– wynajem pomieszczeń przeznaczonych dla osób zaangażowanych w realizację SPO – WKP.

Finansowaniem wynagrodzeń objęci są pracownicy instytucji wszystkich szczebli zarządzania i wdrażania SPO – WKP. W strukturach zarządzających i wdrażających docelowa wielkość zatrudnienia wynosi około 356 osób 5) .

Istnieje możliwość pokrycia kosztów zatrudnienia i wynagrodzenia wszystkich pracowników Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących, Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) – włącznie z RIF, zaangażowanych w przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację SPO – WKP.

Osoby, których wynagrodzenie jest pokrywane ze środków pomocy technicznej, muszą 100% swojego czasu pracy poświęcać na wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem, zarządzaniem, monitorowaniem i oceną SPO – WKP. Koszty poniesione na zatrudnienie innych osób nie będą kwalifikowały się do wsparcia w ramach SPO – WKP. Powyższe zasady nie mają zastosowania do RIF, w których możliwe jest finansowanie osób, które poświęcają swój czas pracy na wdrażanie także innych programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE w Polsce, a także innych zadań spoza zakresu funduszy strukturalnych, w szczególności Phare. Wynagrodzenie takich osób będzie się wówczas kwalifikowało w odpowiedniej części, równej czasowi pracy, jaką dany pracownik RIF poświęca na wdrażanie SPO – WKP. Instytucje zaangażowane w wykonywanie powyższych działań przedstawiają listę pracowników zaangażowanych w wykonywanie tych działań oraz oświadczenie pracodawcy o wykonywaniu przez te osoby określonych zadań (w formie opisu obowiązków) do Instytucji Zarządzającej.

Dofinansowanie z pomocy technicznej konkretnej liczby etatów jest uzależnione od wielkości pozostających do wykorzystania na ten cel środków finansowych.

Wynagrodzenie pracowników, których koszt zatrudnienia jest współfinansowany z pomocy technicznej, nie może odbiegać w znaczący sposób od wynagrodzenia pracowników opłacanych ze środków własnych w danej instytucji, w szczególności musi mieścić się w widełkach płac przewidzianych w danej instytucji dla danego stanowiska.

Zakres zadań stanowisk pracy finansowanych z pomocy technicznej obejmuje wyłącznie zadania właściwe dla zarządzania, wdrażania, monitorowania i oceny SPO – WKP – funkcje przypisane Instytucji Zarządzającej, Instytucjom Pośredniczącym i Beneficjentom Końcowym (instytucjom wdrażającym), wyłączając zadania związane z nabyciem i instalacją systemów komputerowych przeznaczonych do zarządzania, monitoringu i oceny (SIMIK), które nie są kwalifikowane do finansowania w ramach pomocy technicznej SPO – WKP. Okres oddelegowania lub zatrudnienia nie przekroczy końcowej daty kwalifikacji wydatków.

Nie wyklucza się możliwości oddelegowania do wykonywania opisanych zadań pracowników zatrudnionych w danej instytucji przed dniem rozpoczęcia realizacji SPO – WKP, związanych zwłaszcza z przygotowaniem realizacji SPO – WKP,

3. monitorowanie:

– obsługa techniczna działalności Komitetu Monitorującego i jego podkomitetów (w tym koszty administracyjne i koszty organizacji spotkań),

– obsługa ekspercka Komitetu Monitorującego,

– szkolenia i doszkalania członków Komitetu Monitorującego w zakresie monitoringu,

– ekspertyzy na temat usprawniania systemu monitorowania,

– przygotowanie i przedłożenie przez Instytucję Zarządzającą sprawozdań na temat wdrażania SPO – WKP do Komisji Europejskiej, po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący,

– zbieranie danych ze źródeł innych niż statystyka państwowa (ekspertyzy na temat metodologii efektywnego monitorowania elementów SPO – WKP),

4. kontrolę:

– przeprowadzenie audytu zewnętrznego (organizacyjnego i finansowego) przez niezależną firmę audytorską na zlecenie jednostki kontroli finansowej w Instytucji Zarządzającej,

– prowadzenie kontroli w miejscu realizacji projektu.

Projekty przewidziane do finansowania w ramach działania 3.1 należą do grupy działań limitowanych. Z tego powodu wydatkowanie środków finansowych w ramach działania 3.1 będzie się odbywało z zachowaniem zasady 11 pkt 2.4 rozporządzenia 448/2004. Górny limit wydatków z EFRR na działania limitowane, obliczony zgodnie z tą zasadą, dla SPO – WKP wynosi 16,75 mln €.

Spodziewane rezultaty działania

– stworzenie efektywnego systemu oceny i wyboru projektów,

– stworzenie efektywnego systemu monitorowania projektów, działań oraz Priorytetów SPO – WKP,

– stworzenie odpowiednich warunków pracy i płacy dla osób zajmujących się wdrażaniem SPO – WKP.

Ostateczni Odbiorcy (beneficienci)

Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie działania jest Instytucja Zarządzająca.

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci):

– Instytucja Zarządzająca,

– Instytucje Pośredniczące,

– Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające),

– Komitet Monitorujący (wnioski składa Instytucja Zarządzająca),

– Komitet Sterujący (wnioski składa Instytucja Zarządzająca),

– RIF (wnioski składa PARP),

– Grupy Robocze do spraw oceny projektów,

– Grupa Robocza PT.”;

12) w części III.3.2 Działanie 3.2 „Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO – WKP” w tabeli zamieszczonej pod tytułem działania część tabeli w brzmieniu:


„Skład Komitetu Sterującego Nie bierze udziału w procesie wyboru wniosków o wsparcie z pomocy technicznej SPO – WKP
Skład Grupy Roboczej PT

– Przewodniczący – przedstawiciel Instytucji Zarządzającej, Dyrektor DWK w MGiP lub upoważniona przez niego osoba,
– dziewięciu Członków oceniających – po jednym przedstawicielu z każdej Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej oraz dwóch przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (DWK)
– Sekretarz Grupy Roboczej PT – przedstawiciel Sekretariatu Grupy Roboczej PT, pracownik DWK
– eksperci, doradcy i obserwatorzy (poza składem).”


otrzymuje brzmienie:


„Skład Komitetu Sterującego

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,
– przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
– przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO – WKP,
– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,
– przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.

Skład Grupy Roboczej PT Przedstawiciele Instytucji zaangażowanych w realizację SPO – WKP.”;

13) w części III.3.3 Działanie 3.3 „Informacja i promocja działań SPO – WKP”:

a) w tabeli zamieszczonej pod tytułem działania, część tabeli w brzmieniu:


„Skład Komitetu Sterującego

Nie bierze udziału w procesie wyboru wniosków o wsparcie z pomocy technicznej SPO – WKP

Skład Grupy Roboczej PT

– Przewodniczący – przedstawiciel Instytucji Zarządzającej, Dyrektor DWK w MGiP lub upoważniona przez niego osoba,
– dziewięciu Członków oceniających – po jednym przedstawicielu z każdej Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej oraz dwóch przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (DWK)
– Sekretarz Grupy Roboczej PT – przedstawiciel Sekretariatu Grupy Roboczej PT, pracownik DWK
– eksperci, doradcy i obserwatorzy (poza składem).”


otrzymuje brzmienie:


„Skład Komitetu Sterującego

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,
– przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
– przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO – WKP,
– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,
– przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.

Skład Grupy Roboczej PT Przedstawiciele Instytucji zaangażowanych w realizację SPO – WKP.”

b) w części „Opis działania” pkt 2 „Konferencje, szkolenia i warsztaty robocze” otrzymuje brzmienie:

„2. Konferencje, szkolenia i warsztaty robocze:

– szkolenia i warsztaty robocze dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących, Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) oraz RIF,

– szkolenia i warsztaty robocze dla potencjalnych Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) działań Priorytetów 1 i 2,

– konferencje prasowe,

– konferencje regionalne i spotkania informacyjne dla przedstawicieli środowisk biznesu,

– warsztaty medialne dla pracowników Instytucji Zarządzającej odpowiedzialnych za promocję i komunikację z otoczeniem, mające na celu profesjonalne przygotowanie do kontaktów z mediami”;

14) w części III.3.4 Działanie 3.4 „Wsparcie Jednostki Oceny”:

a) w tabeli zamieszczonej pod tytułem działania, część tabeli w brzmieniu:


„Skład Komitetu Sterującego

Nie bierze udziału w procesie wyboru wniosków o wsparcie z pomocy technicznej SPO – WKP

Skład Grupy Roboczej PT

– Przewodniczący – przedstawiciel Instytucji Zarządzającej, Dyrektor DWK w MGiP lub upoważniona przez niego osoba,
– dziewięciu Członków oceniających – po jednym przedstawicielu z każdej Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej oraz dwóch przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (DWK)
– Sekretarz Grupy Roboczej PT –przedstawiciel Sekretariatu Grupy Roboczej PT, pracownik DWK
– eksperci, doradcy i obserwatorzy (poza składem).”


otrzymuje brzmienie:


„Skład Komitetu Sterującego

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,
– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,
– przedstawiciele Jednostki monitorująco-kontrolnej EFRR,
– przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej SPO – WKP,
– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji j.s.t.,
– przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.

Skład Grupy Roboczej PT Przedstawiciele Instytucji zaangażowanych w realizację SPO – WKP.”,

b) w części „Opis działania” część „Spodziewane rezultaty działania” otrzymuje brzmienie:

„Spodziewane rezultaty działania

– wsparcie procesu ewaluacji w zakresie efektywnego wdrażania SPO – WKP, tak aby proces ten był sprawniejszy, pełniejszy i doprowadził do jak najlepszych wyników,

– wypracowanie standardów ewaluacji SPO – WKP.”;

15) część IV.3 „Instytucje Wdrażające i Beneficjenci” otrzymuje brzmienie:

„Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) i Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci). Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające) są odpowiedzialni m.in. za zadania określone w rozporządzeniu o SPO – WKP oraz:

– zagwarantowanie zgodności z politykami Wspólnoty operacji podejmowanych w ramach działań w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacji,

– zagwarantowanie zgodności z zasadami pomocy publicznej operacji podejmowanych w ramach działań,

– dokonywanie refundacji poniesionych kwalifikowanych i zweryfikowanych wydatków Ostatecznym Odbiorcom (beneficjentom) (szczegółowe zasady dokonywania refundacji zawarte są w umowach o dofinansowanie projektu, o których mowa w art. 26 pkt 5 ustawy o NPR, zwanych dalej „umowami o dofinansowanie projektu”, oraz w umowach zawieranych pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą), o których mowa w art. 21 ust. 5 ustawy o NPR),

– wykonywanie zadań związanych z kontrolą ex ante zamówień publicznych projektów realizowanych przez Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów,) zgodnie z Wytycznymi do zasad kontroli ex ante w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych przyjętymi przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. oraz wytycznymi przygotowanymi przez Instytucję Zarządzającą do opracowania procedur w tym zakresie.

Instytucja Zarządzająca podpisuje z Beneficjentami Końcowymi (instytucjami wdrażającymi) umowę precyzującą zadania oraz zakres odpowiedzialności Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w ramach realizacji powierzonych im działań SPO – WKP 6) .

Beneficjentami Końcowymi (instytucjami wdrażającymi) w systemie wdrażania SPO – WKP są:

1. Prezes PARP,

2. ARP S.A.,

3. Minister Nauki i Informatyzacji,

4. Prezes NFOŚiGW,

5. Minister Gospodarki i Pracy.

1. PARP powstała w styczniu 2001 r. w wyniku przekształcenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w agencję rządową która podlega Ministrowi Gospodarki i Pracy. Agencja jest odpowiedzialna za kontynuację działań realizowanych przez Fundację, zwłaszcza projektów współfinansowanych ze środków przyznanych Polsce w ramach programu Phare. PARP przejęła w 2002 r. zadania dwóch innych instytucji –Agencji Techniki i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W ten sposób PARP stała się jedyną rządową agencją powołaną ustawowo do realizacji programów rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania rozwoju MSP, eksportu, spójności społeczno-gospodarczej kraju, wykorzystywania nowych technik i technologii. Zakres zadań PARP został znacznie powiększony w 2002 r. Nastąpiło rozszerzenie kręgu adresatów jej działań oraz rodzajów instrumentów realizacyjnych. Misją PARP jest wspieranie szeroko pojętego rozwoju gospodarczego, w tym także w wymiarze regionalnym, z uwzględnieniem szczególnej roli i znaczenia rozwoju sektora MSP, a także przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 39, poz. 336 oraz z 2004 r. Nr 46, poz. 436) definiowane były następujące obszary działania PARP:

– działania realizowane we własnym zakresie – są to przede wszystkim usługi o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, doradczym, promocyjnym oraz eksperckim,

– udzielanie wsparcia finansowego MSP,

– udzielanie wsparcia finansowego osobom prawnym, których uczestnikami są MSP, na wspólne przedsiębiorstwa,

– udzielanie pożyczek przedsiębiorcom,

– udzielanie wsparcia finansowego podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego,

– udzielanie wsparcia finansowego podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia.

Po przejęciu zadań Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego PARP pełni również funkcję agencji wdrażającej kolejne edycje programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza.

PARP wdraża również program Phare-Odbudowa 2001, będący inicjatywą pomocy regionom Polski dotkniętym klęską powodzi w lipcu i sierpniu 2001 r. Pomoc w ramach programu Phare-Odbudowa 2001, udzielona ze środków UE, przeznaczona jest na odbudowę zniszczonej infrastruktury publicznej oraz wsparcie działań mających zapobiec zagrożeniom powodziowym w przyszłości.

PARP, jako jednostka sprawdzona w prawidłowym wdrażaniu programów ze środków pomocowych, zostanie włączona w system wdrażania działań przewidzianych do realizacji w ramach SPO – WKP.

PARP, obok bezpośredniego wspierania przedsiębiorców, prowadzi również akredytację instytucji i konsultantów świadczących usługi dla przedsiębiorstw w oparciu o jednolite standardy funkcjonowania ośrodków oraz procedury świadczenia usług.

W 2001 r. w każdym województwie zostały utworzone RIF, które są regionalnym partnerem PARP do wdrażania polityki sektorowej adresowanej do MSP w regionie oraz łącznikiem, który w sposób spójny stosuje odpowiednie i skoordynowane instrumenty na poziomach regionalnym i krajowym. RIF wspierają PARP przy realizacji działań 2.1 i 2.3 w zakresie m.in. przyjmowania wniosków o dofinansowanie, rejestrowania wniosków o dofinansowanie w systemie SIMIK 7) , dokonywania oceny formalnej złożonych wniosków o dofinansowanie, monitorowania realizowanych projektów oraz podejmowania działań w zakresie informacji i promocji SPO – WKP.

PARP pełni rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) dla następujących działań SPO – WKP:

■ w ramach Priorytetu 1 – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu:

działanie 1.1 – Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu,

działanie 1.2 – Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw,

■ w ramach Priorytetu 2 – Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw:

działanie 2.1 – Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo (we współpracy z RIF),

działanie 2.3 – Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (we współpracy z RIF).

2. W celu wdrażania działań w zakresie realizacji polityki przemysłowej Rządu została powołana ARP S.A., jako spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa 8) . ARP S.A. rozpoczęła działalność w 1991 r. Do zadań ARP S.A. należą:

– pomoc w restrukturyzacji finansowej oraz organizacyjno-doradcza przedsiębiorstwom państwowym i spółkom prawa handlowego,

– udzielanie podmiotom gospodarczym wsparcia m.in. w formie umów pożyczek, poręczeń, factoringu, leasingu,

– pełnienie funkcji aktywnego inwestora – ARP S.A. posiada i dysponuje portfelem kapitałowym w postaci akcji lub udziałów restrukturyzowanych spółek,

– wspieranie rozwoju infrastruktury instytucjonalnej działającej w regionach poprzez organizacyjne i finansowe wsparcie agencji rozwoju regionalnego,

– doradztwo i pomoc organizacyjna oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych,

– zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz infrastrukturą porestrukturyzacyjną – od 1995 r. ARP S.A. zarządza SSE EURO-PARK MIELEC, od 1997 r. także TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, opracowuje plany rozwoju stref i stwarza korzystne warunki funkcjonowania inwestorów w strefach,

– wsparcie dla inicjatyw regionalnych w zakresie działalności innowacyjnej w ramach tworzonych parków przemysłowych i technologicznych (przy współpracy z Centrum Innowacji FIRE).

ARP S.A. corocznie przechodzi audyt finansowy i posiada doświadczenie w realizacji projektów ze środków pomocowych (Phare i inne). Poniżej w tabelach zestawiono programy restrukturyzacyjne przemysłu realizowane ze środków pomocowych.

Tablica – Programy Phare zarządzane przez ARP S.A.


Numer Programu

Nazwa Programu

Data zakończenia

Wartość umów (w €)

PL 9010 Program prywatyzacji, restrukturyzacji i demonopolizacji przedsiębiorstw w Rzeczypospolitej Polskiej 94-12-31 3 981 993
PL 9103 Program wspierania polskiego sektora energii 96-11-30 3 036 236
PL 9110 Program prywatyzacji, restrukturyzacji i demonopolizacji przedsiębiorstw w Rzeczypospolitej Polskiej 97-12-31 19 313 824
PL 9213

FIESTA – Energia

97-06-30 1 259 934

PL 9315/ Energia

Program restrukturyzacji przedsiębiorstw 98-12-31 2 508 567
PL 9315 Program restrukturyzacji przedsiębiorstw 98-12-31 4 575 696
PL 9317 FIESTA II – HANDEL 97-12-31 1 044 300
PL 9405 Program Restrukturyzacji/Prywatyzacji Przedsiębiorstw i Sektora Energetycznego w Rzeczypospolitej Polskiej 98-12-31 2 801 914

PL 9405/ Energia

Program Restrukturyzacji/Prywatyzacji Przedsiębiorstw i Sektora Energetycznego w Rzeczypospolitej Polskiej. 98-12-31 1 004 912

PL 9811 INICJATYWA

Fundusz Pożyczkowy na finansowanie przedsięwzięć związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy oraz rozpoczynaniem działalności gospodarczej dla byłych pracowników przemysłu hutnictwa żelaza i stali. 01-10-31 1 000 000

Tablica – Programy realizowane z innych źródeł


Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Administrowanie środkami pochodzącymi z kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EFSAL). trwa nadal 100 000 000
The International Cooperation and Development Fund (Taipei) Linia kredytowa The International Commercial Bank of China (Tajwan) Kredyt Tajwański 02-01-28 5 465 760

ARP S.A. pełni rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) dla następującego działania SPO – WKP:

■ w ramach Priorytetu 1 – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu:

działanie 1.3 – Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm.

3. MNil – w dniu 1 kwietnia 2003 r. utworzone zostało w drodze przekształcenia dotychczasowego urzędu KBN 9) . MNil zapewnia obsługę Ministra Nauki i Informatyzacji (pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego KBN) i KBN, który jest naczelnym organem administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Główne zadania, za które odpowiada MNil, to m.in.:

– opracowywanie projektów założeń polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa, w tym propozycji udziału nakładów budżetowych na naukę w produkcie krajowym brutto,

– określanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego, nauki, techniki, gospodarki narodowej, zdrowia społeczeństwa, kultury oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju,

– opracowywanie projektów założeń polityki innowacyjnej państwa wspólnie z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz innymi ministrami właściwymi w tej sprawie,

– opracowywanie wniosków dotyczących zawierania i kontynuacji umów międzyrządowych w zakresie dwustronnej i wielostronnej współpracy naukowej i naukowo-technicznej,

– dokonywanie – na podstawie wniosków właściwych zespołów KBN – podziału środków finansowych pomiędzy jednostki naukowe,

– ocenianie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich wyników, działalności wspomagającej badania i innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych przez KBN,

– rozpatrywanie odwołań od uchwał zespołów KBN dotyczących przyznania środków finansowych,

– tworzenie zespołów opiniodawczo-doradczych,

– inicjowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych, a także rozwiązań ekonomiczno-finansowych dotyczących nauki, rozwoju techniki i działalności innowacyjnej,

– wspieranie inwestycji w dziedzinie informatyki,

– prowadzenie spraw z zakresu edukacji informacyjnej oraz usług teleinformatycznych i multimedialnych, a także infrastruktury informatycznej, systemów i sieci teleinformatycznych,

– realizacja zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji,

– ustalanie standardów informatycznych, informatyzacja administracji rządowej i samorządowej.

Minister Nauki i Informatyzacji pełni rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) dla następujących działań SPO – WKP:

■ w ramach Priorytetu 1 – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu:

działanie 1.4 – Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką,

działanie 1.5 – Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line.

4. NFOŚiGW jest samodzielną instytucją finansową, powołaną do wspierania przedsięwzięć w dziedzinie ekologii. Utworzony został na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z późn. zm. 10) ), zwanej dalej „ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska”, która została zastąpiona ustawą Prawo ochrony środowiska. Działalność rozpoczął w dniu 1 lipca 1989 r.

NFOŚiGW należy do najważniejszych instytucji wspierających realizację zadań wynikających z polityki ekologicznej państwa. Za pomocą różnorodnych form finansowania stymuluje realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Dzięki jego działalności powstało wiele obiektów ochrony środowiska, które nie zostałyby zrealizowane bez preferencyjnego dofinansowania. Poprzez swoją działalność wspiera również proces dostosowywania środowiska naszego kraju do standardów UE.

Środki NFOŚiGW służą finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. NFOŚiGW stosuje następujące główne formy finansowania ochrony środowiska:

– finansowanie pożyczkowe,

– finansowanie dotacyjne,

– finansowanie kapitałowe.

Finansowanie pożyczkowe obejmuje:

– pożyczki udzielane przez NFOŚiGW,

– kredyty udzielane przez banki ze środków NFOŚiGW,

– konsorcja, czyli wspólne finansowanie NFOŚiGW z bankami,

– linie kredytowe ze środków NFOŚiGW obsługiwane przez banki.

Drugim pod względem wartości, po finansowaniu pożyczkowym, jest finansowanie dotacyjne, czyli bezzwrotne finansowanie ochrony środowiska. Do działalności tej zalicza się następujące formy finansowania:

– wsparcie finansowe na inwestycje,

– wsparcie finansowe nieinwestycyjne,

– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,

– umorzenia.

Finansowanie kapitałowe ochrony środowiska przez NFOŚiGW polega na obejmowaniu akcji i udziałów w zakładanych i już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego.

Do dziedzin finansowania ochrony środowiska przez NFOŚiGW należą:

• Ochrona wód i gospodarka wodna.

NFOŚiGW finansowo wspiera przedsięwzięcia mające na celu w szczególności ochronę:

– źródeł zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych,

– rzek, jezior i zbiorników zaporowych,

– wód granicznych i transgranicznych,

– wód przybrzeżnych Bałtyku.

• Ochrona powietrza.

Działalność NFOŚiGW w dziedzinie ochrony powietrza obejmuje dofinansowanie nowoczesnych technologii mających na celu: obniżenie energochłonności oraz ograniczenie emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, racjonalizację systemów cieplnych, produkcję i instalacje urządzeń redukujących zanieczyszczenia, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

• Ochrona powierzchni ziemi.

Działania w tej dziedzinie ochrony środowiska obejmują finansowe wspieranie technologii mało- i bezodpadowych, technologii utylizacji i kompleksowego unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i komunalnych. Obejmują także utylizację odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów szpitalnych, zagospodarowywanie odpadów w miejscu ich powstawania, rekultywację i zagospodarowanie gruntów zdegradowanych.

• Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo.

Aby zapewnić przetrwanie polskiej fauny i flory w naturalnym środowisku, NFOŚiGW wspiera przedsięwzięcia w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach przyrody. Pomoc kierowana jest na odnowę zagrożonych gatunków, kompleksową ochronę drzewostanów i ekosystemów leśnych przed owadami, chorobami drzewostanów i pożarami.

• Geologia i górnictwo.

NFOŚiGW obejmuje pomocą finansową badania geologiczne i hydrogeologiczne, nowe technologie wydobywania kopalin i ich przetwarzania, ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych, rekultywację terenów zdegradowanych działalnością górniczą.

• Pozostałe dziedziny.

– monitoring środowiska oraz przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,

– edukacja ekologiczna,

inne: finansowanie ekspertyz i prac naukowo-badawczych zamawianych przez Ministra Środowiska zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Jednym z priorytetowych obszarów działalności NFOŚiGW jest współpraca zagraniczna, polegająca głównie na obsłudze przedsięwzięć realizowanych w ramach zagranicznych programów pomocowych powierzonych przez Ministra Środowiska.

NFOŚiGW obsługuje następujące programy:

– Instrument Strukturalnej Polityki Przedakcesyjnej ISPA, Programy Phare,

Phare LSIF – Program Dużych Projektów Infrastrukturalnych, Ekologiczny Fundusz Partnerski Phare,

– Projekt „Ochrona środowiska na terenach wiejskich”,

– Współpraca dwustronna – monitorowanie i raportowanie,

– Fundusz Partnerski BITS, Fundusz Dotacji Fińskich.

NFOŚiGW pełni rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) dla następującego działania SPO – WKP:

■ w ramach Priorytetu 2 – Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw:

działanie 2.4 – Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

5. MGiP powstało w maju 2004 r. w wyniku przekształcenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 11) . W MGiP realizowane są zadania z zakresu następujących działów administracji rządowej: gospodarka, rozwój regionalny, turystyka, praca.

Wydzielone departamenty w MGiP są odpowiedzialne za wdrażanie jednego z działań przewidzianych do realizacji w ramach SPO – WKP. W zakresie poddziałania 2.2.1 będącego kontynuacją udzielania wsparcia dla przedsiębiorstw w oparciu o ustawę o finansowym wspieraniu inwestycji, które dotychczas było wdrażane w MGiP, Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) będzie Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewnia DIF. Do jego głównych zadań należą m.in.:

– prowadzenie spraw związanych z gwarancjami kredytowymi udzielanymi przez Skarb Państwa oraz z programami finansowymi wspieranymi ze środków budżetowych,

– dokonywanie ocen skuteczności działania instrumentów polityki gospodarczej,

– prowadzenie spraw dotyczących rozwiązań systemowych w zakresie podatków i opłat,

– przygotowywanie opinii do wniosków przedsiębiorców o poręczenie lub gwarancję spłaty kredytów ze środków budżetu państwa.

Obecnie DIF stosuje przygotowaną procedurę oceny wniosków o dofinansowanie – zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej (w tym informatycznej). Wnioski o dofinansowanie oceniane są w poszczególnych departamentach i komórkach MGiP, a następnie są przedmiotem obrad Zespołu ds. Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcom. Zespół ten podejmuje ostateczne decyzje, którym przedsiębiorcom przyznane zostanie wsparcie finansowe. Następnie Minister Gospodarki i Pracy zawiera umowy o dofinansowanie z Ostatecznymi Odbiorcami (beneficjentami), w których szczegółowo określone są warunki wsparcia. W ostatniej fazie MGiP nadzoruje wykonanie umów o dofinansowanie przez Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) wsparcia finansowego. Wraz z uruchomieniem realizacji tego poddziałania w ramach systemu przyjętego w SPO – WKP, procedury wyboru projektów zostaną zmienione na zgodne z wytycznymi zawartymi w SPO – WKP i Uzupełnieniu SPO – WKP.

Poddziałanie dotyczące internacjonalizacji wdrażane jest przez DZE. Departament ten realizuje m.in. zadania z zakresu:

– promocji polskiej gospodarki oraz opracowywania i rozpowszechniania materiałów promujących polską gospodarkę,

– prowadzenia spraw dotyczących ekonomicznych instrumentów wspierania eksportu oraz dokonywanie ocen ich skuteczności,

– prowadzenia spraw związanych z tworzeniem i rozwojem oraz wykorzystaniem systemu informacji ekonomicznej i handlowej, w tym teleinformatycznego systemu wspomagania działalności promocyjnej,

– prowadzenie spraw związanych z promocją bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Minister Gospodarki i Pracy pełni rolę Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) dla następujących działań SPO – WKP:

■ w ramach Priorytetu 1 – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu:

działanie 1.1 – Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU,

■ w ramach Priorytetu 2 – Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw:

działanie 2.2 – Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw.

Jednostką odpowiedzialną za realizację poddziałań: 1.1.1, 2.2.1 oraz 2.2.2 jest Minister Gospodarki i Pracy, którego obsługę zapewniają: DWK (dla poddziałania 1.1.1), DIF (dla poddziałania 2.2.1) oraz DZE (dla poddziałania 2.2.2).

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

Ostatecznymi Odbiorcami (beneficjentami) w systemie wdrażania SPO – WKP są podmioty, które korzystają z publicznych środków SPO – WKP na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci) w zakresie realizowanych projektów są odpowiedzialni za:

– realizację projektów z zachowaniem zasad wspólnotowych i zaleceń z umowy o dofinansowanie,

– wykonanie lub zlecanie realizacji (w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie jej obowiązywania lub zgodnie z procedurą uproszczoną opisaną w rozdziale IV.4 Uzupełnienia SPO – WKP w zakresie jej obowiązywania) projektu inwestycyjnego lub wykonania usługi,

– zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu przez UE projektów wdrażanych w ramach SPO – WKP (znaki informacyjne i tablice pamiątkowe),

– przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– wykonywanie innych zadań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu zawartej między Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) a Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem)”;

16) po części IV.3 „Instytucje Wdrażające i Beneficjenci” dodaje się część IV.4 „Procedura uproszczona udzielania zamówienia w SPO – WKP” w brzmieniu:

„Procedura uproszczona udzielania zamówienia w SPO –WKP

1. Procedurę uproszczoną udzielania zamówień stosuje się do ubiegających się o dofinansowanie lub Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów), którzy nie są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Prawo zamówień publicznych, i gdy jednocześnie udział środków publicznych w pojedynczym zamówieniu w projekcie realizowanym przy wsparciu ze środków pochodzących z SPO-WKP przekracza równowartość 200000 € 12) .

2. Przez pojedyncze zamówienie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy ubiegającym się o dofinansowanie lub Ostatecznym Odbiorcą (beneficjentem) a wykonawcą zamówienia, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 13) , stanowiące odrębną jednostkę określoną w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zamawiane w celu realizacji projektu.

3. Stosowanie przez ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) procedury uproszczonej od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie jest jednym z warunków otrzymania dofinansowania realizacji projektu ze środków SPO – WKP.

4. Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent), o których mowa w ust. 1, są zobowiązani do:

1) zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę, usługę lub robotę budowlaną, zwanego dalej „ogłoszeniem” łącznie:

a) na własnej stronie internetowej (o ile ją posiada),

b) na stronie Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) – w tym celu ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przekazuje je odpowiedniemu Beneficjentowi Końcowemu (instytucji wdrażającej),

c) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim,

d) we własnej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym;

2) umieszczenia w ogłoszeniu następujących informacji:

a) nazwy (firmy) i adresu zamawiającego,

b) określenia przedmiotu oraz zakresu lub wielkości zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych,

c) terminu wykonania zamówienia,

d) miejsca i terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

e) opisu warunków udziału w postępowaniu, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) chce określić takie warunki,

f) innych informacji określonych przez ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta).

3) określenia terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; terminy do składania ofert lub wniosków liczone są od ostatniego dnia ukazania się ogłoszenia, zgodnie z procedurą określoną w pkt 1:

a) w przypadku, gdy oferty składane są w odpowiedzi na ogłoszenie zawierające zaproszenie do składania ofert – termin składania ofert jest nie krótszy niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia,

b) w przypadku, gdy przed złożeniem ofert ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zamierza prowadzić negocjacje z wykonawcami:

– dla wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – termin składania ofert jest nie krótszy niż 15 dni od dnia publikacji ogłoszenia,

– dla ofert, które składane będą po przeprowadzonych negocjacjach, w odpowiedzi na zaproszenie ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) – termin składania ofert jest nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zaproszenia.

5. W ogłoszeniu ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) może zaprosić podmioty zainteresowane realizacją zamówienia do składania ofert lub, w sytuacji gdy przed złożeniem ofert zamierza prowadzić negocjacje z wykonawcami, do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W tym przypadku ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) negocjuje warunki umowy z wykonawcami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu, a następnie zaprasza ich do składania ofert. W zaproszeniu do składania ofert ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) informuje wykonawców w szczególności o miejscu i terminie składania i otwarcia ofert.

6. Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) jest związany treścią ogłoszenia, w szczególności musi przyjmować oferty oraz wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu oraz zawrzeć umowę jedynie z wykonawcą, który złożył ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie.

7. Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) nie może zapoznać się z zawartością ofert przed upływem terminu składania ofert. Oferty pozostają zamknięte do czasu upływu terminu wskazanego w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert.

8. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest jednocześnie dniem ich otwarcia. Podczas otwarcia ofert ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) odczytuje nazwy i adresy oferentów oraz informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia.

9. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) zasady jawności prowadzonych postępowań – polegającej na obowiązku zamieszczania ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach oraz jawnego otwarcia ofert polegającego na umożliwieniu wszystkim zainteresowanym zapoznania się ze zgłoszonymi ofertami, jak również powiadomienia wszystkich oferentów o wyborze oferty najkorzystniejszej;

2) zasady równego traktowania oferentów – polegającej na:

a) zakazie dyskryminowania lub preferowania któregoś z oferentów,

b) przekazywaniu oferentom na równych zasadach wymagań, wyjaśnień, informacji oraz dokumentów związanych z postępowaniem,

c) zakazie pozostawienia oferty, która wpłynęła w terminie, bez rozpatrzenia,

d) zakazie stosowania sposobu składania ofert utrudniającego równy dostęp oferentów do zamówienia, w szczególności składania ofert wyłącznie drogą elektroniczną;

3) zasady uczciwej konkurencji – polegającej na zakazie:

a) stosowania oznaczenia towarów lub usług wprowadzających w błąd,

b) określenia przedmiotu zamówienia lub warunków udziału w postępowaniu w sposób naruszający zasadę równego dostępu oferentów do postępowania, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych i niedopuszczenie możliwości składania ofert równoważnych,

c) ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oferenta w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli oferent, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

10. Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) jest obowiązany do zachowywania w dokumentacji projektu dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem do celów kontroli wykonywanej przez uprawnione podmioty, zgodnie z przepisami umowy o dofinansowanie. Dokumentacja taka musi być udostępniana na każde żądanie podmiotu wykonującego kontrolę realizacji projektu.

11. Procedury uproszczonej nie stosuje się:

a) do zamówień, które podlegają wyłączeniu ze stosowania procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych na mocy samej ustawy,

b) do projektów zgłoszonych w ramach poddziałania 2.2.1 w trakcie rundy aplikacyjnej trwającej w dniach od 1 do 29 lutego 2004 r.,

c) w ramach poddziałania 2.2.1 w przypadku zamawiania usług, dostaw i robót w odniesieniu do technologii, która była przedmiotem opisu i opinii wymaganej przepisami ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji w związku z warunkami, jakie, zgodnie z ustawą, spełniać powinien wniosek o dofinansowanie realizacji nowej inwestycji 14) ,

d) do zakupów nowych technologii przez ubiegających się o dofinansowanie lub Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów), gdy technologie te są przedmiotem opinii jednostki naukowej 15) lub stowarzyszenia naukowo-technicznego o zasięgu ogólnopolskim, która to opinia wykorzystywana jest w procesie oceny wniosków, w ramach działania 2.3 16) ,

e) do zamówień, których przedmiot może być dostarczony tylko przez jednego dostawcę i nie może być zastąpiony innym równoważnym przedmiotem,

f) do zamówień, których przedmiot w związku z ochroną praw wyłącznych wynikających z innych ustaw może być oferowany tylko przez jednego dostawcę i nie może być zastąpiony innym równoważnym przedmiotem,

g) do zamówień, które w związku z warunkami, w jakich realizowany jest projekt, muszą być wykonane natychmiast,

h) w przypadku wcześniejszego stosowania maszyn i urządzeń określonego dostawcy, gdy zmiana dostawcy spowoduje konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne.

12. W przypadkach, o których mowa w pkt 11, ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) składa wraz z wnioskiem o dofinansowanie oświadczenie następującej treści: „Dla zakupów wymienionych w pkt: „Planowane wydatki w ramach projektu według podziału na kategorie wydatków” we wniosku o dofinansowanie pt.: ....................... w pkt: ... nie będę stosował procedury uproszczonej udzielania zamówień, obowiązującej w ramach SPO – WKP”.

13. Do oświadczenia ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) dołącza uzasadnienie, z którego wynika, dlaczego konkretne zakupy zostaną dokonane bez zastosowania procedury uproszczonej udzielania zamówień.

14. Grupa Robocza ds. oceny projektów rozstrzyga na etapie oceny techniczno-ekonomicznej o prawidłowości odstąpienia od zastosowania procedury uproszczonej udzielania zamówienia. W przypadku gdy odstąpienie od zastosowania procedury uproszczonej udzielania zamówienia nie będzie uzasadnione, Grupa Robocza ds. oceny wniosków odrzuca wniosek o dofinansowanie na etapie oceny techniczno-ekonomicznej. Od rozstrzygnięcia Grupy Roboczej ds. oceny wniosków nie przysługuje odwołanie, co oznacza, iż negatywne rozstrzygnięcie Grupy Roboczej o prawidłowości ww. wniosku ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) oznacza odmowę przyznania dofinansowania.”;

17) w części V. „Plan finansowy” część opisowa zamieszczona przed tablicą otrzymuje brzmienie:

„Opis rozwiązań dotyczących zapewnienia współfinansowania

W strukturę środków publicznych, które mogą zostać wykorzystane na współfinansowanie instrumentu polityki strukturalnej UE – EFRR w ramach działań SPO – WKP, wpisano środki z budżetów MGiP, MNil, NFOŚiGW oraz rezerwy celowej z budżetu państwa, część 83, pozycja 10 oraz inne środki publiczne.

Działania finansowane z budżetu MGiP

Z budżetu byłego Ministerstwa Gospodarki w latach 2000–2002 środki były wydatkowane na adekwatne do działań SPO – WKP kategorie: pomoc dla dużych przedsiębiorstw – w ramach ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji (inwestycje w majątek trwały – budynki i wyposażenie, współfinansowanie w ramach pomocy państwa), pomoc dla MSP (inwestycje w majątek trwały – budynki i wyposażenie, współfinansowanie w ramach pomocy państwa), usługi doradztwa biznesowego (m.in. umiędzynarodowienie działalności, promocja i wspieranie eksportu), usługi dla przedsiębiorców (m.in. parki naukowo-technologiczne), montaż finansowy, szkolenia zawodowe dla MSP oraz badania, rozwój technologiczny i działania innowacyjne (B+R).

W latach 2000–2002 na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przeznaczono 143,251 mln PLN (ustawa budżetowa, część 20 – Gospodarka, rozdział 15011). Na 2003 r. przewidziano środki w wysokości 52,72 mln PLN w ustawie budżetowej. Wykonanie budżetu w latach 2000–2003 przedstawia się następująco: 2000 r. – 17,462 mln PLN, 2001 r. – 69,604 mln PLN, 2002 r. – 56,185 mln PLN, wraz ze środkami niewygasającymi. W roku 2003 wykonanie budżetu rozdział 11011 – wyniosło 140,882 mln PLN wraz ze środkami niewygasającymi.

Rok 2002 był pierwszym rokiem funkcjonowania ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji. Z zaplanowanej kwoty 90 mln PLN z powodów proceduralnych nie zostało wykorzystane 18 mln PLN, ale wydatki te nastąpiły z rezerwy w 2003 r. W 2003 r. na realizację ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji przeznaczono 113 mln PLN. Na 2004 r. została zaalokowana kwota w wysokości 104,9 mln PLN – środki te (jako środki niewygasające) będą wydatkowane w 2005 r. W ustawie budżetowej na 2005 r. przewiduje się kwotę ponad 100 mln PLN.

W ramach wsparcia w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw w latach 2000–2002 ze środków budżetowych wydatkowana była kwota 23,5 mln €. W preliminarzu budżetu na 2004 r. przeznaczone zostały kwoty: na targi i wystawy – 22 mln PLN oraz na misje gospodarcze – 3 mln PLN. Na 2005 r. z budżetu MGiP planuje się przeznaczyć łączną kwotę 21 mln PLN (oraz dodatkowo kwotę 7,5 mln PLN środków niewygasających przeniesionych z 2004 r.).

Działania finansowane z budżetu MNil

Budżet KBN (od dnia 1 kwietnia 2003 r. MNil) wynosił 2,73 mln PLN. Przy zachowaniu przelicznika 1 € = 4.6 PLN, kwota ta w € to 0,59 mln. W roku budżetowym 2004 MNil dysponować będzie kwotą 2,79 mln PLN, w tym na współfinansowanie programów i projektów B+R realizowanych ze środków strukturalnych (działanie 1.4 SPO – WKP) przewidziano ogółem 2,21 mln PLN.

Na współfinansowanie działania 1.5 z części budżetu przeznaczonej na informatyzację na 2004 r. nie przewidziano środków finansowych. Współfinansowanie krajowe będzie pochodziło z rezerwy celowej, część 83, poz. 10, podobnie jak w przypadku niedoboru środków z części nauka na realizację działania 1.4.

Działanie finansowane z budżetu NFOŚiGW

Podstawą prawną umożliwiającą współfinansowanie działania 2.4 przez NFOŚiGW w wysokości 51,8 mln € jest ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, która została zastąpiona ustawą prawo ochrony środowiska. W planach finansowych NFOŚiGW opracowywanych w cyklu rocznym zostaną zarezerwowane odpowiednie środki na współfinansowanie działania 2.4.

Rezerwa celowa z budżetu państwa, część 83, pozycja 10

Pozostałe środki finansowe, niezbędne dla zapewnienia wskazanego w SPO – WKP poziomu krajowego współfinansowania projektów ze środków publicznych, nieznajdujące pokrycia w ww. częściach budżetu państwa, wydatkowane będą z rezerwy celowej z budżetu państwa, część 83, pozycja 10.

Zbiorcze tablice finansowe w rozbiciu na poszczególne działania i lata znajdują się poniżej.”;

18) w Załączniku 3 „Wskaźniki monitorowania SPO – WKP, jego priorytetów i działań – zestawienie zbiorcze” działania 3.1 i 3.2 w części tabeli „Produkt” otrzymują brzmienie:


Działanie 3.1

Produkt

„Liczba szkoleń (w podziale na proces wyboru projektów dla Komitetu Sterującego/proces monitorowania dla Komitetu Monitorującego / inne szkolenia w ramach działania 3.1) 0/0/0 6/18/36

Bieżący monitoring; Instytucja Zarządzająca na podstawie informacji otrzymanych od Instytucji Pośredniczących i Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)

Liczba wniosków zgłoszonych przez uprawnionych ubiegających się o dofinansowanie 0 200

Bieżący monitoring; Instytucja Zarządzająca

Liczba posiedzeń (w podziale na posiedzenia Komitetu Sterującego lub Komitetu Monitorującego) 0 30/6

Bieżący monitoring; Instytucja Zarządzająca

Liczba etatomiesięcy 0 8000

Bieżący monitoring; Instytucja Zarządzająca na podstawie informacji otrzymanych od Instytucji Pośredniczących i Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)

Liczba audytów zewnętrznych 0 50

Rocznie;

Instytucja Zarządzająca na podstawie informacji otrzymanych od Instytucji Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających)

Liczba kontroli na miejscu realizacji projektów 0 7% całkowitej liczby wdrożonych projektów

Rocznie;

Instytucja Zarządzająca na podstawie informacji otrzymanych od Instytucji

Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających)
Liczba wykonanych ekspertyz dotyczących wyboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu pomocy technicznej 0 100

Co pół roku;

Instytucja Zarządzająca

Liczba zleconych ekspertyz, analiz i studiów 0 50

Co pół roku;

Instytucja Zarządzająca na podstawie informacji otrzymanych od Instytucji Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających)Działanie 3.2

Produkt

Liczba wniosków o dofinansowanie projektu pomocy technicznej złożonych przez wszystkich upoważnionych ubiegających się o dofinansowanie dla działania 3.2 0 150

Bieżący monitoring; Instytucja Zarządzająca

Liczba zakupionych i zainstalowanych komputerów 0 75

Bieżący monitoring; Instytucja Zarządzająca na podstawie informacji otrzymanych od Instytucji Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających)

Liczba zakupionego i zainstalowanego oprogramowania 0 75

Bieżący monitoring; Instytucja Zarządzająca na podstawie informacji otrzymanych od Instytucji Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających)

Liczba nowych podłączeń do Internetu 0 100

Bieżący monitoring; Instytucja Zarządzająca na podstawie informacji otrzymanych od Instytucji Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających)

Liczba zakupionego i zainstalowanego sprzętu biurowego (w podziale na: kopiarki, drukarki, faksy, sprzęt do prowadzenia konferencji audiowizualnych, inny sprzęt)

0 15/30/20/10/20

Bieżący monitoring; Instytucja Zarządzająca na podstawie informacji otrzymanych od Instytucji Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających)

Liczba zakupionych pakietów, gdzie pakiet oznacza miesięczne zużycie materiałów biurowych przez 1 pracownika 0 8000

Bieżący monitoring; Instytucja Zarządzająca na podstawie informacji otrzymanych od Instytucji Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających)

Liczba wyposażonych w meble stanowisk pracy 0 200

Bieżący monitoring; Instytucja Zarządzająca na podstawie informacji otrzymanych od Instytucji Pośredniczących i Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających).”;


19) w Załączniku 6 „Kategorie interwencji” w części „PRIORYTET 2 – Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw” część „Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw” otrzymuje brzmienie:

„Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw

153 – Usługi doradztwa biznesowego (umiędzynarodowienie działalności, zarządzanie eksportowe i środowiskowe, zakup technologii),

163 – Usługi doradztwa biznesowego (informacja, planowanie biznesowe, usługi konsultingowe, marketing, projekty, umiędzynarodowienie działalności, zarządzanie eksportowe i środowiskowe, zakup technologii).”;

20) Załącznik 7 „Wykaz Dyrektyw w zakresie BHP” otrzymuje brzmienie:

„Załącznik 7 Wykaz Dyrektyw w zakresie BHP

Realizując projekt, Ostateczny Odbiorca (beneficjent) musi przestrzegać przepisów prawa wynikających z następujących dyrektyw w zakresie BHP, które zostały wdrożone do polskiego systemu prawnego:

1. dyrektywa nr 477/1983/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy nr 1107/1980/EWG) (Dz. Urz. UE L 263 z 24.09.1983),

2. dyrektywa nr 382/1991/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniająca dyrektywę nr 477/1983/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 1107/1980/EWG) (Dz. Urz. UE L 206 z 29.07.1991),

3. dyrektywa nr 188/1986/EWG z dnia 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie hałasu w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.1986),

4. dyrektywa nr 391/1989/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 183 z 29.06.1989),

5. dyrektywa nr 654/1989/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.1989),

6. dyrektywa nr 655/1989/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.1989),

7. dyrektywa nr 63/1995/WE z dnia 5 grudnia 1995 r. zmieniająca dyrektywę nr 655/1989/EWG dotyczącą minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 155 z 28.06.1996),

8. dyrektywa nr 45/2001/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniająca dyrektywę nr 655/1989/EWG dotyczącą minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L195 z 19.07.2001) (Tekst mający znaczenie dla EOG),

9. dyrektywa nr 656/1989/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeńsiwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochrony osobistej (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 059 z 06.03.1991),

10. dyrektywa nr 269/1990/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 156 z 21.06.1990),

11. dyrektywa nr 270/1990/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (Dz. Urz. UE L 171 z 04.06.1990),

12. dyrektywa nr 322/1991/EWG z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie ustanowienia indykatywnych wartości granicznych w wykonaniu dyrektywy nr 1107/1980/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 177 z 05.07.1991),

13. dyrektywa nr 383/1991/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. uzupełniająca środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy (Dz. Urz. UE L 206 z 29.07.1991),

14. dyrektywa nr 29/1992/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach (Dz. Urz. UE L 113 z 30.04.1992),

15. dyrektywa nr 57/1992/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia w życie minimalnych wymagań z zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach tymczasowych lub ruchomych budów (ósma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 245 z 26.08.1992),

16. dyrektywa nr 91/1992/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań dotyczących poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 348 z 28.11.1992),

17. dyrektywa nr 104/1992/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 404 z 31.12.1992),

18. dyrektywa nr 85/1992/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 348 z 28.11.1992),

19. dyrektywa nr 58/1992/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 245 z 26.08.1992),

20. dyrektywa nr 103/1993/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy na statkach rybackich (trzynasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 307 z 13.12.1993),

21. dyrektywa nr 104/1993/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz. Urz. UE L 307 z 13.12.1993),

22. dyrektywa nr 33/1994/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.1994),

23. dyrektywa nr 24/1998/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 131 z 05.05.1998),

24. dyrektywa nr 37/1998/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn (Dz. Urz. UE L 080 z 25.03.1999),

25. dyrektywa nr 39/2000/EWG z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy – w związku z wykonaniem dyrektywy nr 24/1998/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 142 z 16.06.2000),

26. dyrektywa nr 92/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 23 z 28.01.2000),

27. dyrektywa nr 54/2000/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 262 z 17.10.2000),

28. dyrektywa 44/2002/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 177 z 06.07.2002),

29. dyrektywa nr 10/2003/WE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 042 z 15.02.2003),

30. dyrektywa nr 18/2003/WE z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca dyrektywę nr 477/1983/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 097 z 15.04.2003),

31. dyrektywa nr 37/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (kodyfikacja trzech wcześniejszych dyrektyw: dyrektywy nr 394/1990/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szóstej dyrektywy szczegółowej w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG), dyrektywy nr 42/1997/WE z dnia 27 czerwca 1997 r. po raz pierwszy zmieniającej dyrektywę nr 394/1990/EWG w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szóstej dyrektywy szczegółowej w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy nr 391/1989/EWG) (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004) oraz dyrektywy nr 38/1999/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniającej po raz drugi dyrektywę nr 394/1990/EWG w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy i rozszerzająca ją o mutageny),

32. dyrektywa nr 2004/40/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymogów w zakresie BHP, dotyczących narażenia pracowników na ryzyko wynikające z czynników fizycznych (pole elektromagnetyczne) (Dz. Urz. UE L 159 z 30.04.2004).”;

21) Załącznik 8 „Zasady wyboru projektów w ramach działań” otrzymuje brzmienie:

„Załącznik 8 Zasady wyboru projektów w ramach działań

Wnioski o dofinansowanie 17) złożone zgodnie z wymaganiami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO – WKP”, podlegają ocenie zgodnie z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący zasadami formalnymi, techniczno-ekonomicznymi oraz merytorycznymi. Odpowiedni dla każdego działania Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) wpisuje przyjęty wniosek o dofinansowanie do systemu SIMIK 18) , nadając mu numer referencyjny. Następnie dokonuje sprawdzenia zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym. Ocena wniosku o dofinansowanie pod względem formalnym obejmuje sprawdzenie, czy złożony wniosek spełnia wszystkie zasady formalne określone dla poszczególnych działań lub poddziałań.

W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, ubiegający się o dofinansowanie jest proszony o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie, o ile procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie dla danego działania lub poddziałania przewiduje taką możliwość. Jeśli projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym, zostaje przekazany członkom Grupy Roboczej ds. oceny projektów powołanej dla danego działania lub poddziałania, po uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą, i działającej pod przewodnictwem przedstawiciela Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej).

Członkowie Grupy Roboczej ds. oceny projektów oraz zaproszeni eksperci (jeśli istnieje potrzeba ich udziału w posiedzeniu) dokonują szczegółowej oceny wniosków o dofinansowanie na podstawie zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący kryteriów techniczno-ekonomicznych i merytorycznych. W celu zachowania zasady obiektywnej oceny projektów, w procesie oceny danego wniosku o dofinansowanie nie będą uczestniczyć ci członkowie Grupy Roboczej ds. oceny projektów, którzy w jakikolwiek sposób są powiązani z projektem będącym przedmiotem oceny. Grupa Robocza ds. oceny projektów może konsultować się z odpowiednimi Instytucjami Zarządzającymi programami operacyjnymi przy dokonywaniu oceny projektów związanych bezpośrednio z działaniami w ramach innych programów operacyjnych.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie zgłoszone w ramach danej rundy aplikacyjnej zostają ocenione przy wykorzystaniu punktowej skali ocen. Lista wniosków o dofinansowanie w formie rankingu wraz z wnioskami o dofinansowanie z uzasadnieniem ich oceny zostają przekazane przez danego Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) do sekretariatu Komitetu Sterującego w Instytucji Zarządzającej.

Sekretariat przekazuje Komitetowi Sterującemu listę rankingową z wnioskami o dofinansowanie. Komitet Sterujący opiniuje i rekomenduje Instytucji Zarządzającej listę projektów kwalifikujących się do wsparcia z SPO – WKP.

Po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą listy wniosków o dofinansowanie kwalifikujących się do wsparcia Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje wszystkich ubiegających się o dofinansowanie o wynikach procedury wyboru wniosków. Podstawą uzyskania wsparcia jest umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy odpowiednim dla działania Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) a ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku wniosków o dofinansowanie, które nie zostały zakwalifikowane do wsparcia, ubiegającym się o dofinansowanie przekazywana jest szczegółowa informacja wskazująca przyczyny odmowy udzielenia wsparcia. W przypadku odmowy udzielenia wsparcia nie ma możliwości odwołania się o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie 19) . Ubiegający się o dofinansowanie ma jednakże możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w kolejnej rundzie aplikacyjnej. Dla wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przygotowuje umowę o dofinansowanie projektu. Na podstawie upoważnienia wynikającego z umowy zawartej z Instytucją Zarządzającą, umowę o dofinansowanie projektu z ubiegającym się o dofinansowanie podpisuje kierownik zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub osoba przez niego upoważniona.

Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) jest odpowiedzialny za obsługę SIMIK w części dotyczącej procedury wyboru projektów dla działania, za realizację którego odpowiada. W systemie znajdą się informacje na temat wszystkich zgłoszonych wniosków o dofinansowanie, oceny formalnej i merytorycznej wniosków oraz ewidencja umów podpisanych z Ostatecznymi Odbiorcami (beneficjentami).

1. Działanie 1.1

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna – celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych ubiegający się o dofinansowanie jest wzywany do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile nie zostanie uzupełniony, zostaje ostatecznie odrzucony. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna – celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego – 0 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) (dla poddziałania 1.1.1 zadania Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) pełni Instytucja Zarządzająca) opracował listę sprawdzającą (check list). Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów (rubryk, pozycji) oraz nie zostały uzupełnione w podanym terminie, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla działania 1.1

– wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

– wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

– wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO – WKP,

– do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla działania 1.1

– zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

– wykonalność projektu pod względem technicznym,

– zapewniono minimalny, wymagany wkład własny (dotyczy tylko poddziałania 1.1.2),

– wykonalność finansowa projektu (ocena, czy koszty projektu nie są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko, czy projekt jest wykonalny z finansowego punktu widzenia),

– kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu,

– ubiegającym się o dofinansowanie jest: PARP (dotyczy poddziałania 1.1.1), instytucje otoczenia biznesu (nienastawione na zysk) oraz ponadregionalne lub regionalne sieci tych instytucji.

ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 1.1


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość projektu w czasie
Efekty projektu będą trwałe po zakończeniu jego realizacji. 5 pkt Wniosek, część IV, pkt 22 oraz 30–31. 17 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) będzie kontynuował rozwijanie projektu lub wykorzystanie jego rezultatów po zakończeniu finansowania w ramach wsparcia oraz wskazuje źródła finansowania tych działań. 10 pkt
Projekt jest powiązany z innymi projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych. 2 pkt
Doświadczenie
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada doświadczenie oraz kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami. 4 pkt Wniosek, część III, pkt 15–18 oraz część IV, pkt 23, 25, 31 i 32. 12 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada doświadczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz MSP. 3 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada potencjał merytoryczny oraz organizacyjny odpowiadający zakresowi i skali realizacji 5 pkt
Innowacyjny charakter projektu
Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia nowej usługi lub usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu lub sieci instytucji otoczenia biznesu. 10 pkt Wniosek, część IV, pkt 21 i 23. 10 pkt
Udział własny ubiegającego się o dofinansowanie
Deklarowany udział własny ubiegającego się o dofinansowanie jest wyższy od minimalnego: Wniosek, część IV, pkt 27–28. 3 pkt
do 5 punktów procentowych 1 pkt
5–9 punktów procentowych 2 pkt
powyżej 9 punktów procentowych. 3 pkt
Efektywność kosztowa
Przewidywane wydatki są adekwatne i właściwe z punktu widzenia proponowanych działań. 3 pkt Wniosek, część I, pkt 7 oraz część IV, pkt 27–29. 8 pkt
Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu. 3 pkt
Realizacja projektu będzie zagrożona w przypadku braku wsparcia z EFRR. 2 pkt
Poprawa oferty instytucji otoczenia biznesu lub sieci instytucji otoczenia biznesu
Wpływ projektu na rozwój i udoskonalenie oferty instytucji otoczenia biznesu lub sieci instytucji otoczenia biznesu. 7 pkt Wniosek, część IV, pkt 21–24. 10 pkt
Wpływ projektu na podniesienie standardów świadczenia usług. 3 pkt
Zasięg geograficzny projektu
Projekt o zasięgu lokalnym. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 21, 23–25. 10 pkt
Projekt o zasięgu regionalnym. 4 pkt
Projekt o zasięgu krajowym. 8 pkt
Projekt o zasięgu międzynarodowym. 10 pkt
Tworzenie lub wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu lub sieci instytucji otoczenia biznesu
Wpływ realizacji projektu na rozwój lub wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu lub sieci instytucji otoczenia biznesu. Sieć – 7 pkt, instytucja –3 pkt Wniosek, część IV, pkt 21–24. 15 pkt
Wpływ realizacji projektu na poprawę wymiany informacji, pogłębienie lub rozszerzenie współpracy w ramach sieci instytucji otoczenia biznesu (dotyczy tylko projektów sieciowych). 4 pkt
Wpływ projektu na zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do oferty instytucji otoczenia biznesu lub sieci instytucji otoczenia biznesu. 4 pkt
Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami
Projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb grupy odbiorców. 5 pkt Wniosek, część IV, pkt 21–24. 12 pkt
Projekt jest projektem pilotażowym wynikającym z RIS. 3 pkt
Projekt ma wpływ na zaspokojenie potrzeb MSP. 4 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE w zakresie
– ochrony środowiska. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”. 3 pkt
– równych szans. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 6. W przypadku, gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.
– rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 23. W przypadku, gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

2. Działanie 1.2

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna – celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych ubiegający się o dofinansowanie jest wzywany do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile nie zostanie uzupełniony, zostaje ostatecznie odrzucony. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna – celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego – 0 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień. W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check list). Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów oraz nie zostały uzupełnione w podanym terminie, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla poddziałań 1.2.1 i 1.2.2

– wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

– wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

– wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO – WKP,

– do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów,

– ubiegający się o dofinansowanie, zgodnie ze statutem, nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe,

– ubiegający się o dofinansowanie na powiększenie funduszu mikropożyczkowego lub poręczeniowego spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO – WKP.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla poddziałań 1.2.1 i 1.2.2

– zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

– zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom),

– wykonalność projektu pod względem technicznym,

– kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, nie zagraża prawidłowej i terminowej realizacji projektu,

– ubiegający się o dofinansowanie posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania pożyczek lub poręczeń,

– ubiegający się o dofinansowanie zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania pożyczek lub poręczeń,

– projekt jest wykonalny pod względem finansowym, tzn. określa w sposób rzetelny i prawidłowy rodzaje nakładów do poniesienia, w tym wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania,

– projekt został scharakteryzowany we wniosku o dofinansowanie oraz dokumentach do niego załączonych w sposób umożliwiający jego szczegółową ocenę,

– projekt zawiera propozycję sposobu wykorzystania środków funduszu po zakończeniu realizacji projektu na cele jak w projekcie lub zakłada zwrot środków,

– zapewniono minimalny, wymagany wkład własny,

– projekt dotyczy pomocy finansowej w kwocie nieprzekraczającej minimalnej oraz maksymalnej określonej wartości.

ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałań 1.2.1 i 1.2.2:


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW 20) SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość projektu w czasie
Trwałość operacyjna (przychody z działalności + przychody finansowe) lub (koszty działalności + koszty refinansowania + straty) wynosi 100% lub więcej. 35 pkt minus 7 pkt za każdy rok po udzieleniu wsparcia, w którym trwałość nie zostanie osiągnięta. Biznesplan oraz wniosek, część IV, pkt 27. 35 pkt
Doświadczenie
Liczba aktywnych klientów lub usług przekracza średnią w branży. 10 pkt Biznesplan oraz wniosek, część III pkt 14–15 oraz część IV, pkt 22, 28–29. 20 pkt
Stosunek wartości udzielonych pożyczek/ poręczeń do kapitału w ostatnim roku przekracza średnią w branży. 10 pkt
Udział własny
Udział własny ponad minimalny wymagany udział w %. 0,1 pkt za każdy 1 punkt bazowy dodatkowego wkładu. Wniosek, część IV, pkt 24. 20 pkt
Udział kapitału prywatnego (innego niż środki publiczne). 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 24 i 25. 2 pkt
Koszty administracyjne oraz zarządzania projektem
Koszty administracyjne oraz koszty zarządzania projektem przez fundusz mikropożyczkowy (prowizja). 20 pkt minus 0,4 pkt za każdy 1 punkt bazowy prowizji powyżej 0%. Biznesplan oraz wniosek, część IV, pkt 26. 20 pkt
Koszty administracyjne oraz koszty zarządzania projektem przez fundusz poręczeń kredytowych (prowizja). 20 pkt minus 1 pkt za każdy 1 punkt bazowy prowizji powyżej 0%.
Realizacja polityk horyzontalnych UE w zakresie
– ochrony środowiska. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”. 3 pkt
– równych szans 1 pkt Wniosek, części, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.
– rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 20. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

ZASADY FORMALNE dla poddziałania 1.2.3

– wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

– wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

– wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO – WKP,

– do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów,

– ubiegający się o dofinansowanie na powiększenie funduszu typu seed capital spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO – WKP.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla poddziałania 1.2.3

– zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

– kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, nie zagraża prawidłowej i terminowej realizacji projektu,

– ubiegający się o dofinansowanie posiada potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do prowadzenia inwestycji kapitałowych,

– ubiegający się o dofinansowanie zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do prowadzenia inwestycji kapitałowych,

– projekt jest wykonalny pod względem finansowym, tzn. określa w sposób rzetelny i prawidłowy rodzaje nakładów do poniesienia, w tym: wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania (w tym prowizji),

– projekt został scharakteryzowany we wniosku o dofinansowanie oraz dokumentach do niego załączonych w sposób umożliwiający szczegółową jego ocenę,

– zapewniono minimalny, wymagany wkład własny,

– projekt dotyczy pomocy finansowej w kwocie nieprzekraczającej minimalnej oraz maksymalnej określonej wartości,

– projekt określa sposób zwrotu środków po zakończeniu realizacji projektu oraz podziału zysków lub strat (tzw. hurdle rate i carried interest),

– zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom).

ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałania 1.2.3


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW 21) SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Doświadczenie
Liczba zakończonych projektów (objęcia akcji lub udziałów) przez zarządzającego funduszem. 2 pkt za każdą zakończoną inwestycję, maks. 10 pkt Biznesplan oraz wniosek, część III, pkt 14 i 15 oraz część IV, pkt 22, 28 i 29. 37 pkt
Liczba zrealizowanych wyjść z inwestycji (dezinwestycji). 3 pkt za każdą sprzedaż wszystkich objętych akcji/udziałów danego przedsię-
biorstwa, maks. 12 pkt
Osiągnięta dotychczas wartość wewnętrznej stopy zwrotu netto dla inwestorów z inwestycji w nowo powstałych przedsiębiorcach lub przedsiębiorstwach znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (działających w okresie 3 lat). 0,1 pkt za każdy 1 pkt bazowy powyżej 20%, maks. 15 pkt
Strategia inwestycyjna
Uprzywilejowana stopa zwrotu dla inwestorów (z ang. hurdle rate). 1 pkt za każdy 1 punkt bazowy powyżej 3%, maks. 25 pkt Biznesplan oraz wniosek, część IV, pkt 18 i 20. 40 pkt
Udział w zysku (z ang. carried interest) – udział funduszu. 10 pkt minus 0,2 pkt za każdy 1 punkt bazowy udziału funduszu powyżej 20%, maks. 15 pkt
Koszty administracyjne oraz zarządzania projektem
Koszty administracyjne oraz koszty zarządzania projektem przez zarządzającego funduszem typu seed capital. 20 pkt minus 0,4 pkt za każdy 1 punkt bazowy prowizji powyżej 0%. Biznesplan oraz wniosek, część IV, pkt 26. 20 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE w zakresie
– ochrony środowiska. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”. 3 pkt
– równych szans. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.
– rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 20. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

3. Działanie 1.3

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna – celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych ubiegający się o dofinansowanie jest wzywany do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile nie zostanie uzupełniony, zostaje ostatecznie odrzucony. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna – celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego – 0 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check list). Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów oraz nie zostały uzupełnione w podanym terminie, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla działania 1.3

– wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

– wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

– wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO – WKP,

– do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów,

– ubiegającymi się o dofinansowanie są podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, w tym przedsiębiorczości akademickiej, np. agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne z udziałem w szczególności samorządów regionalnych i lokalnych, przedsiębiorców, uczelni wyższych i innych podmiotów.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla działania 1.3

– zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

– zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom),

– wykonalność projektu pod względem technicznym,

– zapewniono minimalny, wymagany wkład własny (jeżeli dotyczy),

– wykonalność finansowania projektu (ocena, czy koszty projektu nie są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko, czy projekt jest wykonalny z finansowego punktu widzenia),

– kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu,

– poprawnie określono wysokość oraz rodzaje wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych,

– wartość brutto projektu nie może być:

– w przypadku projektów inwestycyjnych – mniejsza niż 2 mln PLN i większa niż 45 mln PLN,

– w przypadku projektów doradczych – mniejsza niż 40 tys. PLN i większa niż 2 mln PLN,

– projekt jest gotowy do realizacji i nie istnieją przeszkody prawne w zakresie praw własności i praw własności intelektualnej, które mogą przyczynić się do niezrealizowania projektu,

– w przypadku projektów inwestycyjnych, zamieszczony w załączeniu do wniosku o dofinansowanie biznesplan lub studium wykonalności wskazuje na celowość podejmowania realizacji projektu.

ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 1.3:

W ramach działania 1.3 są składane projekty inwestycyjne oraz projekty dotyczące usług doradczych. W związku z tym są dwie grupy kryteriów merytorycznych:

DLA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Zasadność realizacji
Wśród celów projektu wymieniono dywersyfikację działalności gospodarczej na terenach objętych krajowymi programami restrukturyzacji sektorów gospodarki lub w uzasadnieniu projektu wskazano na jego powiązanie z restrukturyzacją przedsiębiorców na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.. U. Nr 213, poz. 1800, z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 229, poz. 2271 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291). 3 pkt Wniosek, część IV, pkt 15 lub 17, 18 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 3 pkt
Uwzględnienie zasady partnerstwa w realizacji projektu
W realizacji projektu uczestniczą j.s.t, przekazując na cele projektu: Wniosek, część IV, pkt 17, 19, 27 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 17 pkt
– powyżej 5% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. 3 pkt
–12,5% (i powyżej) wartości kosztów kwalifikowanych projektu. 5 pkt
Władze j.s.t, na terenie których realizowany jest projekt, deklarują różne formy zwolnień lub ulg w podatkach i opłatach lokalnych oraz inne zachęty dla inwestorów:
– do dokumentacji załączono stosowną(e) uchwałę(y) Rady Gminy. 4 pkt
– do dokumentacji załączono dokumenty świadczące o innych zachętach dla inwestorów. 3 pkt
W realizacji projektu uczestniczą partnerzy – lokalni przedsiębiorcy, agencje rozwoju regionalnego lub lokalnego, organizacje pozarządowe (w przypadku projektów parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych – w realizację projektu zaangażowane są dodatkowo jednostki naukowo-badawcze lub uczelnie wyższe), wnoszący wkład o wymiarze finansowym do projektu. 5 pkt
Lokalizacja
Projekt jest zlokalizowany w dobrze skomunikowanym miejscu (podregionie) na obszarze (obszarach) przeznaczonym na tego typu inwestycje w miejscowych dokumentach planistycznych (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu). 6 pkt Wniosek, część IV, pkt 13, 17 mapy i szkice lokalizacyjne (załącznik do wniosku) oraz studium wykonalności lub biznesplan. 6 pkt
Spójność projektu z innymi działaniami SPO – WKP i innymi programami operacyjnymi oraz strategiami
Projekt jest powiązany z innymi projektami z innych działań SPO – WKP lub innych programów operacyjnych. 3 pkt Wniosek, część IV, pkt 25 i 26 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 6 pkt
Projekt jest zgodny z lokalną i regionalną strategią rozwoju, a w przypadku parków i inkubatorów technologicznych – również zgodny z RIS lub Regionalną Strategią Innowacji i Transferu Technologii. 3 pkt
Wykonalność projektu
Projekt jest możliwy do wykonania pod względem technicznym. 6 pkt Wniosek, część IV, pkt 20 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 12 pkt
Przedstawiony harmonogram realizacji projektu jest realny, wyczerpujący i wynika z logicznie zaplanowanych działań. 6 pkt Wniosek, część IV, pkt 20 oraz studium wykonalności lub biznesplan.
Efektywność kosztowa
Przygotowany budżet jest rzetelny i szczegółowy. 8 pkt Wniosek, część IV, pkt 21–23 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 16 pkt
Źródła finansowania projektu dają gwarancję realizacji projektu. 8 pkt
Korzyści ekonomiczne lub społeczne z realizacji projektu
Przedstawione dokumenty lub analizy w sposób wiarygodny i przejrzysty pokazują korzyści ekonomiczne bądź społeczne z realizacji projektu. 7 pkt Wniosek, część IV, pkt 15–18 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 7 pkt
Trwałość projektu w czasie oraz jego zdolność do samofinansowania po zakończeniu
Efekty projektu będą trwałe po zakończeniu jego realizacji. 8 pkt Wniosek, część IV, pkt 24 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 14 pkt
Zaplanowano samofinansowanie projektu w ciągu 5 lat po jego zakończeniu. 6 pkt
Udział własny ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) bądź partnerów
Deklarowany udział własny ubiegającego się o dofinansowanie lub partnerów jest większy od minimalnego (nie dotyczy wkładu j.s.t.): Wniosek, część IV, pkt 21 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 6 pkt
do 10 punktów procentowych włącznie 2 pkt
10–20 punktów procentowych 4 pkt
powyżej 20 punktów procentowych 6 pkt
Innowacyjny charakter projektu
Projekt będzie realizowany w sposób innowacyjny lub jego realizacja przyczyni się do wdrożenia innowacji. 5 pkt Wniosek, część IV, pkt 17 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 5 pkt
Kompetencje ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) oraz kluczowego personelu
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada doświadczenie oraz kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami. 5 pkt Wniosek, część IV, pkt 26 oraz studium wykonalności lub biznesplan. 5 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
– ochrony środowiska. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”. 3 pkt
– równych szans. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.
– rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 17. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG DORADCZYCH


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Zasadność realizacji
Wśród celów projektu wymieniono działania z zakresu:
– opracowania dokumentacji (przygotowania studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, biznesplanów, ocen oddziaływania na środowisko dla parków przemysłowych, naukowo-technologicznych lub inkubatorów technologicznych), której efektem będzie określenie sposobu realizacji planowanych inwestycji w parkach przemysłowych, naukowo-technologicznych lub inkubatorach technologicznych lub:
– wspomaganie zarządzania i funkcjonowania podmiotu zarządzającego parkiem przemysłowym, naukowo-technologicznym lub inkubatorem technologicznym.
10 pkt Wniosek, część IV, pkt 15 oraz załączniki do wniosku. 10 pkt
Uwzględnienie zasady partnerstwa w realizacji projektu
W realizację projektu zaangażowani są partnerzy wnoszący wkład finansowy. 10 pkt Szczegółowy zakres zadań. 10 pkt
Zawartość merytoryczna projektu
Zaproponowane usługi doradcze są zgodne z zapotrzebowaniem podmiotu zarządzającego i niezbędne do podniesienia poziomu zarządzania parkiem przemysłowym, naukowo-technologicznym lub inkubatorem technologicznym. 30 pkt Szczegółowy zakres zadań. 30 pkt
Ocena finansowania projektu
Przewidywane wydatki są właściwe z punktu widzenia proponowanych działań i efektów. 7 pkt 15 pkt
Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu. 8 pkt Wniosek, część IV, pkt 23 oraz szczegółowy zakres zadań.
Doświadczenie
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada doświadczenie oraz kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami. 10 pkt Szczegółowy zakres zadań. 10 pkt
Udział własny ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) lub partnerów
Deklarowany udział własny ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) lub partnerów jest większy od minimalnego (nie dotyczy udziału j.s.t): Wniosek, część IV, pkt 21 oraz szczegółowy zakres zadań. 12 pkt
do 10 punktów procentowych włącznie 4 pkt
10–20 punktów procentowych 8 pkt
powyżej 20 punktów procentowych 12 pkt
Innowacyjny charakter projektu
Projekt będzie realizowany w sposób innowacyjny lub jego realizacja przyczyni się do wdrożenia innowacji. 10 pkt Wniosek, część IV, pkt 17 oraz załączniki do wniosku. 10 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
– ochrony środowiska. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”. 3 pkt
– równych szans. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.
– rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 17. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

4. Działanie 1.4

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna – celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych ubiegający się o dofinansowanie jest wzywany do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile nie zostanie uzupełniony, zostaje ostatecznie odrzucony. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna – celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego – 0 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień. W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check list). Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów oraz nie zostały uzupełnione w podanym terminie, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla działania 1.4

– wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

– wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

– wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO – WKP,

– do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla działania 1.4

– zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

– zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom),

– wykonalność projektu pod względem technicznym,

– zapewniono minimalny, wymagany wkład własny,

– wykonalność finansowa projektu (ocena, czy koszty projektu nie są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko, czy projekt jest wykonalny z finansowego punktu widzenia),

– kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu,

– ubiegającym się o dofinansowanie jest przedsiębiorstwo, grupa przedsiębiorstw (instytucje sfery B+R), organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R bądź inne instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność,

– zapewniono odpowiedni potencjał i poziom merytoryczny wykonawcy badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych (jeżeli w ramach projektu takie badania będą prowadzone).

ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 1.4:

W ramach działania 1.4 są składane projekty inwestycyjne (1.4.2, 1.4.3), projekty celowe (1.4.1, 1.4.4) oraz projekty badawcze i celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii (z ang. foresight) (1.4.5). W związku z tym wyróżnione zostały trzy grupy kryteriów merytorycznych:

DLA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (poddziałania 1.4.2 i 1.4.3)


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość w czasie
Źródła finansowania utrzymania w ruchu inwestycji gwarantują zapewnienie odpowiednich standardów nowoczesności w ciągu 5 lat od decyzji o przyznaniu dofinansowania (umożliwia punktację pośrednią). 8 pkt Wniosek, część IV, pkt 15–17 i 24. 8 pkt
Doświadczenie
Przedstawiono doświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) w realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków własnych, publicznych krajowych lub pochodzących ze współpracy międzynarodowej. 4 pkt Wniosek, część IV, pkt 15, 17, 18, 26 i 27, dodatkowe załączniki. 8 pkt
Budżet inwestycji realizowanych przez ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) w ciągu ostatnich 10 lat jest nie mniejszy niż 5 mln zł. 4 pkt
Udział własny ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta).
Deklarowany udział własny pojedynczej instytucji lub udział własny dla członków konsorcjum jest większy od minimalnego: Wniosek, część I, pkt 3, część IV, pkt 15, 17,18,21 i 22. 6 pkt
do 5% włącznie 1 pkt
(5–10%> 2 pkt
(10–15%> 3 pkt
(15–20%> 4 pkt
(20–25%> 5 pkt
powyżej 25% 6 pkt
Powiązanie z innymi programami lub projektami
Inwestycja jest składową grupy projektów współfinansowanych przez inne programy operacyjne lub inne działania w ramach SPO – WKP. 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 15, 17, 18 i 25, dodatkowe załączniki. 5 pkt
Projekt jest projektem pilotażowym wynikającym z RIS. 3 pkt
Efektywność kosztowa
Źródła finansowania są dostateczną gwarancją realizacji projektu (możliwa jest punktacja pośrednia). 2 pkt Wniosek, część I, pkt 3, część IV, pkt 15, 17, 18, 21 i 23. 6 pkt
Szacunkowa stopa zwrotu z inwestycji w okresie 5 lat po realizacji inwestycji wynosi:
– 0 1 pkt
– (0 – 0,1> 2 pkt
– powyżej 0,1 4 pkt
Wpływ na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawił i uzasadnił pozytywną ocenę wpływu realizacji inwestycji na konkurencyjność przedsiębiorstw (np. stosunek jakości do ceny dla nowych produktów będzie korzystniejszy niż dotychczas) i określił grupę przedsiębiorstw – użytkowników inwestycji (możliwa jest punktacja pośrednia). 12 pkt Wniosek, część IV, pkt 15–18, dodatkowe załączniki. 12 pkt
Wykorzystanie wyników w gospodarce
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawił sposób i skalę wykorzystania wyników w gospodarce. 12 pkt Wniosek, część IV, pkt 15–18, dodatkowe załączniki. 12 pkt
Zaangażowanie partnerów gospodarczych
Przedstawiono sposób i zasady dostępu do zrealizowanej inwestycji tak dla partnerów partycypujących w kosztach realizacji inwestycji, jak również zewnętrznych (wymienionych) (możliwa jest punktacja pośrednia). 12 pkt Wniosek, część IV, pkt 12 i 19 oraz biznesplan i dodatkowe załączniki. 12 pkt
Zapotrzebowanie rynku na dany produkt, technologią lub usługę
Zapotrzebowanie w wymiarze lokalnym ustalono na podstawie rozmów z partnerami gospodarczymi. 4 pkt Wniosek, część IV, pkt 15 i 17 i 18 oraz biznesplan i dodatkowe załączniki. 12 pkt
Zapotrzebowanie w Polsce ustalono w odniesieniu do rynku europejskiego na podstawie benchmarkingu. 6 pkt
Zapotrzebowanie ustalono na podstawie procedury zbliżonej do foresightu. 6 pkt
Zapotrzebowanie ustalono na podstawie notowań akcji przedsiębiorstw z zainteresowanej badaniami branży na giełdzie/kredytami udzielonymi przez banki na dany produkt/technologię/usługę. 12 pkt
Przeprowadzono profesjonalne badanie rynku. 12 pkt
Wpływ na koncentrację potencjału badawczego
Realizacja inwestycji przyczyni się do umocnienia, rozwoju lub powstania ponadinstytucjonalnej struktury, tj. CZT, sieci naukowej, konsorcjum naukowego (możliwa jest punktacja pośrednia). 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 15, 17 i 18, dodatkowe załączniki. 8 pkt
Realizacja inwestycji umożliwi instytucji uzyskanie statusu Centrum Doskonałości. 1 pkt
Realizacja inwestycji podniesie konkurencyjność danej instytucji/konsorcjum na arenie międzynarodowej jako partnera badawczego (możliwa jest punktacja pośrednia). 2 pkt
Realizacja inwestycji podniesie atrakcyjność danej instytucji/konsorcjum jako partnera dla sektora przedsiębiorstw lub przemysłu (możliwa jest punktacja pośrednia). 3 pkt
Liczba nowych miejsc pracy
Inwestycja po zrealizowaniu przyczyni się do: Wniosek, część IV, pkt 15, 17 i 18, dodatkowe załączniki. 8 pkt
– powstania do 5 nowych miejsc pracy 6 pkt
– powstania powyżej 5 nowych miejsc pracy 8 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
– ochrony środowiska. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”. 3 pkt
– równych szans. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.
– rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 17. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

DLA PROJEKTÓW CELOWYCH (poddziałania 1.4.1 i 1.4.4)


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość skutków projektów
Wynik realizacji projektu przyczyni się do rozwiązania określonych problemów (np. technologicznych): Wniosek, część IV, pkt 15, 17, 18 oraz 24. 10 pkt
– w skali przedsiębiorstwa/kilku przedsiębiorstw 1 pkt
– dla określonej branży przedsiębiorstw 5 pkt
– w skali lokalnej 5 pkt
– w skali regionalnej 7 pkt
– w skali ogólnokrajowej 10 pkt
Doświadczenie
Przedstawiono doświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) w realizacji projektów badawczych (projekty krajowe, międzynarodowe, uzyskane wyniki). 3 pkt Wniosek, część IV, pkt 15, 17, 18. 12 pkt
Liczba publikacji ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) lub członków zespołu ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) w znaczących czasopismach w ciągu ostatnich 5 lat:
dla poddziałania 1.4.4 wynosiła od 5 do 7 1 pkt
dla poddziałania 1.4.4 wynosiła powyżej 7 2 pkt
dla poddziałania 1.4.1 wynosiła powyżej 2 2 pkt
Ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) lub członkowie konsorcjum posiadają patenty na wynalazki. 3 pkt
Istnieją pomyślne wdrożenia patentów ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) lub członków konsorcjum. 4 pkt
Innowacyjny charakter projektu
Podejmowane badania mają na celu udoskonalenie istniejącego produktu, technologii, usługi lub doprowadzenie do nowych rozwiązań. 6 pkt Wniosek, część IV, pkt 17 i 18. 9 pkt
Projekt dotyczy problemu nierozwiązanego w skali:
– jednego lub kilku przedsiębiorstw 2 pkt
– kraju 3 pkt
Udział własny ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjanta)
Deklarowany udział własny (pojedynczej instytucji lub udział własny ważony dla konsorcjum) jest większy od minimalnego: Wniosek, część I, pkt 3 oraz część IV, pkt 15, 17, 18, 21 i 22. 6 pkt
do 5% włącznie 1 pkt
(5–10%> 2 pkt
(10–15%> 3 pkt
(15–20%> 4 pkt
(20–25%> 5 pkt
powyżej 25% 6 pkt
Powiązanie z innymi programami lub projektami
Projekt badawczy jest składową grupy projektów współfinansowanych przez inne programy operacyjne lub inne działania w ramach SPO – WKP. 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 25. 5 pkt
Projekt jest projektem pilotażowym wynikającym z RIS. 3 pkt
Efektywność kosztowna
Przedstawiono ekonomiczne uzasadnienie podejmowanych badań. 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 15, 17, 18, 21 i 22, dodatkowe załączniki. 8 pkt
Dla konsorcjum: udział poszczególnych członków konsorcjum w kosztach realizacji projektu jest zrównoważony, a jeżeli nie – wyjaśniono powody i przedstawiono sposób uzyskania zrównoważenia w trakcie lub po realizacji projektu. 2 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawił scenariusz i szacunkowy koszt wdrażania tych wyników do praktyki gospodarczej w przypadku pomyślnego zakończenia planowanych badań (możliwa jest punktacja pośrednia). 4 pkt
Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Wykazano, że w porównaniu z aktualną ofertą rynkową produkt/technologia/usługa powstałe w wyniku realizacji projektu będą miały znacząco lepszy stosunek jakości do ceny. 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 15–18, dodatkowe załączniki. 10 pkt
Przyszły nowy produkt/technologia/usługa pozwoli przedsiębiorstwu na skuteczne konkurowanie na rynku. 2 pkt
W trakcie bądź w wyniku realizacji badań zostanie nawiązana/umocniona współpraca z przedsiębiorstwami. 2 pkt
Uzasadniono, że realizacja projektu będzie sprzyjać powstaniu nowej firmy lub firm (możliwa jest punktacja pośrednia). 4 pkt
Wykorzystanie wyników w gospodarce
Przedstawiono sposób upowszechnienia wyników realizacji projektu i ich transferu do gospodarki wraz z zasadami dostępu do licencji/patentów. Przedstawiono krajowych partnerów gospodarczych zainteresowanych wdrożeniami wyników badań (możliwa jest punktacja pośrednia). 9 pkt Wniosek, część IV, pkt 15–18, dodatkowe załączniki. 9 pkt
Zaangażowanie partnerów gospodarczych
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawił innych (niż dana jednostka lub członkowie konsorcjum) partnerów realizujących projekt oraz zasady na jakich partycypują w realizacji projektu. Dla 1.4.4
– 1 pkt,
dla 1.4.1
– 2 pkt
Wniosek, część IV, pkt 15–19 i 22, dodatkowe załączniki. Maksymalna liczba punktów dla 1.4.4
– 8 pkt,

dla 1.4.1
– 10 pkt
W realizacji projektu partycypują firmy zewnętrzne. 2 pkt
Wykazano, że wyniki badań przyczynią się do podniesienia atrakcyjności jednostek naukowych, konsorcjów lub przedsiębiorstw jako partnerów:
– dla przedsiębiorstw krajowych 2 pkt
– dla przedsiębiorstw zagranicznych 2 pkt
– dla międzynarodowych konsorcjów badawczo-przemysłowych i sieci naukowych. Dla 1.4.4
– 1 pkt,
dla 1.4.1
– 2 pkt
Zapotrzebowanie rynku na dany produkt, technologię lub usługę
Zapotrzebowanie w wymiarze lokalnym ustalono na podstawie rozmów z partnerami gospodarczymi. 4 pkt Wniosek, część IV, pkt 15, 17 i 18. 9 pkt
Zapotrzebowanie w Polsce ustalono w odniesieniu do rynku europejskiego na podstawie benchmarkingu. 6 pkt
Zapotrzebowanie ustalono na podstawie notowań akcji przedsiębiorstw z zainteresowanej badaniami branży na giełdzie lub kredytami udzielonymi przez banki na dany produkt, technologię lub usługę. 9 pkt
Przeprowadzono profesjonalne badanie rynku. 9 pkt
Wpływ na koncentrację potencjału badawczego
Realizacja projektu przyczyni się do umocnienia lub rozwoju, lub powstania ponadinstytucjonalnej struktury np. CZT, sieci naukowej, konsorcjum naukowego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 15, 17 i 18. Dla 1.4.4
– 5 pkt,

dla 1.4.1
– 3 pkt
Realizacja projektu podniesie konkurencyjność danej instytucji lub konsorcjum na arenie międzynarodowej jako partnera badawczego. 1 pkt
Realizacja projektu podniesie atrakcyjność danej instytucji lub konsorcjum jako partnera dla sektora przedsiębiorstw lub przemysłu. Dla 1.4.4
– 3 pkt,
dla 1.4.1
– 1 pkt
Liczba nowych miejsc pracy
Realizacja projektu przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy lub utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia na czas realizacji projektu: Wniosek, część IV, pkt 15,17 18. 6 pkt
powstanie do 5 nowych miejsc pracy 5 pkt
powstanie powyżej 5 nowych miejsc pracy. 6 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
– ochrony środowiska. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”. 3 pkt
– równych szans. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.
– rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 17. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

DLA PROJEKTÓW BADAWCZYCH I CELOWYCH W OBSZARZE MONITOROWANIA I PROGNOZOWANIA ROZWOJU TECHNOLOGII (Z ANG. FORESIGHT) (poddziałanie 1.4.5).


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość w czasie
– foresight krótkoterminowy 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 16 i 24. 18 pkt
– foresight średnioterminowy 3 pkt
– foresight długoterminowy 4 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawił spodziewane rezultaty projektu w ciągu 5 lat od ogłoszenia sprawozdania końcowego (możliwa jest punktacja pośrednia). 4 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) wykazał czy i jak realizacja projektu wpłynie na zwiększenie kontaktów pomiędzy sferą B+R a gospodarką (możliwa jest punktacja pośrednia). 6 pkt
Wyniki projektu będą udostępnione podmiotom zewnętrznym. 4 pkt
Doświadczenie
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) udokumentował doświadczenie w realizacji podobnych projektów (możliwa jest punktacja pośrednia). 15 pkt Wniosek, część IV, pkt 15, 17 i 18. 15 pkt
Udział własny ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjanta)
Deklarowany udział własny (pojedynczej instytucji lub udział własny ważony dla konsorcjum) jest większy od minimalnego: Wniosek, część I, pkt 3 oraz część IV, pkt 15, 17, 18, 21 i 22. 12 pkt
do 5% włącznie 2 pkt
(5–10%> 4 pkt
(10–15%> 6 pkt
(15–20%> 8 pkt
(20–25%> 10 pkt
powyżej 25% 12 pkt
Powiązanie z innymi programami lub projektami
Projekt jest częścią projektu realizowanego we współpracy międzynarodowej. 5 pkt Wniosek, część IV, pkt 15, 17 i 18. 8 pkt
Projekt ma związek z RIS lub może być wykorzystany przez RIS. 3 pkt
Efektywność kosztowa
Źródła finansowania są dostateczną gwarancją realizacji projektu (możliwa jest punktacja pośrednia). 4 pkt Wniosek, część I, pkt 3 oraz część IV, pkt 15, 17, 18, 21 i 22. 12 pkt
Zaangażowanie sił i środków jest proporcjonalne do skali projektu (możliwa jest punktacja pośrednia). 8 pkt
Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawił potencjalny wpływ wyników projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw (możliwa jest punktacja pośrednia). 16 pkt Wniosek, część IV, pkt 16 i 18. 16 pkt
Wykorzystanie wyników w gospodarce
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) zaproponował kilka scenariuszy dalszego postępowania w zależności od uzyskanych wyników realizacji projektu (możliwa jest punktacja pośrednia). 16 pkt Wniosek, część IV, pkt 15–18. 16 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
– ochrony środowiska. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”. 3 pkt
– równych szans. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”
– rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 17. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

5. Działanie 1.5

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna – celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych ubiegający się o dofinansowanie jest wzywany do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile nie zostanie uzupełniony, zostaje ostatecznie odrzucony. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna – celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego – 0 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check list). Wnioski, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów oraz nie zostały uzupełnione w podanym terminie, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej. W przypadku wykluczenia wniosku Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla działania 1.5

– wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

– wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

– wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO – WKP,

– do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu załączono komplet wymaganych dokumentów.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla działania 1.5

– zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

– wykonalność projektu pod względem technicznym,

– zapewniono minimalny wymagany wkład własny,

– minimalna wartość projektu wynosi 60 tys. €,

– wykonalność finansowa projektu (ocena, czy koszty projektu nie są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko, czy projekt jest wykonalny z finansowego punktu widzenia),

– ubiegającymi się o dofinansowanie są instytucje administracji rządowej lub instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw.

ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 1.5


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość projektu w czasie
Efekty projektu będą trwałe do 7 lat. 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 24. 5 pkt
Efekty projektu będą trwałe powyżej 7 lat, a ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) będzie kontynuował rozwijanie projektu lub wykorzystanie jego rezultatów po zakończeniu finansowania w ramach wsparcia finansowego. 5 pkt
Innowacyjny charakter projektu
Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia nowej usługi lub usług świadczonych przez ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta). 5 pkt Wniosek, część I, pkt. 8. 5 pkt
Powiązanie z innymi programami lub projektami
Projekt jest powiązany z innymi programami operacyjnymi i działaniami lub projektami. 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 25. 2 pkt
Efektywność kosztowa
Przewidywane wydatki są adekwatne i właściwe z punktu widzenia przyjętych celów. 6 pkt Biznes plan. 12 pkt
Stosunek oszacowanych korzyści ekonomicznych osiągniętych w wyniku realizacji projektu do nakładów inwestycyjnych na realizację projektu w okresie pięciu lat od momentu złożenia ostatniego wniosku o płatność. – do 0,5
– 1 pkt
– 0,5–1,0
– 3 pkt
– ponad 1,0
– 6 pkt
Neutralność technologiczna
Projekt jest neutralny technologicznie (nie preferuje żadnej konkretnej technologii lub rozwiązania technologicznego (oprogramowania czy sprzętu informatycznego) i umożliwia dalszy rozwój (wdrożenie) w oparciu o nową technologię. 10 pkt Wniosek, część I, pkt 9, biznes plan. 10 pkt
Znaczenie projektu dla przedsiębiorców
Projekt jest priorytetowy dla rozwoju e-biznesu i usług publicznych on-line w Polsce. 12 pkt Wniosek, część IV, pkt 17. Ocena na podstawie Raportu IPSOS dla PARP, Wrót Polski oraz Strategii Informatyzacji. 12 pkt
Liczba tworzonych usług publicznych on-line lub zintegrowanych rejestrów państwowych
Jedna usługa publiczna on-line 5 pkt Wniosek, część IV, pkt 15 i 16, biznes plan. 15 pkt
Za każdą następną usługę 5 pkt
Jeden zintegrowany rejestr państwowy 5 pkt
Za każdy następny zintegrowany rejestr państwowy. 5 pkt
Stopień zaawansowania usługi (dla usług publicznych)
Usługa należy do jednej z czterech kategorii: Wniosek, część IV, pkt 15 i 16, biznes plan. 25 pkt
– informacja (serwis on-line o usługach publicznych) 3 pkt
– interakcja (możliwość wypełnienia formularzy na stronie internetowej) 5 pkt
– dwustronna interakcja (przetwarzanie formularzy oraz autoryzacja) 10 pkt
– transakcja (obsługa transakcji, podejmowanie decyzji on-line, dostarczanie usług oraz obsługa płatności). 25 pkt
Stopień zaawansowania usługi (dla zintegrowanych rejestrów państwowych)
Integracja rejestru ma na celu budowę rejestru referencyjnego. 25 pkt Wniosek, część IV, pkt 15 i 16, biznes plan. 25 pkt
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo wymiany danych dostarczanych przez przedsiębiorstwa i obywateli do administracji publicznej. 6 pkt Wniosek, część IV, pkt 15 i 16, biznes plan. 6 pkt
Okres wdrożenia usługi
Usługa zostanie wdrożona przed dniem 1.01.2006 r. 5 pkt Wniosek, część IV, pkt 20. 5 pkt
Usługa zostanie wdrożona po dniu 1.01.2006 r. (za każde 6 miesięcy później). - 1 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
– ochrony środowiska. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”. 3 pkt
– równych szans. 1 pkt Wniosek, część I pkt 6. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.
– rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 17. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

6. Działanie 2.1

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna – RIF dokonuje oceny formalnej w terminie 18 dni od dnia upływu danego terminu składania wniosków o dofinansowanie w celu wybrania wniosków, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. Dla wniosków o dofinansowanie złożonych 7 dni przed upływem danego terminu składania wniosków RIF stosuje uprzywilejowany tryb oceny, tzn. w przypadku wykrycia uchybień formalnych RIF daje możliwość ubiegającemu się o dofinansowanie poprawienia wskazanych błędów w terminie 3 dni od wezwania. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, wówczas RIF odrzuca poprawiony wniosek o dofinansowanie, tak jak wszystkie inne wnioski zawierające uchybienia formalne, i informuje ubiegającego się o dofinansowanie o przyczynach odrzucenia wniosku.

Wnioski o dofinansowanie prawidłowe pod względem formalnym RIF przekazuje PARP.

Ocena techniczno-ekonomiczna – Grupa Robocza ds. oceny projektów, powołana przy Beneficjencie Końcowym (instytucji wdrażającej) działania 2.1 – PARP, dokonuje oceny techniczno-ekonomicznej. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna – celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego – 0 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień. Oceny merytorycznej dokonuje Grupa Robocza ds. oceny projektów.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check list). Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów oraz nie zostały uzupełnione w podanym terminie, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. O wyniku oceny formalnej ubiegający się o dofinansowanie są informowani przez RIF. Natomiast Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach oceny techniczno-ekonomicznej i merytorycznej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla działania 2.1

– wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

– wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

– wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO – WKP,

– do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów,

– ubiegającym się o dofinansowanie jest MSP posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą: od co najmniej 3 lat lub opartą na wykorzystaniu nowych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla działania 2.1

– zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

– zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej oraz przepisami w zakresie BHP wynikającymi z dyrektyw przedstawionych w załączniku 7 do Uzupełnienia SPO – WKP,

– zasadność niezastosowania procedury uproszczonej udzielania zamówień w SPO – WKP,

– założona wartość wsparcia finansowego (minimalna lub maksymalna),

– wykonalność projektu pod względem technicznym,

– zapewniono minimalny wymagany wkład własny,

– wykonalność finansowa projektu (ocena, czy koszty projektu nie są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko, czy projekt jest wykonalny z finansowego punktu widzenia),

– kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu.

ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 2.1


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość projektu w czasie
Wpływ planowanych rezultatów projektu będzie znaczący i trwały w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa. 20 pkt

Załączniki: bilans, rachunek wyników, harmonogram rzeczowo-
— finansowy. Wniosek, część IV, pkt 14–18, 23–25.

27 pkt
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) wykorzysta rezultaty projektu po zakończeniu finansowania w ramach wsparcia finansowego oraz wskazuje sposób i źródła finansowania tych działań. 5 pkt
Projekt jest powiązany z innymi projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych. 2 pkt
Doświadczenie
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada potencjał i doświadczenie do wdrożenia projektu. 5 pkt Wniosek, część IV, pkt 16–18, 24–26. 5 pkt
Udział własny ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjanta)
Deklarowany udział własny ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) jest wyższy od minimalnego: Wniosek, część IV, pkt 20 i 21. 5 pkt
do 5 punktów procentowych 2 pkt
5–10 punktów procentowych 4 pkt
powyżej 10 punktów procentowych. 5 pkt
Efektywność kosztowa
Przewidywane wydatki są adekwatne i właściwe z punktu widzenia przyjętych celów. 10 pkt Wniosek, część IV, pkt 20–22. 15 pkt
Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu. 5 pkt
Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami
Projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta). 10 pkt Wniosek, część IV, pkt 14–17. 25 pkt
Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na rozwiązanie określonej kategorii problemów i barier zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie. 14 pkt
Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na warunki BHP w przedsiębiorstwie ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta). 1 pkt
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali:
– rynku lokalnego 4 pkt Wniosek, część IV, pkt 14–17, 23. 20 pkt
– rynku regionalnego 8 pkt
– sektora 12 pkt
– rynku krajowego 16 pkt
– rynku międzynarodowego. 20 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
– ochrony środowiska. 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 4 oraz część IV, pkt 14–17. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
– równych szans. 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 5 oraz część IV, pkt 14–17. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

– rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 14–17. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

7. Poddziałanie 2.2.1

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna – celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna – celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego – 0 pkt. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 172. W każdej kategorii inwestycyjnej sporządzana jest odrębna lista.

Sprawdzenie kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych polega na ocenie przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) zgodności wniosku o dofinansowanie z wymogami ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji i odnoszących się do niej aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów, w tym w szczególności dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającemu się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla poddziałania 2.2.1

– wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

– wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

– wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO – WKP oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz. U. Nr 123, poz. 1296).

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla poddziałania 2.2.1

– zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym poddziałania,

– zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej oraz przepisami w zakresie BHP wynikającymi z dyrektyw przedstawionych w załączniku 7 do Uzupełnienia SPO – WKP,

– zgodność z ustawą o finansowym wspieraniu inwestycji oraz aktami wykonawczymi do ustawy,

– zasadność niezastosowania procedury uproszczonej udzielania zamówień w SPO – WKP,

– zapewniono minimalny wymagany wkład własny,

– kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu,

– działalność gospodarcza związana z daną inwestycją będzie prowadzona przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,

– w przypadku wsparcia finansowego, które ma być przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy – nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,

– wniosek o dofinansowanie został złożony przed rozpoczęciem realizacji danej inwestycji,

– wsparcie finansowe nowej inwestycji może być udzielone przedsiębiorcy dokonującemu nowej inwestycji lub tworzącemu miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami,

– wsparcie finansowe nowej inwestycji może być udzielone przedsiębiorcy w przypadku, gdy spełnia on jeden z poniższych warunków:

– wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 10 mln €,

– wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 500 tys. €, w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy przez nie mniej niż 5 lat,

– w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat,

– nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną, w tym w zakresie BHP,

– nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska,

– nowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze parku przemysłowego lub parku technologicznego.

ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałania 2.2.1

Ocena merytoryczna wniosków odbywa się według przedstawionych poniżej kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz. U. Nr 165, poz. 1600, z późn. zm.), które zostały przedstawione poniżej.


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Lokalizacja nowej inwestycji
Lokalizacja w podregionie, dla którego maksymalna intensywność pomocy wynosi 30% – Poznań, Warszawa. 0 pkt Wniosek, część IV, pkt 12. 20 pkt
Lokalizacja w podregionie, dla którego maksymalna intensywność pomocy wynosi 40% – Wrocław, Kraków, Gdańsk – Gdynia –Sopot. 10 pkt
Lokalizacja w podregionie, dla którego maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% – pozostałe terytorium kraju. 20 pkt
Wartość nowej inwestycji

Wartość nowej inwestycji nie mniejsza niż 10 mln € – za każde 2 mln € wartości nowej inwestycji.

1 pkt Wniosek, część IV, pkt 14.1 oraz 20.1. 30 pkt

Wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż 500 tys. € (w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy przez nie mniej niż 5 lat) – za każde 100 tys. € wartości nowej inwestycji.

1 pkt Wniosek, część IV, pkt 14.2 oraz 20.1. 30 pkt
W przypadku nowej inwestycji, w wyniku której zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat – za każde 15 tys. € powyżej 100 tys. € wartości nowej inwestycji. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 14.3 oraz 20.1. 30 pkt

W przypadku nowej inwestycji, wprowadzającej innowację technologiczną lub wpływającej na poprawę stanu środowiska, lub zlokalizowanej na obszarze parku przemysłowego lub parku technologicznego – za każde 5 tys. € powyżej 50 tys. € wartości nowej inwestycji.

1 pkt Wniosek, część IV, pkt 14.4–14.6 oraz 20.1. 30 pkt
Wielkość zatrudnienia

W przypadku inwestycji o wartości nie mniejszej niż 10 mln € – za każde 30 nowych miejsc pracy utworzonych powyżej 200 nowych miejsc pracy.

1 pkt Wniosek, część III, pkt 11.8. 30 pkt

W przypadku inwestycji o wartości nie mniejszej niż 500 tys. € (w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy przez nie mniej niż 5 lat) – za każde 10 nowych miejsc pracy.

1 pkt Wniosek, część III, pkt 11.8. 30 pkt
W przypadku inwestycji, w wyniku której zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat – za każde 1 nowe miejsce pracy powyżej 20 miejsc pracy. 1 pkt Wniosek, część III, pkt 11.8. 30 pkt

W przypadku inwestycji, wprowadzającej innowację technologiczną lub wpływającej na poprawę stanu środowiska, lub zlokalizowanej na obszarze parku przemysłowego lub parku technologicznego – za każde 1 nowe miejsce pracy.

1 pkt Wniosek, część III, pkt 11.8. 30 pkt
Wpływ nowej inwestycji na środowisko
W przypadku inwestycji neutralnej pod względem wpływu na środowisko. 0 pkt Wniosek, część III, pkt 4 i opis inwestycji. 20 pkt
W przypadku inwestycji, której dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko. 10 pkt
W przypadku inwestycji bezpośrednio dotyczącej ochrony środowiska. 20 pkt
Wpływ nowej inwestycji na aktywizację gospodarczą regionu
Nawiązanie kooperacji z przedsiębiorcami działającymi na terenie kraju przez okres co najmniej 5 lat po uruchomieniu przez inwestora działalności gospodarczej w wyniku takiej inwestycji. Wniosek, część IV, pkt 16.e i opis inwestycji. Za kooperanta uważa się wyłącznie podwykonawców wykonujących pewną fazę procesu produkcyjnego bądź usługowego lub dostarczających część produktu końcowego wytwarzanego przez głównego wykonawcę bądź usługi świadczonej przez głównego usługodawcę. 20 pkt
Kooperacja z dwoma przedsiębiorcami. 10 pkt
Kooperacja z co najmniej trzema przedsiębiorcami. 20 pkt
Poziom innowacyjności technologii wytwarzanych w ramach nowej inwestycji wyrobów i usług
Inwestor lub podmiot posiadający co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie inwestora posiada patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układów scalonych, jakie stosowane są w ramach nowej inwestycji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz co najmniej w innym państwie. 10 pkt Wniosek, część IV, pkt 16.b oraz dokumenty potwierdzające tytuły do nich. 40 pkt
Inwestycja zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt i proces:

Wniosek, część IV, pkt 16.a. Niezależna opinia sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) lub stowarzyszenie naukowo-
— techniczne o zasięgu ogólnopolskim – o zakresie działania obejmującym charakter wspieranej inwestycji, potwierdzającą okres stosowania tej technologii na świecie. Opinie sporządzone przez instytucje zagraniczne załącza się do wniosku w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego i z potwierdzeniem sporządzonym przez jeden z podmiotów, o którym mowa powyżej.

technologia istniejąca i stosowana na świecie krócej niż 5 lat

10 pkt

technologia istniejąca i stosowana na świecie krócej niż 3 lata

20 pkt

technologia istniejąca i stosowana na świecie krócej niż rok.

30 pkt
Zgodność nowej inwestycji z kierunkami uznanym za priorytetowe na podstawie obserwacji trendów rozwoju technologii
Inwestycja spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów: Wniosek, część IV, pkt 16.c i opis inwestycji. 10 pkt
– dotyczy obszarów, które zostały wskazane jako priorytetowe w ramach będącego w toku Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. 10 pkt

– jest przeznaczona na wdrożenie projektów realizowanych jako projekty celowe MSP, określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642 oraz z 2004 r. Nr 66, poz. 615).

– jest przeznaczona dla MSP na uruchomienie produkcji i dostarczanie energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych.

– dotyczy MSP wykorzystujących istniejącą infrastrukturę likwidowanych lub restrukturyzowanych przedsiębiorstw innych przedsiębiorców.

– dotyczy powstałych małych firm innowacyjnych, w których przedsiębiorca jest zarazem twórcą technologii będącej przedmiotem inwestycji.
Realizacja polityk horyzontalnych UE w zakresie:
– równych szans. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”. 2 pkt
– rozwój społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 16.d

8. Poddziałanie 2.2.2

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna – celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych ubiegający się o dofinansowanie jest wzywany do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile nie zostanie uzupełniony, zostaje ostatecznie odrzucony. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna – celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego – 0 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check list). Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów oraz nie zostały uzupełnione w podanym terminie, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla poddziałania 2.2.2

– wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

– wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

– wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO – WKP,

– do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla poddziałania 2.2.2

– zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym poddziałania,

– wykonalność projektu pod względem technicznym,

– zapewniono minimalny wymagany wkład własny,

– wykonalność finansowa projektu (ocena, czy koszty projektu nie są zawyżone lub oszacowane zbyt nisko, czy projekt jest wykonalny z finansowego punktu widzenia),

– kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu,

– ubiegający się o dofinansowanie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski,

– zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom).

ZASADY MERYTORYCZNE dla pod działania 2.2.2

W ramach poddziałania 2.2.2 są składane projekty wspierające udział przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski w targach i wystawach za granicą oraz wspierające udział przedsiębiorstw w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych. Ze względu na istnienie dwóch rodzajów dotowanych projektów, są one oceniane na podstawie dwóch odrębnych grup kryteriów merytorycznych:

ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałania 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (Wsparcie udziału polskich przedsiębiorców w targach i wystawach za granicą):


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość projektu w czasie
Wpływ planowanych rezultatów projektu będzie znaczący i trwały w zakresie rozwoju aplikującego przedsiębiorstwa. 5 pkt Wniosek, część IV, pkt 23. 5 pkt
Wielkość przedsiębiorstwa
– MSP 20 pkt Wniosek, część III, pkt 11. 20 pkt
– Inne 10 pkt

Ilość imprez w ciągu roku, w których przedsiębiorca brał już udział

– 0–3 20 pkt Wniosek, część IV, pkt 16 i ewidencja prowadzona przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą). 20 pkt
– 4–5 15 pkt
Powiązania z innymi programami lub projektami
Projekt jest powiązany z innymi programami operacyjnymi i działaniami/projektami. 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 24. 2 pkt
Źródła finansowania
Deklarowany wkład własny ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) jest wyższy od minimalnego, tj. od 50% kosztów. 10 pkt Wniosek, część IV, pkt 20 i 21. 10 pkt
Zakwalifikowanie targów lub wystaw do tzw. list dotowanych
– targi lub wystawy znajdują się na liście A lub B. 40 pkt Wniosek, część IV, pkt 16. 40 pkt
– targi znajdują się na liście C. 25 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
– ochrony środowiska. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 4. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”. 3 pkt
– równych szans. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”
– rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 16. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

ZASADY MERYTORYCZNE dla poddziałania 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (Wsparcie udziału przedsiębiorstw w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych):


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość projektu w czasie
Wpływ planowanych rezultatów projektu będzie znaczący i trwały w zakresie rozwoju aplikującego przedsiębiorstwa. 15 pkt Wniosek, część IV, pkt 14–17 i 23. 15 pkt
Wielkość przedsiębiorstwa
– MSP 30 pkt Wniosek, część III, pkt 11. 30 pkt
– Inne 15 pkt
Powiązania z innymi programami lub projektami
Projekt jest powiązany z innymi programami operacyjnymi i działaniami lub projektami. 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 24. 2 pkt
Źródła finansowania
Deklarowany wkład własny ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta) jest wyższy od minimalnego. 10 pkt Wniosek, część IV, pkt 20 i 21. 10 pkt
Kierunek geograficzny wyjazdowej misji gospodarczej

– kraje UE, Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, kraje CEFTA, USA, Kanada, Chiny, Japonia

40 pkt Wniosek, część IV, pkt 16. 40 pkt
– pozostałe kraje. 20 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
– ochrony środowiska. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 4. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”. 3 pkt
– równych szans. 1 pkt Wniosek, część I, pkt 5. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.
– rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 16. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

9. Działanie 2.3

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna – RIF dokonuje oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w terminie 18 dni od dnia upływu terminu składania wniosków w celu wybrania wniosków, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. Dla wniosków o dofinansowanie złożonych 7 dni przed upływem danego terminu składania wniosków RIF stosuje uprzywilejowany tryb oceny, tzn. w przypadku wykrycia uchybień formalnych RIF daje możliwość ubiegającemu się o dofinansowanie poprawienia wskazanych błędów w terminie 3 dni od wezwania. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, wówczas RIF odrzuca poprawiony wniosek o dofinansowanie, tak jak wszystkie inne wnioski zawierające uchybienia formalne, i informuje ubiegającego się o dofinansowanie o przyczynach odrzucenia wniosku. Wnioski o dofinansowanie prawidłowe pod względem formalnym RIF przekazuje PARP.

Ocena techniczno-ekonomiczna – Grupa Robocza ds. oceny projektów, powołana przy Beneficjencie Końcowym (instytucji wdrażającej) Działania 2.3 – PARP, dokonuje oceny techniczno-ekonomicznej. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna – celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego – 0 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej po dokonaniu zmian lub uzupełnień. Oceny merytorycznej dokonuje Grupa Robocza ds. oceny projektów.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check list). Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów oraz nie zostały uzupełnione w podanym terminie, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. O wyniku oceny formalnej ubiegający się o dofinansowanie jest informowany przez RIF. Natomiast Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) o wynikach oceny techniczno-ekonomicznej i merytorycznej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającemu się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla działania 2.3

– wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

– wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

– wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO – WKP,

– do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów,

– ubiegającym się o dofinansowanie jest MSP posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców innych, niż mikroprzedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą od co najmniej 3 lat lub opartą na wykorzystaniu nowych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla działania 2.3

– zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

– projekt dotyczy wyłącznie nowej inwestycji (włączając inwestycje np. z zakresu BHP),

– projekt został scharakteryzowany we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach w sposób umożliwiający jego szczegółową ocenę,

– projekt dotyczy wsparcia w kwocie nie mniejszej niż minimalna oraz nie większej niż maksymalna możliwa do uzyskania,

– projekt ma zapewnione środki finansowe na realizację, w tym określony udział środków z umów kredytu, funduszu inwestycyjnego lub leasingu (jeśli dotyczy),

– projekt jest wykonalny technicznie, tzn. ubiegający się o dofinansowanie posiada wystarczające zasoby techniczne i wiedzę, umożliwiające realizację projektu zgodnie z proponowanym harmonogramem,

– projekt kwalifikuje się pod względem technicznym, tzn. wydatki kwalifikowane są uzasadnione i niezbędne ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów,

– projekt jest wykonalny pod względem finansowym, tzn. określa w sposób rzetelny i prawidłowy rodzaje nakładów do poniesienia, w tym wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania,

– projekt jest gotowy do realizacji, tzn. posiada wszystkie wymagane i niezbędne uprawomocnione pozwolenia, koncesje, licencje itp.,

– zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom) oraz przepisami w zakresie BHP wynikającymi z dyrektyw przedstawionych w załączniku 7 do Uzupełnienia SPO – WKP,

– zasadność niezastosowania procedury uproszczonej udzielania zamówień w SPO – WKP,

– kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu.

ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 2.3


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Trwałość projektu w czasie
Ocena finansowych możliwości realizacji projektu

Biznes plan, bilans, rachunek wyników. Wniosek, część IV, pkt 23, załączniki: „Wskaźnik płynności szybkiej” nie mniejszy niż 0,7; „wskaźnik zadłużenia” nie większy niż 0,75.

5 pkt
– wskaźnik płynności szybkiej 2 pkt
– wskaźnik zadłużenia. 3 pkt

Ocena możliwości osiągnięcia i utrzymania celów projektu, m. in. wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od udzielenia wsparcia

Biznes plan, bilans, rachunek wyników oraz dodatkowe załączniki. Wniosek, część IV, pkt 15, 23 24. 15 pkt
– dostateczna 5 pkt
– zadowalająca 10 pkt
– znacząca. 15 pkt
Doświadczenie
Uczestnictwo w programach i projektach pomocowych. 3 pkt Wniosek, część IV, pkt 25. 3 pkt
Zarządzanie jakością
Certyfikaty: Biznes plan. 8 pkt
– ISO 9000 (1 pkt za certyfikat obejmujący część procesów, 3 pkt za certyfikat obejmujący całość procesów) 3 pkt
– ISO 14000 2 pkt

Nagrody [krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie lub Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta)] – 1 pkt za nagrodę bądź wyróżnienie.

3 pkt
Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu
Uzasadnienie poprawy warunków prowadzenia działalności. Biznes plan oraz wniosek, część IV, pkt 6, 14–17. 25 pkt
Poprawa BHP w przedsiębiorstwie. 5 pkt
Uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności na rynku:
– regionalnym 10 pkt
– krajowym 15 pkt
– międzynarodowym. 20 pkt
Innowacyjność
– w skali regionu 3 pkt

Biznes plan oraz dodatkowe załączniki. Wniosek, część IV, pkt 14–17.

10 pkt
– w skali kraju 6 pkt
– w skali międzynarodowej. 10 pkt
Zastosowanie ICT
Projekt uwzględnia wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 5 pkt Biznes plan oraz wniosek, część IV, pkt 14–17. 5 pkt
Udział własny
Udział wnioskowanej pomocy w maksymalnej dopuszczalnej (w %). 0,2 pkt za każdy 1% zmniejszenia wartości wsparcia finansowego poniżej maksymalnego udziału. Biznes plan oraz wniosek, część IV, pkt 20 i 21. 10 pkt
Lokalizacja projektu
Gmina zagrożona szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. 3 pkt Wniosek, część IV, pkt 12 i 13. 6 pkt
Podstawowy podatkowy dochód gminy, w której zlokalizowany jest projekt, wynosi nie więcej niż 75% średniej krajowej. 3 pkt
Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu
– do 10% włącznie 5 pkt Biznes plan oraz wniosek, część IV, pkt 14–17. 10 pkt
– powyżej 10%. 10 pkt
Realizacja polityk horyzontalnych UE
– ochrony środowiska. 1 pkt

Biznes plan, wniosek, część I, pkt 4 oraz część IV, pkt 14–17. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
– równych szans. 1 pkt

Biznes plan, wniosek, część I, pkt 5 oraz część IV, pkt 14–17. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

– rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt

Biznes plan, wniosek, część IV, pkt 14–17. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.


10. Działanie 2.4

Wybór projektów odbywa się według ściśle określonych kryteriów:

Ocena formalna oraz techniczno-ekonomiczna – celem jest wybranie wniosków o dofinansowanie, które zostaną poddane ocenie merytorycznej. W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych ubiegający się o dofinansowanie jest wzywany do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez oceniającego, a po tym okresie, o ile nie zostanie uzupełniony, zostaje ostatecznie odrzucony. Za zasady formalne i techniczno-ekonomiczne punktów nie przyznaje się, ale muszą być one wszystkie spełnione.

Ocena merytoryczna – celem jest przyznanie określonej liczby punktów za spełnienie przyjętych kryteriów merytorycznych. Następnie projekty trafiają na listę rankingową. Za spełnienie kryterium merytorycznego przyznawane są punkty, za brak spełnienia kryterium merytorycznego – 0 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 100, minimalna liczba punktów niezbędnych, aby projekt miał szansę uzyskać wsparcie finansowe, wynosi 51. Wszyscy ubiegający się o dofinansowanie, którzy uzyskają mniej niż 51 pkt, będą mogli się starać o wsparcie finansowe w kolejnej rundzie aplikacyjnej, po dokonaniu zmian lub uzupełnień.

W celu sprawdzenia kryteriów formalnych i techniczno-ekonomicznych, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) opracował listę sprawdzającą (check list). Wnioski o dofinansowanie, które nie zawierają właściwych i prawidłowo wypełnionych elementów oraz nie zostały uzupełnione w podanym terminie, podlegają wykluczeniu i nie są brane pod uwagę podczas dalszej oceny w danej rundzie aplikacyjnej. Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) informuje ubiegających się o dofinansowanie o wynikach oceny formalnej i techniczno-ekonomicznej. W przypadku wykluczenia wniosku o dofinansowanie, Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca) przekazuje ubiegającym się o dofinansowanie stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

ZASADY FORMALNE dla działania 2.4

– wniosek o dofinansowanie złożono w terminie,

– wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki,

– wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO – WKP,

– do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów.

Dla podziałania 2.4.1:

– instalacja, której ma dotyczyć inwestycja, podlega przepisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055), transponującego Aneks I do dyrektywy 61/1996,

– inwestycja ma na celu dostosowanie istniejących instalacji do przepisów tytułu III działu IV ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności jej rozdziału IV (transponujących wymogi dyrektywy 61/1996).

Dla podziałania 2.4.2:

– działalność prowadzona przez przedsiębiorcę podlega przepisom ustawy Prawo wodne (transponującej wymogi dyrektywy nr 464/1976/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 129 z 18.05.1976) oraz dyrektywy „córki”) i dyrektywy nr 271/1991/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. UE L 135 z 30.05.1991),

– inwestycja ma na celu dostosowanie do ustawy Prawo wodne.

Dla podziałania 2.4.3:

– działalność prowadzona przez przedsiębiorcę podlega przepisom ustawy Prawo ochrony środowiska (transponującej dyrektywę nr 80/2001/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. UE L 309 z 27.11.2001),

– inwestycja ma na celu dostosowanie istniejących instalacji do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dla podziałania 2.4.4:

– realizacja inwestycji i programów, związanych z istniejącymi instalacjami, przyczyniających się do rozwiązywania problemów odpadów przemysłowych lub niebezpiecznych zgodnie z wymogami ustawy o odpadach (transponującej dyrektywy: nr 442/1975/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 194 z 25.07.1975), nr 689/1991/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 377 z 31.12.1991), nr 62/1994/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L365 z 31.12.1994), nr 67/1994/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 365 z 31.12.1994), nr 59/1996/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli PCB/PCT (Dz. Urz. UE L 282 z 15.10.1997) oraz dyrektywy nr 76/2000/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. UE L 243 z 24.09.1996).

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE dla działania 2.4

– zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

– zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom), w tym z zapisami Traktatu Akcesyjnego, załącznik XII, rozdział 5 Polityka konkurencji,

– zasadność niezastosowania procedury uproszczonej udzielania zamówień w SPO – WKP,

– wykonalność projektu pod względem technicznym i prawnym,

– wykonalność finansowa projektu,

– zapewniono minimalny, wymagany wkład własny,

– kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego załączonych, umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu,

– przedsiębiorstwo jest zobowiązanie do przestrzegania przepisów odpowiedniej dyrektywy i osiągnie wymagane standardy po zrealizowaniu inwestycji,

– ubiegającymi się o dofinansowanie są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem MSP, bez względu na formę własności, przy czym:

– wsparcie nie będzie udzielane przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach: rolnictwa, przetwórstwa spożywczego (podlegają one załącznikowi I TWE), oraz przedsiębiorcom z tzw. sektorów wrażliwych (zgodnie ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi pomocy państwa),

– ubiegającymi się o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.4.3 są przedsiębiorstwa wskazane w załączniku nr XII, rozdział 13 Środowisko naturalne Traktatu Akcesyjnego, (przedsiębiorstwa te zostały również wskazane w akcie prawa krajowego: załączniku nr 1 w punktach IV.1, IV.2, i IV.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584),

– w poddziałaniach 2.4.1, 2.4.2 i 2.4.4 wsparcie nie będzie udzielane podmiotom wykonującym usługi publiczne na zlecenie j.s.t.:

– w których większość udziałów lub akcji posiada j.s.t. lub inny podmiot – w szczególności spółka prawa handlowego – od niej zależny, w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,

– wybranym przez j.s.t. na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZASADY MERYTORYCZNE dla działania 2.4


KRYTERIUM MERYTORYCZNE LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB OCENY MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Efektywność kosztowa
Inwestycja ekologiczna jest efektywna kosztowo. Od 0 do 70 pkt Punkty rankingowe wyliczane na podstawie uproszczonego wskaźnika kosztów i korzyści (załącznik). 70 pkt
Zmiana technologii produkcji
Całkowita zmiana linii technologicznej. 9 pkt Studium wykonalności. 9 pkt
Częściowa zmiana linii technologicznej. 5 pkt
Zarządzanie jakością

Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada certyfikat zarządzania jakością z serii ISO 9000.

2 pkt Kopia certyfikatu. 2 pkt
Zarządzanie zasobami środowiska
Ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) posiada certyfikat ISO 14001. 5 pkt Kopia certyfikatu lub audytu wstępnego. 5 pkt

Rozpoczęta jest procedura otrzymania certyfikatu IS014001 na etapie minimum przeglądu ekologicznego lub audytu wstępnego.

2 pkt
Powiązanie z innymi programami lub projektami
Projekt jest powiązany z innymi programami operacyjnymi i działaniami lub projektami. 2 pkt Wniosek, część IV, pkt 24. 2 pkt
Wielkość przedsiębiorstwa
– MSP 5 pkt Wniosek, część III, pkt 11. 5 pkt
– Inne. 0 pkt
Lokalizacja
Lokalizacja w aspekcie poziomu bezrobocia.

1 punkt rankingowy za każdy punkt procentowy powyżej 20% bezrobocia w powiecie według danych GUS.

4 pkt
Realizacja polityk horyzontalnym UE
– ochrony środowiska. 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 4 oraz część IV, pkt 14–16. W przypadku gdy „Projekt bezpośrednio dotyczący ochrony środowiska” lub „Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko”.

3 pkt
– równych szans. 1 pkt

Wniosek, część I, pkt 5 oraz część IV, pkt 14–16. W przypadku gdy „Projekt zorientowany na kwestie równych szans kobiet i mężczyzn” lub „Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn”.

– rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 1 pkt Wniosek, część IV, pkt 14–16. W przypadku gdy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

11. Tryb rozpatrywania wniosków o dofinansowanie projektu pomocy technicznej (działania 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)

Sekretariat Grupy Roboczej PT przyjęte wnioski o dofinansowanie projektu pomocy technicznej rejestruje w systemie SIMIK nadając numer referencyjny i ocenia je pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w przyjętych wnioskach o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Sekretariat Grupy Roboczej PT wzywa ubiegających się o dofinansowanie do ich poprawienia w wyznaczonym terminie. Wnioski o dofinansowanie wypełnione prawidłowo pod względem formalnym są przekazywane do Grupy Roboczej PT. Grupa Robocza PT dokonuje oceny techniczno-ekonomicznej i merytorycznej zgodnie z zasadami wyboru wniosków o dofinansowanie projektu pomocy technicznej przyjętymi w Regulaminie pracy Grupy Roboczej PT. Następnie protokół z posiedzenia Grupy Roboczej PT, łącznie z uzasadnieniem dokonanej oceny, jest przekazywany wraz z wnioskami o dofinansowanie do sekretariatu Komitetu Sterującego. Po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie projektu pomocy technicznej przez Członków Komitetu Sterującego Instytucja Zarządzająca decyduje o przyznaniu lub odmowie udzielenia wsparcia na rekomendowane wnioski.

Przy dokonywaniu oceny wniosków o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Grupa Robocza PT bierze pod uwagę w szczególności zasadę efektywnego rozdziału dostępnych środków finansowych na realizację działań pomocy technicznej na poszczególne instytucje uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej oraz przygotowane przez ubiegających się o dofinansowanie Plany Ramowe obejmujące zapotrzebowanie na środki finansowe na zatrudnienie, sprzęt komputerowy oraz promocję.

Ponadto ocena wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej polega w szczególności na sprawdzeniu, czy projekt jest wykonalny pod względem technicznym i ekonomicznym, tj. czy wskazane środki są wystarczające i nie są zawyżone dla prawidłowej realizacji projektu, czy zostały zastosowane wszystkie potrzebne procedury itp. oraz na analizie uzasadnienia, czyli sprawdzeniu, czy realizacja projektu jest niezbędna do prawidłowego wywiązywania się z powierzonych ubiegającemu się o dofinansowanie zadań w zakresie realizacji SPO – WKP.

Sekretariat Grupy Roboczej PT informuje pisemnie (w tym wysyła faksem bądź drogą elektroniczną) ubiegającego się o dofinansowanie o:

– nadaniu numeru identyfikacyjnego i zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w systemie SIMIK,

– konieczności poprawienia uchybień formalnych we wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w wyznaczonym terminie,

– wynikach oceny dokonanej przez Grupę Roboczą PT najpóźniej na dziesięć dni roboczych po posiedzeniu Grupy Roboczej PT, na którym wniosek o dofinansowanie projektu pomocy technicznej był rozpatrywany, oraz

– udzieleniu przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania na realizację projektu pomocy technicznej wraz z informacją o wysokości przyznanej kwoty ze środków pomocy technicznej SPO – WKP bądź odmowie udzielenia dofinansowania wraz z uzasadnieniem.

Dla zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą wniosków o dofinansowanie projektu pomocy technicznej podpisywane są umowy pomiędzy Instytucją Zarządzającą a ubiegającym się o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie w ramach SPO – WKP na realizację projektów pomocy technicznej podpisywana jest każdorazowo przez upoważnioną przez Instytucję Zarządzającą osobę z posiadającym odpowiednie umocowanie przedstawicielem ubiegającego się o dofinansowanie. W przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest jednocześnie Instytucją Zarządzającą, dofinansowanie jest przyznane na podstawie decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu przez Instytucję Zarządzającą.

Zasady wyboru wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej

Podstawą do przyznania dofinansowania na realizację projektu pomocy technicznej jest uzasadniona potrzeba instytucji zaangażowanych w realizację zadań w ramach SPO – WKP, które zapewnią efektywne zarządzanie, monitorowanie, kontrolę oraz realizację SPO – WKP.

ZASADY FORMALNE (wspólne dla wszystkich działań pomocy technicznej)

– wniosek o dofinansowanie projektu pomocy technicznej złożono w terminie,

– wniosek o dofinansowanie projektu pomocy technicznej ma wypełnione wszystkie rubryki,

– wniosek o dofinansowanie projektu pomocy technicznej został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO – WKP,

– do wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej załączono komplet wymaganych dokumentów,

– ubiegający się o dofinansowanie jest uprawniony do ubiegania się o środki z pomocy technicznej SPO – WKP.

ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE oraz MERYTORYCZNE (wspólne dla wszystkich działań pomocy technicznej)

– zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania,

– zgodność z zapisami dokumentów programowych,

– zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz innymi aktami prawnymi w zakresie zamówień publicznych,

– poprawność określenia planowanych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, zgodnie z zasadą nr 11 rozporządzenia 448/2004,

– wykonalność projektu pod względem finansowym,

– wykonalność projektu pod względem technicznym,

– zgodność treści wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej z treścią załączonych dokumentów, w tym poprawność wyliczeń arytmetycznych,

– zapewnienie promocji projektu, zasadność realizacji projektu, realizacja polityk wspólnotowych,

– gotowość projektu do realizacji i brak przeszkód prawnych, które mogłyby przyczynić się do niezrealizowania projektu,

– wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej SPO – WKP.”

22) w Załączniku 9 „Zasady kwalifikacji wydatków”:

a) pkt 1 „Działanie 1.1”, pkt 2 „Działanie 1.2” i pkt 3 „Działanie 1.3” otrzymują brzmienie:

1. Działanie 1.1

a) poddziałanie 1.1.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., a wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój KSU dla MSP są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP.

b) poddziałanie 1.1.2

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP.

2. Działanie 1.2

a) poddziałanie 1.2.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu mikro-pożyczkowego są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO – WKP.

b) poddziałanie 1.2.2

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu poręczeń kredytowych są wydatki poniesione w okresie od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO – WKP.

c) poddziałanie 1.2.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu typu seed capital są wydatki poniesione od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO – WKP.

3. Działanie 1.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r., a w przypadku projektów realizowanych w oparciu o procedury zamówień publicznych od dnia 3 marca 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Poniesione wydatki mogą być refundowane tylko w przypadku bezpośredniego związku z inwestycją (usługami doradczymi), a także celami projektu, oraz jeżeli ich poniesienie jest niezbędne do przygotowania inwestycji (usług).

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych, budowy inkubatorów technologicznych lub remontu pomieszczeń oraz wyposażenia inkubatorów technologicznych (także akademickich), w tym na terenie parków naukowo-technologicznych.

Kategorie wydatków kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych:

– zakup gruntów i koszty z tym związane, przy założeniu, że koszt zakupu terenu nie stanowi więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych projektu,

– zakup budynków i koszty z tym związane, aport,

– koszty spadku wartości nieruchomości lub wyposażenia, koszt amortyzacji nieruchomości lub wyposażenia,

– koszty najmu, dzierżawy gruntów i nieruchomości ściśle powiązane z projektem,

– koszt zakupu, dzierżawy, najmu wyposażenia, urządzeń, maszyn pozostających w dyspozycji podmiotu zarządzającego, koszt renowacji maszyn i urządzeń, zakup mebli oraz urządzeń i aparatów, które pozostaną w dyspozycji parku przemysłowego, naukowo-technologicznego lub inkubatora technologicznego, zakup sprzętu komputerowego (nowego i używanego) poprawiającego jakość świadczenia usług lub umożliwiającego świadczenie takich usług,

– wydatki ponoszone w związku z operacjami leasingowymi oraz raty leasingowe,

– dostosowanie terenów, obiektów i pomieszczeń do świadczenia usług w tym:

– koszty przygotowania terenu pod inwestycje – wyburzenia, rozbiórki, modernizacji, rekultywacji,

– koszt robót budowlanych, remontowych, modernizacyjnych, adaptacyjnych,

– koszt budowy, przebudowy i modernizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w szczególności: sieci wodnej, kanalizacyjnej, transportowej, energetycznej, gazowej, deszczowej, telekomunikacyjnej, sieci specjalistycznych,

– koszty instalacji specjalistycznych urządzeń związanych bezpośrednio z profilem działalności parku przemysłowego,

– koszty zakupu, leasingu, środków transportu, w przypadku pozostawania i użytkowania tych środków w obrębie parku przemysłowego (np. wózki widłowe),

– koszty ogólne projektu, w tym koszty zarządzania projektem,

– koszty ekspertyz, badań i analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, koszty nadzoru technicznego i dokumentacji technicznej, pod warunkiem ścisłego powiązania z celami projektu,

– koszty zakupu technologii, licencji, patentów ściśle związane z realizacją inwestycji,

– koszty audytu oraz obsługa prawna projektu,

– koszty usług finansowych związanych z otwarciem i prowadzeniem odrębnego konta projektu.

Wartość brutto projektu nie może być mniejsza niż 2 mln PLN i większa niż 45 mln PLN.

PROJEKTY DOTYCZĄCE USŁUG DORADCZYCH

Projekty dotyczące usług doradczych (również pilotażowe) w zakresie:

– przygotowania studiów wykonalności, biznes planów, ocen oddziaływania na środowisko dla parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych,

– wspomagania zarządzania i funkcjonowania dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi.

Kategorie wydatków kwalifikowanych dla projektów doradczych:

– koszty osobowe, w tym:

– koszty personelu zarządzającego projektem,

– koszty wynagrodzeń ekspertów, pracowników oraz personelu pomocniczego w projekcie (np. tłumaczy),

– koszty nieosobowe, w tym:

– koszty opracowań niezbędnych dla realizacji projektu (analiz i ekspertyz itp.),

– koszty organizacyjne seminariów, konferencji i warsztatów,

– koszty związane z prowadzeniem usług wynikających z głównych celów projektu,

– koszty przygotowania, wydawania, publikacji i dystrybucji materiałów promocyjnych,

– koszty opracowania i utrzymania stron internetowych,

– budowa i rozwój baz danych oraz stały monitoring,

– koszty związane z wprowadzeniem systemów kontroli jakości, certyfikacji i atestacji (takich jak standardy ISO, TQM),

– koszty zakupu know-how poprawiającego jakość świadczenia usług lub umożliwiających świadczenie takich usług,

– koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych,

– koszty audytu i ewaluacji projektu,

– koszty diet, podróży krajowych i zagranicznych realizatorów projektu,

– inne koszty, w tym koszty ogólne związane z prowadzeniem biura projektu.

Wartość projektu brutto nie może być mniejsza niż 40 tys. PLN i większa niż 2 mln PLN.”,

b) pkt 5 „Działanie 1.5”, pkt 6 „Działanie 2.1”, pkt 7 „Działanie 2.2” i pkt 8 „Działanie 2.3” otrzymują brzmienie:

5. Działanie 1.5

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r., a w przypadku przedsięwzięć realizowanych w oparciu o procedury zamówień publicznych od dnia 3 marca 2004 r., do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem obejmują w szczególności:

– zakup nieruchomości zabudowanej, pod warunkiem że:

– istnieje bezpośredni związek między zakupem nieruchomości zabudowanej a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu),

– Ostateczny Odbiorca (beneficjent) przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nieruchomości zabudowanej nie przekracza jej wartości rynkowej,

– nieruchomość zabudowana w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy UE,

– nieruchomość zabudowana będzie używana wyłącznie zgodnie z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

– zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

– zapłatę rat kapitałowych z tytułu umowy leasingu nowych środków trwałych (sprzętu telekomunikacyjnego, w tym szerokopasmowych łączy internetowych, komputerów, serwerów centralnych oraz lokalnych urządzeń sieciowych) do wysokości równej wartości zakupu nowych środków trwałych przez finansującego, pod warunkiem że umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) pomocy (leasing finansowy), z wyłączeniem leasingu zwrotnego,

– instalację i uruchomienie środków trwałych, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi,

– wydatki na badania i analizy, prace studialne i ekspertyzy związane z inwestycjami w podstawową infrastrukturę,

– wydatki na budowę, rozbudowę lub modernizację pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery),

– wydatki na prace instalacyjne, w tym prace związane z zapewnieniem dostępu do Internetu (okablowanie, podłączenie do łączy szerokopasmowych),

– wydatki na zakup i ubezpieczenie sprzętu komputerowego: komputery, serwery, sprzęt i oprogramowanie związane z podpisem elektronicznym (np. karty i czytniki kart chipowych),

– wydatki na zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie węzłów infrastruktury teleinformatycznej, tworzenia serwisów internetowych,

– wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS, antywirusowe, kontroli dostępu do zasobów systemu),

– wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia stanowiącego integralną część projektu,

– wydatki na usługi księgowe związane z projektem,

– wydatki na zatrudnienie osób niezbędnych do realizacji projektu (wyłącznie przez okres realizacji projektu – obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu). Mogą to być osoby nowo zatrudnione na potrzeby projektu lub oddelegowani do udziału w projekcie pracownicy – musi to być potwierdzone stosownym dokumentem. Obowiązki wykonywane dotychczas przez tego pracownika musi wykonywać inna osoba. Za kwalifikowany można uznać cały wydatek związany z zatrudnieniem pracownika (w tym składki na ubezpieczenie społeczne, podatek, itp.), pod warunkiem, że wydatek ten jest rzeczywiście ponoszony przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta). Nie stanowią wydatku kwalifikowanego wszelkie wypłaty uznaniowe,

– koszty usług informatycznych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu,

– koszty korzystania z udostępnianej obcej infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji projektu, pod warunkiem że w zakres kwalifikowanych wydatków w ramach danego projektu nie wchodzą wydatki związane z zakupem infrastruktury informatycznej przeznaczonej do realizacji analogicznych funkcji w ramach danego projektu,

– wkład rzeczowy (np. grunt, budynki, itd.), kwalifikowany, pod warunkiem że jest zgodny z ogólnymi postanowieniami dotyczącymi wydatków kwalifikowanych, w szczególności związanych z zakupem gruntów i budynków. Wartość aportu wniesionego przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) do projektu musi być wyceniona i potwierdzona w oparciu o oficjalne taryfy ustanowione przez niezależny organ lub przez niezależnego eksperta zewnętrznego.

6. Działanie 2.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie doradztwa są wydatki poniesione na doradztwo świadczone przez akredytowanych wykonawców lub wykonawców wybranych w ramach procedur zamówień publicznych po dniu podpisania umowy o dofinansowanie do dnia określonego w tej umowie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO – WKP.

7. Działanie 2.2

a) poddziałanie 2.2.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach poddziałania 2.2.1 zostały enumeratywnie wymienione w ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji.

b) poddziałanie 2.2.2

Wydatki poniesione w ramach poddziałania kwalifikują się do objęcia wsparciem od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

W zakresie targów i wystaw do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się bezpośrednio związane z udziałem w targach i wystawach wydatki poniesione na:

– wynajęcie powierzchni wystawienniczej i zabudowy stoiska,

– transport eksponatów,

– przygotowanie i druk materiałów promocyjnych,

– przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w targach i wystawach, poniesione zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.).

W zakresie misji do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się bezpośrednio związane z udziałem w misjach związanych z targami i wystawami zagranicznymi wydatki poniesione na:

– zakup biletu wstępu w celu zwiedzenia targów lub wystawy związanych z daną misją gospodarczą,

– przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w misji gospodarczej,

– przejazd i zakwaterowanie przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i wystawach, poniesione zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.),

– obsługę techniczną misji gospodarczej.

8. Działanie 2.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r., wymienione w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO – WKP.

W przypadku zakupu środków transportu przez przedsiębiorcę, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności, wydatki na zakup lub leasing środków transportu są wydatkami kwalifikowanymi jedynie w przypadku, gdy stanowią niezbędny element projektu i będą wykorzystywane jedynie dla osiągnięcia i utrzymania celów realizacji projektu po zakończeniu realizacji inwestycji, co wymaga przedstawienia wiarygodnej metody weryfikacji wykorzystania środka transportu.”,

c) pkt 10 „Działanie 3.1”, pkt 11 „Działanie 3.2”, pkt 12 „Działanie 3.3” i pkt 13 „Działanie 3.4” otrzymują brzmienie:

10. Działanie 3.1

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wskazane zostały w rozporządzeniu 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia 448/2004, to wydatki m. in. na:

– ekspertyzy, studia, oceny i doradztwo w zakresie działań SPO – WKP na rzecz wsparcia procesu wyboru i selekcji projektów,

– doradztwo techniczne dotyczące konstrukcji projektu, przeprowadzenia oceny i grup projektów pod kątem ich kwalifikacji i zgodności z prawem UE oraz politykami wspólnotowymi,

– doradztwo i szkolenia specjalistyczne,

– obsługę działalności Komitetu Sterującego i Komitetu Monitorującego, Grup roboczych do spraw oceny projektów oraz Grupy Roboczej PT,

– szkolenia w zakresie procesu wyboru i selekcji projektów dla pracowników zaangażowanych w realizację działań SPO – WKP,

– wsparcie eksperckie w zakresie metod weryfikacji projektów dla Instytucji Zarządzającej,

– wsparcie doradcze w zakresie usprawnienia systemu zarządzania SPO – WKP i prawidłowości wykonywanych operacji,

– szkolenia uzupełniające,

– tłumaczenia na potrzeby zarządzania i wdrażania SPO – WKP,

– wynagrodzenia, włącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz – jeśli dotyczy – składką na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– etat kalkulacyjny,

– usługi zewnętrzne związane z prawidłową realizacją SPO – WKP.

11. Działanie 3.2

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wskazane zostały w rozporządzeniu 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia 448/2004, to wydatki m. in. na:

– zakup, koszty dostarczenia i instalacji komputerów wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego dla celów zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i ewaluacji wraz z kosztem ich przeglądu i serwisowania,

– zakup innych materiałów biurowych oraz mebli biurowych,

– usługi zewnętrzne związane z prawidłową realizacją SPO – WKP,

– wydatki na pomieszczenia i sprzęt do archiwizacji dokumentów i danych związanych z wdrażaniem działań SPO – WKP.

12. Działanie 3.3

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wskazane zostały w rozporządzeniu 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia 448/2004, to wydatki m. in. na:

– wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych (projekt, druk, transport, kolportaż, umieszczenie na stronie www, zmiana, dodruk),

– konferencje, szkolenia i warsztaty robocze (koszty zakwaterowania wykładowców oraz uczestników, koszty posiłków, noclegów, transportu, diet, wynagrodzenia ekspertów, powielania, dostarczenia materiałów szkoleniowych),

– szkolenia dla Instytucji Zarządzającej, Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w zakresie promocji,

– system przepływu informacji (koszty założenia i utrzymania oraz aktualizacji systemu),

– publikacje i biuletyny informacyjne (koszty druku, powielenie, dystrybucji),

– koszty utrzymania strony internetowej SPO – WKP,

– wydatki na usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne, związane z kosztami obsługi zamówień publicznych realizowanych w ramach działania 3.3.

13. Działanie 3.4

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem wskazane zostały w rozporządzeniu 448/2004. Wydatki, które kwalifikują się do wsparcia, zgodnie z zasadą 11 rozporządzenia 448/2004, to wydatki m. in. na:

– administracyjną obsługę Jednostki Oceny,

– ekspertyzy w zakresie ewaluacji dokonywane przez ewaluatorów zewnętrznych,

– tłumaczenia oraz wsparcie eksperckie w procesie ewaluacji SPO – WKP, gromadzenie informacji i danych.”;

23) Użyte w załączniku do rozporządzenia, w różnych przypadkach, wyrazy „rozporządzenie 70/2001” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „rozporządzenie 70/2001 oraz rozporządzenie 364/2004”;

24) Użyty w załączniku do rozporządzenia, w różnej liczbie i przypadkach, wyraz „dotacja” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „wsparcie finansowe”;

25) Użyty w załączniku do rozporządzenia, w różnej liczbie i przypadkach, wyraz „Beneficjent” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Ostateczny Odbiorca (beneficjent)”;

26) Użyte w załączniku do rozporządzenia, w różnej liczbie i przypadkach, wyrazy „Instytucja Wdrażająca” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)”;

27) Użyte w załączniku do rozporządzenia, w różnej liczbie i przypadkach, wyrazy „zaawansowana technologia” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „nowa technologia”.

§ 2.

1. Do wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006, złożonych i nierozpatrzonych w ramach rund aplikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, złożonych po dniu 1 stycznia 2005 r., ubiegający się o dofinansowanie stosuje procedurę uproszczoną, o której mowa w § 1 pkt 16 niniejszego rozporządzenia.

3. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, złożonych przed dniem 1 stycznia 2005 r., ubiegający się o dofinansowanie może stosować procedurę uproszczoną, o której mowa w § 1 pkt 16 niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem pisemnego poinformowania instytucji właściwej do przyjęcia wniosku o wyborze tej procedury w terminie do dnia 20 stycznia 2005 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym, że § 1 pkt 16 rozporządzenia w zakresie procedury uproszczonej udzielania zamówienia w SPO – WKP stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.1)  W przypadku utworzenia KFK fundusz ten będzie Beneficjentem Końcowym (instytucją wdrażającą) dla poddziałania 1.2.3. KFK zostanie powołany ustawą, której wejście w życie przewiduje się na 2005 r. W wypadku niepowołania KFK funkcję Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) będzie pełniła PARP.

2)  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 200, poz. 2050) maksymalna intensywność pomocy publicznej wynosi w Polsce 50%, poza podregionami oznaczonymi numerami statystycznymi 4, 17 i 30 (Wrocław, Kraków, Gdańsk – Gdynia – Sopot) – gdzie maksymalna intensywność pomocy wynosi 40%, oraz podregionami oznaczonymi numerami statystycznymi 22 i 42 (Poznań i Warszawa) – gdzie maksymalna intensywność pomocy wynosi 30%.

3)  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 200, poz. 2050).

4)  Metoda wyliczenia etatu kalkulacyjnego została ustalona w oparciu o zasady funkcjonujące w każdej uprawnionej instytucji przed rozpoczęciem naboru wniosków pomocy technicznej. Dofinansowanie będzie wypłacane przez cały okres programowania w oparciu o tę metodę.

5)  Szacunkowe dane. Liczba osób może ulec zmianie w zależności od potrzeb wynikających z zarządzania i wdrażania działań SPO – WKP.

6)  W przypadku NFOŚiGW podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy oraz Ministrem Środowiska a Prezesem NFOŚiGW oraz w przypadku MNil – porozumienie pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Ministrem Nauki i Informatyzacji w zakresie realizacji powierzonych działań.

7)  Procedura obowiązuje od dnia nadania SIMIK pełnej funkcjonalności.

8)  ARP S.A. jest spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 22, poz. 274 oraz z 2001 r. Nr 20, poz. 239)).

9)  Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia urzędu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 51, poz. 443).

10)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 40, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 45, poz. 497, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 764, Nr 76, poz. 811, Nr 84, poz. 907 i Nr 100, poz. 1085.

11)  Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 106, poz. 1115).

12)  Przy przeliczaniu równowartości 200 000 € na PLN ubiegający się o dofinansowanie lub Ostateczny Odbiorca (beneficjent) stosuje średni kurs NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w jakim rozpoczęta została runda aplikacyjna dla działania, w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

13)  Usługi, dostawy lub roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

14)  Z wyjątkiem przypadków, gdy zamawiane usługi, dostawy lub roboty budowlane w ramach realizowanego projektu dotyczą zamówień związanych z realizacją projektu niebędących elementem opisywanej technologii.

15)  W rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335). Od dnia 5 lutego 2005 r. do jednostek naukowych zaliczane będą jednostki w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703).

16)  Z wyjątkiem przypadków, gdy zamawiane usługi, dostawy lub roboty budowlane w ramach realizowanego projektu dotyczą zamówień związanych z realizacją projektu niebędących elementem opisywanej technologii.

17)  W tabelach załącznika 8 wnioski o dofinansowanie zwane są „wnioskami”.

18)  Procedura obowiązuje od dnia nadania SIMIK pełnej funkcjonalności.

19)  Z wyjątkiem poddziałania 2.2.1, w ramach którego ubiegający się o dofinansowanie może zwrócić się do Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) o ponowne rozpatrzenie wniosku, zgodnie z przepisami ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.

20)  1 punkt bazowy = 0,1 punktu procentowego

21)  1 punkt bazowy = 0,1 punktu procentowego