ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetów sterujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, którzy wejdą w skład komitetów sterujących dla priorytetów albo działań w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1743).

§ 2. 1. Minister właściwy do spraw pracy, zwany dalej „ministrem”, zamieszcza w dzienniku o zasięgu krajowym oraz na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych, zwanych dalej „partnerami”, do udziału w pracach komitetów sterujących dla priorytetów albo działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006, zwanych dalej „Komitetami Sterującymi SPO RZL”.

2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:

1) zaproszenie do zgłoszenia uczestnictwa w pracach Komitetów Sterujących SPO RZL wraz z informacją o maksymalnej liczbie miejsc przeznaczonych dla przedstawicieli partnerów w Komitetach Sterujących SPO RZL;

2) informację o treści zgłoszenia;

3) informację o terminie i miejscu składania zgłoszeń.

3. W zgłoszeniu należy zamieścić nazwę organizacji, adres siedziby organizacji, przedmiot działalności, oznaczenie formy prawnej, informację o liczbie członków, zasięg oddziaływania społecznego oraz imienne wskazanie kandydata na przyszłego członka i jego zastępcę w danym Komitecie Sterującym SPO RZL.

4. Do zgłoszenia dołącza się:

1) uzasadnienie udziału partnera w pracach właściwego Komitetu Sterującego SPO RZL;

2) kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego zakres działania partnera obejmujący zagadnienia związane z Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006;

3) w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do właściwego rejestru – aktualny odpis z tego rejestru.

§ 3. 1. Minister w terminie 7 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu składania zgłoszeń dokonuje ich oceny formalnej oraz przedstawia do rekomendacji:

1) listę przedstawicieli organizacji pozarządowych – Radzie Działalności Pożytku Publicznego;

2) listę przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i pracodawców oraz listę przedstawicieli związków zawodowych i samorządów zawodowych – Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

3) listę przedstawicieli jednostek naukowych w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) – Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.

2. Rekomendacja dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania list.

3. Po otrzymaniu rekomendacji, mając na względzie zachowanie równych proporcji w składzie Komitetu Sterującego SPO RZL przedstawicieli partnerów, minister dokonuje ostatecznego wyboru przedstawicieli partnerów do udziału w pracach Komitetu Sterującego SPO RZL.

4. Minister niezwłocznie przesyła partnerom pisemną informację o wynikach wyboru.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.