ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego 2)

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania przez organy administracji miar kontroli planowych w celu stwierdzenia poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego.

§ 2. Kontroli dokonuje się przez:

1) pomiar masy – dla towarów paczkowanych o konsystencji stałej;

2) pomiar objętości albo pomiar masy i gęstości – dla towarów paczkowanych o konsystencji ciekłej i gazowej.

§ 3. Kontroli dokonuje się na podstawie wyników badań przeprowadzonych na próbkach towaru paczkowanego pobranych w pomieszczeniach paczkującego.

§ 4. 1. W celu oceny systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego organy administracji miar przeprowadzają badania co najmniej na dwóch partiach towaru paczkowanego, które zostały uznane przez paczkującego za spełniające wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych.

2. Przed dokonaniem oceny systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego niezbędne jest pobranie w sposób losowy po jednej próbce towaru paczkowanego z każdej badanej partii towaru paczkowanego.

3. Badania przeprowadza się kolejno na pobranych próbkach towaru paczkowanego.

4. Jeśli wynik jednego z badań jest pozytywny, a drugiego negatywny, przeprowadza się badanie trzeciej partii towaru paczkowanego, pobierając w sposób losowy próbkę towaru paczkowanego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wynik badania trzeciej partii towaru paczkowanego decyduje o uznaniu systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego za spełniający albo niespełniający wymagań ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych.

§ 5. Wyniki przeprowadzanych badań powinny zostać odnotowane w protokole kontroli.

§ 6. Pozytywny wynik badań co najmniej dwóch partii towaru paczkowanego poddanych kontroli decyduje o uznaniu systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego za spełniający wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8 października 2004 r., pod numerem 2004/0401/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).