ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli butelek miarowych 2)

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania przez organy administracji miar kontroli butelek miarowych.

§ 2. Kontroli dokonuje się na podstawie wyników badań przeprowadzonych na próbkach butelek miarowych pobranych w pomieszczeniach producenta butelek miarowych.

§ 3. 1. W celu oceny systemu kontroli wewnętrznej butelek miarowych organy administracji miar przeprowadzają badania na trzech partiach butelek miarowych, które zostały uznane przez producenta tych butelek za spełniające wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych.

2. Przed dokonaniem oceny stosowanego przez producenta butelek miarowych systemu kontroli wewnętrznej tych butelek niezbędne jest pobranie w sposób losowy po jednej próbce butelek miarowych z trzech partii butelek miarowych i przeprowadzenie badania w wyspecjalizowanych laboratoriach wskazanych przez organy administracji miar.

3. Badania przeprowadza się kolejno na pobranych próbkach butelek miarowych.

4. Jeśli wynik jednego z badań jest pozytywny, a drugiego negatywny, przeprowadza się badanie trzeciej partii butelek miarowych.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wynik badania trzeciej partii butelek miarowych decyduje o uznaniu systemu kontroli wewnętrznej tych butelek za spełniający lub niespełniający wymagań ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych.

§ 4. Wyniki przeprowadzanych badań powinny zostać odnotowane w protokole kontroli.

§ 5. Pozytywny wynik badań co najmniej dwóch partii butelek miarowych poddanych kontroli decyduje o uznaniu systemu kontroli wewnętrznej butelek miarowych za spełniający wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8 października 2004 r., pod numerem 2004/0402/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).