ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”:

a) w części A „Substancje chemiczne”:

— Ip. 6 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4 5
„6 Akrylaldehyd

[107-02-8]

0,05 0,1

— Ip. 10 i 11 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4 5
„10 Akrylan etylu

[140-88-5]

20 40
11 Akrylan metylu

[96-33-3]

14 28

-


— Ip. 35 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4 5
„35 Benzyna:

a) ekstrakcyjna

[8030-30-6]

500 1 500 -

b) do lakierów

[8052-41-3; 64742-82-1; 64742-92-0;

64742-48-9]

300 900

— Ip. 43 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„43 Brom

[7726-95-6]

0,7 1,4

— Ip. 49 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4 5
„49 Bromometan

[74-83-9]

5 15

— Ip. 55 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4 5
„55 Butan-2-on

[78-93-3]

450 900


—Ip. 87 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4 5
„87 4-Chlorostyren (p-chlorostyren) [1073-67-2] 50 400

— Ip. 91 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„91 Chromiany (VI) i dichromiany (VI)

(chromiany) - w przeliczeniu na Cr (VI) [-]

0,1 0,3 n

— Ip. 107 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„107 Dekatlenek tetrafosforu

[1314-56-3]

1

2


— Ip. 133 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„133 Dietyloamina

[109-89-7]

15 30

— Ip. 152 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„152 1,4-Dioksan

[123-91-1]

50 n

— Ip. 174 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„174 Eter diizopropylowy

[108-20-3]

1 000

— Ip. 178 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„178 Etyloamina

[75-04-7]

9,4 18 n

— Ip. 197 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„197 Fosfan

[7803-51-2]

0,14 0,28

— Ip. 216 i 217 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4

5

„216 Heksan (n-heksan) [110-54-3] 72 .
217 Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu

[75-83-2; 79-29-8; 107-83-5; 96-14-0]

400 3 200

— Ip. 244 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„244 Krezol - mieszanina izomerów [95-48-7; 108-39-4; 106-44-5; 1319-77-3] 22

— Ip. 256 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„256 Kwas pikrynowy

[88-89-1]

0,1 n

— Ip. 301 otrzymuje brzmienie:


1

2

3 4 5
„301 Naftalen

[91-20-3]

20 50 ii

— Ip. 310 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

L 5
„310 Nitrobenzen

[98-95-3]

3 -

— Ip. 346 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„346 Pentan

[109-66-0]

3 000 -

-


— Ip. 355 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„355 Polichlorowane bifenyle
(dwufenylu pochodne chlorowane) [1336-36-3]
1

— Ip. 381 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„381 Terpentyna

[8006-64-2]

112 300

— Ip. 384 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„384 Tetrachlorek węgla

[56-23-5]

20

— Ip. 389 otrzymuje brzmienie:


1 CM 3 4 5
„389 Tetrafosfor (fosfor biały, fosfor żółty) [12185-10-3] 0,03 0,24 ii

— Ip. 394 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„394 Tiuram - disulfid tetrametylotiuramu - pyły [137-26-8] 0,5 _

— Ip. 398 i 399 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4

5

„398 Tlenek węgla

[630-08-0]

23 117 .
399 Tlenek azotu

[10102-43-9]

3,5 7


— Ip. 425 otrzymuje brzmienie:


1 CNI 3 4 5
„425 Tritlenek glinu [1344-28-1] - w przeliczeniu na Al: - dymy, pył całkowity - dymy, pył respirabilny 2,5 1,2 -

— po Ip. 441 dodaje się Ip. 442-479 w brzmieniu:


1

2

3

4

5
„442 Akrylan hydroksypropylu - mieszanina izomerów [25584-83-2] 2,8 6
443 Akrylan 2-hydroksypropylu

[999-61-1]

2,8 6
444 Akrylan 2-hydroksy-1-metyloetylu

[2918-23-2]

2,8 6
445 Azotan 2-etyloheksylu

[27247-96-7]

3,5 7
446 3-Amino-1,2,4-triazol (amitrol) [61-82-5] 0,15
447 Benzotiazol

[95-16-9]

20 _
448 Chlorek chloroacetylu

[79-04-9]

0,2 0,6
449 Chlorooctan metylu

[96-34-4]

5 10
450 2-Cyjanoakrylan metylu

[137-05-3]

2 4 m.
451 2-(Dibutyloamino)etanol

[102-81-8]

14
452 Disiarczek dimetylu

[624-92-0]

2,5 5
453 Ditlenek azotu

[10102-44-0]

0,7 1,5
454 Diwinylobenzen

[1321-74-0]

50
455 1,2-Epoksypropan (tlenek propylenu) [75-56-9] 9
456 3-(2,3-Epoksypropoksy)propen

[106-92-3]

6 12
457 2-Etyloheksan-1 -ol

[104-76-7]

160 320
458 2-Fenoksyetanol

[122-99-6]

230 _
459 Glin metaliczny, glin proszek

(niestabilizowany) [7429-90-5] - dymy, pył całkowity - dymy, pył respirabilny

2,5

1,2

- -
460 2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan

(bisfenol-A) [80-05-7] -pyły

5 10
461 2,2'-lminodietanol

[111-42-2]

9
462 Izocyjanian cykloheksylu

[3173-53-3]

0,04 _
463 Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5--trimetylocykloheksylu (diizocyjanian izoforonu) [4098-71-9] 0,04
464 Izocyjanian metylu

[624-83-9]

0,03 _
465 lzooktan-1-ol - mieszanina izomerów [26952-21-6] 220 440
466 Izopentan (metylobutan) [78-78-4] 3 000
467 2-lzopropoksyetanol

[109-59-1]

20
468 4-Metoksyfenol

[150-76-5]

5
469 2-Metylonaftalen

[91-57-6]

25 50
470 4,4'-Metylenodianilina

[101-77-9]

0,08
471 Mrówczan metylu

[107-31-3]

100 200
472 Neopentan (2,2-dimetylopropan) [463-82-1] 3 000
473 Parafina stała [8002-74-2] -dymy 2
474 Propen

[115-07-1]

2 000 8 600
475 Spaliny silnika Diesla [-]

- pył respirabilny

0,5
476 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoinden

(dicyklopentadien) [77-73-6]

10
477 Tlenek diazotu

[10024-97-2]

90
478 Trimetoksyfosfan

[121-45-9]

5 10
479 Wodorotlenek glinu [21645-51-2] - w przeliczeniu na Al: - dymy, pył całkowity - dymy, pył respirabilny 2,5 1,2 - -

b) w części B „Pyły” Ip. 3 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

„3 Pyły zawierające azbest Geden lub więcej rodzajów
azbestu wymienionych poniżej):
- aktynolit [77536-66-4]
- antofilit [77536-67-5]
-chryzotyl [12001-29-5]
- grueneryt (amozyt) [12172-73-5]
-krokidolit [12001-28-4]
- tremolit [77536-68-6]
- pył całkowity 0,5 -
- włókna respirabilne -

0,1”


2) w załączniku nr 2 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”:

a) w części A „Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy” skreśla się pkt 1.6,

b) część B „Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne i drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka” otrzymuje brzmienie:

„B. Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne i drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka

1. Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne

1.1. Drgania na stanowisku pracy działające na organizm człowieka przez kończyny górne są charakteryzowane przez:

— ekspozycję dzienną, wyrażoną w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz)

— ekspozycję trwającą 30 minut i krócej, wyrażoną w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz)

1.2. Wartość ekspozycji dziennej nie może przekraczać 2,8 m/s.

1.3. Wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej nie może przekraczać 11,2 m/s.

1.4. Wartości podane w pkt 1.2 i 1.3 stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

1.5. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.

2. Drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka

2.1. Drgania na stanowisku pracy o ogólnym działaniu na organizm człowieka są charakteryzowane przez:

— ekspozycję dzienną, wyrażoną w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz)

— ekspozycję trwającą 30 minut i krócej, wyrażoną w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1-4awy, awz).

2.2. Wartość ekspozycji dziennej nie może przekraczać 0,8 m/s.

2.3. Wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej nie może przekraczać 3,2 m/s.

2.4. Wartości podane w pkt 2.2 i 2.3 stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

2.5. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 8 dyrektywy 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 97 z 15.04.2003).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398.