ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie rodzajów amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymagauzyskania zgody ministra właściwego do spraw gospodarki i może następować na podstawie zezwoleniaudzielonego przez właściwy organ państwa, na którego terytorium ta amunicja się znajduje 2)

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się rodzaje amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejnie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw gospodarki i może następować na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy organ państwa, na którego terytorium ta amunicja się znajduje.

2. Rodzaje amunicji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie rodzajów amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może następować na podstawie zgody ministra właściwego do spraw gospodarki (Dz. U. Nr 52, poz. 456).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża art. 10 ust. 4 dyrektywy Rady 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. WE I 121 z 15.05.1993, str. 20). Dane dotyczące ogłoszenia dyrektywy 93/15/EWG dotyczą jej ogłoszenia w polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.